Dla mediów

Strona główna » Dla mediów » Znajdź eksperta

Znajdź eksperta

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi zaprasza do współpra­cy z eksper­ta­mi uczel­ni. Nasi eksper­ci to nie tylko lekarze — spec­jal­iś­ci z różnych dziedzin medy­cyny, ale również pro­fesjon­al­iś­ci z zakre­su zdrowia pub­licznego, pro­fi­lak­ty­ki i ochrony zdrowia, diete­ty­ki czy bioe­ty­ki. Bez wzglę­du na to czy poszuku­je­cie Państ­wo konkret­nej oso­by czy komen­tarza eksper­ta z danego obszaru, zgłoś­cie się do nas. Pomoże­my dotrzeć do właś­ci­wych osób. W zami­an prosimy o auto­ryza­cję mate­ri­ałów i podawanie Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi jako afil­i­acji ekspertów.

Im wcześniej otrzy­mamy Państ­wa wniosek, tym szy­b­ciej będziemy mogli zareagować.

Kon­takt:
email: [email protected], tel. 42 272 58 05
lub
email: [email protected], tel. 785 911 510

 

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP