Dla mediów

Strona główna » Dla mediów

Dla mediów

Wszys­t­kich przed­staw­icieli mediów zaprasza­my do kon­tak­tu z rzecznikiem pra­sowym, który chęt­nie odpowie na wszys­tkie Państ­wa pyta­nia. Jeśli chce­cie Państ­wo otrzymy­wać zaproszenia i komu­nikaty pra­sowe bezpośred­nio na maila prosimy o przesłanie danych kon­tak­towych na adres: [email protected] lub [email protected].

Ofer­ty mar­ketingowe:
Ofer­ty mar­ketingowe należy kierować na adres: [email protected]

Patronat Hon­orowy Rek­to­ra:
Zapy­ta­nia i wnios­ki doty­czące udzie­le­nia hon­orowego patronatu Rek­to­ra Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi należy kierować na adres: [email protected]

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP