Współpraca

Strona główna » Współpraca » Współpraca z biznesem

Współpraca z biznesem

Odpowiedz­ią na wymo­gi, jakie nowoczes­nym uczel­niom staw­ia współczes­na gospo­dar­ka, warunk­owana skalą współpra­cy nau­ki i biz­ne­su, jest szereg inic­jatyw uczel­ni­anych, które służą budowie ekosys­te­mu innowacji wokół Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi.

MOL­e­co­LAB Cen­trum Badań Moleku­larnych Chorób Cywiliza­cyjnych – serce badań roz­wo­jowych Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego, którego nadrzęd­nym celem jest komer­c­jal­iza­c­ja oraz współpra­ca z sze­roko rozu­mi­anym biz­ne­sem.

Cen­trum Innowacji i Trans­feru Tech­nologii — utwor­zone w celu lep­szego wyko­rzys­ta­nia potenc­jału uczel­ni, zarówno pod wzglę­dem kre­owa­nia i pro­mowa­nia innowa­cyjnych pro­jek­tów badaw­czych, jak również współpra­cy prze­mysłu i nau­ki.

Fun­dac­ja dla Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi — z powodze­niem wspo­ma­ga pro­ces dydak­ty­czny, rozwój badań naukowych i trans­feru tech­nologii. Jej głównym celem jest orga­ni­za­cyjne, rzec­zowe i finan­sowe wspieranie dzi­ałal­noś­ci i roz­wo­ju uczel­ni.

Spół­ka UMED — funkcjonu­je na zasadach spółek typu spin-off, twor­zonych we współpra­cy z uczel­ni­a­mi, jako jed­nos­tek wspier­a­ją­cych wszelkie dzi­ała­nia umożl­wia­jące gen­erowanie dodatkowych przy­chodów ich organów założy­ciel­s­kich. Akty­wność Spół­ki UMED sku­pia się przede wszys­tkim na popraw­ie zarządza­nia infra­struk­turą uczel­ni. Pon­ad­to, spół­ka świad­czy usłu­gi m.in. o charak­terze wdroże­niowym, kon­cep­cyjnym i badaw­czym oraz prace roz­wo­jowe w dziedz­i­nach nauk o życiu (live sci­ence).

Inku­ba­tor Przed­siębior­c­zoś­ci Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi — jed­nos­t­ka ogól­nouczel­ni­ana wspier­a­ją­ca rozwój lokalnych pod­miotów gospo­dar­czych i innych pod­miotów środowiska eko­nom­iczno-społecznego, w tym aka­demick­iego. Jej pri­o­ry­te­towym zadaniem jest wspieranie firm nowo utwor­zonych lub w fazie roz­wo­ju.

Sekc­ja ds. Badań Klin­icznych — zapew­nia kom­plek­sowe, naukowo ukierunk­owane planowanie, koor­dynowanie oraz zarządzanie poje­dynczy­mi lub wieloośrod­kowy­mi niekomer­cyjny­mi bada­ni­a­mi klin­iczny­mi, dla których Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi wys­tępu­je w roli spon­so­ra.

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP