Współpraca

Strona główna » Współpraca » Współpraca akademicka

Współpraca akademicka

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi jest członkiem kra­jowych kon­fer­encji sku­pi­a­ją­cych szkoły wyższe:

  • Kon­fer­encji Rek­torów Aka­demic­kich Szkół Pol­s­ki (KRASP, www.krasp.org.pl)
  • Kon­fer­encji Rek­torów Aka­demic­kich Uczel­ni Medy­cznych (KRAUM, www.kraum.org.pl)
  • Kon­fer­encji Rek­torów Łódz­kich Uczel­ni Pub­licznych (KRŁUP)

W orga­ni­za­c­jach tych UM w Łodzi odgry­wa znaczącą rolę. W obec­nej kadencji KRAUM Rek­tor UM w Łodzi, Prof. Paweł Górs­ki pełni funkcję z‑cy prze­wod­niczącego.

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP