Zadaj pytanie kandydatowi na Rektora

Zadaj pytanie kandydatowi na Rektora

4 mar­ca 2024

Zadaj pytanie kandydatowi na Rektora

Szanowni Państ­wo, Drodzy Pra­cown­i­cy i Stu­den­ci, już za kil­ka dni w Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym […]

UMED laureatem konkursu Agencji Badań Medycznych

UMED laureatem konkursu Agencji Badań Medycznych

4 mar­ca 2024

UMED laureatem konkursu Agencji Badań Medycznych

AGENCJA BADAŃ MEDYCZNYCH rozstrzygnęła Konkurs otwarty na real­iza­cję badań epi­demi­o­log­icznych doty­czą­cych […]

Kandydat w wyborach rektora

Kandydat w wyborach rektora

1 mar­ca 2024

Kandydat w wyborach rektora

Uczel­ni­ana Komis­ja Wybor­cza infor­mu­je, że dnia 29 lutego 2024 r. upłynął […]

VIII Charytatywny Bieg UMED‑u – zapisy już wkrótce!

VIII Charytatywny Bieg UMED‑u – zapisy już…

29 lutego 2024

VIII Charytatywny Bieg UMED‑u – zapisy już wkrótce!

Kole­j­na edy­c­ja biegu chary­taty­wnego UMED‑u zbliża się wielki­mi kroka­mi. Zapisy […]

Ruszają zapisy na Drzwi Otwarte na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

Ruszają zapisy na Drzwi Otwarte na Uniwersytecie…

27 lutego 2024

Ruszają zapisy na Drzwi Otwarte na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

13 mar­ca 2024 r. w Cen­trum Dydak­ty­cznym Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi odbędą […]

Działania UMED w ramach inicjatywy Seed Fund Alliance4Life_ACTIONS

Działania UMED w ramach inicjatywy Seed Fund…

27 lutego 2024

Działania UMED w ramach inicjatywy Seed Fund Alliance4Life_ACTIONS

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi (lid­er) w part­nerst­wie z Uni­w­er­sytetem Medy­cznym w Sofii (Buł­garia) oraz Uni­w­er­sytetem […]

Znamy laureatów kolejnej edycji grantów naukowych Rektora

Znamy laureatów kolejnej edycji grantów naukowych Rektora

4 mar­ca 2024

Znamy laureatów kolejnej edycji grantów naukowych Rektora

Rek­tor Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi przyz­nał kole­jne granty naukowe pra­cown­ikom i dok­toran­tom […]
OLIMPIADA języka angielskiego w naukach biomedycznych

OLIMPIADA języka angielskiego w naukach biomedycznych

1 mar­ca 2024

OLIMPIADA języka angielskiego w naukach biomedycznych

Cen­trum Naucza­nia Języków Obcych Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi zaprasza stu­den­tów wszys­t­kich […]

W zdrowym ciele zdrowe JA — materiały edukacyjne dla nauczycieli i uczniów

W zdrowym ciele zdrowe JA — materiały…

28 lutego 2024

W zdrowym ciele zdrowe JA — materiały edukacyjne dla nauczycieli i uczniów

Odd­a­je­my w Państ­wa ręce mate­ri­ały eduka­cyjne dla nauczy­cieli i uczniów nt. zagrożeń zdrowot­nych związanych […]

Zmarł prof. Tomasz Durko

Zmarł prof. Tomasz Durko

20 lutego 2024

Zmarł prof. Tomasz Durko

Z głębokim żalem zaw­iadami­amy, że 19 lutego 2024 roku w wieku 82 lat […]

Profesor Dariusz Jaskólski Konsultantem Wojewódzkim w Dziedzinie Neurochirurgii

Profesor Dariusz Jaskólski Konsultantem Wojewódzkim w Dziedzinie…

6 lutego 2024

Profesor Dariusz Jaskólski Konsultantem Wojewódzkim w Dziedzinie Neurochirurgii

Miło nam poin­for­mować, że prof. Dar­iusz Jaskól­s­ki, kieru­ją­cy Kliniką Neu­rochirurgii i Onkologii […]

MINIATURA – 8. edycja konkursu NCN na małe granty otwarta

MINIATURA – 8. edycja konkursu NCN na…

5 lutego 2024

MINIATURA – 8. edycja konkursu NCN na małe granty otwarta

Szanowni Państ­wo, Cen­trum Wspar­cia Nau­ki w ślad za Nar­o­dowym Cen­trum Nau­ki infor­mu­je, […]

Konkurs grantowy Fundacji Nutricia — edycja 2024

Konkurs grantowy Fundacji Nutricia — edycja 2024

29 lutego 2024

Konkurs grantowy Fundacji Nutricia — edycja 2024

Zachę­camy do udzi­ału w 29. edy­cji Konkur­su Grantowego orga­ni­zowanego przez Fun­dację Nutri­cia, która […]

Wyniki projektu ENLIGHTEN — Enhancing Soft Skills for Suicide Prevention in Medical Education and Practice

Wyniki projektu ENLIGHTEN — Enhancing Soft Skills…

22 lutego 2024

Wyniki projektu ENLIGHTEN — Enhancing Soft Skills for Suicide Prevention in Medical Education and Practice

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi, Uni­ver­si­ty of Zagreb School of Med­i­cine oraz Vil­nius […]

Szkolenie NCN w dniu 12.03.2024 r. — Proces oceny wniosku — otwarcie rejestracji

Szkolenie NCN w dniu 12.03.2024 r. —…

19 lutego 2024

Szkolenie NCN w dniu 12.03.2024 r. — Proces oceny wniosku — otwarcie rejestracji

Szanowni Państ­wo, infor­mu­je­my, że w dniu 27.02.2024 r. nastąpi otwar­cie rejes­tracji […]

Nauka dla społeczeństwa II — dofinansowanie dla UMEDu

Nauka dla społeczeństwa II — dofinansowanie dla…

19 lutego 2024

Nauka dla społeczeństwa II — dofinansowanie dla UMEDu

Miło nam poin­for­mować, że zespół badaczy z Zakładu Toksykologii, kierowany przez prof. dr […]

Laureatki konkursu JM Rektora o nagrodę specjalną dla młodego nauczyciela akademickiego za pracę oryginalną opublikowaną w 2023 roku

Laureatki konkursu JM Rektora o nagrodę specjalną…

19 lutego 2024

Laureatki konkursu JM Rektora o nagrodę specjalną dla młodego nauczyciela akademickiego za pracę oryginalną opublikowaną w 2023 roku

Z ogrom­ną przy­jem­noś­cią infor­mu­je­my, że Lau­re­atka­mi tegorocznej edy­cji konkur­su nagrody spec­jal­nej Rek­to­ra […]

MINIATURA – 8. edycja konkursu NCN na małe granty otwarta

MINIATURA – 8. edycja konkursu NCN na…

5 lutego 2024

MINIATURA – 8. edycja konkursu NCN na małe granty otwarta

Szanowni Państ­wo, Cen­trum Wspar­cia Nau­ki w ślad za Nar­o­dowym Cen­trum Nau­ki infor­mu­je, […]

OLIMPIADA języka angielskiego w naukach biomedycznych

OLIMPIADA języka angielskiego w naukach biomedycznych

1 mar­ca 2024

OLIMPIADA języka angielskiego w naukach biomedycznych

Cen­trum Naucza­nia Języków Obcych Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi zaprasza stu­den­tów wszys­t­kich […]

Smashmedine: Patient&Citizen Involment Events

Smashmedine: Patient&Citizen Involment Events

4 grud­nia 2023

Smashmedine: Patient&Citizen Involment Events

Jesteś stu­den­tem lub pra­cown­ikiem Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi i pasjonu­jesz się zmieni­an­iem świa­ta […]

Mieszkania dla studentów i absolwentów

Mieszkania dla studentów i absolwentów

21 listopa­da 2023

Mieszkania dla studentów i absolwentów

OFERTA WYNAJMU LOKALU MIESZKALNEGO KIEROWANA DO ABSOLWENTÓW I STUDENTÓW OSTATNIEGO ROKU ŁÓDZKICH […]

Spotkanie dla studentów w Centrum Symulacji Endoskopowej

Spotkanie dla studentów w Centrum Symulacji Endoskopowej

31 październi­ka 2023

Spotkanie dla studentów w Centrum Symulacji Endoskopowej

W związku z real­iza­cją pro­jek­tu Rozwój ksz­tałce­nia spec­jal­iza­cyjnego lekarzy, w dziedz­i­nach istot­nych z punk­tu […]

X Konferencja „(Nie)pełnosprawni na rynku pracy”

X Konferencja „(Nie)pełnosprawni na rynku pracy”

17 październi­ka 2023

X Konferencja „(Nie)pełnosprawni na rynku pracy”

8 listopa­da 2023 r. Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi oraz Fun­dac­ja Łódź Aka­demic­ka […]

OLIMP 2023 Łódź- konferencja naukowa

OLIMP 2023 Łódź- konferencja naukowa

3 październi­ka 2023

OLIMP 2023 Łódź- konferencja naukowa

Samorząd FizjoOS­TO, sekcji fizjoter­apeu­ty­cznej dzi­ała­jącej przy Ogólnopol­skim Stu­denckim Towarzys­t­wie Ortope­dy­cznym (OSTO) ma […]

Biochemia i biologia molekularna w najnowszych gałęziach biomedycyny

Biochemia i biologia molekularna w najnowszych gałęziach…

12 EDYCJA KONFERENCJI ECHA ASBMR W CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNYM UM

12 EDYCJA KONFERENCJI ECHA ASBMR W CENTRUM…

6 lutego 2024

12 EDYCJA KONFERENCJI ECHA ASBMR W CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNYM UM

3 lutego w Cen­trum Klin­iczno-Dydak­­­ty­cznym Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi odbyła się 12 […]

Konferencja Używanie tytoniu podgrzewanego — aspekt zdrowotny i społeczny

Konferencja Używanie tytoniu podgrzewanego — aspekt zdrowotny…

Biotech Horizons Winter Edition

Biotech Horizons Winter Edition

15 listopa­da 2023

Biotech Horizons Winter Edition

Zespół Biotech Hori­zons serdecznie zaprasza Wszys­t­kich zain­tere­sowanych biotech­nologią na kon­fer­encję naukową […]

II Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe „Racjonalna Terapia Przeciwdrobnoustrojowa”

II Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe „Racjonalna Terapia Przeciwdrobnoustrojowa”

3 listopa­da 2023

II Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe „Racjonalna Terapia Przeciwdrobnoustrojowa”

Szanowni Państ­wo, Mamy zaszczyt zaprosić na kole­jną edy­cję Sym­pozjum Naukowo-Szkole­niowego „Racjon­al­na […]

Pozostały dwa tygodnie na zgłoszenie abstraktu na 12. Europejską Konferencję Promocji Zdrowia IUHPE i 7. Międzynarodową Konferencję Salutogenezy

Pozostały dwa tygodnie na zgłoszenie abstraktu na…

22 październi­ka 2023

Pozostały dwa tygodnie na zgłoszenie abstraktu na 12. Europejską Konferencję Promocji Zdrowia IUHPE i 7. Międzynarodową Konferencję Salutogenezy

12. Europe­js­ka Kon­fer­enc­ja Pro­mocji Zdrowia IUHPE (#IUHPE24) odbędzie się w Łodzi […]

Wydziały

Kierunków

Studentów

Studentów anglojęzycznych

Doktorantów

Kształcenie

wydział farmaceutyczny
wydział lekarski
wydział nauk o zdrowiu

Pracowników

Nauczycieli akademickich

Profesorów

Doktorów habilitowanych

Poznaj niektóre z naszych projektów

Współpraca

Jesteśmy uczel­nią otwartą na współpracę, świadomą swo­je roli w roz­wo­ju mias­ta, regionu i kra­ju. Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi nie tylko ksz­tał­ci przyszłych lekarzy i spec­jal­istów z dziedzin okołom­e­dy­cznych, ale także prowadzi bada­nia naukowe,  świad­czy usłu­gi badaw­cze, dys­ponu­je spec­jal­isty­czną aparaturą, zasoba­mi infor­ma­cyjny­mi i nowoczes­ną infra­struk­turą.
Zaprasza­my do zapoz­na­nia się z naszą ofer­tą.

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP