Współpraca

Strona główna » Współpraca » UMED odpowiedzialny społecznie

UMED odpowiedzialny społecznie

Poli­ty­ka CSR (Cor­po­rate Social Respon­si­bil­i­ty) w Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi

„Myśl glob­al­nie, dzi­ałaj lokalnie”

 

Poli­ty­ka CSR w Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi to strate­gia zarządza­nia, zgod­nie z którą uczel­nia w swoich dzi­ała­ni­ach dobrowol­nie uwzględ­nia interesy społeczne, aspek­ty środowiskowe i oparte na wza­jem­nym zau­fa­niu relac­je z różny­mi gru­pa­mi intere­sar­iuszy, w szczegól­noś­ci z pra­cown­ika­mi i stu­den­ta­mi.

Bycie społecznie odpowiedzial­nym oznacza dla UMED inwest­owanie w zaso­by ludzkie, w ochronę środowiska, dban­ie o prawa człowieka i relac­je z otocze­niem oraz infor­mowanie o tych dzi­ała­ni­ach, co skutku­je wzrostem konkuren­cyjnoś­ci i ksz­tał­towaniem warunk­ów dla zrównoważonego roz­wo­ju społecznego i eko­nom­icznego, w tym dobroby­tu i zdrowia społeczeńst­wa.

 

Poli­tykę CSR w UMED  wyz­nacza mis­ja, wiz­ja oraz wartoś­ci i kodeks dobrych prak­tyk stosowanych w uczel­ni.

Dzi­ała­nia z zakre­su CSR real­i­zowane w UMED:

 • Inwest­owanie w rozwój pra­cown­ików,
 • Ciągłe doskonale­nie funkcjonu­ją­cych w uczel­ni pro­cesów,
 • Utrzymy­wanie najwyższej jakoś­ci świad­c­zonych usług w opar­ciu o przyjęte stan­dardy ety­czne,
 • Angażowanie się w akc­je społeczne na rzecz lokalnej społecznoś­ci,
 • Wolon­tari­at pra­cown­iczy.

Wdrażamy dzi­ała­nia z zakre­su CSR, bo ważne jest dla nas:

 • Udoskon­alanie i wzbo­ga­canie wewnętrznych pro­cesów,
 • Inte­grac­ja pra­cown­ików i stu­den­tów wokół wspól­nych wartoś­ci,
 • Pod­niesie­nie wrażli­woś­ci społecznej i inte­grac­ja wokół słusznych spraw społecznych,
 • Rozwój umiejęt­noś­ci pra­cown­ików m.in. komu­nikac­ja między­ludz­ka, zarządzanie pro­jek­tem / finansa­mi, pra­ca w zes­pole,
 • Wzmoc­nie­nie poczu­cia odpowiedzial­noś­ci za pracę i drugiego człowieka,
 • Poprawa atmos­fery pra­cy, zbu­dowanie poczu­cia zad­owole­nia z pra­cy.

 

 

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP