19. edycja Akademickich Targów Pracy za nami!

19. edycja Akademickich Targów Pracy za nami!

19 kwiet­nia 2024

19. edycja Akademickich Targów Pracy za nami!

19. edy­c­ja Aka­demic­kich Targów Pra­cy przeszła do his­torii! To było wyjątkowe […]

Wybory do Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na kadencję 2024–2028

Wybory do Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi…

18 kwiet­nia 2024

Wybory do Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na kadencję 2024–2028

Szanowni Państ­wo, w najbliższy poniedzi­ałek, 22 kwiet­nia 2024 r., odbędą się […]

Ruszył nabór do drugiej edycji szkoły letniej “sUMmer School”

Ruszył nabór do drugiej edycji szkoły letniej…

10 kwiet­nia 2024

Ruszył nabór do drugiej edycji szkoły letniej “sUMmer School”

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi właśnie uru­chomił nabór do drugiej edy­cji Szkoły Let­niej. […]

Uroczysta Gala podsumowująca szóstą edycję projektu KUMPEL

Uroczysta Gala podsumowująca szóstą edycję projektu KUMPEL

8 kwiet­nia 2024

Uroczysta Gala podsumowująca szóstą edycję projektu KUMPEL

5 kwiet­nia w Cen­trum Infor­­­ma­­­cyjno-Bib­lioteczne UM w Łodzi odbyła się uroczys­ta Gala […]

Nowe projekty dla mieszkańców regionu – spotkanie z Wicemarszałkiem Piotrem Adamczykiem

Nowe projekty dla mieszkańców regionu – spotkanie…

5 kwiet­nia 2024

Nowe projekty dla mieszkańców regionu – spotkanie z Wicemarszałkiem Piotrem Adamczykiem

Wczo­raj odbyło się spotkanie Wice­marsza­ł­ka Wojew­ództ­wa Łódzkiego Pio­tra Adam­czy­ka z przed­staw­iciela­mi łódz­kich […]

Poznaliśmy laureatów konkursu na najlepszą międzyuczelnianą publikację naukową

Poznaliśmy laureatów konkursu na najlepszą międzyuczelnianą publikację…

27 mar­ca 2024

Poznaliśmy laureatów konkursu na najlepszą międzyuczelnianą publikację naukową

Za najlep­szą wspól­ną pub­likację naukową pra­cown­ików Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi i Politech­ni­ki Łódzkiej […]

Konkurs Supertalenty w Medycynie 2024

Konkurs Supertalenty w Medycynie 2024

19 kwiet­nia 2024

Konkurs Supertalenty w Medycynie 2024

Szanowni Państ­wo, zwracamy się z uprze­jmą prośbą o rozpropagowanie infor­ma­cji na tem­at konkur­su Super­tal­en­ty […]

Delegacja z Maharana Pratap Group of Institutions

Delegacja z Maharana Pratap Group of Institutions

4 kwiet­nia 2024

Delegacja z Maharana Pratap Group of Institutions

Dnia 21 mar­ca 2024 roku Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi miał zaszczyt […]

SEGREGATOR ONKORODZCIA dla pacjentów Uniwersyteckiego Centrum Pediatrii

SEGREGATOR ONKORODZCIA dla pacjentów Uniwersyteckiego Centrum Pediatrii

28 mar­ca 2024

SEGREGATOR ONKORODZCIA dla pacjentów Uniwersyteckiego Centrum Pediatrii

27 mar­ca 2024 r. w Uni­w­er­syteckim Cen­trum Pedi­atrii przy ul. Spornej odbyła […]

Zmarł prof. Ryszard Glinka

Zmarł prof. Ryszard Glinka

22 mar­ca 2024

Zmarł prof. Ryszard Glinka

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiado­mość o śmier­ci prof. dra hab. n. farm. Ryszar­da Glin­ki,far­ma­ceu­ty, […]

Zmarł prof. Euzebiusz Krykowski

Zmarł prof. Euzebiusz Krykowski

21 mar­ca 2024

Zmarł prof. Euzebiusz Krykowski

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiado­mość o śmier­ci prof. Euze­biusza Wiesława Krykowskiego, wielo­let­niego Kierown­i­ka […]

Nagroda im. prof. Stefanowskiego

Nagroda im. prof. Stefanowskiego

19 mar­ca 2024

Nagroda im. prof. Stefanowskiego

19 mar­ca wręc­zona została nagro­da im. Prof. M. Ste­fanowskiego, za najlep­szą pracę […]

Szkolenia NCN w dniach 6 i 9 maja 2024 r.  — Konstrukcja wniosku, Rozliczanie projektów – raporty końcowe

Szkolenia NCN w dniach 6 i 9…

12 kwiet­nia 2024

Szkolenia NCN w dniach 6 i 9 maja 2024 r. — Konstrukcja wniosku, Rozliczanie projektów – raporty końcowe

Szanowni Państ­wo, infor­mu­je­my, że w dniu 22.04.2024 r. nastąpi otwar­cie rejes­tracji na szkole­nie […]

INFORMACJA W SPRAWIE NAGRÓD MINISTRA ZDROWIA DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

INFORMACJA W SPRAWIE NAGRÓD MINISTRA ZDROWIA DLA…

5 kwiet­nia 2024

INFORMACJA W SPRAWIE NAGRÓD MINISTRA ZDROWIA DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Szanowni Państ­wo, przy­pom­i­namy o możli­woś­ci składa­nia wniosków o nagrody Min­is­tra dla nauczy­cieli aka­demic­kich, […]

Konkurs o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim 2024

Konkurs o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za…

5 kwiet­nia 2024

Konkurs o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim 2024

Ogłosze­nie o naborze konkurs 2024 Reg­u­lamin konkur­su 2024 Załącznik nr 1 […]

Nabór ekspertów oceniających jakość kształcenia w szkołach doktorskich

Nabór ekspertów oceniających jakość kształcenia w szkołach…

26 mar­ca 2024

Nabór ekspertów oceniających jakość kształcenia w szkołach doktorskich

W imie­niu Komisji Ewalu­acji Nau­ki oraz Min­is­terst­wa Nau­ki i Szkol­nict­wa Wyższego infor­mu­je­my o uru­chomie­niu […]

UNIWERSYTECKIE DOFINANSOWANIE DO UDZIAŁU W MIĘDZYNARODOWYCH KONFERENCJACH DLA DOKTORANTÓW I MŁODYCH BADACZY

UNIWERSYTECKIE DOFINANSOWANIE DO UDZIAŁU W MIĘDZYNARODOWYCH KONFERENCJACH…

22 mar­ca 2024

UNIWERSYTECKIE DOFINANSOWANIE DO UDZIAŁU W MIĘDZYNARODOWYCH KONFERENCJACH DLA DOKTORANTÓW I MŁODYCH BADACZY

W dniu 20 lutego 2024 r. Rek­tor Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi wydał […]

Nagrody Naukowe V Wydziału Nauk Medycznych PAN

Nagrody Naukowe V Wydziału Nauk Medycznych PAN

19 mar­ca 2024

Nagrody Naukowe V Wydziału Nauk Medycznych PAN

Wydzi­ał V Nauk Medy­cznych Pol­skiej Akademii Nauk infor­mu­je, iż w 2024 […]

OLIMPIADA języka angielskiego w naukach biomedycznych

OLIMPIADA języka angielskiego w naukach biomedycznych

1 mar­ca 2024

OLIMPIADA języka angielskiego w naukach biomedycznych

Cen­trum Naucza­nia Języków Obcych Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi zaprasza stu­den­tów wszys­t­kich […]

Smashmedine: Patient&Citizen Involment Events

Smashmedine: Patient&Citizen Involment Events

4 grud­nia 2023

Smashmedine: Patient&Citizen Involment Events

Jesteś stu­den­tem lub pra­cown­ikiem Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi i pasjonu­jesz się zmieni­an­iem świa­ta […]

Mieszkania dla studentów i absolwentów

Mieszkania dla studentów i absolwentów

21 listopa­da 2023

Mieszkania dla studentów i absolwentów

OFERTA WYNAJMU LOKALU MIESZKALNEGO KIEROWANA DO ABSOLWENTÓW I STUDENTÓW OSTATNIEGO ROKU ŁÓDZKICH […]

Spotkanie dla studentów w Centrum Symulacji Endoskopowej

Spotkanie dla studentów w Centrum Symulacji Endoskopowej

31 październi­ka 2023

Spotkanie dla studentów w Centrum Symulacji Endoskopowej

W związku z real­iza­cją pro­jek­tu Rozwój ksz­tałce­nia spec­jal­iza­cyjnego lekarzy, w dziedz­i­nach istot­nych z punk­tu […]

X Konferencja „(Nie)pełnosprawni na rynku pracy”

X Konferencja „(Nie)pełnosprawni na rynku pracy”

17 październi­ka 2023

X Konferencja „(Nie)pełnosprawni na rynku pracy”

8 listopa­da 2023 r. Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi oraz Fun­dac­ja Łódź Aka­demic­ka […]

OLIMP 2023 Łódź- konferencja naukowa

OLIMP 2023 Łódź- konferencja naukowa

3 październi­ka 2023

OLIMP 2023 Łódź- konferencja naukowa

Samorząd FizjoOS­TO, sekcji fizjoter­apeu­ty­cznej dzi­ała­jącej przy Ogólnopol­skim Stu­denckim Towarzys­t­wie Ortope­dy­cznym (OSTO) ma […]

IX OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA TRUDNI PACJENCI INTERNISTYCZNI – SKUTECZNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO POLIFARMAKOTERAPII

IX OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA TRUDNI PACJENCI INTERNISTYCZNI –…

16 kwiet­nia 2024

IX OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA TRUDNI PACJENCI INTERNISTYCZNI – SKUTECZNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO POLIFARMAKOTERAPII

Stu­denck­ie Koło Naukowe przy Klin­ice Chorób Wewnętrznych i Far­makologii Klin­icznej już po raz IX […]

IV webinar PTBioch

IV webinar PTBioch

15 kwiet­nia 2024

IV webinar PTBioch

MOLEKULARNE PODŁOŻE PATOFIZJOLOGII NOWOTWORÓW I TERAPII PRZECIWNOWOTWOROWYCH CZ.II 25 kwiet­nia 2024, […]

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów Technik Dentystycznych

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów Technik Dentystycznych

15 kwiet­nia 2024

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów Technik Dentystycznych

W dni­ach 18–19 kwiet­nia w Cen­trum Dydak­ty­cznym Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi odbędzie się […]

Konferencja „Choroby przewodu pokarmowego u dzieci i dorosłych – nowości i rekomendacje”

Konferencja „Choroby przewodu pokarmowego u dzieci i…

12 kwiet­nia 2024

Konferencja „Choroby przewodu pokarmowego u dzieci i dorosłych – nowości i rekomendacje”

Serdecznie zaprasza­my na konfer­encję naukowo-szkole­niową kon­sul­tan­tów wojew­ódz­kich w dziedzinie gas­troen­terologii i gas­troen­terologii dziecięcej […]

VI Konferencja Kardio-Prenatal

VI Konferencja Kardio-Prenatal

11 kwiet­nia 2024

VI Konferencja Kardio-Prenatal

W imie­niu Pol­skiego Towarzyst­wa Kar­di­ologii Pre­na­tal­nej serdecznie zaprasza­my do udzi­ału w VI Kon­fer­encji […]

MOLEKULARNE PODŁOŻE PATOFIZJOLOGII NOWOTWORÓW I TERAPII PRZECIWNOWOTWOROWYCH CZ.I

MOLEKULARNE PODŁOŻE PATOFIZJOLOGII NOWOTWORÓW I TERAPII PRZECIWNOWOTWOROWYCH…

25 mar­ca 2024

MOLEKULARNE PODŁOŻE PATOFIZJOLOGII NOWOTWORÓW I TERAPII PRZECIWNOWOTWOROWYCH CZ.I

Pro­gram: 12.00 – 12.05 — Prof. dr hab. n. med. Urszu­la […]

Wydziały

Kierunków

Studentów

Studentów anglojęzycznych

Doktorantów

Kształcenie

wydział farmaceutyczny
wydział lekarski
wydział nauk o zdrowiu

Pracowników

Nauczycieli akademickich

Profesorów

Doktorów habilitowanych

Poznaj niektóre z naszych projektów

Współpraca

Jesteśmy uczel­nią otwartą na współpracę, świadomą swo­je roli w roz­wo­ju mias­ta, regionu i kra­ju. Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi nie tylko ksz­tał­ci przyszłych lekarzy i spec­jal­istów z dziedzin okołom­e­dy­cznych, ale także prowadzi bada­nia naukowe,  świad­czy usłu­gi badaw­cze, dys­ponu­je spec­jal­isty­czną aparaturą, zasoba­mi infor­ma­cyjny­mi i nowoczes­ną infra­struk­turą.
Zaprasza­my do zapoz­na­nia się z naszą ofer­tą.

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP