HRS4R

HRS4R

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi otrzy­mał wyróżnie­nie HR Excel­lence in Research przyz­nawane przez Komisję Europe­jską insty­tucjom dzi­ała­ją­cym w sferze B+R, które przestrze­ga­ją zasad Europe­jskiej Kar­ty Naukow­ca i Kodek­su Postępowa­nia przy rekru­tacji pra­cown­ików naukowych, a tym samym tworzą przy­jazne środowisko pra­cy i trans­par­entne zasady rekru­tacji pra­cown­ików naukowych.

Wyróżnie­nie HR Excel­lence to z jed­nej strony doce­nie­nie dzi­ałań UME­Du real­i­zowanych na rzecz pra­cown­ików naukowych, a z drugiej zobow­iązanie do dal­szych dzi­ałań zmierza­ją­cych do uatrak­cyj­ni­a­nia warunk­ów pra­cy, roz­wo­ju zawodowego czy  pro­cesów rekru­tacji naukow­ców. Komis­ja Europe­js­ka pro­mu­je insty­tuc­je, które uzyskały wyróżnie­nie, wśród między­nar­o­dowych orga­ni­za­cji i naukow­ców jako te, które zapew­ni­a­ją naukow­com najlep­sze warun­ki pra­cy i roz­wo­ju.

Stara­nia o uzyskanie znaku HR to pro­ces ciągły, który wiąże się z reg­u­larną oceną postępów we wdraża­niu i przestrze­ga­niu zasad Kar­ty i Kodek­su dokony­waną przez zagranicznych ekspertów wyz­naczanych przez KE. Od wyników reg­u­larnych ewalu­acji zależy, czy insty­tuc­ja utrzy­ma wyróżnie­nie HR.

Serdecznie grat­u­lu­je­my wszys­tkim, którzy przy­czynili się do tego sukce­su i zaprasza­my do dal­szej współpra­cy.

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP