Dział projektów międzynarodowych

Zrealizowane granty

KonkursKierown­ik grantuTem­atDofi­nan­sowanie
Mae­stroProf. dr hab. n. med. Marek L. Kowal­s­kiOdpowiedź immuno­log­icz­na na zakaże­nia wiru­sowe z zaostrzeni­a­mi ast­my oskrzelowej – rola wirusów para­grypy.2710000
Mae­stroProf. dr hab. n. med. Krzysztof Sel­majNowe mech­a­nizmy reg­u­lacji autoim­muno­log­icznej demielin­iza­cji zależne od nieko­du­ją­cych cząsteczek RNA (ncR­NA).3000000
Sonata BisProf. nadzw. dr hab. n. med. Woj­ciech FendlerPro­fil krążą­cych microR­NA w diag­nos­tyce rzad­kich form cukrzy­cy.1615900
OpusDr hab. n. med. Alek­san­dra Lesi­akMoleku­larny mech­a­nizm dzi­ała­nia promieniowa­nia ultra­fi­o­le­towego w zapoc­zątkowa­niu pro­ce­su fotokancero­genezy skóry.240500
OpusDr n. med. Anna Lewandows­ka-PolakWpływ rinowirusa i sty­mu­lacji recep­torów odpornoś­ci nieswois­tej na uszkodze­nie i naprawę nabłon­ka dróg odd­e­chowych człowieka – znacze­nie w pato­genezie ast­my i przewlekłego zapale­nia zatok.747100
OpusProf. nadzw. dr hab. n. med. Maciej BorowiecPoszuki­wanie bio­mark­erów cukrzyc monogenowych z wyko­rzys­taniem anal­izy metabolomicznej płynów ustro­jowych.949600
OpusDr hab. n. med. Han­na Romańs­ka-KnightAnal­iza pro­filu mor­fo­log­icznego i moleku­larnego cech inwazyjnoś­ci raków prze­wodowych in situ (DCIS) – znacze­nie prog­nos­ty­czne.695400
Pre­ludi­umDr n. med. Justy­na Piekiel­naSyn­teza i badanie właś­ci­woś­ci far­mako­log­icznych cyk­licznych analogów pep­ty­dów opi­oid­owych zaw­ier­a­ją­cych flu­o­rowane aminok­wasy.134070
Pre­ludi­umMgr Mar­ta Chmielews­ka-Biel­s­kaAnal­iza zmi­en­noś­ci genu IKZF1 (IKAROS) w chło­ni­akach rozlanych z dużych komórek B.149150
OpusProf. dr hab. n. med. Marek L. Kowal­s­kiRola miR­NA w dys­reg­u­lacji odpowiedzi immuno­log­icznej i podat­noś­ci na infekc­je wiru­sowe u chorych z ast­mą w w wieku starszym.888200
OpusProf. dr hab. n. med. Joan­na Nar­buttCzyn­ni­ki gene­ty­czne i środowiskowe warunk­u­jące indy­wid­u­al­ną odpowiedź ter­apeu­ty­czną u pac­jen­tów z łuszczy­cą w pop­u­lacji pol­skiej.432280
OpusDr n. med. Han­na Ćwik­lińs­kaBadanie roli biał­ka hsp70 w mech­a­niz­mach tworzenia i funkcjonowa­nia mikroR­NA – znacze­nie dla roz­wo­ju i prze­biegu autoim­muno­log­icznej demielin­iza­cji.681960
OpusProf. nadzw. dr hab. n. med.  Jakub Fich­naEndo­genne inhibito­ry enke­fali­naz i ich nowe syn­te­ty­czne analo­gi jako potenc­jalne leki w ter­apii chorob ukladu pokar­mowego i bolu trzewnego.285350
Pre­ludi­umLek. med. Karol Wiśniews­kiAnal­iza wpły­wu izo­prostanów i zależnej od nich aktywacji szlaków syg­nałowych na rozwój późnego skur­czu naczyniowego u pac­jen­tów po krwotoku pod­pa­jęczynówkowym.149955
Pre­ludi­umDr n. med. Maciej Sała­gaNowe pep­ty­dowe inhibito­ry dipep­ty­dy­lopep­ty­dazy IV (DPP IV) jako leki o dzi­ała­niu prze­ci­w­cukrzy­cowym i prze­ci­wza­pal­nym w układzie pokar­mowy.135187
Pre­ludi­umDr n. med. Mar­ta Zielińs­kaRola endo­gen­nego układu opi­oid­owego w pato­genezie i lecze­niu nieswoistych chorób zapal­nych prze­wodu pokar­mowego oraz w choro­bie nowot­worowej jeli­ta grubego wywołanej przewlekłym stanem zapal­nym.149071
OpusDr hab. n. med. Prze­mysław Lewkow­iczZaburze­nie funkcji cząsteczek mikroR­NA odpowiada­ją­cych za dojrze­wanie prekur­sorów907900
oligo­den­dro­cytów jako przy­czy­na upośled­zonej remielin­iza­cji w stward­nie­niu rozsianym.
OpusProf. dr hab. n. med. Krzysztof KulaEkspres­ja genów dla aro­matazy i recep­torów estrogenowych w tkankach jądra u mężczyzn z praw­idłową i uszkod­zoną sper­mato­genezą590941
Pre­ludi­umEwa WronaOporność na L‑asparaginazę wśród dzieci z ostrą białaczką lim­foblasty­czną i zmi­ana­mi gene­ty­czny­mi w genach IKZF1, TP53, BCR-ABL1 i AMP21.149750
Pre­ludi­umIgor Sel­majRola mech­a­nizmów eksportu zęwnątrzkomórkowego małych nieko­du­ją­cych RNA w prze­biegu autoim­muno­log­icznej demielin­iza­cji w stward­nie­niu rozsianym.150000
OpusProf. nadzw. dr hab. n. med. Jakub Fich­naAkty­wność układu opi­oid­owego w pato­genezie i ter­apii chorób zapal­nych prze­wodu pokar­mowego u myszy o wysok­iej i niskiej wrażli­woś­ci na stres.273000
OpusProf. nadzw. dr hab. n. med. Woj­ciech FendlerMicroR­NA jako czyn­ni­ki spraw­cze i mody­fiku­jące obraz choro­by w zes­pole cukrzy­cy i tor­bielowa­toś­ci nerek (RCAD).1155180
OpusDr n. med. Agniesz­ka Zmysłows­kaPoszuki­wanie mark­erów pro­gresji choro­by u pac­jen­tów z zespołem Wol­fra­ma.949400
OpusProf. dr hab. n. med. Mał­gorza­ta CzyżEkspery­men­tal­ny mod­el nowej gen­er­acji do badań far­mako­log­icznych czer­ni­a­ka.1398040
OpusDr hab. n. med. Mag­dale­na Zakrzews­kaIden­ty­fikac­ja mech­a­nizmów moleku­larnych zwiazanych z pow­stawaniem, wzrostem i ekspan­sją nowot­worów neu­ronal­nych i mieszanych neu­ronal­no-gle­jowych ośrod­kowego układu ner­wowego u dzieci.1173500
Pre­ludi­umLek. Moni­ka Grudziec­kaOce­na uszkodzenia akson­al­nego i neu­ronal­nego u chorych ze spo­rady­czną i rodzin­ną postacią stward­nienia rozsianego i u członków ich rodzin w opar­ciu o opty­czną koher­ent­ną tomo­grafię siatków­ki.96216
OpusDr hab. n. med. Paweł MajakRola nieswois­tej odpowiedzi układu immuno­log­icznego błon ślu­zowych dróg odd­e­chowych u dzieci chorych na przewlekłe zapale­nie nosa i zatok przynosowych oraz ast­mę oskrzelową.721320
SonataDr n. med. Katarzy­na GachBadanie akty­wnosci prze­ci­wnowot­worowej nowych syn­te­ty­cznych alfa-metyleno-delta lak­tonów w wybranych lini­ach komórkowych.440580
OpusProf. dr hab. Anna Janec­kaRacjon­alne pro­jek­towanie i badanie właś­ci­woś­ci far­mako­log­icznych chimerycznych analogów pep­ty­dów opi­oid­owych akty­wu­ją­cych więcej niż jeden recep­tor.1036560
OpusDr hab. n. med. Prze­mysław Lewkow­iczPoszuki­wanie genów związanych z białkiem histonowym H3Kme3 odpowiedzial­nych za polaryza­cję neu­tro­fili w kierunku komórek supre­sorowych w stanach zapal­nych trud­no pod­da­ją­cych się lecze­niu.1018800
OpusProf. dr hab. n. med.  Radzisław KordekZwiązek pomiędzy aktywacją szlaku indukowanego przez FGF/FGFR a brakiem recep­to­ra prog­es­teronowego w rakach pier­si z ekspresją recep­to­ra estrogenowego: imp­likac­je prog­nos­ty­czne i ter­apeu­ty­czne.1079200
SonataDr n. med. Maria Cichalews­kaPoszuki­wanie mech­a­niz­mu wpły­wu małego, nieko­du­jącego RNA (mikroRNA)-155 na rozwój autoim­muno­log­icznej demielin­iza­cji.626400
Pre­ludi­umMgr Tere­sa MadzioZmi­en­ność gene­ty­cz­na czyn­ni­ka tran­skryp­cyjnego GATA3 w pato­genezie ostrej białacz­ki lim­foblasty­cznej (ALL).147600
Pre­ludi­umLek. Anna ŻurawskaRola kolistych RNA w autoim­muno­log­icznej demielin­iza­cji.150000
Pre­ludi­umLek. Alek­san­dra Sobolews­ka-Wło­dar­czykZwiązek zaburzeń cyk­lu dobowego z prze­biegiem nieswoistych chorób zapal­nych.150000
OpusDr n. med. Joan­na Tre­lińs­kaPoszuki­wanie alter­naty­wnych dróg syg­nałowych zaana­gażowanych w pato­genezę stward­nienia guzowa­t­ego.645000
OpusProf. dr hab. n. med. Paweł P. Liber­s­kiRóżnorod­ność gene­ty­cz­na hantawirusów wyi­zolowanych z ryjówek, kretów i nietop­erzy w Polsce.791580
OpusProf. nadzw. dr hab. n. med. Maciej BorowiecRola gene­ty­cznych czyn­ników w pato­mech­anizmie innych specy­ficznych form cukrzyc wieku roz­wo­jowego.972000
OpusDr hab. n. med. Marcin MyckoIden­ty­fikac­ja szlaków moleku­larnych reg­u­lu­ją­cych rozwój pro i antyza­pal­nych lim­fo­cytów T typu pomoc­niczego w prze­biegu autoim­muno­log­icznej demielin­iza­cji.1188400
OpusDr n. med. Izabela Roza­lia Kupryś-Lip­ińs­kaKlin­iczne, bio­chemiczne i gene­ty­czne wskaźni­ki odpowiedzi na lecze­nie prze­ci­w­ci­ałem anty_IgE w różnych feno­ty­pach ast­my.229709
OpusProf. dr hab.  Andrzej Wróblews­kiIzosteryczne mody­fikowane acyk­liczne nuk­leozy­dy fos­fo­ni­anowe.439300
Pre­ludi­umMgr Joan­na Gotkows­kaNowe gam­ma-lak­ta­mowe analo­gi homo-N-nuk­leozy­dów.97680
OpusProf. dr hab. Jolan­ta Zaw­ils­kaWłaś­ci­wośći neu­ro­chemiczne i akty­wność bio­log­icz­na „dopalaczy” z grupy pochod­nych katynonu (tzw. beta-ketoam­fe­t­a­min).571890
OpusProf. dr hab. Justyn Ochoc­kiKom­pleksy srebra(I) z pochod­ny­mi imi­da­zolu i piry­dyny – syn­teza, charak­terysty­ka struk­tu­ral­na, akty­wność mikro­bi­o­log­icz­na i cyto­toksy­cz­na.846070
OpusDr hab. Doro­ta Piotrows­kabeta-Lak­ta­mowe analo­gi prze­ci­wwiru­sowych okse­tanocyn.324000
OpusDr hab. Paweł Szy­mańs­kiNowe hybry­dy  pochod­nych tetrahy­droakry­dyny jako inhibito­ry acety­lo­choli­noester­azy o wielok­ierunk­owym dzi­ała­niu.941444
Pre­ludi­umMgr Piotr MichelCharak­terysty­ka gatunku Gaultheira procum­bens L/ (Eri­caceae) jako źródła sub­stancji roślin­nych o potenc­jal­nej aty­wnoś­ci prze­ci­wza­pal­nej i prze­ci­wut­le­ni­a­jącej.150000
OpusProf. dr hab. Maciej BanachOce­na sub­frakcji lipopro­tein niskiej i wysok­iej gęs­toś­ci jako czyn­ni­ka ryzy­ka wys­tąpi­enia nad­ciśnienia tęt­niczego706807
Har­mo­niaProf. dr hab. Ireneusz MajsterekInhibito­ry zależnej od stre­su ER kinazy PERK jako potenc­jal­nie nowe pode­jś­cie do ter­apii choro­by Alzheimera.1168700
OpusProf. dr hab. n. med. Dar­iusz Moczul­s­kiReg­u­lac­ja tran­skryp­cyj­na genów wybranych sub­stratów kinaz PKB/Akt i jej udzi­ał w kon­troli­in­suli­nowrażli­woś­ci tkanek obwodowych.878612
OpusProf. dr hab. Ireneusz MajsterekNowe metody wczes­nej diag­nos­ty­ki raka jeli­ta grubego z wyko­rzys­taniem Sirt3 jako reg­u­la­to­ra akty­wnoś­ci mito­chon­dri­al­nej naprawy DNA.788188
Pre­ludi­umMgr Wio­let­ta RozpędekNowe możli­woś­ci zas­tosowa­nia inhibitorów kinazy PERK w szlaku zależnym od czyn­ni­ka wIF2alfa w ter­apii prze­ci­wnowot­worowej.143000
OpusDr Katarzy­na Osza­j­caBada­nia nad wpły­wem stre­su oksy­da­cyjnego na poziom ekspresji MMP‑2, MMP‑1 oraz TIMP‑1 w ludz­kich komórkach mięśni gład­kich aorty.222300
Mae­stroProf. dr hab. Cezary WatałaCzy pos­transla­cyjne nieen­zy­maty­czne mody­fikac­je białek płytkowych wpły­wa­ja na adhezję plytek do śród­błon­ka w warunk­ach znaczącej hiper­g­likemii? Cukrzy­ca jako podłoże miażdży­cy wyinka­jącej z glikacji i glikooksy­dacji białek.2515000
OpusProf. dr hab. Janusz Szem­rajAnal­iza potenc­jału antyoksy­da­cyjnego białek immo­bi­li­zowanych na nanocząsteczkach. Bada­nia in vit­ro, in vivo.964277
OpusDr hab. Ire­na Maniec­ka-BryłaAnal­iza utra­conych lat życia z powodu zgonów przed­w­czes­nych w Polsce.190750
OpusDr Moni­ka Michałows­kaJak wyliczyć cnotę? – Ryszar­da Kilv­ing­tona nowe metody i teorie w czter­nas­towiecznej etyce i teologii.138080
Pre­ludi­umMgr Marcin TalarCzy PGE2 zwięk­sza w warunk­ach przepły­wu adhezję płytek krwi do śród­błon­ka naczyniowego na drodze aktywacji recep­to­ra EP? Dowody z badań in vit­ro i in vivo.149374
Pre­ludi­umMgr Karoli­na SiewieraZmi­any w funkcjonowa­niu mito­chon­driów jako potenc­jal­ny czyn­nik pro­mu­ją­cy prokoag­u­la­cyjną akty­wność płytek krwi w cukrzy­cy99600
Pre­ludi­umMgr inż. Has­san Kas­sas­sirMożli­wa rola glikacji oraz ubik­wityny­lacji płytkowego COX‑1 w zrozu­mie­niu moleku­larnego aspek­tu „opornoś­ci na aspirynę” u pac­jen­tów z cukrzy­cą typu 2.95510
OpusDr hab. Jacek Drob­nikZnacze­nie inte­gryny alpha‑2 beta‑1 w reg­u­lacji metab­o­liz­mu kola­genu w fibrob­las­tach przed­sionków ser­ca.898800
OpusProf. dr hab. Janusz Zbig­niew Szem­rajRola zmi­an epi­gene­ty­cznych i p53 w trzewnej tkance tłuszc­zowej w pato­genezie cukrzy­cy typu 2.798600
OpusDr n. hum. Anna Alich­niewiczStruk­tu­ra poję­ciowo-defini­cyj­na anal­iz bioe­ty­cznych doty­czą­cych medy­cyny repro­duk­cyjnej i ter­mi­nal­nej oraz diag­nos­ty­ki śmier­ci i jej wpływ na jakość i kierun­ki argu­men­tacji.316920
Pre­ludi­umMgr inż. Moni­ka Anna WolakWpływ eksendyny‑4 na czyn­ność fibrob­lastów skóry oraz ekspresję białek i mikroR­NA reg­u­lu­ją­cych pro­ces goje­nia w warunk­ach cukrzy­cy: Bada­nia ex vivo i in vit­ro.150000
Etiu­daMgr Karoli­na SiewieraMożli­we mech­a­nizmy mod­u­lacji akty­wnoś­ci enzy­maty­cznej syn­tazy prostaglan­dyny H2 w ksz­tał­towa­niu wrażli­woś­ci płytek krwi na hamu­jące dzi­ałanie kwa­su acety­los­al­i­cy­lowego w zwierzę­cym mod­elu cukrzy­cy strep­to­zo­to­cynowej.74076
Etiu­daMgr inż. Has­san Kas­sas­sirCzy glikac­ja biał­ka nie jest wystar­cza­ją­cym czyn­nikiem induku­ją­cym mni­jzą wrażli­wość płytek krwi na aspirynę? Możli­wa rola ubik­wity­nacji płytkowego COX‑1 w zrozu­mie­niu molku­larnego aspek­tu „opornoś­ci na aspirynę” u pac­jen­tów z cukrzy­cą typu 2.64676
OpusProf. dr hab. Andrzej K. BednarekGen supre­sorowy nowot­worów WWOX – charak­terysty­ka funkcji w praw­idłowym gruc­zole pier­siowym i w komórkach raka pier­si.727992
SonataDr Tomasz PłoszajOce­na udzi­ału imi­grantów ze Skan­dy­nawii w tworze­niu śred­niowiecznej puli genowej Pol­s­ki na pod­staw­ie anal­izy kopal­nego DNA wyi­zolowanego ze szczątków złożonych w grobach komorowych w Kał­dusie.196900
Har­mo­niaProf. nadzw. dr hab. n. med. Hen­ryk WitasHis­to­ria moleku­lar­na i pale­o­gene­ty­czne związ­ki między pop­u­lac­ja­mi Pol­s­ki i Litwy – anal­iza kopal­nego NA od neoli­tu.391300
OpusDr hab. Agniesz­ka Pias­tows­ka-Ciesiel­s­kaSelek­ty­wne wyciszanie genów, jako nowoczesne narzędzie w oce­nie zaan­gażowa­nia angioten­syny II w pro­ce­sie trans­for­ma­cji endometri­um – określe­nie roli recep­to­ra androgenowego w przekaźnictwie syg­nału indukowanego AngII.621777
SonataDr Aga­ta Moni­ka Sakow­iczMoleku­larny mech­a­nizm zjawiska preeklamp­sji.432000
OpusDr hab. Elż­bi­eta Past­waBadanie mech­a­niz­mu uwrażli­wia­nia komórek nowot­worowych na chemioter­apię za pomocą nowych inhibitorów naprawy DNA.280000
Pre­ludi­umMgr Mag­da Lewandows­ka       oso­ba fiz.Oce­na obec­noś­ci pato­genów w his­to­rycznych pop­u­lac­jach Pol­s­ki.99250
Pre­ludi­umMgr Izabela Szym­czakZnacze­nie 1,25(OH)2D3 w reg­u­lacji ekspresji genów fos­foli­paz A2 zaan­gażowanych w moleku­larne podłoże ast­my oskrzelowej.99120
Pre­ludi­umMgr inż. Izabela BaryłaBiałko WWOX jako wielo­funkcyjny mod­u­la­tor tran­skrypcji w pato­genezie cukrzy­cy ciążowej.147000
SonataDr Katarzy­na Kośla.Udzi­ał genu WWOX mech­a­niz­mach różni­cow­a­nia neu­ronal­nego420600
SonataDr n. med. Joan­na Wiecz­fińs­kaAnal­iza wpły­wu udzkiego rinowirusa na ekspresję mark­erów prze­bu­dowy dróg odd­e­chowych w ast­mie oskrzelowej – ustal­e­nie alter­naty­wnych szlaków syg­nałowych.482849
Pre­ludi­umMgr inż. Mał­gorza­ta Chmielews­ka-Kas­sas­sirMożli­wa rola ektrak­tu z wiesioł­ka dzi­wnego (Oenothera para­doxa) oraz deim­i­nazy argininy (ADI) w nit­ry­lacji syn­tazy tymidy­lanowej w ludz­kich komórkach złosli­wego między­bło­ni­a­ka opłuc­nej.97800
Lid­erDr n. med. Aga­ta Pas­tor­czakWie­loczyn­nikowe moleku­larne pro­filowanie ostrej białacz­ki lim­foblasty­cznej „BCR-ABL1-LIKE”.1100000
Dia­men­towy GrantMichał Podgórs­kiNiein­wazyj­na oce­na zaawan­sowa­nia pro­cesów miażdży­cowych wśród pac­jen­tów cho­ru­ją­cych na ast­mę oskrzelową.139253
Dia­men­towy GrantDaw­id MiśkowiecOce­na wartoś­ci diag­nos­ty­cznej i prog­nos­ty­cznej wybranych wol­nych krążą­cych mikroR­NA w grupie pac­jen­tów z ostrym zespołem wień­cowym bez przetr­wałego uniesienia odcin­ka ST.160050
Dia­men­towy GrantRafał Zielińs­kiPro­jek­towanie płytek biore­sor­bowal­nych w sys­temie CAD wraz z planowaniem zabiegów z uży­ciem asysty kom­put­erowej w chirurgii szczękowo-twar­zowej.200000
Dia­men­towy GrantHubert Zators­kiCzyn­ni­ki zmniejsza­jące ryzyko zachorowa­nia na cukrzy­cę typu 2 u chorych na nieswoiste choro­by zapalne jelit: znacze­nie diag­nos­ty­czne i ter­apeu­ty­czne pochod­nych pre-progluk­agonu”.198000
Iuven­tus PlusDr Mar­ta Zielińs­kaZaburzenia w obrę­bie endo­gen­nego układu opi­oid­owego wpły­wa­ją na poziom adipokin w roz­wo­ju nowot­woru jeli­ta grubego.279120
Iuven­tus PlusDr Maciej Sała­gaInter­akc­je pomiędzy endo­gen­nym ukła­dem kan­abi­noid­owym i sero­toni­nowym w patofizjologii bólu trzewnego w prze­biegu nieswoistych chorób zapal­nych jelit.209880
Nar­o­dowy Pro­gram Roz­wo­ju Human­isty­kiDr Moni­ka Michałows­kaWymi­ary cielesnoś­ci: między bioe­tyką i fil­moz­naw­st­wem.261360
StrategmedProf. dr hab. Cezary WatałaFar­makoter­apia śród­błon­ka naczyniowego i aktywacji płytek krwi zależ­na od prosta­cyk­liny, tlenku azo­tu i tlenku węgla – nowa strate­gia w zapo­b­ie­ga­niu prz­erzu­towoś­ci nowot­worowej (akro­n­im METENDOPHA).2427798
StrategmedProf. dr hab. n. med. Krzysztof Sel­majTer­apia stward­nienia rozsianego poprzez transe­dr­mal­ną sty­mu­lację pep­ty­da­mi mieli­nowy­mi.10272024
StrategmedProf. dr hab. Woj­ciech Mły­nars­kiTer­apia komórkowa w opar­ciu o nam­nożone sztucznie lim­fo­cy­ty reg­u­la­torowe CD4+CD25+CD127.132000
StrategmedProf. dr hab. Maciej BanachZas­tosowanie tech­nologii telem­e­dy­cznych w nowym mod­elu orga­ni­za­cji i real­iza­cji kom­plek­sowej reha­bil­i­tacji chorych z niewydol­noś­cią ser­ca TELEREH-HF (badanie wieloośrod­kowe)1583438
StrategmedProf. dr hab.  Piotr Gałec­kiNowa ter­apia zaburzeń psy­choty­cznych oraz w choro­bie Hunt­ing­tona ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem defi­cytów poz­naw­czych.3388750
StrategmedProf. dr hab. Doro­ta Słow­ińs­ka-Klenc­kaNowe narzędzi diag­nos­ty­ki moleku­larnej i obra­zowa­nia w indy­wid­u­al­i­zowanej ter­apii raka pier­si, tar­czy­cy i gruc­zołu krokowego.800000
StrategmedProf. dr hab. Andrzej Kaszu­baOpra­cow­anie innowa­cyjnej metody leczenia Epi­der­mol­y­sis Bul­losa oraz ran przewlekłych innego pochodzenia za pomocą opa­trunku bio­log­icznego z mate­ri­ału ludzkiego (akro­n­im BIOOPA)520500
StrategmedProf. dr hab. Mag­dale­na Józe­fow­icz-Kor­czyńs­kaNowa­tors­ki sys­tem do oce­ny i reha­bil­i­tacji zaburzeń ukladu równowa­gi.1052257
69459471
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP