Czcionka A- A A+

Wybory 2024

Głosowanie elektroniczne

Kolegium elektorów Rektor Senat

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy o zbliżających się wyborach Władz Uczelni kadencji 2024-2028.

W nadchodzącym roku dokonamy wyboru Rektora oraz Senatu.

Wybory Rektora zostaną poprzedzone powołaniem Kolegium Elektorów - organu uprawnionego do głosowania, reprezentującego społeczność Uczelni.

To wyjątkowy moment w życiu Uniwersytetu, kiedy możemy wspólnie wpływać na kształt organizacji i wybrać osobę, która będzie nie tylko skutecznie kierować Uczelnią, ale i nas reprezentować, inspirować do działania.

Będziemy wybierać także członków Senatu - przedstawicieli poszczególnych grup pracowniczych, reprezentujących Państwa głos w najwyższym organie kolegialnym Uczelni.

Aby proces wyborczy był dostępny i przyjazny dla wszystkich, głosowania odbywać się będą zdalnie, w formie elektronicznej. Linki do głosowania wysyłane będą do uprawnionych pracowników w dniu wyborów, na służbowe adresy poczty elektronicznej. Liczymy, że ta forma ułatwi głosowania i przełoży się na wysoką frekwencję.

Prosimy o śledzenie informacji zamieszczanych na stronie WYBORY 2024, w szczególności komunikatów Uczelnianej Komisji Wyborczej, które będą zawierały wszystkie niezbędne informacje i prowadziły Państwa przez cały proces wyborczy.

Pamiętajmy, że uczestnictwo w wyborach to działanie nas wszystkich - wyraz odpowiedzialności, ale i pośredniego wpływu na kształtowanie kierunku, w którym zmierzać będzie Uczelnia. Każdy głos to miara zaangażowania, ogromne znaczenie dla demokratycznego wyboru.

Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa w wyborach – wspólnie wybierzmy przyszłość Uczelni.Przewodnicząca UKW:

dr n.med. Kinga Studzińska-Pasieka

Komunikaty UKW

KOMUNIKAT NR 9

Uczel­ni­anej Komisji Wybor­czej Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi

z dnia 25 kwiet­nia 2024 r.

 

w spraw­ie wyników dodatkowych wyborów przed­staw­icieli do Sen­atu Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi kadencji 2024–2028

 

Uczel­ni­ana Komis­ja Wybor­cza infor­mu­je, że w wyb­o­rach przed­staw­icieli do Sen­atu Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi kadencji 2024–2028, przeprowad­zonych w dniu 25 kwiet­nia 2024 r.:

 • w grupie pro­fe­sorów i pro­fe­sorów uczel­ni:
 1. uprawnionych do głosowa­nia było 328 osób, w głosowa­niu udzi­ał wzięło 197 osób (frek­wenc­ja 60%),
 2. licz­ba man­datów do obsadzenia – 6, w tym:
 • Wydzi­ał Far­ma­ceu­ty­czny – 1 man­dat,
 • Wydzi­ał Lekars­ki – 4 man­daty,
 • Wydzi­ał Nauk o Zdrow­iu – 2 man­daty,
 1. wszys­tkie man­daty zostały obsad­zone. Man­dat uzyskali:
 • dr hab. n. med. Dur­czyńs­ki Adam – Wydzi­ał Lekars­ki
 • dr hab. n.med. Fendler Woj­ciech – Wydzi­ał Lekars­ki
 • dr hab. n.med. Kost­ka Tomasz – Wydzi­ał Nauk o Zdrow­iu
 • dr hab. n.med. Kujawa Jolan­ta – Wydzi­ał Nauk o Zdrow­iu
 • dr hab. n.med. Sieroszews­ki Piotr – Wydzi­ał Lekars­ki
 • dr hab. n.med. Siko­ra Joan­na – Wydzi­ał Far­ma­ceu­ty­czny
 • dr hab. n.med. Sta­siołek Mar­iusz – Wydzi­ał Lekars­ki;
 • w grupie nauczy­cieli aka­demic­kich niebędą­cych pro­fe­so­ra­mi i pro­fe­so­ra­mi uczel­ni:
 1. uprawnionych do głosowa­nia było 1472 oso­by, w głosowa­niu udzi­ał wzięło 406 osób (frek­wenc­ja 27%),
 2. licz­ba man­datów do obsadzenia – 3,
 3. wszys­tkie man­daty zostały obsad­zone. Man­dat uzyskali:
 • dr n. med. Agi­er Justy­na
 • lek. Gmyrek Tomasz
 • dr n. med. Kuczyńs­ki Woj­ciech;
 • w grupie pra­cown­ików niebędą­cych nauczy­ciela­mi aka­demicki­mi:
 1. uprawnionych do głosowa­nia było 1002 oso­by, w głosowa­niu udzi­ał wzięło 514 osób (frek­wenc­ja 51%),
 2. licz­ba man­datów do obsadzenia – 2,
 3. wszys­tkie man­daty zostały obsad­zone. Man­dat uzyskali:
 • mgr Barańs­ka-Tarkows­ka Dag­mara
 • mgr Macjon Mag­dale­na.

 

Grat­u­lu­je­my wybranym kandydatom.

Dzięku­je­my wszys­tkim gło­su­ją­cym za udzi­ał w wyb­o­rach.

 

Prze­wod­niczą­ca UKW:

dr n. med. Kinga Studz­ińs­ka-Pasieka

KOMUNIKAT NR 8

Uczel­ni­anej Komisji Wybor­czej Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi

z dnia 22 kwiet­nia 2024 r.

 

w spraw­ie wyników wyborów przed­staw­icieli do Sen­atu Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi kadencji 2024–2028

 

Uczel­ni­ana Komis­ja Wybor­cza infor­mu­je, że w wyb­o­rach przed­staw­icieli do Sen­atu Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi kadencji 2024–2028, przeprowad­zonych w dniu 22 kwiet­nia 2024 r.:

 

 • w grupie pro­fe­sorów i pro­fe­sorów uczel­ni:
 1. uprawnionych do głosowa­nia było 328 osób, w głosowa­niu udzi­ał wzięły 221 osób (frek­wenc­ja 67%),
 2. licz­ba man­datów do obsadzenia – 13, w tym:
 • Wydzi­ał Far­ma­ceu­ty­czny – 1 man­dat,
 • Wydzi­ał Lekars­ki – 10 man­datów,
 • Wydzi­ał Nauk o Zdrow­iu – 2 man­daty,
 1. na Wydziale Far­ma­ceu­ty­cznym oraz na Wydziale Nauk o Zdrow­iu żaden z kandy­datów nie uzyskał wyma­ganej bezwzględ­nej więk­szoś­ci głosów – man­daty nie zostały obsad­zone;
  na Wydziale Lekarskim man­dat uzyskali:
 • dr hab. n.med. Antczak Adam
 • dr hab. n. med. Bron­cel Mar­lena
 • dr hab. n.med. Łukom­s­ka-Szy­mańs­ka Moni­ka
 • dr hab. n.med. Makows­ka Joan­na
 • dr hab. n.med. Mły­nars­ki Woj­ciech
 • dr hab. n.med. Wierzbows­ka Agniesz­ka,
 1. do ponownego głosowa­nia prze­chodzą kandy­daci, którzy uzyskali najwyższą liczbę głosów w licz­bie dwukrot­nie przewyższa­jącej liczbę nieob­sad­zonych man­datów na poszczegól­nych wydzi­ałach tj.:
 • dr hab. n. o zdrow­iu Borowiak Ewa – Wydzi­ał Nauk o Zdrow­iu
 • dr hab. n. med. Dur­czyńs­ki Adam – Wydzi­ał Lekars­ki
 • dr hab. n.med. Fendler Woj­ciech – Wydzi­ał Lekars­ki
 • dr hab. n.med. Gałec­ki Piotr – Wydzi­ał Lekars­ki
 • dr n. med. Janczukow­icz Janusz – Wydzi­ał Lekars­ki
 • dr hab. n.med. Kaźmier­s­ki Jakub – Wydzi­ał Nauk o Zdrow­iu
 • dr hab. n.med. Kost­ka Tomasz – Wydzi­ał Nauk o Zdrow­iu
 • dr hab. n.med. Kujawa Jolan­ta – Wydzi­ał Nauk o Zdrow­iu
 • dr hab. n. med. Pias­tows­ka-Ciesiel­s­ka Agniesz­ka – Wydzi­ał Lekars­ki
 • dr hab. n.med. Pol­guj Michał – Wydzi­ał Lekars­ki
 • dr hab. n.med. Sienkiewicz Moni­ka – Wydzi­ał Far­ma­ceu­ty­czny
 • dr hab. n.med. Sieroszews­ki Piotr – Wydzi­ał Lekars­ki
 • dr hab. n.med. Siko­ra Joan­na – Wydzi­ał Far­ma­ceu­ty­czny
 • dr hab. n.med. Sta­siołek Mar­iusz – Wydzi­ał Lekars­ki;
 • w grupie nauczy­cieli aka­demic­kich niebędą­cych pro­fe­so­ra­mi i pro­fe­so­ra­mi uczel­ni:
 1. uprawnionych do głosowa­nia było 1472 oso­by, w głosowa­niu udzi­ał wzięły 421 osób (frek­wenc­ja 28%),
 2. licz­ba man­datów do obsadzenia – 4,
 3. man­dat uzyskała dr n.med. Kapus­ta Joan­na,
 4. d) do ponownego głosowa­nia prze­chodzą kandy­daci, którzy uzyskali najwyższą liczbę głosów w licz­bie dwukrot­nie przewyższa­jącej liczbę nieob­sad­zonych man­datów tj.:
 • dr n. med. Agi­er Justy­na
 • dr n. med. Bob­eff Ernest
 • dr n. med. Braun Marcin
 • Gmyrek Tomasz
 • dr n. med. Karau­da Piotr
 • dr n. med. Kuczyńs­ki Woj­ciech;
 • w grupie pra­cown­ików niebędą­cych nauczy­ciela­mi aka­demicki­mi:
 1. uprawnionych do głosowa­nia było 1000 osób, w głosowa­niu udzi­ał wzięły 510 osób (frek­wenc­ja 51%),
 2. licz­ba man­datów do obsadzenia – 2,
 3. żaden z kandy­datów nie uzyskał wyma­ganej bezwzględ­nej więk­szoś­ci głosów – man­daty nie zostały obsad­zone,
 4. do ponownego głosowa­nia prze­chodzą kandy­daci, którzy uzyskali najwyższą liczbę głosów w licz­bie dwukrot­nie przewyższa­jącej liczbę nieob­sad­zonych man­datów tj.:
 • mgr Barańs­ka-Tarkows­ka Dag­mara
 • Bielec Fil­ip
 • dr n. med. Hej­duk Pauli­na
 • mgr Macjon Mag­dale­na.

 

Grat­u­lu­je­my wybranym kandydatom.

 

Dzięku­je­my wszys­tkim gło­su­ją­cym za udzi­ał w wyb­o­rach. Zaprasza­my na ponowne głosowanie
elek­tron­iczne w dniu 25 kwiet­nia br., w godz­i­nach 7:00–14:00
. Liczymy na Państ­wa frek­wencję.

W tym głosowa­niu man­dat uzyska­ją kandy­daci, którzy otrzy­ma­ją najwyższą liczbę głosów (zwykła więk­szość).

 

 

Prze­wod­niczą­ca UKW:

dr n. med. Kinga Studz­ińs­ka-Pasieka

Uczel­ni­ana Komis­ja Wybor­cza infor­mu­je, że z dniem 5 kwiet­nia 2024 r. zakońc­zone zostało zbieranie zgłoszeń kandy­datów w wyb­o­rach do Sen­atu Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi na kadencję 2024–2028.

Uprze­jmie dzięku­je­my Państ­wu za wszys­tkie przesłane zgłoszenia.

Lista kandy­datów, w podziale na grupy pra­cown­ików, stanowi załączni­ki do komu­nikatu.

Zwracamy się z uprze­jmą prośbą o zwery­fikowanie, czy każ­da z zain­tere­sowanych osób została uwzględ­niona na liś­cie zgod­nie ze zgłosze­niem.

W przy­pad­ku stwierdzenia jakichkol­wiek nieś­cisłoś­ci – prosimy o niezwłoczny kon­takt z  Uczel­ni­aną Komisją Wybor­czą:

‒ lub poprzez aplikację MS Teams.

Prze­wod­niczą­ca UKW: dr n. med. Kinga Studz­ińs­ka-Pasieka

 

Załącznik do komu­nikatu nr 7

Uczel­ni­ana Komis­ja Wybor­cza infor­mu­je, że dnia 29 lutego 2024 r. upłynął ter­min zgłasza­nia kandy­datów na Rek­to­ra. Do Komisji wpłynęło zgłosze­nie Rady Uczel­ni z kandy­daturą prof. dr. hab. n. med. Janusza Piekarskiego. Syl­wet­ka kandy­da­ta dostęp­na na stron­ie inter­ne­towej Uni­w­er­syte­tu w zakład­ce Wybo­ry 2024. 

Prezen­tac­ja kandy­da­ta na Rek­to­ra odbędzie się w dniu 12 mar­ca br. Auli Zachod­niej Cen­trum Klin­iczno-Dydak­ty­cznego (ul. Pomors­ka 251), o godz. 12. Pod­czas spotka­nia kandy­dat przed­stawi pro­gram wybor­czy oraz odpowie na pyta­nia uczest­ników. Dla osób, które nie będą mogły uczest­niczyć w spotka­niu oso­biś­cie przewidziana będzie trans­mis­ja on-line z tego wydarzenia. W dni­ach 4–7 mar­ca br. dostęp­ny będzie for­mu­la­rz on-line umożli­wia­ją­cy zadanie pyta­nia kandyda­towi.  

Jed­nocześnie przy­pom­i­namy, że zgod­nie z kalen­dar­i­um wyborów, wybo­ry Rek­to­ra odbędą się w dniu 18 mar­ca br. Głosowanie odbędzie się elek­tron­icznie w godz­i­nach 7:00–14:00. Lin­ki do głosowa­nia zostaną przesłane członkom Kolegium elek­torów w dniu głosowa­nia na służbowe adresy pocz­ty elek­tron­icznej. Skład Kolegium elek­torów określa uch­wała nr 3 z dnia 1 mar­ca 2024 r. Uczel­ni­anej Komisji Wybor­czej Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi

Prze­wod­niczą­ca UKW: dr n. med. Kinga Studz­ińs­ka-Pasieka 

Szanowni Państ­wo  

 • Profesorowie/Profesorowie uczel­ni
 • Nauczy­ciele aka­demic­cy niebędą­cy pro­fe­so­ra­mi i pro­fe­so­ra­mi uczel­ni
 • Pra­cown­i­cy niebędą­cy nauczy­ciela­mi aka­demicki­mi 

 

Uczel­ni­ana Komis­ja Wybor­cza infor­mu­je, że rozpoczy­na przyj­mowanie zgłoszeń kandy­datów na przed­staw­icieli poszczegól­nych grup pra­cown­iczych w wyb­o­rach do Sen­atu kadencji 2024–2028. Ter­min składa­nia kandy­datur upły­wa dnia 5 kwiet­nia 2024 r., do godz. 15:00. 

W celu zgłoszenia kandy­datu­ry należy dostar­czyć Komisji zgłosze­nie oraz oświad­cze­nie kandy­da­ta o speł­ni­a­n­iu wyma­gań upraw­ni­a­ją­cych do kandy­dowa­nia, a w przy­pad­ku osób urod­zonych przed
1 sierp­nia 1972 r. również oświad­cze­nie lub infor­ma­cję lus­tra­cyjną.  

1. Zgłosze­nie kandy­da­ta do Sen­atu

2a. Oświad­cze­nie kandy­da­ta do Sen­atuprofesor/profesor uczelni/nauczyciel aka­demic­ki 

2b. Oświad­cze­nie kandy­da­ta do Sen­atu – pozostali pra­cown­i­cy 

Kandy­da­ta zgłosić może każdy członek wspól­no­ty Uni­w­er­syte­tu. Zgłoszenia może dokon­ać także sam kandy­dat.  

Zgłoszenia i oświad­czenia moż­na złożyć w jed­nym z poniższych try­bów:  

 • w por­talu pro­ce­sowym, za pośred­nictwem aplikacji AP.12.02 Kore­spon­denc­ja wewnętrz­na, kieru­jąc zadanie do Elż­bi­ety Sław­ińskiej lub Syl­wii Ole­sińskiej (Dzi­ał Orga­ni­za­cyjno-Prawny)
  - jeśli kandy­da­ta zgłasza inna oso­ba należy go wskazać w for­mu­la­rzu jako Akcep­tan­ta; 
 • w formie skanu z włas­noręcznym pod­pisem lub doku­men­tu PDF z pod­pisem elek­tron­icznym, na adres: [email protected] lub[email protected], 
 • w formie papierowej do skrzyn­ki podaw­czej Dzi­ału Orga­ni­za­cyjno-Prawnego, w gmachu Rek­toratu,  
 • oso­biś­cie w sekre­taria­cie Uczel­ni­anej Komisji Wybor­czej (Dzi­ał Orga­ni­za­cyjno-Prawny, gmach Rek­toratu, pok. 37). 

Kandy­daci urodzeni przed dniem 1 sierp­nia 1972 r. zobow­iązani są do złoże­nia oświad­czenia lus­tra­cyjnego lub infor­ma­cji, o uprzed­nim złoże­niu takiego oświad­czenia (jeśli kiedykol­wiek wcześniej składali takie oświad­cze­nie, w naszym Uni­w­er­syte­cie lub też w innej jed­nos­tce). Obow­iązek ten doty­czy również osób, które składały doku­men­ty lus­tra­cyjne w związku
z kandy­dowaniem do kolegium elek­torów w okre­sie grudzień 2023 r. – sty­czeń 2024 r. 

Wery­fikacji fak­tu złoże­nia oświad­czenia lus­tra­cyjnego oraz danych niezbęd­nych do wypełnienia infor­ma­cji lus­tra­cyjnej moż­na dokon­ać na stron­ie inter­ne­towej Biu­ra Lus­tra­cyjnego IPN:  

https://data-oswiadczenia.ipn.gov.pl/ 

 

3a. OŚWIADCZENIE lus­tra­cyjne – Sen­at 

3b. INFORMACJA o uprzed­nim złoże­niu oświad­czenia lus­tra­cyjnego 

Włas­noręcznie pod­pisane oświadczenia/informacje lus­tra­cyjne prosimy składać: 

 • do skrzynek podaw­czych Kance­larii Głównej zna­j­du­ją­cych się w poszczegól­nych obiek­tach Uni­w­er­syte­tu, 
 • do skrzyn­ki podaw­czej Dzi­ału Orga­ni­za­cyjno-Prawnego zna­j­du­jącej się w gmachu Rek­toratu, 
 • oso­biś­cie w sekre­taria­cie Uczel­ni­anej Komisji Wybor­czej (Dzi­ał Orga­ni­za­cyjno-Prawny – gmach Rek­toratu, pok. 37).

Prosimy kandy­datów o przy­go­towanie krótkiej prezen­tacji (w dowol­nej formie – Pow­er­Point, film max do 3 min., PDF, JPG) w celu przy­bliże­nia swo­jej kandy­datu­ry (dorobek, zain­tere­sowa­nia, wiz­ja pra­cy w Sena­cie). 

Prezen­tację moż­na złożyć wraz ze zgłosze­niem lub w ter­minie późniejszym. Pub­likac­ja syl­wetek kandy­datów na sen­a­torów przewidziana jest na 15 kwiet­nia br. 

Wybo­ry przed­staw­icieli poszczegól­nych grup pra­cown­iczych do Sen­atu odbędą się w dniu
22 kwiet­nia 2024 r., w godz. 7:00–14:00, za pośred­nictwem sys­te­mu do zdal­nego głosowa­nia elek­tron­icznego. 

DOKUMENTY DO POBRANIA W WERSJI WORD I PDF ZNAJDĄ PAŃSTWO TAKŻE NA STRONIE
WYBORY 2024 W ZAKŁADCE SENAT. 

 

Prze­wod­niczą­ca UKW: dr n. med. Kinga Studz­ińs­ka-Pasieka 

Uczel­ni­ana Komis­ja Wybor­cza infor­mu­je, że w wyb­o­rach przed­staw­icieli do Kolegium elek­torów Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi, przeprowad­zonych w dniu 24 sty­cz­nia 2024 r.:

W grupie nauczy­cieli aka­demic­kich niebędą­cych profesorami/profesorami uczel­ni:

 1. uprawnionych do głosowa­nia było 1465 osób, w głosowa­niu udzi­ał wzięły  372 oso­by (frek­wenc­ja 25%);
 2. man­dat uzyskali:
lp. tytuł nazwisko i imię stanowisko jed­nos­t­ka
1 dr n.med. Agi­er Justy­na adi­unkt Zakład Mikro­bi­ologii, Gene­ty­ki i Immunologii Doświad­czal­nej
2 mgr Bal­ic­ki Paweł asys­tent Klini­ka Geri­atrii
3 dr n. o zdrow­iu Bartczak Maria adi­unkt Cen­trum Symu­lacji Medy­cznych
4 dr n.med. Bigos Moni­ka adi­unkt Zakład Mikro­bi­ologii i Lab­o­ra­to­ryjnej Immunologii Medy­cznej
5 dr n. med. Bob­eff Ernest adi­unkt Zakład Medy­cyny Snu i Zaburzeń Meta­bol­icznych
6 dr hab. n. med. Borkows­ka Edy­ta adi­unkt Zakład Gene­ty­ki Klin­icznej
7 dr n.med. Bort­nik Krzysztof adi­unkt Studi­um Wychowa­nia Fizy­cznego
8 dr n.med. Braun Marcin adi­unkt Zakład Patologii
9 dr n. o zdrow­iu Burzyńs­ka Moni­ka adi­unkt Zakład Epi­demi­ologii i Biostatysty­ki
10 mgr Chmi­elec­ki Adam starszy instruk­tor Studi­um Wychowa­nia Fizy­cznego
11 dr n.med. Cieślak Agniesz­ka adi­unkt Studi­um Wychowa­nia Fizy­cznego
12 lek. Cieślak-Skubel Anna asys­tent Klini­ka Geri­atrii
13 dr n.med. Czar­nec­ka-Chrebel­s­ka Karoli­na adi­unkt Zakład Bio­m­e­dy­cyny i Gene­ty­ki
14 dr n.med. Danows­ka-Klonows­ka Domini­ka adi­unkt Zakład His­tologii i Embri­ologii
15 dr n.farm. Daragó Adam adi­unkt Zakład Toksykologii
16 dr n.med. Domarec­ka Moni­ka adi­unkt Zakład Stom­a­tologii Ogól­nej
17 dr n.med. Dutkows­ka Aga­ta adi­unkt Klini­ka Pul­monologii Ogól­nej i Onko­log­icznej
18 mgr Dyni­ak Katarzy­na starszy lek­tor Cen­trum Naucza­nia Języków Obcych
19 dr n.med. Estem­berg Doro­ta adi­unkt Klini­ka Patologii Ciąży
20 dr n.biol. Gajew­s­ki Adri­an adi­unkt Klini­ka Immunologii i Alergii
21 dr n.med. Gli­bov Katarzy­na adi­unkt Klini­ka Chorób Wewnętrznych, Reha­bil­i­tacji i Medy­cyny Fizykalnej
22 dr n.farm. Gotkows­ka Joan­na asys­tent Zakład Chemii Bioor­gan­icznej
23 dr n. biol. Góral­czyk-Bińkows­ka Alek­san­dra asys­tent Zakład Mikro­bi­ologii, Gene­ty­ki i Immunologii Doświad­czal­nej
24 dr hab. n. med. Hart­man Mar­iusz adi­unkt Zakład Biologii Moleku­larnej Nowot­worów
25 dr n.med. Hen­rykows­ka Gabriela adi­unkt Zakład Epi­demi­ologii i Zdrowia Pub­licznego
26 dr n.med. Jagodz­ińs­ka Mar­ta adi­unkt Klini­ka Nefrol­ogii, Hiperten­sjologii i Trans­plan­tologii Nerek (Odd­zi­ał Dial­iz)
27 dr n.med. Jankows­ki Andrzej adi­unkt Klini­ka Oto­laryn­gologii, Onkologii Głowy i Szyi
28 dr n.med. Jer­ka Katarzy­na adi­unkt Klini­ka Geri­atrii
29 dr n.med. Jędrze­jczyk Maciej adi­unkt Zakład Medy­cyny Sądowej
30 dr n.med. Jur­czyk Agniesz­ka adi­unkt Zakład Medy­cyny Sądowej
31 dr n.med. Kapus­ta Joan­na adi­unkt Klini­ka Chorób Wewnętrznych, Reha­bil­i­tacji i Medy­cyny Fizykalnej
32 dr n. med. Karau­da Piotr adi­unkt Zakład Preparaty­ki Anatomicznej i Donacji
33 mgr Kar­bowiak Mar­ta asys­tent Zakład Metody­ki Naucza­nia Ruchu
34 dr n. med. Kar­das Grze­gorz adi­unkt Klini­ka Chorób Wewnętrznych, Ast­my i Alergii
35 mgr Kenig Moni­ka instruk­tor Studi­um Wychowa­nia Fizy­cznego
36 mgr Kolen­do Joan­na starszy instruk­tor Studi­um Wychowa­nia Fizy­cznego
37 dr n. med. Kołodziej Mag­dale­na adi­unkt Zakład Położnict­wa Prak­ty­cznego
38 dr n.farm. Kołodziejczyk Michał adi­unkt Zakład Tech­nologii Postaci Leku
39 dr n.med. Kor­czyńs­ki Jerzy adi­unkt Klini­ka Medy­cyny Pło­du i Ginekologii
40 dr n. med. Kozłows­ka Elż­bi­eta adi­unkt Zakład Mikro­bi­ologii, Gene­ty­ki i Immunologii Doświad­czal­nej
41 dr n.med. Kroczyńs­ka-Bednarek Jad­wiga adi­unkt Klini­ka Pul­monologii Ogól­nej i Onko­log­icznej
42 mgr Kuczyńs­ka Katarzy­na asys­tent Zakład Far­mako­dy­nami­ki
43 dr n. med. Kuczyńs­ki Woj­ciech adi­unkt Zakład Medy­cyny Snu i Zaburzeń Meta­bol­icznych
44 dr n.med. Kupryś-Lip­ińs­ka Izabela adi­unkt Klini­ka Chorób Wewnętrznych, Ast­my i Alergii
45 lek. Kusta­lik Syl­wia asys­tent Klini­ka Chirurgii Klat­ki Pier­siowej, Chirurgii Ogól­nej i Onko­log­icznej
46 dr n. farm. Lebelt Liwia asys­tent Zakład Chemii Bioor­gan­icznej
47 dr n.med. Lewek Paweł adi­unkt Zakład Medy­cyny Rodzin­nej
48 dr n.med. Lisek Mal­wina adi­unkt Zakład Neu­ro­chemii Moleku­larnej
49 dr n.med. Łopacińs­ka Bogusława adi­unkt Zakład Pielęg­niarst­wa Oper­a­cyjnego
50 dr n. farm. Łysakows­ka Mag­dale­na asys­tent Zakład Chemii Bioor­gan­icznej
51 dr n.chem. Majchrzak Kinga adi­unkt Zakład Bio­chemii
52 dr n.med. Makówka Agniesz­ka adi­unkt Klini­ka Nefrol­ogii, Hiperten­sjologii i Trans­plan­tologii Nerek (Odd­zi­ał Dial­iz)
53 dr n.med. Mamos Ane­ta adi­unkt Zakład Bio­far­ma­cji
54 dr hab. n. med. Masajtis-Zaga­jew­s­ka Anna adi­unkt Klini­ka Nefrol­ogii, Hiperten­sjologii i Trans­plan­tologii Nerek (Odd­zi­ał Dial­iz)
55 dr n.med. Mikoła­jczyk-Solińs­ka Mela­nia adi­unkt Klini­ka Chorób Wewnętrznych, Dia­betologii i Far­makologii Klin­icznej
56 dr n. med. Moraw­iec Robert asys­tent II Klini­ka Kar­di­ologii
57 lek. Niedźwiedź Michał asys­tent Klini­ka Der­ma­tologii, Der­ma­tologii Dziecięcej i Onko­log­icznej
58 dr n.med. Nielep­kow­icz-Goźdz­ińs­ka Agniesz­ka adi­unkt Klini­ka Pul­monologii Ogól­nej i Onko­log­icznej
59 dr n.med. Orczyk Krzysztof adi­unkt Klini­ka Chorób Zakaźnych Dzieci
60 dr n.med. Osza­j­ca Katarzy­na adi­unkt Zakład Bio­chemii Medy­cznej
61 dr n.med. Otoc­ka-Kmiecik Ane­ta adi­unkt Zakład Fizjologii Doświad­czal­nej
62 dr n. med. Pęczek-Bar­tyzel Katarzy­na adi­unkt Klini­ka Nefrol­ogii, Hiperten­sjologii i Trans­plan­tologii Nerek (Odd­zi­ał Dial­iz)
63 mgr Płosz­ka Katarzy­na asys­tent Zakład Biostatysty­ki i Medy­cyny Transla­cyjnej
64 dr n.med. Poz­nańs­ki Michał adi­unkt Klini­ka Pul­monologii Ogól­nej i Onko­log­icznej
65 dr hab. n.med. Proc Patryc­ja adi­unkt Zakład Stom­a­tologii Wieku Roz­wo­jowego
66 dr n.med. Sacewicz-Hof­man Izabela adi­unkt Zakład Moleku­larnych Mech­a­nizmów Komórkowych
67 dr n.med. Sel­mi Anna adi­unkt Zakład Biofizy­ki
68 dr n.med. Smę­dra Anna adi­unkt Zakład Medy­cyny Sądowej
69 dr inż. n. tech. Smy­czyńs­ka Urszu­la adi­unkt Zakład Biostatysty­ki i Medy­cyny Transla­cyjnej
70 mgr Sokołows­ki Igor asys­tent Zakład Mikro­bi­ologii i Bio­chemii Far­ma­ceu­ty­cznej
71 dr n.med. Soł­tysik Bartłomiej adi­unkt Klini­ka Geri­atrii
72 mgr Staros­ta Katarzy­na asys­tent Zakład Medy­cyny Ratunkowej i Medy­cyny Katas­trof
73 dr n.farm. Staszews­ki Marek adi­unkt Zakład Syn­tezy i Tech­nologii Środ­ków Leczniczych
74 dr n.med. Stragierow­icz Joan­na adi­unkt Zakład Toksykologii
75 dr n.farm. Szem­raj Mag­dale­na adi­unkt Zakład Mikro­bi­ologii Far­ma­ceu­ty­cznej i Diag­nos­ty­ki Mikro­bi­o­log­icznej
76 mgr Szmidt-Wed­er Agniesz­ka starszy lek­tor Cen­trum Naucza­nia Języków Obcych
77 dr n.farm. Szu­mi­lak Mar­ta adi­unkt Zakład Far­ma­cji Szpi­tal­nej
78 dr n. farm. Świechows­ki Rafał adi­unkt Zakład Bio­chemii Far­ma­ceu­ty­cznej i Diag­nos­ty­ki Moleku­larnej
79 dr n. med. Tara­siuk Alek­san­dra adi­unkt Zakład Bio­chemii
80 dr n.med. Wajdlich Mał­gorza­ta adi­unkt Klini­ka Nefrol­ogii, Hiperten­sjologii i Trans­plan­tologii Nerek (Odd­zi­ał Dial­iz)
81 dr hab. n. med. Wardzyńs­ka Alek­san­dra adi­unkt Klini­ka Immunologii i Alergii
82 dr hab. n. med. Wejn­er-Mik Pauli­na adi­unkt I Klini­ka Kar­di­ologii
83 dr hab. n.med. Wik­torows­ka-Owczarek Anna adi­unkt Zakład Far­makologii i Toksykologii
84 dr n.med. Woj­ciechows­ka-Dur­czyńs­ka Katarzy­na adi­unkt Klini­ka Endokrynologii i Chorób Meta­bol­icznych
85 dr n.med. Wyręb­s­ka-Niewęgłows­ka Anna adi­unkt Zakład Bio­far­ma­cji
86 mgr Wyr­was Agniesz­ka asys­tent Zakład Bio­far­ma­cji
87 dr n.farm. Zwierzyńs­ka Ewa adi­unkt Zakład Far­mako­dy­nami­ki
88 dr n. med. Żele­chows­ka Pauli­na adi­unkt Zakład Mikro­bi­ologii, Gene­ty­ki i Immunologii Doświad­czal­nej

 

W grupie pra­cown­ików niebędą­cych nauczy­ciela­mi aka­demicki­mi:

 1. uprawnionych do głosowa­nia było 989 osób, w głosowa­niu udzi­ał wzięły 474 oso­by (frek­wenc­ja 47%);
 2. man­dat uzyskali:
lp. tytuł nazwisko i imię stanowisko jed­nos­t­ka
1 Ciepłucha Joan­na Spec­jal­ista ds. admin­is­tra­cyjno-tech­nicznych Cen­trum Naucza­nia Języków Obcych
2 dr n.farm. Ciszews­ki Marcin Kierown­ik Sekc­ja ds. Pro­jek­tów Akcel­er­a­cyjnych
3 mgr Duczek Mar­lena Sekre­tar­ka Klini­ka Pul­monologii Ogól­nej i Onko­log­icznej
4 mgr Flor­czak Marcin Spec­jal­ista ds. sys­te­mu zapewnienia jakoś­ci ksz­tałce­nia Biuro Obsłu­gi Studiów
5 mgr Grodz­ic­ka Domini­ka Kierown­ik Dziekanat Odd­zi­ału Stom­a­to­log­icznego
6 dr n.med. Hej­duk Pauli­na Kierown­ik Cen­trum Wspar­cia Nau­ki
7 mgr Jóźwiak Alek­san­dra Kierown­ik Dziekanat Wydzi­ału Far­ma­ceu­ty­cznego
8 mgr inż. Koza­kiewicz Witold Dyrek­tor Cen­trum Infor­ma­cyjno-Bib­lioteczne
9 mgr inż. Krynke Mag­dale­na Dyrek­tor Biu­ra Biuro Inwest­y­cyjno-Tech­niczne
10 mgr Macjon Mag­dale­na Asys­ten­t­ka Prorek­to­ra Biuro Rek­to­ra
11 mgr Marat-Mur­gra­bia Kami­la Kierown­ik Cen­trum Ksz­tałce­nia Pody­plo­mowego
12 mgr inż. Sawko Mar­iusz Dyrek­tor Biu­ra Cen­trum Infor­maty­czno-Teleko­mu­nika­cyjne
13 mgr inż. Szym­czyk Moni­ka Sekre­tar­ka Zakład Patologii

 

Wszys­tkie man­daty zostały obsad­zone.

Dzięku­je­my wszys­tkim gło­su­ją­cym za udzi­ał w wyb­o­rach.

 

Prze­wod­niczą­ca UKW: 

dr n. med. Kinga Studz­ińs­ka-Pasieka

Szanowni Państ­wo  

Pra­cown­i­cy niebędą­cy nauczy­ciela­mi aka­demicki­mi 

 

Uczel­ni­ana Komis­ja Wybor­cza uprze­jmie infor­mu­je, że wybo­ry przed­staw­icieli pra­cown­ików niebędą­cych nauczy­ciela­mi aka­demicki­mi do kolegium elek­torów Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi kadencji 2024–2028 odbędą się w dniu 24 sty­cz­nia 2024 r., w godz. 7:00–14:00, za pośred­nictwem sys­te­mu do zdal­nego głosowa­nia elek­tron­icznego – Głosuj24. 

Do dnia 19 sty­cz­nia 2024 r., do godz. 15:00, Komis­ja przyj­mu­je zgłoszenia kandy­datów
w wyb­o­rach do kolegium elek­torów wraz ze zgodą kandy­da­ta oraz jego oświad­cze­niem o speł­ni­a­n­iu wyma­gań upraw­ni­a­ją­cych do kandy­dowa­nia.  

Zgłosze­nie kandy­da­ta do KE

Oświad­cze­nie kandy­da­ta do kolegium elek­torów — pozostali pra­cown­i­cy

Kandy­da­ta zgłosić może każdy członek wspól­no­ty Uni­w­er­syte­tu. Zgłoszenia może dokon­ać także sam kandy­dat. Kandy­dować mogą pra­cown­i­cy zatrud­nieni w Uni­w­er­syte­cie w pełnym wymi­arze cza­su pra­cy. 

Zgłoszenia i oświad­czenia moż­na złożyć w jed­nym z poniższych try­bów:  

 • w por­talu pro­ce­sowym, za pośred­nictwem aplikacji AP.12.02 Kore­spon­denc­ja wewnętrz­na, kieru­jąc zadanie do Elż­bi­ety Sław­ińskiej lub Syl­wii Ole­sińskiej (Dzi­ał Orga­ni­za­cyjno-Prawny) - jeśli kandy­da­ta zgłasza inna oso­ba należy go wskazać w for­mu­la­rzu jako Akcep­tan­ta. Instrukc­ja przesyła­nia kore­spon­dencji w por­talu pro­ce­sowym.
 • w formie skanu z włas­noręcznym pod­pisem lub doku­men­tu PDF z pod­pisem elek­tron­icznym, na adres : [email protected] lub [email protected], 
 • w formie papierowej do skrzyn­ki podaw­czej Dzi­ału Orga­ni­za­cyjno-Prawnego, w gmachu Rek­toratu,  
 • oso­biś­cie w sekre­taria­cie Uczel­ni­anej Komisji Wybor­czej (Dzi­ał Orga­ni­za­cyjno-Prawny, gmach Rek­toratu, pok. 37).

Dodatkowo kandy­daci urodzeni przed dniem 1 sierp­nia 1972 r. zobow­iązani są do złoże­nia oświad­czenia lus­tra­cyjnego lub infor­ma­cji, o uprzed­nim złoże­niu takiego oświad­czenia. 

Oświad­cze­nie lus­tra­cyjne skła­da się tylko raz, w związku z pełnie­niem po raz pier­wszy funkcji pub­licznej określonej w art. 4 ustawy z dnia 18 październi­ka 2006 r. o ujaw­ni­a­n­iu infor­ma­cji o doku­men­tach organów bez­pieczeńst­wa państ­wa z lat 1944–1990 oraz treś­ci tych doku­men­tów (Dz. U. z 2023 r., poz. 342) lub kandy­dowaniem na nią.  

Oso­by, które kiedykol­wiek wcześniej złożyły takie oświad­cze­nie, w naszym Uni­w­er­syte­cie lub też w innej jed­nos­tce, składa­ją obec­nie jedynie infor­ma­cję o tym fak­cie.  

Wery­fikacji fak­tu złoże­nia oświad­czenia lus­tra­cyjnego oraz danych niezbęd­nych do wypełnienia infor­ma­cji lus­tra­cyjnej moż­na dokon­ać na stron­ie inter­ne­towej Biu­ra Lus­tra­cyjnego IPN: https://data-oswiadczenia.ipn.gov.pl/ 

 

OŚWIADCZENIE lustracyjne_KE

INFORMACJA o uprzed­nim złoże­niu oświad­czenia lus­tra­cyjnego

Włas­noręcznie pod­pisane oświadczenia/informacje lus­tra­cyjne prosimy składać: 

 • do skrzynek podaw­czych Kance­larii Głównej zna­j­du­ją­cych się w poszczegól­nych obiek­tach Uni­w­er­syte­tu, 
 • do skrzyn­ki podaw­czej Dzi­ału Orga­ni­za­cyjno-Prawnego zna­j­du­jącej się w gmachu Rek­toratu, 
 • oso­biś­cie w sekre­taria­cie Uczel­ni­anej Komisji Wybor­czej (Dzi­ał Orga­ni­za­cyjno-Prawny –  gmach Rek­toratu, pok. 37).

Prze­wod­niczą­ca UKW: dr n. med. Kinga Studz­ińs­ka-Pasieka 

Szanowni Państ­wo  

Nauczy­ciele aka­demic­cy niebędą­cy 

pro­fe­so­ra­mi i pro­fe­so­ra­mi uczel­ni 

 

Uczel­ni­ana Komis­ja Wybor­cza uprze­jmie infor­mu­je, że wybo­ry przed­staw­icieli nauczy­cieli aka­demic­kich niebędą­cych pro­fe­so­ra­mi i pro­fe­so­ra­mi uczel­ni do kolegium elek­torów Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi kadencji 2024–2028 odbędą się w dniu 24 sty­cz­nia 2024 r., w godz. 7:00–14:00, za pośred­nictwem sys­te­mu do zdal­nego głosowa­nia elek­tron­icznego – Głosuj24. 

Do dnia 19 sty­cz­nia 2024 r., do godz. 15:00, Komis­ja przyj­mu­je zgłoszenia kandy­datów w wyb­o­rach do kolegium elek­torów wraz ze zgodą kandy­da­ta oraz jego oświad­cze­niem o speł­ni­a­n­iu wyma­gań upraw­ni­a­ją­cych do kandy­dowa­nia.  

Zgłosze­nie kandy­da­ta do KE 

Oświad­cze­nie kandy­da­ta do kolegium elek­torów_nauczyciel 

Kandy­da­ta zgłosić może każdy członek wspól­no­ty Uni­w­er­syte­tu. Zgłoszenia może dokon­ać także sam kandy­dat. Kandy­dować mogą nauczy­ciele aka­demic­cy zatrud­nieni w Uni­w­er­syte­cie jako pod­sta­wowym miejs­cu pra­cy. 

Zgłoszenia i oświad­czenia moż­na złożyć w jed­nym z poniższych try­bów:  

 • w por­talu pro­ce­sowym, za pośred­nictwem aplikacji AP.12.02 Kore­spon­denc­ja wewnętrz­na, kieru­jąc zadanie do Elż­bi­ety Sław­ińskiej lub Syl­wii Ole­sińskiej (Dzi­ał Orga­ni­za­cyjno-Prawny) - jeśli kandy­da­ta zgłasza inna oso­ba należy go wskazać w for­mu­la­rzu jako Akcep­tan­ta. Instrukc­ja przesyła­nia kore­spon­dencji w por­talu pro­ce­sowym.
 • w formie skanu z włas­noręcznym pod­pisem lub doku­men­tu PDF z pod­pisem elek­tron­icznym, na adres: [email protected] lub [email protected], 
 • w formie papierowej do skrzyn­ki podaw­czej Dzi­ału Orga­ni­za­cyjno-Prawnego, w gmachu Rek­toratu,  
 • oso­biś­cie w sekre­taria­cie Uczel­ni­anej Komisji Wybor­czej (Dzi­ał Orga­ni­za­cyjno-Prawny, gmach Rek­toratu, pok. 37).

Dodatkowo kandy­daci urodzeni przed dniem 1 sierp­nia 1972 r. zobow­iązani są do złoże­nia oświad­czenia lus­tra­cyjnego lub infor­ma­cji, o uprzed­nim złoże­niu takiego oświad­czenia. 

Oświad­cze­nie lus­tra­cyjne skła­da się tylko raz, w związku z pełnie­niem po raz pier­wszy funkcji pub­licznej określonej w art. 4 ustawy z dnia 18 październi­ka 2006 r. o ujaw­ni­a­n­iu infor­ma­cji o doku­men­tach organów bez­pieczeńst­wa państ­wa z lat 1944–1990 oraz treś­ci tych doku­men­tów (Dz. U. z 2023 r., poz. 342) lub kandy­dowaniem na nią.  

Oso­by, które kiedykol­wiek wcześniej złożyły takie oświad­cze­nie, w naszym Uni­w­er­syte­cie lub też w innej jed­nos­tce, składa­ją obec­nie jedynie infor­ma­cję o tym fak­cie.  

Wery­fikacji fak­tu złoże­nia oświad­czenia lus­tra­cyjnego oraz danych niezbęd­nych do wypełnienia infor­ma­cji lus­tra­cyjnej moż­na dokon­ać na stron­ie inter­ne­towej Biu­ra Lus­tra­cyjnego IPN: https://data-oswiadczenia.ipn.gov.pl/ 

 

OŚWIADCZENIE lustracyjne_KE

INFORMACJA o uprzed­nim złoże­niu oświad­czenia lus­tra­cyjnego

Włas­noręcznie pod­pisane oświadczenia/informacje lus­tra­cyjne prosimy składać: 

 • do skrzynek podaw­czych Kance­larii Głównej zna­j­du­ją­cych się w poszczegól­nych obiek­tach Uni­w­er­syte­tu, 
 • do  skrzyn­ki podaw­czej Dzi­ału Orga­ni­za­cyjno-Prawnego zna­j­du­jącej się w gmachu Rek­toratu, 
 • oso­biś­cie w sekre­taria­cie Uczel­ni­anej Komisji Wybor­czej (Dzi­ał Orga­ni­za­cyjno-Prawny –  gmach Rek­toratu, pok. 37).

Prze­wod­niczą­ca UKW: dr n. med. Kinga Studz­ińs­ka-Pasieka 

Szanowni Państ­wo  

Profesorowie/Profesorowie uczel­ni 

 

Uczel­ni­ana Komis­ja Wybor­cza rozpoczy­na zbieranie od Państ­wa deklaracji członkost­wa w kolegium elek­torów kadencji 2024–2028. 

Infor­mu­je­my, że w skład kolegium elek­torów – organu uprawnionego do wyboru Rek­to­ra – wejść mogą nauczy­ciele aka­demic­cy, zatrud­nieni na stanowiskach pro­fe­so­ra lub  pro­fe­so­ra uczel­ni w Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi:

 • dla których na dzień 1 sty­cz­nia 2024 r. Uczel­nia będzie pod­sta­wowym miejscem pra­cy,
 • którzy na ten dzień nie ukończą 70. roku życia,
 • którzy złożą deklarację członkost­wa wraz z oświad­cze­niem o speł­ni­a­n­iu jego warunk­ów.

Oświad­cze­nie kandy­da­ta do kolegium elek­torów — pro­fe­sor

Deklarac­je należy składać do dnia 12 sty­cz­nia 2024 r. do godz. 15:00. 

Deklarację moż­na złożyć w jed­nym z poniższych try­bów: 

Jed­nocześnie oso­by urod­zone przed dniem 1 sierp­nia 1972 r. wraz z deklaracją zobow­iązane są do złoże­nia oświad­czenia lus­tra­cyjnego lub infor­ma­cji o uprzed­nim złoże­niu takiego oświad­czenia. 

Oświad­cze­nie lus­tra­cyjne skła­da się tylko raz, w związku z pełnie­niem po raz pier­wszy funkcji pub­licznej określonej w art. 4 ustawy z dnia 18 październi­ka 2006 r. o ujaw­ni­a­n­iu infor­ma­cji o doku­men­tach organów bez­pieczeńst­wa państ­wa z lat 1944–1990 oraz treś­ci tych doku­men­tów (Dz. U. z 2023 r., poz. 432) lub kandy­dowaniem na nią.  

Oso­by, które kiedykol­wiek wcześniej złożyły takie oświad­cze­nie, w naszym Uni­w­er­syte­cie lub też w innej jed­nos­tce, składa­ją obec­nie jedynie infor­ma­cję o tym fak­cie.  

Wery­fikacji fak­tu złoże­nia oświad­czenia lus­tra­cyjnego oraz danych niezbęd­nych do wypełnienia infor­ma­cji lus­tra­cyjnej moż­na dokon­ać na stron­ie inter­ne­towej Biu­ra Lus­tra­cyjnego IPN: https://data-oswiadczenia.ipn.gov.pl/ 

 

OŚWIADCZENIE lustracyjne_KE

INFORMACJA o uprzed­nim złoże­niu oświad­czenia lus­tra­cyjnego

Włas­noręcznie pod­pisane oświadczenia/informacje lus­tra­cyjne prosimy składać: 

 • do skrzynek podaw­czych Kance­larii Głównej zna­j­du­ją­cych się w poszczegól­nych obiek­tach Uni­w­er­syte­tu, 
 • do skrzyn­ki podaw­czej Dzi­ału Orga­ni­za­cyjno-Prawnego zna­j­du­jącej się w gmachu Rek­toratu, 
 • oso­biś­cie w sekre­taria­cie Uczel­ni­anej Komisji Wybor­czej (Dzi­ał Orga­ni­za­cyjno-Prawny –  gmach Rek­toratu, pok. 37).

Prze­wod­niczą­ca UKW: dr n. med. Kinga Studz­ińs­ka-Pasieka 

Uchwały UKW

UCZELNIANA KOMISJA WYBORCZA

Uch­wała nr 7

z dnia 7 maja 2024 r.

Uczel­ni­anej Komisji Wybor­czej Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi

w spraw­ie stwierdzenia ważnoś­ci wyborów oraz składu Sen­atu Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi na kadencję 2024–2028

 

Na pod­staw­ie § 3 ust. 1 pkt 6 załączni­ka nr 6 do Statu­tu Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi z dnia 27 czer­w­ca 2019 r., ze zm., Uczel­ni­ana Komis­ja Wybor­cza Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi uch­wala, co następu­je:

§1

 1. Uczel­ni­ana Komis­ja Wybor­cza stwierdza ważność wyborów do Sen­atu Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi na kadencję 2024–2028, przeprowad­zonych w dni­ach 22 i 25 kwiet­nia 2024 r., w gru­pach nauczy­cieli aka­demic­kich zatrud­nionych na stanowisku pro­fe­so­ra lub pro­fe­so­ra uczel­ni, nauczy­cieli aka­demic­kich niebędą­cych pro­fe­so­ra­mi lub pro­fe­so­ra­mi uczel­ni oraz pra­cown­ików niebędą­cych nauczy­ciela­mi aka­demicki­mi.
 2. Skład Sen­atu Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi kadencji 2024–2028 stanowi załącznik do uch­wały, z uwzględ­nie­niem, że:
  • prze­wod­niczą­cym Sen­atu jest Rek­tor;
  • wybo­ry przed­staw­icieli stu­den­tów i dok­toran­tów przeprowadz­iły odpowied­nio organy wybor­cze Samorzą­du Stu­den­tów oraz Samorzą­du Dok­toran­tów.

§2

Uch­wała wchodzi w życie z dniem pod­ję­cia.

Prze­wod­niczą­ca UKW: dr n. med. Kinga Studz­ińs­ka-Pasieka

 

Załącznik do uch­wały nr 7 z dnia 7 maja 2024 r.

Uczel­ni­anej Komisji Wybor­czej Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi

 

 

Skład Sen­atu Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi

kadenc­ja 2024–2028

 

Rek­tor

 1. dr hab. n. med. Janusz Piekars­ki – Prze­wod­niczą­cy Sen­atu

Gru­pa pro­fe­sorów i pro­fe­sorów uczel­ni:

 1. dr hab. n. med. Adam Antczak
 2. dr hab. n. med. Mar­lena Bron­cel
 3. dr hab. n. med. Adam Dur­czyńs­ki
 4. dr hab. n. med. Woj­ciech Fendler
 5. dr hab. n. med. Tomasz Kost­ka
 6. dr hab. n. med. Jolan­ta Kujawa
 7. dr hab. n. med. Moni­ka Łukom­s­ka-Szy­mańs­ka
 8. dr n. med. Joan­na Makows­ka
 9. dr hab. n. med. Woj­ciech Mły­nars­ki
 10. dr hab. n. med. Piotr Sieroszews­ki
 11. dr n. med. Joan­na Siko­ra
 12. dr hab. n. med. Mar­iusz Sta­siołek
 13. dr hab. n. med. Agniesz­ka Wierzbows­ka

Gru­pa nauczy­cieli aka­demic­kich niebędą­cych pro­fe­so­ra­mi i pro­fe­so­ra­mi uczel­ni:

 1. dr med. Justy­na Agi­er
 2. Tomasz Gmyrek
 3. dr med. Joan­na Kapus­ta
 4. dr med. Woj­ciech Kuczyńs­ki

Gru­pa pra­cown­ików niebędą­cych nauczy­ciela­mi aka­demicki­mi:

 1. mgr Dag­mara Barańs­ka-Tarkows­ka
 2. mgr Mag­dale­na Macjon

Gru­pa stu­den­tów:

 1. Paweł Bollin
 2. Piotr Karol­czyk
 3. Bogu­mił Libu­ra
 4. Mar­ty­na Orłoś

Gru­pa dok­toran­tów:

 1. Paula Zdanow­icz

Kalendarium wyborcze

Głosowanie elektroniczne

Kolegium elektorów

4 grudnia 2023
-12 stycznia 2024 (piątek)

4 grudnia 2023
-12 stycznia 2024 (piątek)

Zbieranie od nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach profesora i profesora uczelni:

 • oświadczeń o spełnianiu wymagań określonych w Statucie ze zgodą na członkostwo w KE oraz
 • oświadczeń/informacji lustracyjnych od osób urodzonych przed 01.08.1972 r.

16 stycznia 2024 (wtorek)

16 stycznia 2024 (wtorek)

Ogłoszenie przez UKW liczby mandatów elektorskich w poszczególnych grupach

4 grudnia 2023
-19 stycznia 2024 (piątek)

4 grudnia 2023
-19 stycznia 2024 (piątek)

Zbieranie zgłoszeń i oświadczeń o spełnianiu wymagań określonych w Statucie od kandydujących w wyborach do KE przedstawicieli:

 • nauczycieli akademickich niebędących profesorami i profesorami uczelni
 • pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

oraz oświadczeń/informacji lustracyjnych od osób urodzonych przed 01.08.1972 r.

24 stycznia 2024 (środa)

24 stycznia 2024 (środa)

Wybór przedstawicieli do KE w grupach:

 • pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
 • nauczycieli akademickich niebędących profesorami i profesorami uczelni
Uwagi: Głosowanie elektroniczne w godz. 7-14

Rektor

29 lutego 2024 (czwartek)

29 lutego 2024 (czwartek)

Zgłaszanie kandydatów na Rektora

Uwagi: Prawo do zgłoszenia mają Rada Uczelni (po zaopiniowaniu przez Senat) lub co najmniej 30 członków wspólnoty Uniwersytetu, w tym co najmniej 15 nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora uczelni, dla których Uniwersytet jest podstawowym miejscem pracy

12 marca 2024 (wtorek)

12 marca 2024 (wtorek)

Prezentacja kandydatów na Rektora

Uwagi: CKD, Aula Zachodnia, godz. 12. Transmisja on-line.

18 marca 2024 (poniedziałek)

18 marca 2024 (poniedziałek)

Wybór Rektora

Uwagi: Głosowanie elektroniczne w godz. 7-14. Przedstawienie wyników CKD, Aula Zachodnia lub Al. Kościuszki 4, Aula im. prof. Pruszczyńskiego, godz. 14. Transmisja on-line.

Senat

5 kwietnia 2024 (piątek)

5 kwietnia 2024 (piątek)

Zgłaszanie kandydatów do Senatu

15 kwietnia 2024 (poniedziałek)

15 kwietnia 2024 (poniedziałek)

Publikacja sylwetek kandydatów na Senatorów

22 kwietnia 2024 (poniedziałek)

22 kwietnia 2024 (poniedziałek)

Wybór przedstawicieli do Senatu

Uwagi: Głosowanie elektroniczne w godz. 7-14

Kontakt

Sekretariat UKW

Elżbieta Sławińska

[email protected]
tel. (42) 272 58 86
tel. 519 762 582

Sylwia Olesińska

[email protected]
tel. (42) 272 58 92

Przewodnicząca UKW

dr n. med. Kinga Studzińska-Pasieka

[email protected]

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP