Współpraca z biznesem

Strona główna » Współpraca » Współpraca z biznesem » MOLecoLAB Centrum Badań Molekularnych Chorób Cywilizacyjnych

MOLecoLAB Centrum Badań Molekularnych Chorób Cywilizacyjnych

MOL­e­co­LAB CENTRUM BADAŃ MOLEKULARNYCH CHORÓB CYWILIZACYJNYCH to ultra­nowoczes­na jed­nos­t­ka naukowo-badaw­cza, wyposażona w wysoko spec­jal­isty­czny, unika­towy sprzęt lab­o­ra­to­ryjny i diag­nos­ty­czny. Jest to wyjątkowe miejsce, gdzie innowac­je spo­tyka­ją się z rzeczy­wistą prak­tyką lekarską.

Przy udziale naukow­ców i klin­i­cys­tów twor­zone są inter­dyscy­pli­narne zespoły badaw­cze, dzię­ki czemu w warunk­ach lab­o­ra­to­ryjnych opra­cowywane są nowa­torskie metody per­son­al­i­zowanej ter­apii celowanej pod kątem przyszłego zas­tosowa­nia w medy­cynie.

Naszym nadrzęd­nym celem jest wzrost urynkowienia dzi­ałal­noś­ci badaw­c­zo-roz­wo­jowej prowad­zonej przez Uni­w­er­sytet Medy­czny oraz stworze­nie możli­woś­ci prowadzenia zróżni­cow­anych, wielopłaszczyznowych badań chorób cywiliza­cyjnych (kon­sol­i­dac­ja potenc­jału B+R)

Należąc do Kam­pusu CKD; wraz ze Szpi­talem Klin­icznym, Uni­w­er­sytetem Medy­cznym oraz społecznoś­cią lokalną tworzymy unikalną bazę naukową, dzię­ki której real­izu­je­my ory­gi­nalne, najbardziej innowa­cyjne pomysły i pomagamy wprowadzać je na rynek kra­jowy i ryn­ki zagraniczne.

MOL­e­co­LAB stanow­ią:

  • Lab­o­ra­to­ri­um Badań Chorób Cywiliza­cyjnych
  • Lab­o­ra­to­ri­um Skutecznoś­ci i Bez­pieczeńst­wa Leków
  • Lab­o­ra­to­ri­um Anal­izy Mate­ri­ałów Bio­m­e­dy­cznych
  • Lab­o­ra­to­ri­um Tech­nologii Medy­cznych Clean Room
  • Lab­o­ra­to­ri­um Innowacji Liv­ing LAB

Jesteśmy otwar­ci na nowe part­nerst­wo biz­ne­sowe, by tworzyć unikalny ekosys­tem innowacji w świecie

Zaprasza­my do współpra­cy.

Więcej o nas na stron­ie molecolab.mul.edu.pl

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP