Dla mediów

Strona główna » Dla mediów » Logotyp uczelni

Logotyp uczelni

W związku z uzyskaniem przez znak fir­mowy Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi sta­tusu znaku towarowego ist­nieje konieczność kon­sul­tacji uży­cia ww. znaku.

Jed­nos­tka­mi właś­ci­wy­mi do udziela­nia zgody / licencji na uży­wanie znaku fir­mowego Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi są:

  • Biuro Pro­mocji (email: [email protected]; [email protected]; tel. 42 272 50 92) w zakre­sie uży­cia znaku na mate­ri­ałach pro­mo­cyjnych (dru­ki, gadże­ty, banery, roll-upy, strony www), wyko­rzys­ta­nia znaku pod­czas kon­fer­encji tem­aty­cznych oraz w ramach udzielonych patronatów.
  • Cen­trum Innowacji i Trans­feru Tech­nologii (email: [email protected], tel. 42 272 52 04) w zakre­sie udzie­le­nie licencji na wyko­rzys­tanie znaku towarowego w celu uży­cia hand­lowego pro­duk­tów i usług opa­tr­zonych prawnie chro­nionym znakiem towarowym oraz w przy­pad­ku innych dzi­ałań komer­cyjnych z udzi­ałem znaku Uczel­ni
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP