Deklaracja dostępności Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Strona główna » Deklaracja dostępności Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Deklaracja dostępności Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi zobow­iązu­je się zapewnić dostęp­ność swo­jej strony inter­ne­towej zgod­nie z przepisa­mi ustawy z dnia 4 kwiet­nia 2019 r. o dostęp­noś­ci cyfrowej stron inter­ne­towych i aplikacji mobil­nych pod­miotów pub­licznych. Oświad­cze­nie w spraw­ie dostęp­noś­ci ma zas­tosowanie do strony inter­ne­towej Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi.

 • Data pub­likacji strony inter­ne­towej:
 • Data ostat­niej istot­nej aktu­al­iza­cji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona inter­ne­towa jest niez­god­na z ustawą o dostęp­noś­ci cyfrowej stron inter­ne­towych i aplikacji mobil­nych pod­miotów pub­licznych z powodu niez­god­noś­ci lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Nie wszys­tkie grafi­ki posi­ada­ją atry­but alt w języku pol­skim tłu­maczą­cym co zna­j­du­je się na danej grafice,
 • Nie wszys­tkie opisy alt nie są dłuższy niż 125 znaków,
 • Skom­p­likowane grafi­ki, info­grafi­ka nie posi­ada­ją dodatkowego opisu,
 • Grafi­ki oraz ikona są wyko­rzysty­wana jako but­ton lub link bez opisu zaw­ier­a­jącego cel,
 • Ele­men­ty które linku­ją w to samo miejsce nie są pogrupowane w sekc­je,
 • Dla mate­ri­ałów audio nie ma stwor­zonej audio deskrypcji, zaw­ier­a­jącej dialo­gi oraz dźwię­ki słyszane w audio,
 • Dla mate­ri­ałów wideo (bez audio) nie ma stwor­zonej audio deskrypc­ja opisu­ją­ca wydarzenia, miejs­ca, oso­by oraz obiek­ty pojaw­ia­jące się w danym wideo,
 • Dla mate­ri­ałów wideo (nie trwa­ją­cych na żywo) nie ma tran­skrypc­ja lub audio deskrypc­ja,
 • Nie wszys­tkie strony z treś­cią mają log­icznie podzieloną treść za pomocą nagłówków HTML,
 • Brak znaczników ARIA oraz etyki­ety do iden­ty­fikacji obiek­tów na stron­ie,
 • Mogą wys­tępować emu­lac­je linków za pomocą div, span itp.,
 • Mogą wys­tępować białe zna­ki (m.in. zbędne spac­je),
 • Wyłącze­nie styli CSS może powodować zmi­anę kole­jnoś­ci wyświ­et­la­nia treść na stron­ie,
 • Ani­mac­je i ele­men­ty wiz­ualne mogą nie posi­adać opisu,
 • Pola wyma­gane oraz błędy, poza kolorem mogą nie posi­adać infor­ma­cji w postaci treś­ci,
 • Brak pod­kreśle­nia dla linków,
 • Pli­ki dźwiękowe mogą uruchami­ać się automaty­cznie,
 • Niek­tóre funkcjon­al­noś­ci mogą nie być z poziomu klaw­iatu­ry,
 • Brak skrótów klaw­is­zowych,
 • Komu­nikaty czy infor­ma­c­je mogą nie być dostęp­ne za pomocą kliknię­cia lub klaw­iatu­ry,
 • Ele­men­ty akty­wne, za pomocą klaw­iatu­ry nie posi­ada­ją wyraźnej obwód­ki,
 • Pola typu input nie posi­ada­ją miga­jącej pio­nowej linii gdy są akty­wne,
 • Może wys­tępować brak możli­woś­ci anu­lowa­nia focusa,
 • Mogą wys­tępować ele­men­ty automaty­cznie się porusza­jące,
 • Może wys­tępować brak możli­woś­ci wyłączenia/zatrzymania ele­men­tów ruchomych na stron­ie,
 • Niek­tóre Ele­men­ty na stron­ie mogą migać częś­ciej niż raz na sekundę,
 • Brak możli­woś­ci pominię­cia pow­tarza­ją­cych się ele­men­tów,
 • Nie każ­da pod­strona może zaw­ier­ać unikalny tytuł, opisu­ją­cy ekran oraz zaw­ier­a­ją­cy się w tagu <title>,
 • Może wys­tępować zaburze­nie kole­jnoś­ci przełącza­nia się focusa w odpowied­niej kole­jnoś­ci,
 • Docelowe miejsce linku może nie być zgodne z tek­stem zna­j­du­ją­cym się na nim,
 • Brak komen­tarzy ARIA do linków,
 • Mogą wys­tępować funkc­je m.in. onmouse­down, onmouse­up, onclick,
 • Nazwa, funkc­ja oraz etyki­eta danego ele­men­tu mogą nie być zgodne wzglę­dem siebie,
 • Nie każ­da pod­strona zaw­iera atry­but “lang”,
 • Uzu­peł­ni­an­ie pola typu input może powodować zmi­an w for­mu­la­rzu, wysyła­nia danych, akty­wowa­nia automaty­cznego okienek czy dodatkowych menu,
 • Błędy mogą nie być oznac­zone za pomocą “aria-invalid”,
 • Pola wyma­gane mogą nie być oznac­zone za pomocą “aria-required”,
 • Błędy mogą nie być łatwe do zauważe­nia, iden­ty­fikacji oraz popraw­ienia,
 • Opis pola i wyjaśnienia mogą nie zaw­ier­ać oznaczenia “aria-described­by”,
 • Opisy pól mogą nie zna­j­dować się nad pola­mi,
 • Wys­tępu­ją błędy w kodzie CSS oraz HTML,
 • Brak na stron­ie audio deskrypcji,
 • Strony zależnie od ori­en­tacji urządzenia, hory­zon­tal­nej czy wer­tykalnej mogą prezen­tować się nieczytel­nie,
 • Mogą wys­tępować obiek­ty nie posi­ada­jące min­i­mal­nego kon­trastu,
 • Zmi­ana wielkoś­ci tek­stu za pomocą przy­bliże­nia przeglą­dar­ki lub zmi­any rozdziel­czoś­ci może powodować utraty treś­ci lub funkcjon­al­noś­ci,
 • Fonty są defin­iowane za pomocą pik­seli,
 • Tekst mogą zna­j­dować się na grafikach,
 • Strona może nie być dos­tosowana do zmniejs­zonej rozdziel­czoś­ci,
 • Może wys­tępować brak min­i­mal­nego kon­trastu dla ele­men­tów nietek­stowych inter­facu,
 • Może wys­tępować brak min­i­mal­nego kon­trastu ele­men­tów nieak­ty­wnych, zmieni­a­jące się pod wpły­wem nacisku czy naszego,
 • Przestrzeń między lini­a­mi tek­stu powin­na jest defin­iowana w px,
 • Może wys­tępować brak funkcji Focus,
 • Może wys­tępować brak możli­woś­ci iden­ty­fikacji miejs­ca, w którym się zna­j­du­je­my,
 • Nie wszys­tkie etyki­ety i nagłów­ki są jed­noz­naczne oraz unikalne,
 • Może wys­tępować brak funkcji focusa,
 • Może wys­tępować brak atry­bu­tu “lang” określa­ją­cy język,
 • Ele­men­ty posi­ada­jące tą samą funkcjon­al­ność mogą nie wyglą­dać tożsamo,
 • Menu może nie wyglą­dać tożsamo na wszys­t­kich pod­stronach, zna­j­dować się w tym samym porząd­ku oraz w tych samych miejs­cach,
 • Kom­po­nen­ty posi­ada­jące tą samą funkcjon­al­ność mogą nie wyglą­dać tożsamo w sto­sunku do pozostałych ser­wisów, zna­j­dować się w tym samym porząd­ku oraz w tych samych miejs­cach,
 • Jeżeli wypełnione pole input wywołu­je błąd, ist­nieje możli­wość braku wspar­cia w popraw­ie­niu błędów np. poprzez dodawanie masek w pola, słown­ik popraw­ia­ją­cy błędy itp. proak­ty­wność wzglę­dem wypeł­ni­anych pól,
 • Sta­tus lub komu­nikaty nie posi­ada­ją opisów za pomocą znaczników ARIA (live regions lub alerts).

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporząd­zono dnia:
 • Deklarację została ostat­nio pod­dana przeglą­dowi i aktu­al­iza­cji dnia:

Deklarację sporząd­zono na pod­staw­ie samooce­ny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za roz­pa­try­wanie uwag i wniosków odpowia­da: Maria Reli­ga.
 • E‑mail: [email protected]
 • Tele­fon: 042 272 52 09

Każdy ma pra­wo:

 • zgłosić uwa­gi doty­czące dostęp­noś­ci cyfrowej strony lub jej ele­men­tu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostęp­noś­ci cyfrowej strony lub jej ele­men­tu,
 • wnioskować o udostęp­nie­nie niedostęp­nej infor­ma­cji w innej alter­naty­wnej formie.

Żądanie musi zaw­ier­ać:

 • dane kon­tak­towe oso­by zgłasza­jącej,
 • wskazanie strony lub ele­men­tu strony, której doty­czy żądanie,
 • wskazanie dogod­nej formy udostęp­nienia infor­ma­cji, jeśli żądanie doty­czy udostęp­nienia w formie alter­naty­wnej infor­ma­cji niedostęp­nej.

Roz­pa­trze­nie zgłoszenia powin­no nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym ter­minie zapewnie­nie dostęp­noś­ci albo zapewnie­nie dostępu w alter­naty­wnej formie nie jest możli­we, powin­no nastąpić naj­dalej w ciągu 2 miesię­cy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W przy­pad­ku, gdy pod­miot pub­liczny odmówi real­iza­cji żąda­nia zapewnienia dostęp­noś­ci lub alter­naty­wnego sposobu dostępu do infor­ma­cji, wnoszą­cy żądanie może złożyć skargę w spraw­ie zapew­ni­a­nia dostęp­noś­ci cyfrowej strony inter­ne­towej, aplikacji mobil­nej lub ele­men­tu strony inter­ne­towej, lub aplikacji mobil­nej. Po wycz­er­pa­niu wskazanej wyżej pro­ce­dury moż­na także złożyć wniosek do Rzeczni­ka Praw Oby­wa­tel­s­kich.

Dostępność architektoniczna

Al. Kościuszki 4 REKTORAT

Budynek 4 kondy­gna­cyjny plus piwni­ca użytkowa. Budynek w ochronie kon­ser­wa­torskiej.

W budynku nie są zapewnione wolne od bari­er poziome i pio­nowe przestrze­nie komu­nika­cyjne.

W budynku nie zas­tosowano rozwiązań architek­ton­icznych, które umożli­wia­ją dostęp do wszys­t­kich pomieszczeń, z wyłącze­niem pomieszczeń tech­nicznych.

W budynku zna­j­du­je się win­da nieprzys­tosowana dla osób z niepełnosprawnoś­cią.

W budynku zain­stalowano stanowiskowe pętle induk­cyjne:

parter – portier­nia,

piętro 1, pokój 11 — Dziekanat Wydzi­ału Lekarskiego.

Infor­mu­je­my, że obec­nie nie udostęp­ni­amy tłu­maczeń na język migowy za pośred­nictwem środ­ków komu­nikacji elek­tron­icznej. Ist­nieje możli­wość sko­rzys­ta­nia z pomo­cy tłu­macza języ­ka migowego (PJM), jed­nak potrze­bę taką należy zgłosić z min­i­mum tygod­niowym wyprzedze­niem na adres [email protected]

Zapewniony jest wstęp do budynku oso­bie korzys­ta­jącej z psa asys­tu­jącego.

ul. Pomorska 251 CKD A‑1

Budynek 17 kondy­gna­cyjny plus dwie kondy­gnac­je podziemne.

W budynku są zapewnione wolne od bari­er poziome i pio­nowe przestrze­nie komu­nika­cyjne.

W budynku zas­tosowano rozwiąza­nia architek­ton­iczne, które umożli­wia­ją dostęp do wszys­t­kich pomieszczeń, z wyłącze­niem pomieszczeń tech­nicznych.

Budynek wyposażony w wid­ny osobowe, w tym dwie windy pożarowe przez­nac­zone do ewakuacji.

W budynku brak zain­stalowanych urządzeń lub innych środ­ków tech­nicznych do obsłu­gi osób sła­bosłyszą­cych, w szczegól­noś­ci pętli induk­cyjnych, sys­temów FM lub urządzeń opar­tych o inne tech­nolo­gie, których celem jest wspo­ma­ganie słyszenia.

Infor­mu­je­my, że obec­nie nie udostęp­ni­amy tłu­maczeń na język migowy za pośred­nictwem środ­ków komu­nikacji elek­tron­icznej. Ist­nieje możli­wość sko­rzys­ta­nia z pomo­cy tłu­macza języ­ka migowego (PJM), jed­nak potrze­bę taką należy zgłosić z min­i­mum tygod­niowym wyprzedze­niem na adres [email protected]

Zapewniony jest wstęp do budynku oso­bie korzys­ta­jącej z psa asys­tu­jącego.

ul. Pomorska 251 Centrum Dydaktyczne — A‑2,3 Aula 1000

Budynek 3 kondy­gna­cyjny o zwartej zabu­dowie.

Budynek jest dostęp­ny dla osób z niepełnosprawnoś­cią.

W budynku zapewnione są wolne od bari­er poziome i pio­nowe przestrze­nie komu­nika­cyjne. Budynek wyposażony w 6 wind osobowych.

W budynku zas­tosowano rozwiąza­nia architek­ton­iczne, które umożli­wia­ją dostęp do wszys­t­kich pomieszczeń, z wyłącze­niem pomieszczeń tech­nicznych.

W budynku w auli 1000 zain­stalowano pętlę induk­cyjną (6 pier­wszych rzędów).

W budynku zain­stalowano stanowiskowe pętle induk­cyjne:

recepc­ja po wejś­ciu do budynku Cen­trum Dydak­ty­cznego

parter Insty­tut Stom­a­tologii — Dziekanat Odd­zi­ału Stom­a­to­log­icznego – pokój 207.

Infor­mu­je­my, że obec­nie nie udostęp­ni­amy tłu­maczeń na język migowy za pośred­nictwem środ­ków komu­nikacji elek­tron­icznej. Ist­nieje możli­wość sko­rzys­ta­nia z pomo­cy tłu­macza języ­ka migowego (PJM), jed­nak potrze­bę taką należy zgłosić z min­i­mum tygod­niowym wyprzedze­niem na adres [email protected]

Zapewniony jest wstęp do budynku oso­bie korzys­ta­jącej z psa asys­tu­jącego.

 

ul. Pomorska 251 C‑5

Budynek 2 kondy­gna­cyjny wol­nos­to­ją­cy.

Budynek jest dostęp­ny dla osób z niepełnosprawnoś­cią.

W budynku zapewnione są wolne od bari­er poziome i pio­nowe przestrze­nie komu­nika­cyjne.

Budynek wyposażony w windę osobową.

W budynku zas­tosowano rozwiąza­nia architek­ton­iczne, które umożli­wia­ją dostęp do wszys­t­kich pomieszczeń, z wyłącze­niem pomieszczeń tech­nicznych.

W budynku brak zain­stalowanych urządzeń lub innych środ­ków tech­nicznych do obsłu­gi osób sła­bosłyszą­cych, w szczegól­noś­ci pętli induk­cyjnych, sys­temów FM lub urządzeń opar­tych o inne tech­nolo­gie, których celem jest wspo­ma­ganie słyszenia.

Infor­mu­je­my, że obec­nie nie udostęp­ni­amy tłu­maczeń na język migowy za pośred­nictwem środ­ków komu­nikacji elek­tron­icznej. Ist­nieje możli­wość sko­rzys­ta­nia z pomo­cy tłu­macza języ­ka migowego (PJM), jed­nak potrze­bę taką należy zgłosić z min­i­mum tygod­niowym wyprzedze­niem na adres [email protected]

Zapewniony jest wstęp do budynku oso­bie korzys­ta­jącej z psa asys­tu­jącego.

 

ul. Pomorska 251 A‑4 /Patomorfologia/

Budynek 5 kondy­gna­cyjny o zwartej zabu­dowie, połąc­zony łącznikiem z budynkiem A‑3.

Budynek jest dostęp­ny dla osób z niepełnosprawnoś­cią.

W budynku zapewnione są wolne od bari­er poziome i pio­nowe przestrze­nie komu­nika­cyjne.

Budynek wyposażony w windę osobową.

W budynku zas­tosowano rozwiąza­nia architek­ton­iczne, które umożli­wia­ją dostęp do wszys­t­kich pomieszczeń, z wyłącze­niem pomieszczeń tech­nicznych.

W budynku brak zain­stalowanych urządzeń lub innych środ­ków tech­nicznych do obsłu­gi osób sła­bosłyszą­cych, w szczegól­noś­ci pętli induk­cyjnych, sys­temów FM lub urządzeń opar­tych o inne tech­nolo­gie, których celem jest wspo­ma­ganie słyszenia.

Infor­mu­je­my, że obec­nie nie udostęp­ni­amy tłu­maczeń na język migowy za pośred­nictwem środ­ków komu­nikacji elek­tron­icznej. Ist­nieje możli­wość sko­rzys­ta­nia z pomo­cy tłu­macza języ­ka migowego (PJM), jed­nak potrze­bę taką należy zgłosić z min­i­mum tygod­niowym wyprzedze­niem na adres [email protected]

Zapewniony jest wstęp do budynku oso­bie korzys­ta­jącej z psa asys­tu­jącego.

 

ul. Pomorska 251 C‑7 /budynek techniczny/ – biuro parkingu

Budynek 2 kondy­gna­cyjny, wol­nos­to­ją­cy.

W budynku zapewnione są wolne od bari­er poziome i pio­nowe przestrze­nie komu­nika­cyjne.

W budynku zas­tosowano rozwiąza­nia architek­ton­iczne, które umożli­wia­ją dostęp do wszys­t­kich pomieszczeń, z wyłącze­niem pomieszczeń tech­nicznych.

Budynek nie posi­a­da windy.

W budynku brak zain­stalowanych urządzeń lub innych środ­ków tech­nicznych do obsłu­gi osób sła­bosłyszą­cych, w szczegól­noś­ci pętli induk­cyjnych, sys­temów FM lub urządzeń opar­tych o inne tech­nolo­gie, których celem jest wspo­ma­ganie słyszenia.

Infor­mu­je­my, że obec­nie nie udostęp­ni­amy tłu­maczeń na język migowy za pośred­nictwem środ­ków komu­nikacji elek­tron­icznej. Ist­nieje możli­wość sko­rzys­ta­nia z pomo­cy tłu­macza języ­ka migowego (PJM), jed­nak potrze­bę taką należy zgłosić z min­i­mum tygod­niowym wyprzedze­niem na adres [email protected]

Zapewniony jest wstęp do budynku oso­bie korzys­ta­jącej z psa asys­tu­jącego.

 

ul. Pomorska 251 C‑8 /łącznik/

Budynek 3 kondy­gna­cyjny.

Wejś­cie przez budynek A4 (wyposażony w windę osobową).

W budynku C‑8 brak windy.

W budynku zapewnione są wolne od bari­er poziome i pio­nowe przestrze­nie komu­nika­cyjne.

W budynku zas­tosowano rozwiąza­nia architek­ton­iczne, które umożli­wia­ją dostęp do wszys­t­kich pomieszczeń, z wyłącze­niem pomieszczeń tech­nicznych.

W budynku brak zain­stalowanych urządzeń lub innych środ­ków tech­nicznych do obsłu­gi osób sła­bosłyszą­cych, w szczegól­noś­ci pętli induk­cyjnych, sys­temów FM lub urządzeń opar­tych o inne tech­nolo­gie, których celem jest wspo­ma­ganie słyszenia.

Infor­mu­je­my, że obec­nie nie udostęp­ni­amy tłu­maczeń na język migowy za pośred­nictwem środ­ków komu­nikacji elek­tron­icznej. Ist­nieje możli­wość sko­rzys­ta­nia z pomo­cy tłu­macza języ­ka migowego (PJM), jed­nak potrze­bę taką należy zgłosić z min­i­mum tygod­niowym wyprzedze­niem na adres [email protected]

Zapewniony jest wstęp do budynku oso­bie korzys­ta­jącej z psa asys­tu­jącego.

ul. Pomorska 251 C‑2

Budynek 1 kondy­gna­cyjny.

Główne wejś­cie do budynku nie jest dostęp­ne dla osób z niepełnosprawnoś­cią. Alter­naty­wne wejś­cie z pochyl­nią zna­j­du­je się z drugiej strony budynku.

W budynku zapewnione wolne od bari­er poziome i pio­nowe przestrze­nie komu­nika­cyjne.

W budynku zas­tosowano rozwiąza­nia architek­ton­iczne, które umożli­wia­ją dostęp do wszys­t­kich pomieszczeń, z wyłącze­niem pomieszczeń tech­nicznych.

W budynku brak zain­stalowanych urządzeń lub innych środ­ków tech­nicznych do obsłu­gi osób sła­bosłyszą­cych, w szczegól­noś­ci pętli induk­cyjnych, sys­temów FM lub urządzeń opar­tych o inne tech­nolo­gie, których celem jest wspo­ma­ganie słyszenia.

Infor­mu­je­my, że obec­nie nie udostęp­ni­amy tłu­maczeń na język migowy za pośred­nictwem środ­ków komu­nikacji elek­tron­icznej. Ist­nieje możli­wość sko­rzys­ta­nia z pomo­cy tłu­macza języ­ka migowego (PJM), jed­nak potrze­bę taką należy zgłosić z min­i­mum tygod­niowym wyprzedze­niem na adres [email protected]

Zapewniony jest wstęp do budynku oso­bie korzys­ta­jącej z psa asys­tu­jącego.

 

ul. Pomorska 251 CKD A‑2

Budynek 3 kondy­gna­cyjny plus jed­na kondy­gnac­ja podziem­na.

W budynku są zapewnione wolne od bari­er poziome i pio­nowe przestrze­nie komu­nika­cyjne.

W budynku zas­tosowano rozwiąza­nia architek­ton­iczne, które umożli­wia­ją dostęp do wszys­t­kich pomieszczeń, z wyłącze­niem pomieszczeń tech­nicznych.

Budynek wyposażony w wid­ny osobowe.

W budynku brak zain­stalowanych urządzeń lub innych środ­ków tech­nicznych do obsłu­gi osób sła­bosłyszą­cych, w szczegól­noś­ci pętli induk­cyjnych, sys­temów FM lub urządzeń opar­tych o inne tech­nolo­gie, których celem jest wspo­ma­ganie słyszenia.

Infor­mu­je­my, że obec­nie nie udostęp­ni­amy tłu­maczeń na język migowy za pośred­nictwem środ­ków komu­nikacji elek­tron­icznej. Ist­nieje możli­wość sko­rzys­ta­nia z pomo­cy tłu­macza języ­ka migowego (PJM), jed­nak potrze­bę taką należy zgłosić z min­i­mum tygod­niowym wyprzedze­niem na adres [email protected]

Zapewniony jest wstęp do budynku oso­bie korzys­ta­jącej z psa asys­tu­jącego.

 

ul. Mazowiecka 5 A‑6 /Molecolab/

Budynek 2 kondy­gna­cyjny.

Budynek jest dostęp­ny dla osób z niepełnosprawnoś­cią

W budynku zapewnione są wolne od bari­er poziome i pio­nowe przestrze­nie komu­nika­cyjne.

Budynek wyposażony w windę osobową.

W budynku zas­tosowano rozwiąza­nia architek­ton­iczne, które umożli­wia­ją dostęp do wszys­t­kich pomieszczeń, z wyłącze­niem pomieszczeń tech­nicznych.

W budynku przy recepcji zain­stalowano pętlę induk­cyjną.

Infor­mu­je­my, że obec­nie nie udostęp­ni­amy tłu­maczeń na język migowy za pośred­nictwem środ­ków komu­nikacji elek­tron­icznej. Ist­nieje możli­wość sko­rzys­ta­nia z pomo­cy tłu­macza języ­ka migowego (PJM), jed­nak potrze­bę taką należy zgłosić z min­i­mum tygod­niowym wyprzedze­niem na adres [email protected]

Zapewniony jest wstęp do budynku oso­bie korzys­ta­jącej z psa asys­tu­jącego.

 

ul. Czechosłowacka 4 A‑5 /Brain/

Budynek 5 kondy­gna­cyjny.

Budynek jest dostęp­ny dla osób z niepełnosprawnoś­cią

W budynku zapewnione są wolne od bari­er poziome i pio­nowe przestrze­nie komu­nika­cyjne.

Budynek wyposażony w windę osobową.

W budynku zas­tosowano rozwiąza­nia architek­ton­iczne, które umożli­wia­ją dostęp do wszys­t­kich pomieszczeń, z wyłącze­niem pomieszczeń tech­nicznych.

W budynku przy recepcji zain­stalowano pętlę induk­cyjną.

Infor­mu­je­my, że obec­nie nie udostęp­ni­amy tłu­maczeń na język migowy za pośred­nictwem środ­ków komu­nikacji elek­tron­icznej. Ist­nieje możli­wość sko­rzys­ta­nia z pomo­cy tłu­macza języ­ka migowego (PJM), jed­nak potrze­bę taką należy zgłosić z min­i­mum tygod­niowym wyprzedze­niem na adres [email protected]

Zapewniony jest wstęp do budynku oso­bie korzys­ta­jącej z psa asys­tu­jącego.

 

ul. Czechosłowacka 2b

Budynek 3 kondy­gna­cyjny, wol­nos­to­ją­cy.

Wejś­cie do budynku nie jest dostęp­ne dla osób z niepełnosprawnoś­cią.

W budynku nie są zapewnione wolne od bari­er poziome i pio­nowe przestrze­nie komu­nika­cyjne.

W budynku nie zas­tosowano rozwiązań architek­ton­icznych, które umożli­wia­ją dostęp do wszys­t­kich pomieszczeń, z wyłącze­niem pomieszczeń tech­nicznych.

Budynek nie posi­a­da windy.

W budynku brak zain­stalowanych urządzeń lub innych środ­ków tech­nicznych do obsłu­gi osób sła­bosłyszą­cych, w szczegól­noś­ci pętli induk­cyjnych, sys­temów FM lub urządzeń opar­tych o inne tech­nolo­gie, których celem jest wspo­ma­ganie słyszenia.

Infor­mu­je­my, że obec­nie nie udostęp­ni­amy tłu­maczeń na język migowy za pośred­nictwem środ­ków komu­nikacji elek­tron­icznej. Ist­nieje możli­wość sko­rzys­ta­nia z pomo­cy tłu­macza języ­ka migowego (PJM), jed­nak potrze­bę taką należy zgłosić z min­i­mum tygod­niowym wyprzedze­niem na adres [email protected]

Zapewniony jest wstęp do budynku oso­bie korzys­ta­jącej z psa asys­tu­jącego.

 

ul. Mazowiecka 15

Budynek 3 kondy­gna­cyjny, wol­nos­to­ją­cy.

Wejś­cie do budynku nie jest dostęp­ne dla osób z niepełnosprawnoś­cią.

W budynku nie są zapewnione wolne od bari­er poziome i pio­nowe przestrze­nie komu­nika­cyjne.

W budynku nie zas­tosowano rozwiązań architek­ton­icznych, które umożli­wia­ją dostęp do wszys­t­kich pomieszczeń, z wyłącze­niem pomieszczeń tech­nicznych.

Budynek nie posi­a­da windy.

W budynku brak zain­stalowanych urządzeń lub innych środ­ków tech­nicznych do obsłu­gi osób sła­bosłyszą­cych, w szczegól­noś­ci pętli induk­cyjnych, sys­temów FM lub urządzeń opar­tych o inne tech­nolo­gie, których celem jest wspo­ma­ganie słyszenia.

Infor­mu­je­my, że obec­nie nie udostęp­ni­amy tłu­maczeń na język migowy za pośred­nictwem środ­ków komu­nikacji elek­tron­icznej. Ist­nieje możli­wość sko­rzys­ta­nia z pomo­cy tłu­macza języ­ka migowego (PJM), jed­nak potrze­bę taką należy zgłosić z min­i­mum tygod­niowym wyprzedze­niem na adres [email protected]

Zapewniony jest wstęp do budynku oso­bie korzys­ta­jącej z psa asys­tu­jącego.

 

ul. Mazowiecka 6/8 – Budynek Zakładów Teoretycznych

Budynek 3 kondy­gna­cyjny, wol­nos­to­ją­cy.

Budynek jest dostęp­ny dla osób z niepełnosprawnoś­cią.

W budynku zapewnione są wolne od bari­er poziome i pio­nowe przestrze­nie komu­nika­cyjne. Budynek wyposażony w windę osobową.

W budynku zas­tosowano rozwiąza­nia architek­ton­iczne, które umożli­wia­ją dostęp do wszys­t­kich pomieszczeń, z wyłącze­niem pomieszczeń tech­nicznych.

W budynku brak zain­stalowanych urządzeń lub innych środ­ków tech­niczne do obsłu­gi osób sła­bosłyszą­cych, w szczegól­noś­ci pętli induk­cyjnych, sys­temów FM lub urządzeń opar­tych o inne tech­nolo­gie, których celem jest wspo­ma­ganie słyszenia.

Infor­mu­je­my, że obec­nie nie udostęp­ni­amy tłu­maczeń na język migowy za pośred­nictwem środ­ków komu­nikacji elek­tron­icznej. Ist­nieje możli­wość sko­rzys­ta­nia z pomo­cy tłu­macza języ­ka migowego (PJM), jed­nak potrze­bę taką należy zgłosić z min­i­mum tygod­niowym wyprzedze­niem na adres [email protected]

Zapewniony jest wstęp do budynku oso­bie korzys­ta­jącej z psa asys­tu­jącego.

 

ul. Mazowiecka 3 C‑9 /MediHub/

Budynek 2 kondy­gna­cyjny o zwartej zabu­dowie.

Budynek jest dostęp­ny dla osób z niepełnosprawnoś­cią

W budynku zapewnione są wolne od bari­er poziome i pio­nowe przestrze­nie komu­nika­cyjne.

Budynek wyposażony w windę osobową.

W budynku zas­tosowano rozwiąza­nia architek­ton­iczne, które umożli­wia­ją dostęp do wszys­t­kich pomieszczeń, z wyłącze­niem pomieszczeń tech­nicznych.

W budynku brak zain­stalowanych urządzeń lub innych środ­ków tech­nicznych do obsłu­gi osób sła­bosłyszą­cych, w szczegól­noś­ci pętli induk­cyjnych, sys­temów FM lub urządzeń opar­tych o inne tech­nolo­gie, których celem jest wspo­ma­ganie słyszenia.

Infor­mu­je­my, że obec­nie nie udostęp­ni­amy tłu­maczeń na język migowy za pośred­nictwem środ­ków komu­nikacji elek­tron­icznej. Ist­nieje możli­wość sko­rzys­ta­nia z pomo­cy tłu­macza języ­ka migowego (PJM), jed­nak potrze­bę taką należy zgłosić z min­i­mum tygod­niowym wyprzedze­niem na adres [email protected]

Zapewniony jest wstęp do budynku oso­bie korzys­ta­jącej z psa asys­tu­jącego.

 

ul. Muszyńskiego 1 Wydział Farmaceutyczny Budynek C

Budynek 6 kondy­gna­cyjny.

W budynku są zapewnione wolne od bari­er poziome i pio­nowe przestrze­nie komu­nika­cyjne.

W budynku zas­tosowano rozwiąza­nia architek­ton­iczne, które umożli­wia­ją dostęp do wszys­t­kich pomieszczeń, z wyłącze­niem pomieszczeń tech­nicznych.

W budynku dostęp­ne są 2 windy: 1 win­da speł­ni­a­ją­ca stan­dardy dostęp­noś­ci, 1 win­da starego typu.

W budynku brak zain­stalowanych urządzeń lub innych środ­ków tech­nicznych do obsłu­gi osób sła­bosłyszą­cych, w szczegól­noś­ci pętli induk­cyjnych, sys­temów FM lub urządzeń opar­tych o inne tech­nolo­gie, których celem jest wspo­ma­ganie słyszenia.

Infor­mu­je­my, że obec­nie nie udostęp­ni­amy tłu­maczeń na język migowy za pośred­nictwem środ­ków komu­nikacji elek­tron­icznej. Ist­nieje możli­wość sko­rzys­ta­nia z pomo­cy tłu­macza języ­ka migowego (PJM), jed­nak potrze­bę taką należy zgłosić z min­i­mum tygod­niowym wyprzedze­niem na adres [email protected]

Zapewniony jest wstęp do budynku oso­bie korzys­ta­jącej z psa asys­tu­jącego.

 

ul. Muszyńskiego 1 Wydział Farmaceutyczny Budynek A

Budynek 4 kondy­gna­cyjny.

W budynku są zapewnione wolne od bari­er poziome i pio­nowe przestrze­nie komu­nika­cyjne.

W budynku zas­tosowano rozwiąza­nia architek­ton­iczne, które umożli­wia­ją dostęp do wszys­t­kich pomieszczeń, z wyłącze­niem pomieszczeń tech­nicznych.

W budynku dostęp­na jest win­da osobowa.

W budynku brak zain­stalowanych urządzeń lub innych środ­ków tech­nicznych do obsłu­gi osób sła­bosłyszą­cych, w szczegól­noś­ci pętli induk­cyjnych, sys­temów FM lub urządzeń opar­tych o inne tech­nolo­gie, których celem jest wspo­ma­ganie słyszenia.

Infor­mu­je­my, że obec­nie nie udostęp­ni­amy tłu­maczeń na język migowy za pośred­nictwem środ­ków komu­nikacji elek­tron­icznej. Ist­nieje możli­wość sko­rzys­ta­nia z pomo­cy tłu­macza języ­ka migowego (PJM), jed­nak potrze­bę taką należy zgłosić z min­i­mum tygod­niowym wyprzedze­niem na adres [email protected]

Zapewniony jest wstęp do budynku oso­bie korzys­ta­jącej z psa asys­tu­jącego.

 

ul. Muszyńskiego 1 Wydział Farmaceutyczny Budynek B

Budynek 2 kondy­gna­cyjny.

W budynku są zapewnione wolne od bari­er poziome i pio­nowe przestrze­nie komu­nika­cyjne.

W budynku zas­tosowano rozwiąza­nia architek­ton­iczne, które umożli­wia­ją dostęp do wszys­t­kich pomieszczeń, z wyłącze­niem pomieszczeń tech­nicznych.

Brak windy w budynku. Dostęp do budynku dla osób z niepełnosprawnoś­cią z poziomu budynku A i budynku C, które są wyposażone w windy osobowe.

W budynku na parterze w Dziekana­cie Wydzi­ału Far­ma­ceu­ty­cznego zain­stalowano stanowiskową pętlę induk­cyjną.

Infor­mu­je­my, że obec­nie nie udostęp­ni­amy tłu­maczeń na język migowy za pośred­nictwem środ­ków komu­nikacji elek­tron­icznej. Ist­nieje możli­wość sko­rzys­ta­nia z pomo­cy tłu­macza języ­ka migowego (PJM), jed­nak potrze­bę taką należy zgłosić z min­i­mum tygod­niowym wyprzedze­niem na adres [email protected]

Zapewniony jest wstęp do budynku oso­bie korzys­ta­jącej z psa asys­tu­jącego.

 

ul. Muszyńskiego 1 Wydział Farmaceutyczny Budynek D

Budynek 5 kondy­gna­cyjny.

W budynku nie są zapewnione wolne od bari­er poziome i pio­nowe przestrze­nie komu­nika­cyjne.

W budynku zas­tosowano rozwiąza­nia architek­ton­iczne, które umożli­wia­ją dostęp do wszys­t­kich pomieszczeń, z wyłącze­niem pomieszczeń tech­nicznych.

W budynku nie ma windy. Dostęp do budynku dla osób z niepełnosprawnoś­cią z poziomu budynku C.

W budynku brak zain­stalowanych urządzeń lub innych środ­ków tech­nicznych do obsłu­gi osób sła­bosłyszą­cych, w szczegól­noś­ci pętli induk­cyjnych, sys­temów FM lub urządzeń opar­tych o inne tech­nolo­gie, których celem jest wspo­ma­ganie słyszenia.

Infor­mu­je­my, że obec­nie nie udostęp­ni­amy tłu­maczeń na język migowy za pośred­nictwem środ­ków komu­nikacji elek­tron­icznej. Ist­nieje możli­wość sko­rzys­ta­nia z pomo­cy tłu­macza języ­ka migowego (PJM), jed­nak potrze­bę taką należy zgłosić z min­i­mum tygod­niowym wyprzedze­niem na adres [email protected]

Zapewniony jest wstęp do budynku oso­bie korzys­ta­jącej z psa asys­tu­jącego.

 

ul. Muszyńskiego 1 Wydział Farmaceutyczny — SZKLARNIA

Budynek 1 kondy­gna­cyjny.

W budynku nie są zapewnione wolne od bari­er poziome i pio­nowe przestrze­nie komu­nika­cyjne.

W budynku zas­tosowano rozwiąza­nia architek­ton­iczne, które umożli­wia­ją dostęp do wszys­t­kich pomieszczeń, z wyłącze­niem pomieszczeń tech­nicznych.

W budynku brak zain­stalowanych urządzeń lub innych środ­ków tech­nicznych do obsłu­gi osób sła­bosłyszą­cych, w szczegól­noś­ci pętli induk­cyjnych, sys­temów FM lub urządzeń opar­tych o inne tech­nolo­gie, których celem jest wspo­ma­ganie słyszenia.

Infor­mu­je­my, że obec­nie nie udostęp­ni­amy tłu­maczeń na język migowy za pośred­nictwem środ­ków komu­nikacji elek­tron­icznej. Ist­nieje możli­wość sko­rzys­ta­nia z pomo­cy tłu­macza języ­ka migowego (PJM), jed­nak potrze­bę taką należy zgłosić z min­i­mum tygod­niowym wyprzedze­niem na adres [email protected]

Zapewniony jest wstęp do budynku oso­bie korzys­ta­jącej z psa asys­tu­jącego.

 

ul. Muszyńskiego 1 Wydział Farmaceutyczny Budynek E — ZWIERZĘTARNIA

Budynek 3 kondy­gna­cyjny.

W budynku są zapewnione wolne od bari­er poziome i pio­nowe przestrze­nie komu­nika­cyjne.

W budynku zas­tosowano rozwiąza­nia architek­ton­iczne, które umożli­wia­ją dostęp do wszys­t­kich pomieszczeń, z wyłącze­niem pomieszczeń tech­nicznych.

W budynku brak windy, dostęp­na jest plat­for­ma schodowa umożli­wia­ją­ca dostęp do 1 pię­tra.

W budynku brak zain­stalowanych urządzeń lub innych środ­ków tech­nicznych do obsłu­gi osób sła­bosłyszą­cych, w szczegól­noś­ci pętli induk­cyjnych, sys­temów FM lub urządzeń opar­tych o inne tech­nolo­gie, których celem jest wspo­ma­ganie słyszenia.

Infor­mu­je­my, że obec­nie nie udostęp­ni­amy tłu­maczeń na język migowy za pośred­nictwem środ­ków komu­nikacji elek­tron­icznej. Ist­nieje możli­wość sko­rzys­ta­nia z pomo­cy tłu­macza języ­ka migowego (PJM), jed­nak potrze­bę taką należy zgłosić z min­i­mum tygod­niowym wyprzedze­niem na adres [email protected]

Zapewniony jest wstęp do budynku oso­bie korzys­ta­jącej z psa asys­tu­jącego.

 

Muszyńskiego 2 Centrum Informacyjno- Biblioteczne

Budynek 3 kondy­gna­cyjny.

W budynku są zapewnione wolne od bari­er poziome i pio­nowe przestrze­nie komu­nika­cyjne.

W budynku zas­tosowano rozwiąza­nia architek­ton­iczne, które umożli­wia­ją dostęp do wszys­t­kich pomieszczeń, z wyłącze­niem pomieszczeń tech­nicznych.

W budynku dostęp­ne są windy osobowe.

W budynku zain­stalowano stanowiskową pętlę induk­cyjną (Infor­ma­to­ri­um 1 piętro).

Infor­mu­je­my, że obec­nie nie udostęp­ni­amy tłu­maczeń na język migowy za pośred­nictwem środ­ków komu­nikacji elek­tron­icznej. Ist­nieje możli­wość sko­rzys­ta­nia z pomo­cy tłu­macza języ­ka migowego (PJM), jed­nak potrze­bę taką należy zgłosić z min­i­mum tygod­niowym wyprzedze­niem na adres [email protected]

Zapewniony jest wstęp do budynku oso­bie korzys­ta­jącej z psa asys­tu­jącego.

 

ul. 6 Sierpnia 69 CENTRUM SPORTU – Pływalnia

Budynek 1 kondy­gna­cyjny.

W budynku są zapewnione wolne od bari­er poziome i pio­nowe przestrze­nie komu­nika­cyjne.

W budynku zas­tosowano rozwiąza­nia architek­ton­iczne, które umożli­wia­ją dostęp do wszys­t­kich pomieszczeń, z wyłącze­niem pomieszczeń tech­nicznych.

W budynku brak zain­stalowanych urządzeń lub innych środ­ków tech­nicznych do obsłu­gi osób sła­bosłyszą­cych, w szczegól­noś­ci pętli induk­cyjnych, sys­temów FM lub urządzeń opar­tych o inne tech­nolo­gie, których celem jest wspo­ma­ganie słyszenia.

Infor­mu­je­my, że obec­nie nie udostęp­ni­amy tłu­maczeń na język migowy za pośred­nictwem środ­ków komu­nikacji elek­tron­icznej. Ist­nieje możli­wość sko­rzys­ta­nia z pomo­cy tłu­macza języ­ka migowego (PJM), jed­nak potrze­bę taką należy zgłosić z min­i­mum tygod­niowym wyprzedze­niem na adres [email protected]

Zapewniony jest wstęp do budynku oso­bie korzys­ta­jącej z psa asys­tu­jącego.

 

ul. 6 Sierpnia 69 CENTRUM SPORTU Hala Sportowa

Budynek 3 kondy­gna­cyjny.

W budynku są zapewnione wolne od bari­er poziome i pio­nowe przestrze­nie komu­nika­cyjne.

W budynku zas­tosowano rozwiąza­nia architek­ton­iczne, które umożli­wia­ją dostęp do wszys­t­kich pomieszczeń, z wyłącze­niem pomieszczeń tech­nicznych.

W budynku brak windy, co uniemożli­wia dostanie się osób np. na wózkach inwalidz­kich do pomieszczeń zna­j­du­ją­cych się na poziomie ‑1 oraz +1.

W budynku brak zain­stalowanych urządzeń lub innych środ­ków tech­nicznych do obsłu­gi osób sła­bosłyszą­cych, w szczegól­noś­ci pętli induk­cyjnych, sys­temów FM lub urządzeń opar­tych o inne tech­nolo­gie, których celem jest wspo­ma­ganie słyszenia.

Infor­mu­je­my, że obec­nie nie udostęp­ni­amy tłu­maczeń na język migowy za pośred­nictwem środ­ków komu­nikacji elek­tron­icznej. Ist­nieje możli­wość sko­rzys­ta­nia z pomo­cy tłu­macza języ­ka migowego (PJM), jed­nak potrze­bę taką należy zgłosić z min­i­mum tygod­niowym wyprzedze­niem na adres [email protected]

Zapewniony jest wstęp do budynku oso­bie korzys­ta­jącej z psa asys­tu­jącego.

 

Pl. Hallera 1B

Budynek 4 kondy­gna­cyjny.

W budynku są zapewnione wolne od bari­er poziome i pio­nowe przestrze­nie komu­nika­cyjne.

W budynku zas­tosowano rozwiąza­nia architek­ton­iczne, które umożli­wia­ją dostęp do wszys­t­kich pomieszczeń, z wyłącze­niem pomieszczeń tech­nicznych.

W budynku dostęp­na jest win­da osobowa.

W budynku zain­stalowano 4 stanowiskowe pętle induk­cyjne:

parter, pokój nr 7 – Pełnomoc­nik ds. Osób Niepełnosprawnych,

piętro 1, pokój 108 i pokój 131 — Dziekanat Wydzi­ału Nauk o Zdrow­iu,

piętro 2, pokój 210 — Sekc­ja Spraw Soc­jal­nych.

Infor­mu­je­my, że obec­nie nie udostęp­ni­amy tłu­maczeń na język migowy za pośred­nictwem środ­ków komu­nikacji elek­tron­icznej. Ist­nieje możli­wość sko­rzys­ta­nia z pomo­cy tłu­macza języ­ka migowego (PJM), jed­nak potrze­bę taką należy zgłosić z min­i­mum tygod­niowym wyprzedze­niem na adres [email protected]

Zapewniony jest wstęp do budynku oso­bie korzys­ta­jącej z psa asys­tu­jącego.

 

Pl. Hallera 1E IV Dom Studenta Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Budynek 7 kondy­gna­cyjny o zwartej zabu­dowie.

Budynek jest dostęp­ny dla osób z niepełnosprawnoś­cią.

W budynku zapewnione są wolne od bari­er poziome i pio­nowe przestrze­nie komu­nika­cyjne.

Budynek wyposażony w 1 windę osobową oraz w jed­ną plat­for­mę dla osób porusza­ją­cych się na wózkach inwalidz­kich (plat­for­ma na poziomie ‑1).

W budynku zas­tosowano rozwiąza­nia architek­ton­iczne, które umożli­wia­ją dostęp do wszys­t­kich pomieszczeń, z wyłącze­niem pomieszczeń tech­nicznych.

W budynku na recepcji zain­stalowano stanowiskową pętlę induk­cyjną.

Infor­mu­je­my, że obec­nie nie udostęp­ni­amy tłu­maczeń na język migowy za pośred­nictwem środ­ków komu­nikacji elek­tron­icznej. Ist­nieje możli­wość sko­rzys­ta­nia z pomo­cy tłu­macza języ­ka migowego (PJM), jed­nak potrze­bę taką należy zgłosić z min­i­mum tygod­niowym wyprzedze­niem na adres [email protected]

Zapewniony jest wstęp do budynku oso­bie korzys­ta­jącej z psa asys­tu­jącego.

W budynku zna­j­du­ją się poko­je dos­tosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Pl. Hallera 1C

Budynek 2 kondy­gna­cyjny.

W budynku nie są zapewnione wolne od bari­er poziome i pio­nowe przestrze­nie komu­nika­cyjne.

W budynku nie zas­tosowano rozwiązań architek­ton­icznych, które umożli­wia­ją dostęp do wszys­t­kich pomieszczeń, z wyłącze­niem pomieszczeń tech­nicznych.

W budynku brak jest windy.

W budynku brak zain­stalowanych urządzeń lub innych środ­ków tech­nicznych do obsłu­gi osób sła­bosłyszą­cych, w szczegól­noś­ci pętli induk­cyjnych, sys­temów FM lub urządzeń opar­tych o inne tech­nolo­gie, których celem jest wspo­ma­ganie słyszenia.

Infor­mu­je­my, że obec­nie nie udostęp­ni­amy tłu­maczeń na język migowy za pośred­nictwem środ­ków komu­nikacji elek­tron­icznej. Ist­nieje możli­wość sko­rzys­ta­nia z pomo­cy tłu­macza języ­ka migowego (PJM), jed­nak potrze­bę taką należy zgłosić z min­i­mum tygod­niowym wyprzedze­niem na adres [email protected]

Zapewniony jest wstęp do budynku oso­bie korzys­ta­jącej z psa asys­tu­jącego.

 

Pl. Hallera 1A — portiernia

Budynek 1 kondy­gna­cyjny.

W budynku są zapewnione wolne od bari­er poziome i pio­nowe przestrze­nie komu­nika­cyjne.

W budynku zas­tosowano rozwiąza­nia architek­ton­iczne, które umożli­wia­ją dostęp do wszys­t­kich pomieszczeń, z wyłącze­niem pomieszczeń tech­nicznych.

W budynku brak zain­stalowanych urządzeń lub innych środ­ków tech­nicznych do obsłu­gi osób sła­bosłyszą­cych, w szczegól­noś­ci pętli induk­cyjnych, sys­temów FM lub urządzeń opar­tych o inne tech­nolo­gie, których celem jest wspo­ma­ganie słyszenia.

Infor­mu­je­my, że obec­nie nie udostęp­ni­amy tłu­maczeń na język migowy za pośred­nictwem środ­ków komu­nikacji elek­tron­icznej. Ist­nieje możli­wość sko­rzys­ta­nia z pomo­cy tłu­macza języ­ka migowego (PJM), jed­nak potrze­bę taką należy zgłosić z min­i­mum tygod­niowym wyprzedze­niem na adres [email protected]

Zapewniony jest wstęp do budynku oso­bie korzys­ta­jącej z psa asys­tu­jącego.

 

ul. Jaracza 63 Oddział Pielęgniarstwa i Położnictwa

Budynek 4 kondy­gna­cyjny plus piwni­ca użytkowa.

W budynku nie są zapewnione wolne od bari­er poziome i pio­nowe przestrze­nie komu­nika­cyjne.

W budynku nie zas­tosowano rozwiązań architek­ton­icznych, które umożli­wia­ją dostęp do wszys­t­kich pomieszczeń, z wyłącze­niem pomieszczeń tech­nicznych.

W budynku brak windy.

W budynku zain­stalowano stanowiskową pętlę induk­cyjną – 3 piętro , pokój 3.6 — Dziekanat Odd­zi­ału Pielęg­niarst­wa i Położnict­wa.

Infor­mu­je­my, że obec­nie nie udostęp­ni­amy tłu­maczeń na język migowy za pośred­nictwem środ­ków komu­nikacji elek­tron­icznej. Ist­nieje możli­wość sko­rzys­ta­nia z pomo­cy tłu­macza języ­ka migowego (PJM), jed­nak potrze­bę taką należy zgłosić z min­i­mum tygod­niowym wyprzedze­niem na adres [email protected]

Przed budynkiem wyz­nac­zone jest jed­no miejsce parkingowe dla oso­by z niepełnosprawnoś­cią.

Zapewniony jest wstęp do budynku oso­bie korzys­ta­jącej z psa asys­tu­jącego.

ul. Lindleya 6

Budynek 5 kondy­gna­cyjny plus piwni­ca.

W budynku nie są zapewnione wolne od bari­er poziome i pio­nowe przestrze­nie komu­nika­cyjne.

W budynku nie zas­tosowano rozwiązań architek­ton­icznych, które umożli­wia­ją dostęp do wszys­t­kich pomieszczeń, z wyłącze­niem pomieszczeń tech­nicznych.

W budynku brak windy.

W budynku brak zain­stalowanych urządzeń lub innych środ­ków tech­nicznych do obsłu­gi osób sła­bosłyszą­cych, w szczegól­noś­ci pętli induk­cyjnych, sys­temów FM lub urządzeń opar­tych o inne tech­nolo­gie, których celem jest wspo­ma­ganie słyszenia.

Infor­mu­je­my, że obec­nie nie udostęp­ni­amy tłu­maczeń na język migowy za pośred­nictwem środ­ków komu­nikacji elek­tron­icznej. Ist­nieje możli­wość sko­rzys­ta­nia z pomo­cy tłu­macza języ­ka migowego (PJM), jed­nak potrze­bę taką należy zgłosić z min­i­mum tygod­niowym wyprzedze­niem na adres [email protected]

Przed budynkiem wyz­nac­zone jest jed­no miejsce parkingowe dla oso­by z niepełnosprawnoś­cią.

Zapewniony jest wstęp do budynku oso­bie korzys­ta­jącej z psa asys­tu­jącego.

 

ul. Lumumby 5 I Dom Studenta “MEDYK” Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Budynek 5 kondy­gna­cyjny wol­nos­to­ją­cy o zwartej bryle.

Do wejś­cia do budynku prowadzi pod­jazd dla osób z niepełnosprawnoś­cią lub schody.

W budynku nie są zapewnione wolne od bari­er poziome i pio­nowe przestrze­nie komu­nika­cyjne.

Budynek nie posi­a­da windy, brak możli­woś­ci dosta­nia się oso­bie na wózku inwalidzkim na piętro.

W budynku na recepcji zain­stalowano stanowiskową pętlę induk­cyjną.

Infor­mu­je­my, że obec­nie nie udostęp­ni­amy tłu­maczeń na język migowy za pośred­nictwem środ­ków komu­nikacji elek­tron­icznej. Ist­nieje możli­wość sko­rzys­ta­nia z pomo­cy tłu­macza języ­ka migowego (PJM), jed­nak potrze­bę taką należy zgłosić z min­i­mum tygod­niowym wyprzedze­niem na adres [email protected]

W budynku brak toale­ty dostęp­nej dla osób z niepełnosprawnoś­cią.

Przed budynkiem wyz­nac­zone jest jed­no miejsce parkingowe dla oso­by z niepełnosprawnoś­cią.

Zapewniony jest wstęp do budynku oso­bie korzys­ta­jącej z psa asys­tu­jącego.

 

ul. Strajku Łódzkich Studentów 1981r. II Dom Studenta Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Budynek 5 kondy­gna­cyjny o zwartej zabu­dowie (pod­dasze dostęp­ne z klat­ki schodowej, pod­pi­wnicze­nie skła­da się z dwóch częś­ci tj. schron T.O.P.L. i pomieszczenia mag­a­zynowo tech­niczne).

Budynek dostęp­ny dla osób z niepełnosprawnoś­cią, także ruchową.

Budynek wyposażany jest w 1 windę osobową, wyposażoną w sys­tem dźwiękowy oraz przy­cis­ki oznac­zone alfa­betem Braille’a (poziom 0–4).

Budynek wyposażony jest w urządze­nie do przemieszcza­nia osób niepełnosprawnych (hol główny- wyso­ki parter).

Budynek posi­a­da 2 poko­je dos­tosowane dla osób z niepełnosprawnoś­cią ruchową (poziom 1 i 2).

Budynek posi­a­da san­i­tari­at ogóln­o­dostęp­ny dos­tosowany dla osób z niepełnosprawnoś­cią ruchową (poziom 1).

Budynek po mod­ern­iza­cji oświ­et­la­nia na LED, czu­jni­ki ruchu na klat­ach schodowych, san­i­tari­at­ach ogóln­o­dostęp­nych, pral­ni­ach i innych pomieszczeni­ach ogóln­o­dostęp­nych (z wyłącze­niem kuch­ni ogóln­o­dostęp­nych).

W budynku zas­tosowane oznakowanie oraz plany dro­gi ewakua­cyjnej.

W budynku na recepcji zain­stalowano stanowiskową pętlę induk­cyjną.

Infor­mu­je­my, że obec­nie nie udostęp­ni­amy tłu­maczeń na język migowy za pośred­nictwem środ­ków komu­nikacji elek­tron­icznej. Ist­nieje możli­wość sko­rzys­ta­nia z pomo­cy tłu­macza języ­ka migowego (PJM), jed­nak potrze­bę taką należy zgłosić z min­i­mum tygod­niowym wyprzedze­niem na adres [email protected]

Zapewniony jest wstęp do budynku oso­bie korzys­ta­jącej z psa asys­tu­jącego.

W budynku DSO — Dźwiękowy sys­tem ostrze­gaw­czy.

 

ul. Narutowicza 60 Collegium Anatomicum

Budynek 4 kondy­gna­cyjny plus piwni­ca użytkowa. Budynek w ochronie kon­ser­wa­torskiej.

W budynku nie są zapewnione wolne od bari­er poziome i pio­nowe przestrze­nie komu­nika­cyjne.

W budynku nie zas­tosowano rozwiąza­nia architek­ton­iczne, które umożli­wia­ją dostęp do wszys­t­kich pomieszczeń, z wyłącze­niem pomieszczeń tech­nicznych.

W budynku brak windy.

W budynku brak zain­stalowanych urządzeń lub innych środ­ków tech­nicznych do obsłu­gi osób sła­bosłyszą­cych, w szczegól­noś­ci pętli induk­cyjnych, sys­temów FM lub urządzeń opar­tych o inne tech­nolo­gie, których celem jest wspo­ma­ganie słyszenia.

Infor­mu­je­my, że obec­nie nie udostęp­ni­amy tłu­maczeń na język migowy za pośred­nictwem środ­ków komu­nikacji elek­tron­icznej. Ist­nieje możli­wość sko­rzys­ta­nia z pomo­cy tłu­macza języ­ka migowego (PJM), jed­nak potrze­bę taką należy zgłosić z min­i­mum tygod­niowym wyprzedze­niem na adres [email protected]

Zapewniony jest wstęp do budynku oso­bie korzys­ta­jącej z psa asys­tu­jącego.

 

ul. Narutowicza 60 Lewa Oficyna – budynek nieużytkowany

 

ul. Sędziowska 18A Medycyna Sądowa

Budynek 2 kondy­gna­cyjny.

W budynku nie są zapewnione wolne od bari­er poziome i pio­nowe przestrze­nie komu­nika­cyjne.

W budynku nie zas­tosowano rozwiązań architek­ton­icznych, które umożli­wia­ją dostęp do wszys­t­kich pomieszczeń, z wyłącze­niem pomieszczeń tech­nicznych.

W budynku brak windy osobowej.

W budynku brak zain­stalowanych urządzeń lub innych środ­ków tech­nicznych do obsłu­gi osób sła­bosłyszą­cych, w szczegól­noś­ci pętli induk­cyjnych, sys­temów FM lub urządzeń opar­tych o inne tech­nolo­gie, których celem jest wspo­ma­ganie słyszenia.

Infor­mu­je­my, że obec­nie nie udostęp­ni­amy tłu­maczeń na język migowy za pośred­nictwem środ­ków komu­nikacji elek­tron­icznej. Ist­nieje możli­wość sko­rzys­ta­nia z pomo­cy tłu­macza języ­ka migowego (PJM), jed­nak potrze­bę taką należy zgłosić z min­i­mum tygod­niowym wyprzedze­niem na adres [email protected]

Zapewniony jest wstęp do budynku oso­bie korzys­ta­jącej z psa asys­tu­jącego.

 

ul. Żeligowskiego 7/9

Budynek 4 kondy­gna­cyjny plus piwni­ca użytkowa. Budynek w ochronie kon­ser­wa­torskiej.

Wejś­cie od ul. Żeligowskiego jest niedostęp­ne dla osób z niepełnosprawnoś­cią. Dostęp­ne wejś­cie zna­j­du­je się od strony pod­wórza.

W budynku są zapewnione wolne od bari­er poziome i pio­nowe przestrze­nie komu­nika­cyjne.

W budynku zas­tosowano rozwiąza­nia architek­ton­iczne, które umożli­wia­ją dostęp do wszys­t­kich pomieszczeń, z wyłącze­niem pomieszczeń tech­nicznych.

W budynku dostęp­na jest win­da osobowa.

W budynku (Dziekanat Odd­zi­ału Nauk Bio­m­e­dy­cznych pokój 150) zain­stalowano stanowiskową pętlę induk­cyjną.

Infor­mu­je­my, że obec­nie nie udostęp­ni­amy tłu­maczeń na język migowy za pośred­nictwem środ­ków komu­nikacji elek­tron­icznej. Ist­nieje możli­wość sko­rzys­ta­nia z pomo­cy tłu­macza języ­ka migowego (PJM), jed­nak potrze­bę taką należy zgłosić z min­i­mum tygod­niowym wyprzedze­niem na adres [email protected]

Zapewniony jest wstęp do budynku oso­bie korzys­ta­jącej z psa asys­tu­jącego.

Informacje dodatkowe

Pod­miot pub­liczny posi­a­da aplikac­je mobilne:

Rekru­tac­ja UMED w wer­sji dla sys­te­mu Android

Rekru­tac­ja UMED w wer­sji dla sys­te­mu iOS

UMed Kari­era w wer­sji dla sys­te­mu Android

UMed Kari­era w wer­sji dla sys­te­mu iOS

mStu­dia w wer­sji dla sys­te­mu Android

mStu­dia w wer­sji dla sys­te­mu iOS

Smar­tUMED w wer­sji dla sys­te­mu Android

Smar­tUMED w wer­sji dla sys­te­mu iOS

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP