Uczelnia

Strona główna » Uczelnia » Awanse naukowe

Awanse naukowe

Rok 2022

dr hab. n. med. Bogusław Antoszewski

Profesor Bogusław Antoszewski uzyskał stopień magistra farmacji w 1979 roku na Akademii Medycznej w Łodzi, a następnie w 1985 odebrał dyplom lekarza. Od tego roku związany z Kliniką Chirurgii Plastycznej, a następnie z Kliniką Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej UM w Łodzi przechodząc przez wszystkie stopnie kariery naukowej, do profesury włącznie. W 1994 roku obronił doktorat pt. Ocena wyników rekonstrukcji wargi u chorych z obustronnym rozszczepem wargi i podniebienia, a w 2010 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego na podstawie pracy pt.  Wizerunek transseksualisty typu kobieta-mężczyzna i suplement do etiopatogenezy zespołu dezaprobaty płci.

Jest promotorem ponad 70 prac magisterskich studentów Oddziału Kosmetologii i 6 prac doktorskich na Wydziale Lekarskim. Autor lub współautor ponad 220 artykułów naukowych. Inicjator współpracy z Department of Plastic, Hand and Reconstructive Surgery Hannover Medical School (Niemcy) oraz University of Pittsburgh Medical Center (USA).

Od paru lat ściśle współpracuje z profesorem JT Manningiem (Swansea University, UK) jak również z profesor AL Hirschberg z Instytutu Karolinska, co zaowocowało wspólnymi publikacjami.

Laureat tytułu Osobowość Roku 2019 w kategorii nauka z województwa łódzkiego.

dr hab. n.med. Elżbieta Jabłonowska

Prof. Elżbieta Jabłonowska jest specjalistą w dziedzinie chorób zakaźnych. Jej praca zawodowa związana jest z Kliniką Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Jest także kierownikiem Poradni Nabytych Zaburzeń Odporności w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. Wł. Biegańskiego w Łodzi. Stopień doktora nauk medycznych uzyskała na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi w roku  2001 za pracę zatytułowaną „Wpływ leczenia interferonem-alfa2A i preparatem TFX (Thymus factor X) na wybrane subpopulacje limfocytów krwi obwodowej u chorych na przewlekłe zapalenie wątroby typu C.

Tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych nadany został uchwałą Rady Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z dnia 14 kwietnia 2015 roku za pracę pt. „Ocena ekspresji wybranych genów w biopunktatach wątroby oraz zachowania się wybranych wykładników stresu oksydacyjnego u chorych na przewlekłe zapalenie wątroby typu C ze szczególnym uwzględnieniem wpływu koinfekcji HIV”.

Wiodącym obecnie tematem działalności naukowej stały się problemy związane z zakażeniem ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV – human immunodeficiency virus) oraz zespołem nabytego niedoboru odporności (AIDS – acquired immunodeficiency syndrome). Dociekania naukowe związane z problematyką HIV/AIDS łączą się z codzienną pracą zawodową w Klinice Chorób Zakaźnych oraz w Poradni Nabytych Zaburzeń Odporności. Szczególnie bliska jest tematyka chorób nerek u pacjentów zakażonych HIV. Od roku 2007 jest współautorką rozdziału na ten temat w corocznie wydawanych rekomendacjach Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS, a także autorem prac dotyczących chorób nerek u pacjentów zakażonych HIV. Inne doniesienia naukowe poruszały zagadnienia akceptacji pacjentów zakażonych HIV przez pracowników służby zdrowia, skuteczności szczepień przeciwko WZW-A u osób zakażonych HIV, skuteczności klinicznej niektórych leków, opieki nad kobietą ciężarną zakażoną HIV czy oceny wpływu uproszczenia terapii na skuteczność leczenia antyretrowirusowego.

Jest autorką i współautorką 85 publikacji oraz 31 rozdziałów w książkach, które były cytowane 830 razy (indeks Hirscha=12).

Jest koordynatorem ze strony ośrodka łódzkiego europejskiego projektu naukowego EuroSIDA. Jest członkiem Zespołu do spraw Realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na terenie województwa łódzkiego przy Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi jak również członkiem Zespołu ds. Programu leczenia ARV na lata 2022-2026 (Program Polityki Zdrowotnej: leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce).

dr hab. n. med. Agata Bielecka-Dąbrowa

Agata Bielecka-Dąbrowa w marcu 2022 uzyskała tytuł profesora zwyczajnego. Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Pracuje na stanowisku Kierownika Pracowni Diagnostyki Kardiologicznej Zakładu Kardiologii Prewencyjnej i Lipidologii  Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz jest kierownikiem  Kliniki Kardiologii i Wad Wrodzonych Dorosłych Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych, nadany uchwałą Rady Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w 2016 roku uzyskała na podstawie oceny ogólnej dorobku naukowego i cyklu publikacji pt.:„Wykorzystanie biomarkerów i echokardiograficznych wskaźników dysfunkcji mięśnia sercowego w diagnostyce niewydolności serca u chorych z kardiomiopatią rozstrzeniową i nadciśnieniem tętniczym”. Pani Profesor prowadzi badania związane z  niewydolnością serca, wadami wrodzonymi serca, echokardiografią i profilaktyką sercowo-naczyniową oraz multidyscyplinarnymi problemami kardiologicznymi. Jest laureatką stypendium habilitacyjnego L’Oréal i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Kobiet w Nauce, konkursu Pulsu Medycyny „Supertalenty w medycynie” oraz wielu innych nagród naukowych. Odbyła staże zagraniczne w Royal Perth Hospital w Australii oraz Centrum Serca w Getyndze w Niemczech.  Jest członkiem honorowym (fellow) Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (FESC) oraz  Europejskiego Towarzystwa Niewydolności Serca (FHFA). Pani Profesor jest opiekunem studenckiego koła naukowego przy Klinice Kardiologii i Wad Wrodzonych Dorosłych ICZMP w Łodzi oraz promotorem wielu prac doktorskich. Opublikowała ponad 120 prac z zakresu kardiologii oraz ponad 50 doniesień konferencyjnych, jest też kierownikiem zrealizowanych 6 grantów badawczych.

dr hab. n.med. Agnieszka Zmysłowska

Prof. Zmysłowska jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi, lekarką specjalistką pediatrii, diabetologii, endokrynologii i diabetologii dziecięcej oraz genetyki klinicznej. Obecnie pracuje w Zakładzie Genetyki Klinicznej, gdzie od 2020 r. pełni funkcję koordynatora Poradni Chorób Rzadkich i Diabetogenetyki dla Dzieci i Młodzieży CSK w Łodzi.

Głównym kierunkiem jej pracy naukowej są różne postacie cukrzycy diagnozowanej u pacjentów w wieku rozwojowym, ze szczególnym uwzględnieniem cukrzycy monogenowej i jej form syndromicznych. Pani Profesor jest autorką /współautorką ponad 60 prac oryginalnych (indeks Hirsha – 12). Za osiągnięcia naukowe była wielokrotnie nagradzana zespołową nagrodą Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, otrzymała również nagrodę naukową Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego oraz Nagrodę Naukową im. T. Romera – Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej.

W latach 2011-2014 była konsultantem klinicznym na Polskę w projekcie Komisji Europejskiej „EURO-WABB”, którego celem była rekrutacja i diagnozowanie pacjentów z wybranymi zespołami cukrzycy monogenowej. Obecnie jest wykonawcą projektu TREATWOLFRAM, sponsorowanego przez University of Birmingham, dedykowanego ocenie skuteczności leczenia przyczynowego u pacjentów z zespołem Wolframa. Pełniła funkcję kierownika w 4. grantach naukowych – MEiN oraz NCN. Jest członkiem wielu towarzystw naukowych: PTD, PTGC, PTEiDD, ISPAD oraz EASD.

dr hab. n. farm. Bolesław Karwowski

Prof. dr hab. n. farm. Bolesław Karwowski, kierownik Katedry i Zakładu Bromatologii, pełnomocnik Rektora ds. Gmachu Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

W 1992 roku ukończył studia na Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej w Łodzi, w tym samym roku rozpoczął pracę w Zakładzie Chemii Bioorganicznej CBMiM PAN w Łodzi. W 1999 roku był beneficjentem stypendium Danish Natural Science Research Council and the Danish Technical Research. W 2002 roku uzyskał  w CBMiM PAN w Łodzi stopień doktora nauk chemicznych, będąc już od 2000 roku pracownikiem Zakładu Chemii Farmaceutycznej i Analizy Leków, Akademii Medycznej w Łodzi. W latach 2003-2004 odył staż podoktorski w ramach stypendium Japan Science Technology Corporation w Tokyo Department of Life Science, Tokyo Institute of Technology. W latach 2004 – 2006 był beneficjentem sytpendium 6th FP EU Marie Curie. W tym czasie, jako pracownik Laboratoires des Lésions des Acides Nucléiques, CEA Grenoble, France uzyskał na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Josepha Fourie (Grenoble) Habilitation à Diriger des Recherches z zakresu nauk farmaceutycznych. W ramach stypendium 6th FP EU Marie Curie w 2005 roku odbył krótkoterminowy staż w Medical Research Counsil, Harwell, UK. Po powrocie do Polski w 2007 roku rozpoczął pracę w Zakładzie Biofarmacji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, z którym był związany do 2013 roku. W roku 2011 uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk chemicznych na Wydziale Chemii Politechniki Łódzkiej. Był kierownikiem dwóch grantów: MNiSW (2010)  oraz Opus 12 NCN  (2017). Od 2013 roku jest kierownikiem Katedry i Zakładu Bromatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W zakładzie tym realizuje swoje zainteresowania naukowe związane z uszkodzeniami DNA, jak również z mechanizmami ich naprawy w ujęciu medycznym na płaszczyznach chemii teoretycznej, syntetycznej, strukturalnej, a także biochemii i biologii komórki. 1 czerwca 2022 r. uzyskał tytuł profesora  z dziedziny nauk medycznych, w dyscyplinie nauki farmaceutyczne.

dr hab. n.med. Andrzej Borowski

Profesor Borowski jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi, specjalistą ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

Obecnie pracuje w Centralnym Szpitalu Klinicznym, Centrum Kliniczno-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, gdzie od 2021 roku pełni funkcję Kierownika Katedry i Kliniki Ortopedii i Ortopedii Dziecięcej.

Od początku swojej kariery naukowej, we współpracy z zespołem Kliniki Ortopedii i Ortopedii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi prowadził badania nad etiologią, patogenezą i możliwościami leczenia wad wrodzonych i rozwojowych narządu ruchu.

W roku 2006 uzyskał stopień naukowy doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy „Analiza leczenia operacyjnego w obrębie kończyn dolnych u dzieci z mózgowym porażeniem”. Praca ta została wyróżniona przez Radę Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Rok później zostałem laureatem Nagrody Kapituły im. Prof. M. Stefanowskiego za najlepszą pracę doktorską w roku akademickim 2005/2006. W roku 2011 uchwałą Rady Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie medycyny – ortopedii i traumatologii narządu ruchu – na podstawie cyklu publikacji pod łącznym tytułem „Leczenie chirurgiczne następstw spastyczności w najcięższych postaciach mózgowego porażenia dziecięcego”.

Profesor jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Jestem pomysłodawcą i od dwóch lat organizatorem i współprowadzącym cykli wykładów dostępnych w Internecie, dotyczących patologii dużych stawów.

Od roku 2017 jest egzaminatorem europejskiego egzaminu specjalizacyjnego z ortopedii i traumatologii, European Board of Orthopedics and Traumatology, w ramach którego prowadzi wykłady w języku angielskim dla kandydatów do europejskiego egzaminu specjalizacyjnego.

W 2019 roku został powołany do Państwowej Komisji Egzaminacyjnej z zakresu Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu.

Od 2019  roku pełni funkcję Konsultanta Wojewódzkiego z Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu dla obszaru województwa łódzkiego.

dr hab. n. med. Maciej Kupczyk

Pracownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii UM w Łodzi, specjalista chorób wewnętrznych, chorób płuc i alergologii. Główne zainteresowania naukowe dotyczą astmy ciężkiej, POChP, nowych metod leczenia chorób alergicznych, terapii biologicznych, immunoterapii swoistej i nadwrażliwości na leki. Prezydent Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Autor ponad 200 publikacji naukowych (cytowania 3629, indeks h 34;  indeks i10 64 wg Google Scholar), licznych monografii i rozdziałów w podręcznikach. Doświadczenie zdobył na szkoleniach w Huddinge Sjukhus oraz Centrum Badań nad Alergiami, Karolinska Institutet w Szwecji i Ospedale Luigi Sacco we Włoszech. Badacz w szeregu międzynarodowych badaniach, m. in. największym europejskim projekcie w zakresie immunologii: „3TR Taxonomy, Treatment, Targets and remission. Identification of the molecular mechanisms of non-response to treatments, relapses and remission in autoimmune, inflammatory, and allergic conditions” (projekt finansowany przez EU w ramach Horizon 2020, (2019-2025), projektach: MACVIA Fighting chronic diseases for an active and healthy ageing. Daily allergic multimorbidity in rhinitis using mobile technology, MASK-air (Mobile Airways Sentinel networK: the Allergy Diary), Unbiased BIOmarkers in PREDiction of respiratory disease outcomes (europejskie konsorcjum U-BIOPRED).

prof. Joanna Jerzyńska

Kierownik Kliniki Interny Dziecięcej i Alergologii. Prof. Jerzyńska jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi, lekarką specjalistką pediatrii i alergologii. W 1999 roku została laureatką Stypendium Fundacji Kościuszkowskiej, w ramach którego odbyła półtoraroczny staż w Klinice Chorób Płuc i Alergii w Columbia University College of  Physicians and Surgeons w Nowym Jorku, pod kierownictwem Profesor Rachel Miller. Stopień doktora nauk medycznych uzyskała w 2001 r za przedstawienie rozprawy doktorskiej pt. „Nadwrażliwość i ekspozycja na antygeny karalucha jako czynnik etiologiczny astmy oskrzelowej u dzieci z regionu łódzkiego”. W 2017 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego, a następnie – w 2019 roku – tytuł profesora uczelni. W 2019 r. objęła stanowisko kierownika Kliniki Interny Dziecięcej i Alergologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Głównym kierunkiem jej pracy naukowej są choroby alergiczne oraz astma u dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem epidemiologii środowiskowej, anafilaksji, immunoterapii swoistej. Najważniejszy nurt jej pracy badawczej odnosi się do wpływu prenatalnej i postnatalnej ekspozycji na czynniki środowiskowe na rozwój chorób alergicznych i astmy oraz rozwój neurobehawioralny dzieci; od 2009 roku jest współbadaczem Polskiej Kohorty Matka-Dziecko (REPRO_PL), która jest członkiem sieci kohort urodzeniowych. W ramach współpracy naukowej uczestniczy w międzynarodowych zespołach badawczych w ramach realizowanych projektów, których podstawą są kohorty urodzeniowe  (projekty HEALS, ALPHABET); współpracuje z innymi instytucjami europejskimi koordynującymi kohorty.

Pani Profesor jest autorką/współautorką ponad 100 prac oryginalnych (indeks Hirsha – 20; IF 310,79). Jest promotorem w sześciu  przewodach doktorskich.

Od roku 2018 pełni funkcję przewodniczącej Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Jest członkiem zarządu Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.  Jest jednym z założycieli oraz prezesem zarządu Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Chorobami Alergicznymi i Zaburzeniami Odporności ”Zielony Balonik” działającego przy oddziale pediatrycznym Szpitala Korczaka w Łodzi.

prof. dr hab. n med. Karina Wierzbowska-Drabik

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi, ukończonego w 1998 roku z wynikiem bardzo dobrym. W czasie nauki w I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach laureatka Olimpiady Biologicznej. Związana z Uniwersytetem Medycznym początkowo jako słuchacz studiów doktoranckich (1999 – 2003), następnie asystent (2003 – 2009), adiunkt (2009 – 2020) i profesor uczelni (2020 – 2021) w Klinice Kardiologii a od marca 2022 roku jako profesor w Klinice Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej w Szpitalu im. Władysława Biegańskiego w Łodzi.

Specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii. W roku 2003 uzyskała wyróżniony doktorat dotyczący oceny funkcji rozkurczowej serca (promotor Prof. Maria Krzemińska-Pakuła) a w roku 2013 na podstawie pracy pt. „Ocena funkcji lewej komory serca w echokardiograficznym badaniu obciążeniowym z dobutaminą przy użyciu techniki śledzenia markerów akustycznych” stopień doktora habilitowanego. 16 lutego 2022 decyzją Prezydenta RP uzyskała tytuł profesora.

Jest ekspertem Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK), zdobyte doświadczenie wykorzystuje w pracy z pacjentem oraz działalności dydaktycznej na rzecz studentów i lekarzy, m.in. jako współautor 25 rozdziałów w podręcznikach i monografiach, jednocześnie eksplorując badawczo możliwości echokardiografii co zaowocowało publikacjami prac oryginalnych i kazuistycznych, współpracą międzynarodową z kilkukrotnym udziałem w programie Erasmus Plus (Włochy i Serbia), Nagrodami Naukowymi Rektora oraz Nagrodą Naukową  PTK.

Aktualnie promotor dwóch doktoratów, autor w ponad 150 pracach o łącznym IF ponad 200 i wskaźniku cytowań 14, uczestnik współpracy międzynarodowej koordynowanej przez Prof. Eugenio Picano w programie Stress Echo 2030, ambasador mobilności UMED, znajomość języka angielskiego (C1) i włoskiego (B1).

Prof. Maciej Godycki-Ćwirko

Maciej Godycki-Ćwirko, matematyk, filozof, lekarz, specjalista medycyny rodzinnej i  specjalista zdrowia publicznego. Współzałożyciel pierwszej w Łodzi poradni lekarzy rodzinnych. W latach 2009-2013 był Prezesem Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, obecnie Konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny rodzinnej.

Od 2005 r. kieruje zespołem Centrum Medycyny Rodzinnej i Społeczności Lokalnych UMED.

Głównym kierunkiem pracy naukowej są badania medycznych i pozamedycznych aspektów pozaszpitalnej opieki zdrowotnej, ale również badania związane z opieką ukierunkowaną na lokalną społeczność. Drugi nurt badań, pierwotnie dotyczący zakażeń pozaszpitalnych to badania „uważności przeciwdrobnoustrojowej”.

Przewodniczył europejskiej grupie badaczy General practice Research on Infections Network (GRIN). Pełnił funkcję kierownika prowadzącego badania w polskiej części ponad 15 międzynarodowych projektów badawczych. Założyciel i redaktor naczelny czasopisma dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej „Lekarz Rodzinny”.

Opublikował łącznie 346 publikacji (w tym 210 artykułów w czasopismach naukowych, 13 książek, 62 rozdziały w książkach i 61 abstraktów z konferencji) cytowanych wg Web of Science: 2965 razy (2821 bez autocytowań), indeks h: 26 wg Scopus: 3427 (3273 bez autocytowań), indeks h: 26, o współczynniku oddziaływania (IF) przekraczającym 416 punktów i punktacji MNiSW ponad 4100.

Odznaczenia: 2010 r. medal XXX-lecia Instytutu Kardiologii CM UJ w Krakowie, 2012 r. Odznaka Honorowa Ministra Zdrowia „Za zasługi dla Ochrony Zdrowia, 2016 r. Złoty Krzyż Zasługi.

Paweł Majak

pediatra, alergolog, pulmonolog dziecięcy, kierownik Kliniki Pulmonologii Dziecięcej UM w Łodzi. Łączy intensywną pracę kliniczną z działalnością naukową. Kierownik licznych projektów, w tym finansowanych z NCN. Jest autorem lub współautorem ponad 160 publikacji naukowych (punktacja MNiSW>3000, IF >300), między innymi w takich czasopismach jak Lancet Diabetes & Endocrinology, JAMA Pediatrics, Journal of Allergy and Clinical Immunology, Allergy. Należy do grona najczęściej cytowanych polskich pediatrów, alergologów i pulmonologów. Laureat nagrody Ministra Zdrowia I stopnia za osiągnięcia naukowe. Główne spektrum aktualnych zainteresowań naukowych to immunologiczne, metabolomiczne i mikrobiologiczne mechanizmy regulacji zapalenia w drogach oddechowych i skóry u dzieci. Znaczne zaangażowanie dydaktyczne przejawia się licznymi wykładami w kraju i za granicą oraz współorganizowaniem jednej z największych i najstarszych w kraju konferencji poświęconej postępom w pneumonologii i alergologii. Jednym z podstawowych celów pracy zawodowej jest próba syntezy doświadczeń naukowych i ich aplikacja w praktyce klinicznej dla dobra pacjentów. Pasją i wyzwaniem jest wspólne z żoną towarzyszenie dorastającym synom.

Paweł Mroczkowski

Prof. Mroczkowski ukończył w 1992 r. I Wydział Lekarski AM w Warszawie. Podczas studiów zaangażowany w proces przemian politycznych w kraju, pełnił m.in. funkcję dyrektora Biura Zagranicznego KKK NZS, w 1991 stypendium na Uniwersytecie w Zürichu. Bezpośrednio po studiach praca poza medycyną jako koordynator nowo powołanej Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w biurze w Poczdamie. W latach 1995-2002 praca w Klinice Nowotworów Tkanek Miękkich i Kości Centrum Onkologii w Warszawie, w tym czasie specjalizacja I° z chirurgii ogólnej i II° z chirurgii onkologicznej. W 1998-1999 r. stypendium DAAD i doktorat na Uniwersytecie w Tybindze. W 2002 r, stypendium KAAD na Uniwersytecie w Münster, od tego czasu praca na terenie Niemiec, m.in. od 2004 r na Uniwersytecie w Magdeburgu. Specjalizacja z chirurgii, chirurgii trzewnej i proktologii, w 2011 r. habilitacja nt europejskiego projektu badania jakości w raku kolorektum. Od 2015 profesor wizytujący w Klinice Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej UM w Łodzi, opiekun przeprowadzanych w Niemczech praktyk i staży studentów i absolwentów UM w Łodzi m.in. w ramach programu ERASMUS. Od 2016 profesor nadzwyczajny Uniwersytetu w Magdeburgu. Obecnie wicedyrektor Kliniki Chirurgii Uniwersytetu w Bochum.

Działalność naukowa koncentrująca się na kwestii jakości chirurgicznej, chirurgii onkologicznej i chirurgii kolorektalnej. Staże naukowe m.in. w Szwecji, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Japonii i USA. Członek wielu międzynarodowych stowarzyszeń naukowych, członek honorowy Towarzystwa Chirurgów Polskich.

Radosław Zajdel

Prof. Zajdel jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi, posiada pierwszy stopień specjalizacji z chirurgii ogólnej, ukończył także studia podyplomowe z zakresu informatyki na Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej. Jest kierownikiem Studium Informatyki i Statystyki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, kierownikiem Katedry Informatyki Ekonomicznej oraz dyrektorem Instytutu Logistyki i Informatyki Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.

Zainteresowania naukowe prof. Zajdla obejmują zagadnienia z zakresu informatyki medycznej oraz statystyki, ze szczególnym uwzględnieniem kompleksowej analizy danych, zastosowań analizy danych strumieniowych oraz grafiki w medycynie. Jest autorem lub współautorem blisko 100 publikacji w czasopismach medycznych oraz wydawnictw książkowych.

W ramach projektów naukowych zrealizował uruchomienie systemu Medicum na Uniwersytecie Medycznych, a obecnie realizuje rozbudowę jego zasobów naukowych. Wraz ze swoim Zespołem projektuje i wdraża dedykowane urządzenia, służące do akwizycji danych, w tym skanery 3D.

Prof. dr hab. n. med. Wioletta Pietruszewska

Ukończyła Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Łodzi w 1996 r. z wyróżnieniem.

W latach 1997-2001 r. była stypendystką Studium Doktoranckiego Akademii Medycznej w Łodzi. Następnie była asystentką (od 2002 r.); audinktem (od 2005 r.), adiunktem ze stopniem dr habilitowanego (od 2010 r.) w Klinice Otolaryngologii i Laryngologii Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Od grudnia 2012 r. do chwili obecnej pozostaje kierownikiem I Katedry Otolaryngologii oraz Kliniki Otolaryngologii, Onkologii Głowy i Szyi UM w Łodzi.

Stopień doktora nauk medycznych otrzymała w 2001 r. na podstawie rozprawy pt.: „Ocena intensywności angiogenezy i proliferacji oraz ekspresji wybranych białek związanych z apoptozą u chorych na raka krtani”. Praca została nagrodzona przez Towarzystwa Popierania i Krzewienia Nauk oraz Fundację Nauki Polskiej za najlepszą pracę doktorską z dziedziny medycyny w roku 2002 oraz wyróżniona prestiżową nagrodę naukową im. Profesora Jana Miodońskiego przyznaną przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi oraz nagrodą naukową indywidualną Rektora UM w Łodzi. Stopień doktora habilitowanego otrzymała w 2010 r. na podstawie rozprawy „Zmiany przedrakowe i rak krtani – genetyczna predyspozycja do zachorowania oraz jej związek z przebiegiem klinicznym”

Jest specjalistą z zakresu otorynolaryngologii od 2004 r., alergologii od 2012 r. oraz audiologii i foniatrii od 2017r.

Odbyła liczne staże zagraniczne jako: stypendystka Fundacji Amerykańsko-Austriackiej i Fundacji im. S. Batorego (Cornell Seminars, Salzburg, 2000r.) oraz staże indywidualne i 76 kursów zawodowych (Mannheim; Marburg, Brescia, Barcelona; Ateny, Paryż, Berlin, Erlangen, Londyn).

Osiągnięcia naukowe pani Profesor wiążą się z zatrudnieniem w Klinice Otolaryngologii, Onkologii Głowy i Szyi UM w Łodzi oraz szeroką współpracą z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi a Jej dorobek naukowy obejmuje ponad 370 publikacji naukowych w tym: 82 prace oryginalne, 8 kazuistycznych, 52 prac przeglądowych i poglądowych, 17 rozdziałów w książkach naukowych; 173 streszczeń konferencyjnych.

Zasadnicze kierunki prac badawczych obejmują zagadnienia onkologii w otorynolaryngologii z poszukiwaniem nowych czynników rokowniczych, zastosowaniem nowych technik obrazowania umożliwiających lepsze diagnozowanie, prognozowanie i monitorowanie chorych na raka głowy i szyi. Wprowadziła w Klinice Otolaryngologii, Onkologii Głowy i Szyi, jako jednym z pierwszych ośrodków w Polsce nowoczesne metody diagnozowania i leczenia chorych z rakiem głowy i szyi jak obrazowanie w wąskiej wiązce światła (Narrow Band Imaging; NBI) oraz wideolaryngoendoskopię z szybkim filmem (High-Speed Videoendoscopy; HSV), co umożliwiło szybki rozwój mikrofonochirurgii oraz laserochirurgii w Klinice. Otrzymała dziesięć nagród Rektora UM w Łodzi za pracę naukową.

Kierownik projektu „Łódzki Program Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2022 oraz projektu KBN z zakresu genetycznego uwarunkowania polipów nosa. Koordynatorka Programu Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi w województwie łódzkim wzorem Kampanii Zrozumieć Nowotwory Głowy i Szyi (ang. Make Sense) realizowanego w 21 europejskich krajach, Brazylii, Korei oraz Australii.

Przewodnicząca Komitetu Naukowego i Organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji Naukowo-szkoleniowej „Otologia 2017” pod auspicjami Sekcji Otologicznej PTORL ChGiSz z udziałem 15 wykładowców – czołowych otochirurgów światowych.

Członkini Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi (skarbnik Zarządu Głównego przez 3 kadencje; przewodnicząca Oddziału Łódzkiego PTORL ChGiSz; przewodnicząca sekcji Otologii i Otoneurologii PTORL; członkini Zarządu Sekcji Onkologicznej oraz członkini Zarządu Oddziału Łódzkiego PTORL ChGiSz). Pełniła funkcję zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Była Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Nowotworów Głowy i Szyi (członek European Head and Neck Society (EHNS) oraz International Federation of Head and Neck Oncologic Societies (IFHNOS). Pozostaje członkinią European Academy of Sleep Medicine od 2004 r.

Zastępczyni Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej (2012-2020) oraz członkini Rady Naukowej Studiów Doktoranckich UM w Łodzi; członkini Senackiej Komisji ds. Nauki i Nagród (2012-2016 r.)

Bierze aktywny udział w tworzeniu pierwszego Krajowego Rejestru Nowotworów Niezłośliwych Dużych Gruczołów Ślinowych

Wykładowczyni na ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach, zjazdach i sympozjach (96-krotnie wygłosiła wykłady na zaproszenie jako ekspert; 14-krotnie zorganizowała merytoryczne sesje okrągłego stołu; 8-krotnie zorganizowała zebrania naukowo-szkoleniowego OŁ PTORL ChGi Sz od 2010 r.).

Opiekunka siedmiu studentów realizujących indywidualny tok studiów (2002 r. do chwili obecnej). Prowadzi Studenckie Koło Naukowe przy I Katedrze i Klinice Otolaryngologii od 2001 r.  (prezentacja wyników badań na krajowych i międzynarodowych konferencjach w 40-stu referatach, z których 17 uzyskało nagrody; „Diamentowy Grant” organizowany przez MEiN; nagroda marszałka województwa łódzkiego w 2015 r., oraz grant „Generacja Przyszłości” MNiSW)

Kierownik zakończonych czterech specjalizacji z otorynolaryngologii i kolejnych trzech w toku. Kierownik naukowy i wykładowczyni na kursach organizowanych przez CMKP z zakresu otorynolaryngologii od 2012 r.

Promotorka pięciu doktorantów, którzy ukończyli przewody doktorskie (cztery wyróżnione) oraz kolejnych siedmiu w trakcie realizacji. Recenzentka w 9 przewodach doktorskich, w jednym przewodzie habilitacyjnym oraz członkini komisji habilitacyjnej w kolejnych dwóch postępowaniach.

Vice-przewodnicząca Uczelnianej Komisji Wyborczej w wyborach władz i przedstawicieli Uczelni (2012 i 2016). Członkini Senackiej Komisji ds. Nauki i Nagród (2012-2016), członkini Rady Naukowej Studiów Doktoranckich w UM w Łodzi w kadencjach: 2012-2016 oraz 2016-2019 oraz koordynatorka modułu zabiegowego programu „Operacja-Integracja” w UM w Łodzi.

prof. dr hab. n.med. Zbigniew Jabłonowski

Prof. dr hab. n.med. Zbigniew Jabłonowski jest profesorem I Kliniki Urologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Urodził się w 1963 r. w Warszawie. Ukończył studia na Wydziale Lekarskim Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi w roku 1988. Zajmuje się pracą dydaktyczną i naukową od 1991 roku. Zainteresowania naukowe koncentrują się na dwóch głównych kierunkach:

 1. diagnostyce, leczeniu i monitorowaniu urologicznych schorzeń onkologicznych, zwłaszcza raka pęcherza moczowego i raka stercza oraz
 2. zastosowaniu technik laparoskopowych w leczeniu chorób układu moczowo-płciowego.

Autor i współautor 88 publikacji naukowych, które doczekały się 540 cytowań (indeks Hirscha=13).

W 1999 r. obronił pracę doktorską pt.: „Ocena porównawcza wyników leczenia operacyjnego żylaków powrózka nasiennego metodą Palomo-Robba i metodą laparoskopową”.

W roku 2013 obronił pracę habilitacyjną pt.: „Badania zależności profilu metylacji regionów promotorowych genów p16 i DAPK oraz profilu antyoksydacyjnego u chorych na raka pęcherza moczowego w różnych stadiach klinicznych”. Również w roku 2013 ukończył studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku: Komercjalizacja nauki i technologii.

W lutym 2022 r. uzyskał tytuł profesora w dziedzinie nauk medycznych.

Odbył wiele staży naukowo-szkoleniowych z dziedziny urologii m.in.: w Hopital Erasme-Universite Libre de Bruxelles (Belgia), w Brady Institute of Urology, Johns Hopkins Hospital, Baltimore (USA), w Clinique du Parc i Clinique Urologique Nantes-Atlantis (Francja), w Klinice Urologii Uniwersytetu w Strasbourgu (Francja), w Klinice Urologii Puigvert Fundacion w Barcelonie (Hiszpania).

Pełnił funkcję przewodniczącego zarządu Sekcji Urologów Wojskowych Polskiego Towarzystwa Urologicznego w latach 2015-2022 oraz członka zarządu Sekcji Urologii Onkologicznej PTU w tym samym czasie. W latach 2014-2018 członek European Board of Urology (EBU-Europejski Zarząd Urologii). Od roku 2022 członek Prezydium Zarządu Polskiego Towarzystwa Urologicznego na stanowisku skarbnika tej organizacji.

Kierował zakończonymi specjalizacjami siedmiu lekarzy urologów. Był promotorem w czterech zakończonych przewodach doktorskich.

Jest członkiem honorowym Sekcji Nowojorskiej Amerykańskiego Towarzystwa Urologicznego. Jest także członkiem Komisji Egzaminacyjnej European Board of Urology w Polsce (Państwowy Egzamin Specjalizacyjny z Urologii).

Odznaczony medalem Komisji Edukacji Narodowej, medalem „Za zasługi dla obronności Kraju” oraz medalem „Siły zbrojne w służbie Ojczyzny”.

Rok 2021

prof. dr hab. Joanna Jurewicz
prof. dr hab. Mariusz Stasiołek

Kierownik Katedry i Kliniki Neurologii. Ukończył studia medyczne na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi w 1998 roku. W 1999 r. rozpoczął studia doktoranckie w Klinice Neurologii Akademii Medycznej w Łodzi. Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 2002 r. W roku 2007 otrzymał tytuł specjalisty w dziedzinie neurologii. Z początkiem roku 2008 podjął pracę w Klinice Neurologii, Ruhr-University w Bochum w Niemczech. W 2010 r. swoją pracę zawodową i naukową związał z Instytutem Centrum Zdrowia Matki Polki (ICZMP) w Łodzi. W 2011 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie medycyny. W 2014 r. objął stanowisko Kierownika Kliniki Neurologii ICZMP, rozpoczął również pracę jako Sekretarz Naukowy instytutu. W 2017 r. objął obowiązki Kierownika Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, a także kierownika Oddziału Klinicznego Neurologii USK Nr 1 w Łodzi. W roku 2020 został mianowany kierownikiem Katedry Neurologii UM w Łodzi. Postanowieniem z 4 stycznia 2021 Prezydent RP nadał mu tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Neurologicznego i Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych. W latach 2017-2019 był członkiem Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od 2015 r. jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Od roku 2020 jest w składzie Komitetu Nauk Neurologicznych PAN. Był lub jest promotorem jednego zakończonego i trzech trwających przewodów doktorskich.

Wyniki jego badań nad rolą zaburzeń immunoregulacyjnych w patogenezie chorób neurologicznych i chorób innych narządów publikowane były w prestiżowych czasopismach takich jak „Brain” czy „Thyroid”.

dr hab. n.med. Agnieszka Żebrowska

Klinika Dermatologii i Wenerologii. Wieloletni pracownik Kliniki Dermatologii i Wenerologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Ukończyła III Liceum Ogólnokształcące, uzyskując Srebrną i Złotą Tarczę. Absolwentka Akademii Medycznej w Łodzi, uzyskała dyplom z wyróżnieniem. W latach 2000-2002 była słuchaczką Studium Doktoranckiego przy Pracowni Immunodermatologii. Stopień doktora nauk medycznych uzyskała w 2003 roku na podstawie pracy „Opryszczkowate zapalenie skóry w aspekcie zaburzeń mineralizacji kośćca”. W 2012 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy „Ocena zjawisk immunologicznych i enzymatycznych w patogenezie wybranych podnaskórkowych chorób pęcherzowych”, a następnie – w 2020 roku – tytuł profesora uczelni. Specjalista z zakresu dermatologii i wenerologii od 2008 roku. Członek Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, European Academy of Dermatology and Venereology (EADV) i European Society for Dermatological Research (ESDR). Wiceprzewodnicząca Sekcji Immunodermatologii Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego oraz przewodnicząca oddziału łódzkiego PTD. Członek Rady Naukowej czasopisma „Forum Dermatologiczne” i „Dermatologia po dyplomie”. Autorka i współautorka ponad 100 publikacji naukowych, w większości dotyczących mechanizmów immunologicznych w chorobach skóry, a zwłaszcza patologii i terapii chorób autoimmunologicznych, stanowiących główny obszar jej zainteresowań. Poza pracą naukową zajmuje się dydaktyką, aktywnie uczestniczy w kursach i szkoleniach lekarzy innych specjalizacji.

dr hab. n. med. Joanna Góra-Tybor

Klinika Hematologii. Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi. Dyplom lekarza medycyny otrzymała w 1990 roku. W październiku tego samego roku rozpoczęła pracę w charakterze asystenta w Zakładzie Farmakologii AM w Łodzi i jednocześnie rozpoczęła specjalizację z zakresu chorób wewnętrznych w II Klinice Chorób Wewnętrznych, w której została zatrudniona od 1995 roku. W 1993 roku otrzymała tytuł doktora nauk medycznych za przedstawienie rozprawy doktorskiej pt. „Wpływ 2-chlorodeoxyadenozyny (2-CdA) na prawidłową i białaczkową hematopoezę w badaniach doświadczalnych u myszy oraz w hodowli ludzkich komórek krwiotwórczych in vitro”, wykonanej pod kierunkiem prof. dr. hab. n. med. Tadeusza Robaka. W 1994 roku została laureatką Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla Młodych, Wyróżniających się Pracowników Naukowo-Badawczych. W tym samym roku uzyskała I stopień specjalizacji, a cztery lata później zdała z wyróżnieniem egzamin na II stopień specjalizacji z chorób wewnętrznych. W latach 1996-1997 odbyła roczne stypendium British Council w Klinice Hematologii Imperial College, Hammersmith Hospital w Londynie pod kierownictwem Profesora Johna Goldmana. W 1998 roku została powołana na stanowisko adiunkta II Kliniki Chorób Wewnętrznych Instytutu Chorób Wewnętrznych AM w Łodzi, która została przekształcona w Klinikę Hematologii w 1997 roku. W 2002 roku uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie hematologii. W 2011 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w dyscyplinie medycyna na podstawie monografii „Ocena angiogenezy i jej znaczenie prognostyczne w przewlekłej białaczce limfocytowej”. W latach 2014-2019 pełniła funkcję Kierownika Oddziału Chorób Układu Krwiotwórczego Kliniki Hematologii w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii. Aktualnie pracuje w Klinice Hematologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Prof. Joanna Góra-Tybor pełniła rolę promotora w dwóch zakończonych przewodach doktorskich:

 1. mgr Anny Rychter – „Ocena czynników wpływających na przestrzeganie zaleceń terapeutycznych u pacjentów z przewlekłą białaczką szpikową z uwzględnieniem właściwości osobowości”; przewód zakończony nadaniem stopnia dr n. o zdrowiu na posiedzeniu Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu UM w Łodzi;
 2. Elżbiety Patkowskiej – „Charakterystyka kliniczna oraz wyniki leczenia chorych na ostrą białaczkę szpikową z lokalizacją pozaszpikową”; przewód zakończony nadaniem stopnia dr n. med. na posiedzeniu Rady Naukowej Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie.

Zainteresowania naukowe prof. Joanny Góry-Tybor koncentrują się wokół zagadnień związanych z terapią chorób nowotworowych układu krwiotwórczego. Opublikowane prace można podzielić na następujące grupy tematyczne:

 • prace doświadczalne poświęcone badaniu interakcji analogu puryn 2-chlorodeoxyadenozyny (2-CdA) z innymi cytostatykami lub cytokinami;
 • prace kliniczne dotyczące efektów terapii 2-CdA stosowanej samodzielnie lub w skojarzeniu z innymi cytostatykami u pacjentów z chorobami limfoproliferacyjnymi;
 • prace dotyczące angiogenezy u chorych z przewlekłą białaczką limfocytową (PBL);
 • prace dotyczące etiopatogenezy i terapii przewlekłej białaczki szpikowej (PBSz) i nowotworów mieloproliferacyjnych Filadelfia ujemnych.

Aktualnie jej głównym obszarem badawczym jest terapia nowotworów mieloproliferacyjnych – PBSz i nowotworów Filadelfia ujemnych. Zainicjowała przeprowadzenie w Polsce, pod auspicjami PALG (Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych), wieloośrodkowych retrospektywnych analiz dotyczących skuteczności i powikłań inhibitorów kinazy BCR-ABL II generacji nilotynibu i dazatynibu. Zainicjowała również powstanie rejestru chorych na PBSz uwzględniającego obecność chorób współistniejących i stosowanie dodatkowych terapii. Aktywnie uczestniczyła również w pracach mających na celu ocenę skuteczności i toksyczności generyków imatynibu. Prof. Joanna Góra-Tybor współpracuje z MIRACle (Myeloproliferative dIsorders ReseArch Consortium i IMPuLSE  (International MyelodysPLastic Syndromes rEsearch consortium) w zakresie badań nad  wrodzonymi uwarunkowaniami nowotworów mieloproliferacyjnych i zespołów mielodysplastycznych oraz z grupą CEMPO (Central European Myeloproliferative Neoplasm Organization).

Jest autorką lub współautorką 60 prac oryginalnych oraz licznych prac poglądowych. Dorobek ten uzupełnia 15 rozdziałów w podręcznikach krajowych. Prace są często cytowane przez społeczność naukową (indeks Hirscha h-index= 17; IF 155,125).

Istotną część aktywności zawodowej prof. Góry-Tybor stanowi działalność dydaktyczna. Od początku pracy w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi aktywnie uczestniczy w działalności dydaktycznej Kliniki, prowadząc seminaria i ćwiczenia z hematologii dla studentów V roku Wydziału Lekarskiego oraz seminaria i ćwiczenia z propedeutyki interny dla studentów III roku Wydziału Lekarskiego. Brała także udział, jako wykładowca, w szkoleniach podyplomowych dotyczących problemów hematologicznych w neurologii, onkologii i intensywnej terapii. Ważną częścią jej działalności dydaktycznej jest upowszechnianie zagadnień dotyczących biologii i terapii nowotworów mieloproliferacyjnych poprzez przygotowanie licznych rozdziałów w podręcznikach z zakresu hematologii i onkologii oraz prac poglądowych.

Prof. Joanna Góra-Tybor aktywnie wspiera działalność organizacji pacjentów. W 2018 r. została uhonorowana nagrodą „Zasłużona dla Życia” i tytułem Honorowego Członka Ogólnokrajowego Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Przewlekłą Białaczkę Szpikową. Wspomaga także działalność Grupy Wsparcia dla Chorych na Nowotwory Mieloproliferacyjne. W 2016 r. otrzymała medal „Gloria Medicinae”, wyróżnienie przyznawane przez Polskie Towarzystwo Lekarskie za osiągnięcia medyczne i społeczne.

dr hab. n. med. Wojciech Piotrowski
dr hab. n. med. Agnieszka Piastowska-Ciesielska

Kierownik Zakładu Hodowli Komórkowych i Analiz Genomowych. Ukończyła Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, uzyskując w 2002 r. tytuł zawodowy lekarza weterynarii; pracę doktorską obroniła na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie w 2005 r.; natomiast stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych, w dyscyplinie medycyna, specjalność: medycyna, uzyskała na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w 2014 r. W roku 2019 mianowana na stanowisko profesora uczelni, w 2021 r. uzyskała tytuł naukowy. W roku 2012 uzyskała tytuł specjalisty w zakresie użytkowania i patologii zwierząt laboratoryjnych. W latach 2007-2010 była Członkiem Komisji Biologii Zwierząt Doświadczalnych Polskiej Akademii Nauk; w latach 2008-2016 przedstawiciel niesamodzielnych pracowników naukowych w Radzie Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; od roku 2018 – członek Rady Fundacji dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi FUMED; członek grupy ekspertów wyznaczonych przez Ministra Edukacji i Nauki do udziału w kontrolach użytkowników w zakresie prowadzonych przez nich doświadczeń. W latach 2017-2018 Pełnomocnik Dziekana Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego ds. Promocji Wydziału. W latach 2016-2020 członek Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; od 2019 Członek Komisji ds. Strategii Rozwoju Uczelni w ramach projektu Strategia Doskonałości – Uczelnia Badawcza. W latach 2009-2015 asystent kierownika projektu „Uruchomienie kierunku studiów: Biotechnologia, specjalność: Biotechnologia Medyczna na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Od 2017 roku kierownik projektu „BRaIn – Badania Rozwój Innowacje w łódzkim kampusie biomedycyny i farmacji” współfinansowanego przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020; w 2018 r. koordynator obszaru w projekcie „MEDiKUM Międzynarodowa Eksploracja Doskonałości i Kompetencji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi”, finansowanym w ramach przedsięwzięcia Strategia Doskonałości – Uczelnia Badawcza MNiSW. Od roku 2019 jest Prodziekanem ds. Nauki oraz członkiem prezydium Rady Nauk Medycznych.

Swoje obecne zainteresowania badawcze koncentruje na ocenie mykotoksyn jako modulatorów metabolizmu komórkowego, w tym na badaniu czy codzienne narażenia na metabolity grzybów pleśniowych, które przyjmowane są wraz pożywieniem, może mieć wpływ na rozwijające się procesy chorobowe, a w szczególności na chorobę nowotworową.

Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych w prestiżowych czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR) oraz prac popularno-naukowych, współautorem rozdziałów w książkach, monografii oraz skryptów dla studentów. Recenzent w wiodących czasopismach międzynarodowych. Stypendystka Polish School of Medicine Memorial Fund at the University of Edinburg. Jest laureatką m.in. nagród JM Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za działalność naukową. Wypromowała dwóch doktorów, ośmiu magistrantów oraz ponad dwudziestu licencjatów. Recenzent prac habilitacyjnych i doktorskich. W Uniwersytecie Medycznym w Łodzi prowadzi wykłady i seminaria dla studentów kierunku biotechnologia i elektroradiologia.

Jest członkiem prestiżowych organizacji naukowych i zawodowych: Society Mycotoxin Research, European Society for Laboratory Animal Veterinarians, Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Polskiego Towarzystwa Nauk o Zwierzętach Laboratoryjnych – PolLASA.

Z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi związana od roku 2006, aktualnie kieruje Zakładem Hodowli Komórkowych i Analiz Genomowych.

dr hab. n. med. Piotr Białasiewicz

Kierownik Zakładu Medycyny Snu i Zaburzeń Metabolicznych. W 1993 r. ukończył z wyróżnieniem Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Łodzi. W trakcie studiów został stypendystą programu Tempus na Uniwersytecie w Antwerpii, gdzie kontynuował studia medyczne i odbył staż naukowy w Zakładzie Patologii pod opieką prof. Van Marck’a. W 1994 r. rozpoczął pracę w Klinice Pneumonologii i Alergologii Akademii Medycznej w Łodzi na stanowisku asystenta. Następnie w latach 2000 – 2012, na stanowisku adiunkta, w Zakładzie Fizjologii Klinicznej Akademii Medycznej, później Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Obecnie (od 2012 r.) jest zatrudniony na stanowisku kierownika Zakładu Medycyny Snu i Zaburzeń Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W latach 2014, 2015, 2016, 2018 i 2019 r. uzyskał nagrodę Rektora dla Najlepszego Nauczyciela Akademickiego. Działalność zawodową – lekarską prowadzi w Ośrodku Diagnostyki i Leczenia Zaburzeń Snu i Chorób Układu Oddechowego jako specjalista chorób wewnętrznych i chorób płuc.

W 1996 r. uzyskał stopień dr nauk medycznych (tytuł rozprawy: „Zmiany stężenia wapnia w granulocytach obojętnochłonnych uzyskanych od osób zdrowych i chorych na astmę oskrzelową po stymulacji peptydem chemotaktycznym fMLP i czynnikiem aktywującym płytki (PAF)”). W roku 2010 uzyskał stopień dr habilitowanego nauk medycznych (tytuł monografii: „Wpływ faz snu i zespołu obturacyjnego bezdechu sennego na regulację stężenia glukozy”).

Był promotorem trzech wyróżnionych przewodów doktorskich.

 • Agata Gabryelska, „Wpływ hipoksemii na zmianę ekspresji czynnika HIF-1alfa u chorych na zespół obturacyjnego bezdechu sennego”; obrona na Wydziale Lekarskim UM w Łodzi w 2019 r. Pani dr Agata Gabryelska obroniła rozprawę doktorką w trakcie 6. roku studiów na Wydziale Lekarskim jako laureatka Diamentowego Grantu MNiSW;
 • Wojciech Kuczyński,”Czynniki predykcyjne w diagnostyce zespołu obturacyjnego bezdechu sennego”; obrona na Wydziale Lekarskim UM w Łodzi w 2019 r.;
 • Marcin Sochal, „Rola zaburzeń snu i wybranych neuromodulatorów w badaniu osi mózgowo-jelitowej u pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna”; obrona na Wydziale Lekarskim UM w Łodzi w 2020 r.

Obecnie całkowity dorobek naukowy Profesora liczy 72 prace, w tym 63 oryginalne, 2 opisy przypadków, jeden list do redakcji i 6 prac poglądowych; 60 prac opublikowano w pismach ze współczynnikiem wpływu (IF), m.in.: „Human Pathology”, „Journal of Pathology”, „European Respiratory Journal”, „Free Radical Biology and Medicine”, „Sleep”, „Diabetic Medicine”, „Sleep Medicine”, „Journal of Clinical Sleep Medicine”, „Journal of Sleep Research”, „Scientific Reports”. Współczynnik wpływu (IF) całkowitego dorobku wynosi około 130 i ponad 1900 pkt. MNiSW. Liczba cytowań wg bazy Web of Science Core Collection wynosi 981 (888 bez autocytowań), a indeks Hirscha wg tej samej bazy – 16.

dr hab. n. med. Marek Nowak 
dr hab. n.med. Anna Kilanowicz-Sapota
dr hab. n.med. Magdalena Zakrzewska

Zakład Patologii Molekularnej i Neuropatologii. Ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi w 1996 roku. Swoją działalność naukową i dydaktyczną związała z Zakładem Patologii Molekularnej i Neuropatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Zarówno stopień doktora (2005), jak i doktora habilitowanego (2012) uzyskała w swojej macierzystej uczelni. Realizując projekty badawcze, finansowane ze źródeł zewnętrznych, prowadzi badania nad molekularnymi uwarunkowaniami powstawania nowotworów ośrodkowego układu nerwowego oraz określaniem zależności pomiędzy profilem genomowym i przebiegiem klinicznym choroby. Współpracuje z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi, biorąc udział w definiowaniu nowych markerów diagnostycznych i rokowniczych w nowotworach mózgu u dzieci. Jest członkinią Stowarzyszenia Neuropatologów Polskich i Sekcji Neuroonkologii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów. Bierze aktywny udział  w krajowych i zagranicznych kongresach i sympozjach naukowych, regularnie recenzuje prace naukowe dla czasopism będących w bazie JCR. Jako opiekun naukowy uczestniczy w procesie kształcenia i wspierania młodej kadry naukowej w trakcie realizacji projektów naukowo-badawczych.

dr hab. n.med. Elżbieta Miller

Kierownik Katedry i Kliniki Rehabilitacji Neurologicznej. Elżbieta Miller jest łodzianką w trzecim pokoleniu, pochodzi z rodziny lekarskiej – zarówno rodzice, jak i brat są absolwentami Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi. Ma trzech synów. Ukończyła XXVI Liceum Ogólnokształcące im. M. Fornalskiej w Łodzi. Studia na Wydziale Lekarskim AM w Łodzi ukończyła w 1993 roku. Jest specjalistą z dziedziny rehabilitacji medycznej – kierownikiem specjalizacji była ikona polskiej rehabilitacji, profesor Kazimiera Milanowska. W roku 2004 prof. Miller uzyskała stopień naukowy doktora nauk medycznych, rozprawa doktorska została obroniona na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. W 2012 roku uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt.: „Procesy pro- i antyoksydacyjne oraz ocena funkcjonalna chorych na stwardnienie rozsiane po zastosowaniu kriostymulacji ogólnoustrojowej” nadany uchwałą Rady Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Od 2013 zatrudniona na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Obecnie kierownik Katedry i Kliniki Rehabilitacji Neurologicznej.

Członek The International Society of Physical and Rehabilitation. Prowadzi badania naukowe związane z neurorehabilitacją oraz zastosowaniem temperatur kriogenicznych w medycynie. Członek zespołu badawczego przy Międzynarodowym Instytucie Niskich temperatur w Paryżu. Jest autorem i współautorem 110 publikacji, całkowity impact factor 142,674 Index Hirscha wg Web of Science 16, wg Scopus 19. Wielokrotna laureatka nagród Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nadał jej w dn. 17 czerwca 2021 roku tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne.

dr hab. n.med. Przemysław Lewkowicz
dr hab. n.med. Łukasz Dziki

Rok 2020

 • prof. dr hab. Agnieszka Szadkowska – data uzyskania 21.07.2020 r.
 • prof. dr hab. Izabela Zawlik – data uzyskania 21.07.2020 r.
 • prof. dr hab. Anna Polewczyk – data uzyskania 21.09.2020 r.
 • prof. dr hab. Monika Łukomska-Szymańska – data uzyskania 21.07.2020 r.
 • prof. dr hab. Urszula Lewandowska – data uzyskania 28.09.2020 r.
 • prof. dr hab. n. med. Zmysłowska Agnieszka– data uzyskania 11.05.2020r.
 • prof. dr hab. n. med. Jabłkowski Maciej – data uzyskania 11.05.2020r.
 • prof. dr hab. n. med. Witas Henryk – data uzyskania 10.03.2020r.
 • prof. dr hab. n. med. Marcin Domżalski
 • prof. dr hab. n. med. Wojciech Fendler

Rok 2019

 • prof. dr hab. n. med. Kołacińska Agnieszka – data uzyskania 17.04.2019r.
 • prof. dr hab. n. med. Jurowski Piotr – data uzyskania 05.02.2019r.
 • prof. dr hab. n. med. Jaskólski Dariusz – data uzyskania 05.02.2019r.
 • prof. dr hab. n. med. Polguj Michał – data uzyskania 25.02.2019r.
 • prof. dr hab. n. med. Polańska Kinga – data uzyskania 08.01.2019r.
 • prof. dr hab. n. med. Kaleta Dorota – data uzyskania 08.01.2019r.
 • prof. dr hab. n. med. Bogucki Andrzej – data uzyskania 05.02.2019r.

Rok 2018

 • prof dr hab. n.med. Aleksandra Lesiak – data uzyskania 29.01.2018r
 • prof. dr hab. n. biol. Tomasz Śliwiński – data uzyskania 29.01.2018 r.
 • prof. dr hab. n. med. Beata Sikorska – data uzyskania 29.01.2018 r.
 • Prof. dr hab. nauk farm. Dorota Gabriela Piotrowska – data uzyskania: 22.03.2018r.
 • Prof. dr hab. nauk farm. Paweł Bartosz Szymański – data uzyskania: 09.05.2018r.
 • prof dr hab. Edward Kowalczyk data uzyskania 09.05.2018r
 • prof. dr hab. Paweł B. Szymański – data uzyskania 09.05.2018r.
 • prof dr hab. Jarosław Kalinka data uzyskania 09.05.2018r
 • prof dr hab. Katarzyna Starska-Kowarska data uzyskania 09.05.2018r
 • prof dr hab. Marcin Mycko data uzyskania 09.05.2018r
 • prof. dr hab. n. med. Elżbieta Smolewska data uzyskania 20.06.2018r
 • prof. dr hab. n. med. Maciej Borowiec data uzyskania 20.06.2018r
 • prof. dr hab. Tomasz Bielecki – data uzyskania 25.09.2018r.
 • prof. dr hab. Iwona Cygankiewicz – data uzyskania 28.09.2018r.
 • prof. dr hab. Jerzy K. Wranicz – data uzyskania 28.09.2018r.
 • prof. dr hab. n. farm. Dorota G. Piotrowska – data uzyskania 22.03.2018r.

Rok 2017

 • prof. dr hab. n. med. Anna Piekarska  – data uzyskania  15.09.2017r.
 • prof. dr hab. n. med. Jacek Treliński – data uzyskania  23.09.2017r.
 • prof. dr hab. n. med. Elżbieta Pawłowska – data uzyskania  28.09.2017r.
 • prof. dr hab. n. farm. Ewa Balcerczak – data uzyskania  27.02.2017r.
 • prof. dr hab. n. med. Marcin Sibiński – data uzyskania 27.02.2017r.
 • prof. dr hab. n. med. Irena Marianna Maniecka-Bryła – data uzyskania  27.02.2017 r.
 • prof. dr hab. n. med. Mirosława Pietruczuk – data uzyskania 09.01.2017 r.
 • prof. dr hab. n. med. Gałecki Piotr – data uzyskania 09.01.2017 r.

Rok 2016

 • prof. dr hab. n. med. Tomasz Ochędalski – data nadania 22.06.2016 r.
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Grzegorzewski – data nadania 22.06.2016 r.
 • prof. dr hab. n. med. Beata Dejak – data nadania 09.08.2016 r.
 • prof. dr hab. Agnieszka Wierzbowska – data nadania 20.10.2016 r.
 • prof. dr hab. Mariusz Klencki – data nadania 20.10.2016r.
 • prof. dr hab. Piotr Potemski – data nadania 20.10.2016r.
 • prof. dr hab. Jakub Fichna – data uzyskania 02.12.2016r.

Rok 2015

 • prof. dr hab. n.med.  Piotr Sieroszewski – data nadania 2015-07-16
 • prof. dr hab. n.med.  Janina Grzegorczyk – data nadania 2015-04-02
 • prof. dr hab. n.med.  Agnieszka  Gmitrowicz – data nadania 2015-03-04
 • prof. dr hab. n.med.  Anna Zalewska-Janowska  – data nadania 2015-03-04

Rok 2014

 • prof. dr hab. n.med. Korycka-Wołowiec Anna – data nadania 2014-01-07
 • prof. dr hab. inż. n. tech. Klimek Leszek – data nadania 2014-01-07
 • prof. dr hab. n. med. Antczak Adam – data nadania:19.02.2014
 • prof. dr hab. n.med. Tkaczyk Marcin  – data nadania 2014-02-19
 • prof. dr hab. n. med. Tomasz Gaszyński – data nadania 02.04.2014
 • prof. dr hab.Ewa Brzeziańska  –  data nadania 05.06.2014r.
 • prof. dr hab.Katarzyna Cypryk –  data nadania 05.06.2014r.
 • prof. dr hab. Małgorzata Lelonek –  data nadania 05.06.2014r.
 • prof. dr hab. Helena Rotsztejn –  data nadania 05.06.2014r.
 • prof. dr hab. n. med. Waldemar Różański – data nadania 05.06.2014
 • prof. dr hab. Jerzy Sokołowski –  data nadania 26.06.2014r.
 • prof. dr hab. Mirosław Topol –  data nadania 26.06.2014r.
 • prof. dr hab. Elżbieta Hrabec –  data nadania 26.06.2014r.
 • prof. dr hab. n.med. Ciosek Joanna – data nadania 28.07.2014
 • prof. dr hab. Agata Majos –  data nadania 14.08.2014r.
 • prof. dr hab. n. med.  Przemysław Kardas – data nadania 14.08.2014
 • prof. dr hab. n.med. Niewiarowska Jolanta – data nadania 14.08.2014
 • prof. dr hab. Jolanta Kujawa –  data nadania 14.08.2014r.
 • prof. dr hab. n.med. Winczyk Katarzyna – data nadania 27.08.2014
 • prof. dr hab. Piotr Lipiec –  data nadania 30.08.2014r.
 • prof. dr hab. Marzenna  Zielińska –  data nadania 19.12.2014r.
 • prof. dr hab. Dorota Słowińska-Klencka –  data nadania 19.12.2014r.
 • prof. dr hab. Magdalena Józefowicz-Korczyńska –  data nadania 19.12.2014r.
 • prof. dr hab. n.farm. Krzysztof Walczyński – data nadania 19.12.2014r.

Rok 2013

 • prof dr hab n. med. Piotr Rieske – data nadania 17.01.2013
 • prof. dr hab. n.med. Słowikowska-Hilczer Jolanta – data nadania 18.04.2013
 • prof. dr hab. n.med. Szczepańska Joanna – data nadania 2013-06-03
 • prof. dr hab. n.med. Majsterek Ireneusz – data nadania 2013-06-25
 • prof. dr hab. Krzysztof Chojnowski – data nadania 12.11.2013r.

Rok 2012

 • prof. dr hab. n. farm.  Aleksander Kufelnicki – data nadania 21.12.2012
 • prof. dr hab. Ludomir Stefańczyk – data uzyskania 18.10.2012r.
 • prof. dr hab. Leokadia Bąk-Romaniszyn – data uzyskania 03.07.2012r
 • prof. dr hab. Gabriela Mełeń-Mucha – data uzyskania 12.01.2012r.
 • prof. dr hab. n. med.  Marlena Juszczak – data nadania 12.01.2012r.

Rok 2011

 • prof. dr hab. Andrzej Piotrowski – data uzyskania 19.01.2011r.
 • prof. dr hab. Elżbieta Waszczykowska – data uzyskania 01.03.2011r.
 • prof. dr hab. Joanna Narbutt – data uzyskania 01.03.2011r.
 • prof. dr hab. Janusz Piekarski – data uzyskania 01.03.2011r.
 • prof. dr hab. Leszek Szmigiero – data uzyskania 24.10.2011r.
 • prof. dr hab. n.med. Janusz Szemraj – data nadania 04.08.2011 r.
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Bednarek – data nadania 01.08.2011 r.
 • prof. dr hab. n. med. Anna Gorąca – data nadania 15.07.2011 r.
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Głąbiński – data nadania 15.07.2011 r.
 • prof. dr hab. n.med. Ludmiła Żylińska – data nadania 15.07.2011 r.
 • prof. dr hab. n. med. Lucyna Woźniak – data nadania 15.07.2011 r.
 • prof. dr hab. n. med. Jarosław Dastych – data nadania 03.11.2011 r.

ROK 2022

dr n. med. Anna Kasielska-Trojan

„Badania nad etiologią idiopatycznej ginekomastii i gigantomastii z wykorzystaniem interdyscyplinarnych narzędzi badawczych”.

 

 

dr n. med. Joanna Wieczfińska

„Ocena profilu ekspresji genów związanych z przebudową dróg oddechowych w astmie oskrzelowej oraz stanem zapalnym w odpowiedzi na wybrane czynniki w ludzkich komórkach in vitro”.

 

 

dr n. med. Paweł Robak

„Ocena markerów oporności na bortezomib u chorych na szpiczaka mnogiego”.

 

 

 

dr n. med. Sławomir Murawiec

„Subiektywne i psychologiczne aspekty leczenia farmakologicznego w psychiatrii – wprowadzenie do polskiego piśmiennictwa naukowego i praktyki klinicznej”.

 

 

dr n. med. Marcin Włodarczyk

„Analiza nowych możliwości w leczeniu zaawansowanego raka jelita grubego”.

 

 

 

dr n. med. Mariusz Hartman

„Różnorodność genotypowa i fenotypowa linii komórkowych czerniaka wyprowadzonych z guzów pobranych od pacjentów w aspekcie odpowiedzi na leki ukierunkowane molekulamie (inhibitory BRAFV600 lub MEK1/2) stosowane samodzielnie lub w skojarzeniu ze związkami o potencjale przeciwnowotworowym”.

 

 

dr n. farm. Jakub Wojcieszak

„Ocena cytotoksyczności oraz efektów behawioralnych u myszy nowych związków psychoaktywnych należących do grupy syntetycznych pochodnych β-katynonu”.

 

 

dr n. med. Beniamin Grabarek

„Ocena aktywności biologicznej cyklosporyny A i leków anty-cytokinowych stosowanych w terapii łuszczycy w hodowli komórkowej i materiale klinicznym”.

 

 

dr n. farm. Agnieszka Kicel

„Charakterystyka składu chemicznego oraz ocena aktywności przeciwutleniającej i przeciwzapalnej wybranych gatunków rodzaju Cotoneaster Medikus (Rosaceae)”.

 

 

dr n. fiz. Małgorzata Wrzesień

„Ocena narażenia na promieniowanie jonizujące pracowników wykonujących procedury z zakresu medycyny nuklearnej w ujęciu optymalizacji ochrony radiologicznej personelu”.

 

 

dr n. med. Małgorzata Urban-Kowalczyk

„Związek endogennych opioidów oraz dysfunkcji węchowych z obrazem klinicznym i przebiegiem schizofrenii”. Promotor:

 

 

dr n. med. Ewelina Motylewska

„Wybrane aspekty biologii i leczenia nowotworów neuroendokrynnych – nowe cele molekularne w diagnostyce i terapii spersonalizowanej”.

 

 

dr n. med. Anna Hogendorf

„Poszukiwanie genetycznych i immunologicznych przyczyn cukrzycy typu 1 współistniejącej z niedoborem odporności”.

 

 

dr n. med. Magdalena Ciążyńska

„Epidemiologiczna, kliniczna i molekularna charakterystyka raków skóry”.

 

 

 

dr n. med. Łukasz Mokros

„Rola chronotypu w jego związku ze stanem zdrowia psychicznego wśród studentów medycyny oraz z przebiegiem wybranych zaburzeń psychicznych i chorób psychosomatycznych”.

 

 

dr n. med. Krzysztof Kaczmarek

„Nowatorskie rozwiązania w elektrokardiologii eksperymentalnej i klinicznej”.

ROK 2021

 • dr hab. n. med. Nasiadek Marzenna
 • dr hab. n. med. Kasielska-Trojan Anna
 • dr hab. n.med. Gajos Agata
 • dr hab. n. o zdrowiu Wrzesińska Magdalena
 • dr hab. n.med. Janczar Szymon
 • dr hab. n. o zdrowiu Pawełczyk Agnieszka
 • dr hab. n. med. Sobierajska Katarzyna

ROK 2020

 • dr hab. n.med. Barylski Marcin
 • dr hab. n.med. Jesionek-Kupnicka Dorota
 • dr hab. n.med. Sakowicz Agata
 • dr hab. n.med. Garus-Pakowska Anna
 • dr hab. n.med. Gawron-Skarbek Anna
 • dr hab. n. med. Domińska Kamila
 • dr hab. n. med. Sałaga Maciej
 • dr hab. n.med. Borkowska Edyta
 • dr hab. n.med. Lewandowska-Polak Anna
 • dr hab. n.med. Wójcik-Cichy Kamila
 • dr hab. n.med. Zielińska Marta
 • dr hab. n. med. Pluta Agnieszka
 • dr hab. n.med. Olewnik Łukasz
 • dr hab. n. med. Majewski Sebastian

LATA 2013-2019

Habilitacje po 01.10.2019 r

 • Sałaga Maciej
  Data nadania 14.05.2020
 • Domińska Kamila
  Data nadania 14.05.2020
 • Anna Gawron-Skarbek
  Data nadania 09.04.2020

Wydział Lekarski

Rok 2020
 • Paulina Wejner-Mik
  data nadania 09.04.2020 r.
 • Maciej Sałaga
  data nadania 14.05.2020 r.
 • Marta Zielińska
  data nadania 09.07.2020 r.
 • Anna Lewandowska-Polak
  data nadania 09.07.2020 r.
 • Kamila Wójcik-Cichy
  data nadania 09.07.2020 r.
 • Marcin Cyprowski
  data nadania 09.07.2020 r.
 • Jesionek-Kupnicka Dorota
  Data nadania 12.03.2020
 • Sakowicz Agata
  Data nadania 12.03.2020
 • Garus-Pakowska Anna
  Data nadania 12.03.2020
Rok 2019
 • Agnieszka Śliwińska
  Data nadania 14.05.2019
 • Damian Tworek
  Data nadania 14.05.2019
 • Elżbieta GałeckaD
  Data nadania 24.09.2019
 • Magdalena Spólnicka
  Data nadania 24.09.2019
 • Magdalena Kotlicka-Antczak
  Data nadania 24.09.2019
 • Adam Białas
  Data nadania 24.09.2019
 • Beata Śmielak
  Data nadania 17.12.2019
 • Aleksandra Piechota – Polańczyk
  Data nadania 17.12.2019
 • Kinga Bociong
  Data nadania 17.12.2019
 • Anna Stasiak
  Data nadania 17.12.2019
 • Krzysztof Zapałowicz
  Data nadania 17.12.2019
Rok 2018
 • Katarzyna Marchlewska
  Data nadania: 16.01.2018r.
 • Anna Mokrowiecka
  Data nadania: 20.02.2018r.
 • Katarzyna Gach-Janczak
  Data nadania: 17.04.2018r.
 • Dorota Pastuszak-Lewandoska
  Data nadania: 15.05.2018r.
 • Piotr Hogendorf
  Data nadania: 25.09.2018r.
 • Renata Perlikowska
  Data nadania: 13.11.2018r.
 • Waldemar Wagner
  Data nadania: 13.11.2018r.
Rok 2017
 • dr hab. Marcin Trejter
  data nadania: 14.11.2017r.
 • dr hab. n. med. Franiak-Pietryga Ida
  data nadania: 10.10.2017
 • dr hab. n. med. Panek Michał
  data nadania: 10.10.2017
 • dr hab. n. med. Rafał Zieliński
  data nadania: 11.04.2017
 • dr hab. n. med. Joanna Jerzyńska
  data nadania: 11.04.2017
 • dr. hab. n. med. Makowska Joanna
  data nadania: 16.05.2017
 • dr. hab. n. med. Taran Katarzyna
  data nadania: 27.06.2017
 • dr. hab. n. med. Trelińska Joanna
  data nadania: 27.06.2017
Rok 2016
 • dr hab. n.med. Tomasz Pawełczyk
  data nadania 2016.10.18
 • dr hab n.med Adam Durczyński
  data nadania: 2016.09.19
 • dr hab n.med Hanna Romańska-Knight
  data nadania: 2016.09.19
 • dr hab. n. med Strzelecki Dominik
  data nadania 2016.06.28
 • dr hab n. med Dariusz Boroń
  data nadania 2016.06.28
 • dr hab. n. med Ciebiada Maciej
  data nadania 2016.06.07
 • dr hab. n. med Lewkowicz Natalia
  data nadania 2016.06.07
 • dr hab. n. med Loba Piotr
  data nadania 2016.04.12
 • dr hab. n. med Mianowska Beata
  data nadania 2016.04.12
 • dr hab. n. med Bogaczewicz Jarosław
  data nadania 2016.03.08
 • dr hab. n. med Eusebio Makandjou-Ola
  data nadania 2016.03.08
 • dr hab n. med. Renata Walczak-Jędrzejowska
  data nadania 2016.02.09
 • dr hab n. med. Agnieszka Zmysłowska
  data nadania 2016.01.12
Rok 2015
 • Paweł Majak  „Poszukiwanie farmakologicznych metod wspomagania  klinicznej i immunologicznej skutecznoœci immunoterapii alergenowej u dzieci chorych na astmę oskrzelową.” (13.01.2015r.)
 • Małgorzata Knaœ  „Zmiany biochemiczne w œlinie pacjentów z twardziną układową.” (17.02.2015r.)
 • Katarzyna Piestrzeniewicz  „Wpływ wybranych hormonów tkanki tłuszczowej na czynniki ryzyka miażdżycy oraz zmiany morfologii i czynnoœci serca u otyłych mężczyzn z ostrym zawałem mięœnia sercowego.” (17.02.2015r.)
 • Urszula Lewandowska  „Wpływ  ekstraktów polifenolowych z owoców pigwowca japońskiego (Chaenomeles japonica Lindl.) i z nasion wiesiołka dziwnego (Oenothera Paradoxa Hudziok)  na poziom ekspresji genów zaangażowanych w apoptozę,     angiogenezę i metastazę w raku piersi i prostaty.” (17.03.2015r.)
 • Elżbieta Jabłonowska  „Ocena ekspresji wybranych genów w biopunktatach wątroby oraz zachowania się wybranych wykładników stresu oksydacyjnego u chorych na przewlekłe zapalenie wątroby typu C ze szczególnym uwzględnieniem wpływu koinfekcji  HIV.” (14.04.2015r.)
 • Anna Szmigielska-Kapłon  „Wpływ mikroœrodowiska szpiku na proces mobilizacji  macierzystych komórek krwiotwórczych.” (09.06.2015r.)
 • Agnieszka Rusińska „Uwarunkowania nawracających złamań i zaburzeń gęstoœci mineralnej koœci u dzieci.” (30.06.2015r.)
 • Mariola Œwiderek-Matysiak  ” Immunoregulacyjna rola komórek macierzystych szpiku kostnego w terapii autoimmunologicznego zapalenia mózgu i rdzenia myszy, modelu zwierzęcym stwardnienia rozsianego” (20.10.2015r.)
Rok 2014
 • dr hab. n.med. Grzegorz Surkont uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk medycznych za pracę pt: „Ultrasonograficzna uretrocystografia w diagnostyce oraz ocenie efektów operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet. „. [2014-01-29]
 • dr hab. n.med. Paweł Ptaszyński  (nowy tryb) „Zaburzenia funkcji układu autonomicznego oraz potencjalne opcje farmakoterapii iwabradyną u chorych z nieadekwatną tachykardią zatokową.”
 • dr hab. n.med. Piotr Grzelak „Zastosowanie ultrasonografii ze środkiem kontrastowym w ocenie nerek przeszczepionych.”11.03.2014 r.
 • dr hab. n.med. Agnieszka Siejka   (nowy tryb) „Rola somatoliberyny (GHRH) i jej antagonistów w regulacji wzrostu komórek nowotworowych w warunkach in vitro – analiza wybranych mechanizmów działania.”
 • dr hab. n.med. Elżbieta Jakubowska-Pietkiewicz  „Znaczenie zmienności genu kodującego receptor dla witaminy D w etiologii niskiej masy kostnej u dzieci i młodzieży.”Kolokwium habilitacyjne: 08.04.2014 r.
 • dr hab. n. o zdrowiu Fronczak Adam, [2014-04-15]
 • dr hab. n.med. Leszek Gottwald  „Wartość prognostyczna błonowej ekspresji receptorów dla TRAIL, receptorów estrogenowych i progesteronowych oraz indeksu Ki-67 u chorych z gruczolakorakiem endometrioidalnym endometrium. Badanie metodą mikromacierzy tkankowych.”Postępowanie habilitacyjne nowym trybem    – nadanie  13.05.2014r.
 • dr hab. n.med. Ireneusz Babiak „Jednotematyczny cykl publikacji nt. „Diagnostyka, leczenie i prewencja zakażeń endoprotez stawu biodrowego.”Postępowanie habilitacyjne nowym trybem    – nadanie  13.05.2014r.
 • dr hab. n.med. Jan Rykała „Znaczenie prognostyczne polimorfizmów genów VEGFA, PDGFB, ICAM1i ANGPT2 w raku piersi.”Kolokwium habilitacyjne: 10.06.2014 r.
 • dr hab. n.med. Renata Talar-Wojnarowska  „Badania nad podłożem molekularnym, etiopatogenezą i wczesnym rozpoznaniem raka trzustki.”Postępowanie habilitacyjne nowym trybem – nadanie  23.09.2014r.
 • Ewa Golańska  „Polimorfizmygenetycznejako czynniki ryzyka w chorobie Alzheimera, Badania genów APOE, PRNP, PRND, CYP46, APBB2, BACE 1 i NEP.”  Kolokwium habilitacyjne: 21.10.2014r.
 • Maciej Kupczyk  „Fenotypy astmy ciężkiej w praktyce klinicznej.”  Postępowanie habilitacyjne nowym trybem -nadanie 09.12.2014r.
Rok 2013
 • dr hab. n.med. Fendler Wojciech, „Epidemiologiczne, genetyczne i kliniczne aspekty cukrzycy wieku rozwojowego”, [2013-06-11] (nowy tryb)
 • dr hab. n.med. Kurnatowska Ilona, „Wpływ podawania witaminy K2 na postęp zmian miażdżycowych i zwapnienia naczyń u niedializowanych chorych w3.-5. okresie przewlekłej choroby nerek”, [2013-06-25]
 • dr hab. n.med. Agnieszka Żebrowska, „Ocena zjawisk immunologicznych i enzymatycznych w patogenezie wybranych ponadskórkowych chorób pęcherzowych”, [23.10.2012]
 • dr hab. n.med. Bogdan Jegier, „Ocena wybranych wskaźników procesów zapalnych u chorych poddawanych bezpośredniej rewaskularyzacji mięśnia sercowego”, [13.11.2012]
 • dr hab. n.med. Tomasz Stępień, „Ocena stężeń angiopoetyny-1, angiopoetyny-2 oraz receptora angiopoetynowego TIE-2 w surowicy krwi chorych z guzem nadnerczy”, [27.11.2012]
 • dr hab. n.med. Magdalena Zakrzewska, „Profil ekspresji genów w gwiaździakach włosowatokomórkowych wieku dziecięcego w odniesieniu do lokalizacji, obrazu radiologiczno- morfologicznego i przebiegu klinicznego choroby”, [ 11.12.2012]
 • dr hab. n.med. Hanna Ławnicka, „Wpływ inhibitorów kinazy białkowej CK2 na wzrost i czynność wydzielniczą komórek ludzkiego raka komory nadnercza (H295R) w warunkach in vitro”, [08.01.2013]
 • dr hab. n.med. Krzysztof Jamroziak, „Rola polimorfizmu genu CD38 i wybranych genów mikroRNA w patogenezie przewlekłej białaczki limfocytowej i zespołu Richtera”, [05.02.2013]
 • dr hab. n.med. Michał Polguj, „Morfologia wcięcia łopatki ( incisura scapulae) w badaniach anatomicznych i nowoczesnych technikach obrazowania”, [26.02.2013]
 • dr hab. n.med. Stanisław Ostrowski, „Intensywność stresu oksydacyjnego i reakcji zapalnej u chorych operowanych z powodu infekcyjnego zapalenia wsierdzia”, [05.03.2013]
 • dr hab. n.med. Karina Wierzbowska-Drabik, „Ocena funcji lewej komory serca w echokardiograficznym badaniu obciążeniowym z dobutaminą przy użyciu techniki śledzenia markerów akustycznych”, [19.03.2013]
 • dr hab. n.med. Monika Łukomska-Szymańska, „Ocena wybranych właściwości systemów wiążących modyfikowanych substancjami o działaniu odkażajacym”, [09.04.2013]
 • dr hab. n.med. Agnieszka Kołacińska, „Czynniki kliniczno-histopatologiczne i podpisy molekularne w modelu leczenia przedoperacyjnego raka piersi w praktyce chirurga piersi”, [23.04.2013]
 • dr hab. n.med. Dariusz Jaskólski, „Badania kliniczno-molekularne w oponiakach”, [11.06.2013]
 • dr hab. n.med. Stanisław Ostrowski, „Intensywność stresu oksydacyjnego i reakcji zapalnej u chorych operowanych z powodu infekcyjnego zapalenia wsierdzia”, [05.03.2013]
 • dr hab. n.med. Maciej Salagierski  uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w  zakresie medycyny (urologia) za osiągnięcie naukowe: Cykl publikacji dotyczących markerów w diagnostyce molekularnej nowotworów gruczołu krokowego. Postępowanie habilitacyjne nowym trybem – nadanie  03.12.2013r.
 • dr hab. n.med. Tomasz Rechciński  uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w  zakresie medycyny (choroby wewnętrzne, kardiologia) za pracę pt.  „Kliniczne znaczenie polimorfizmów genów prozapalnej interleukiny 1 beta i naturalnego antagonisty jej receptora u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych – badanie  mieszkańców województwa łódzkiego.” Kolokwium habilitacyjne: 03.12.2013r.
 • dr hab. n.med. Maciej Słodki  uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w  zakresie medycyny (ginekologia i położnictwo) za pracę pt. „Opracowanie modelu opieki nad ciężarną z wrodzoną wadą serca u płodu na podstawie nowego prenatalnego podziału wad serca.”Kolokwium habilitacyjne: 17.12.2013r.

 

Wydział wojskowo-lekarski

Rok 2019
 • dr hab. n. med. Marzena Mielczarek [2019-03-05]
Rok 2018
 • dr hab. n. med. Piotr Bartnicki, [2018-02-20]
Rok 2017
 • dr hab. n. med. Radzisław TRZCIŃSKI, [2017-04-04]
Rok 2016
 • dr hab. n. biol. Edyta PARADOWSKA, [2016-02-02]
 • dr hab. n. med. Maciej RADEK, [2016-05-10]
 • dr hab. n. med. Agata BIELECKA-DĄBROWA, [2016-06-08]
 • dr hab. n. farm. Anna Katarzyna WIKTOROWSKA-OWCZAREK, [2016-06-08]
 • dr hab. n. med. Janusz KOCIK, [2016-11-08]
 • dr hab. n. med. Maciej CHAŁUBIŃSKI, [2016-12-06]
Rok 2015
 • dr hab. n. med. Jarosław MIŁOŃSKI, [2015-07-07]
 • dr hab. n. med. Andrzej ANTCZAK, [2015-10-06]
 • dr hab. n. med. Mariusz STĘPIEŃ, [2015-11-03]
 • dr hab. n. med. Wojciech KAŹMIERCZAK, [2015-11-03]
Rok 2014
 • dr hab. n. med. Zielińska-Bliźniewska Hanna, [2014-02-04]
 • dr hab. n. med. Jabłoński Sławomir, [2014-04-08]
 • dr hab. n. med. Cezary CHOJNACKI, [2014-05-06]
Rok 2013
 • dr hab. n. med. Zbigniew Jabłonowski, „Badania zależności profilu metyzacji regionów promotorowych genów p16 i DAPK oraz profilu antyoksydacyjnego u chorych na raka pęcherza moczowego w różnych stadiach klinicznych” [5 stycznia 2013 r.]
 • dr hab. n. med. Grzegorz Piotrowski, „Powikłania sercowe leczenia uzupełniającego trastuzumabem wczesnej postaci raka piersi z nadekspresją receptora ludzkiego naskórkowego czynnika typu 2 (ErbB2/HER2)” [6 kwietnia 2013 r.]
Rok 2012
 • dr hab. n. med. Wiesław Tryniszewski, „Własna metoda oznaczania radioizotopowych wskaźników perfuzji mięśni kończyn dolnych i metabolizmu kostnego i wybrane przykłady jej skuteczności diagnostycznej u osób zdrowych oraz w schorzeniach mogących upośledzać perfuzję mięśni lub metabolizm kostny” [14 luty 2012 r.]
 • dr hab. n. med. Elżbieta MILLER, „Procesy pro- i antyoksydacyjne oraz ocena funkcjonalna chorych na stwardnienie rozsiane po zastosowaniu kriostymulacji ogólnoustrojowej” [23 października 2012 r.]
 • dr hab. n. med. Jacek Śmigielski, „Ocena stężenia we krwi cytokin pro i antyangiogennych oraz enzymów proteolitycznych i ich inhibitorów u chorych z łagodnymi i złośliwymi guzami trzustki” [11 grudnia 2012 r.]

 

Wydział farmaceutyczny

Rok 2019
 • dr hab. n. farm. Sitarek Przemysław; „Wytwarzanie metabolitów wtórnych w kulturach in vitro Leonurus sibiricus  L. oraz określenie ich właściwości biologicznych”. (16.04.2019 r.)
 • dr hab. n. farm. Skała Ewa; „Rhaponticum carthamoides w kulturze in vitro, potencjalne źródło pochodnych kwasów kawoilochinowych i olejku eterycznego oraz właściwości biologiczne tego gatunku”. (29.05.2019 r.)
 • dr hab. n. farm. Sobańska Anna (11.09.2019)
 • dr hab. n. farm. Markowicz-Piasecka Magdalena (11.09.2019)
 • dr hab. n.farm. Kochan Ewa (25.09.2019)
Rok 2017
 • dr hab. n. farm. Aleksandra Sałagacka-Kubiak: „Wpływ polimorfizmów pojedynczych nukleotydów i ekspresji wybranych genów na ryzyko rozwoju choroby wrzodowej”.  (07 .03.2017 r.)
 • dr hab. n. farm. Łukasz Kuźma: „Korzenie transformowane Salvia austriaca Jacq. jako źródło biologicznie aktywnych diterpenów”. (07.03.2017)
 • dr hab. n. farm. Izabela Grzegorczyk-Karolak: „Wykorzystanie kultur in vitro roślin Scutellaria alpina i altissima do pozyskiwania związków polifenolowych: ocena aktywności antyoksydacyjnej i antyglikacyjnej in vitro” (28.09.2017)
Rok 2016
 • dr hab. n. farm. Urszula Kalinowska-Lis: „Poszukiwanie związków o aktywności przeciwdrobnoustrojowej i cytotoksycznej w grupie nowych kompleksów srebra(I) i miedzi(II) z pochodnymi (benz)imidazolu”. (18.10.2016)
 • dr hab. n. farm. Ewelina Piątczak: „Wytwarzanie glikozydów irydoidowych i fenyloetanoidowych w kulturach in vitro roślin z rodzaju Rehmannia”. (18.10.2016)
Rok 2015
 • dr hab. nauk farm. Magdalena E. Jasińska-Stroschein: „Ocena wybranych interakcji lekowych związanych ze szlakami sygnałowymi PDGF i ROCK w badaniach hemodynamicznych na zwierzęcym modelu nadciśnienia płucnego”. (27.10.2015)
 • dr hab. nauk farm. Katarzyna J. Błaszczak-Świątkiewicz: „Poszukiwanie nowych strategii terapii przeciwnowotworowej w aspekcie znoszenia lekooporności”. (30.06.2015)
Rok 2013
 • dr hab. n. farmMonika Anna Olszewska, „Charakterystyka profili polifenolowych i aktywności antyoksydacyjnejin vitro wybranych surowców roślinnych z rodzaju Sorbus sensu lato” . (12.02.2013).
 • dr hab. n. farm. Jacek Owczarek, „Ocena interakcji wybranych leków chronotropowoujemnych z simwastatyną na zwierzęcych modelach doświadczalnych”. (20.03.2013)
 • dr hab. n. farm. Elżbieta Kamysz: „Synteza i badaniapeptydów występujących w jamie ustnej oraz peptydów przeciwdrobnoustrojowych, których jednym z potencjalnych miejsc podania i/lub działania może być jama ustna”. (14.05.2013)
 • dr hab. n. farm. Elżbieta Bruchajzer: „Ocena toksycznego działania wybranych polibromowanych difenyloeterów na organizm szczura”. (11.06.2013).
 • dr hab. n. farm. Paweł B. Szymański: „Nowe pochodne cykloalkilochinoliny jako potencjalne substancje terapeutyczne lub diagnostyczne do wczesnego wykrywania choroby Alzheimera”. (02.07.2013)

 

Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Położnictwa

Rok 2019
 • dr hab. n. med. Stasikowska-Kanicka Olga; 15.01.2019
 • dr hab. n. med. Lubecka Katarzyna; 17.09.2019
 • dr hab. n. społ. Kmieciak Błażej; 20.09.2019
Rok 2018
 • dr hab. n. o zdrowiu Joanna Kostka; 19.06.2018
 • dr hab. n. o zdrowiu Pikala Małgorzata; 17.04.2018
Rok 2017
 • dr hab. n. med. Timler Dariusz; 17.10.2017
Rok 2016
 • dr hab. n. med. Marcin Różalski; „Profile aktywacji i reaktywność płytek krwi oraz ich wrażliwość na działanie związków o aktywności przeciwpłytkowej w wybranych układach modelowych i stanach klinicznych”; 19.01.2016
 • dr hab. n. med. Małgorzata Górska-Ciebiada; „Badania nad występowaniem i patogenezą łagodnych zaburzeń poznawczych i objawów depresyjnych u chorych na cukrzycę typu 2 w podeszłym wieku”; 17.05.2016
 • dr hab. n. med. Bogusława Luzak; „Mechanizmy działania wybranych substancji modulujących funkcje płytek krwi w układach modelowych i stanach klinicznych”; 13.09.2016
Rok 2015
 • dr hab. n. med. Jakub Kaźmierski; cykl 5 publikacji poświęcony częstości występowania, czynnikom ryzyka i patogenezie zaburzeń świadomości występujących po operacjach pomostowania aortalno-wieńcowego; 16.06.2015
 • dr hab. n. med. Maciej Godycki-Ćwirko; „Badania problemów dotyczących dróg oddechowych w podstawowej opiece zdrowotnej”; 18.06.2015
 • dr hab. n. med. Ewelina Gaszyńska; „Uwarunkowania stanu zdrowia jamy ustnej osób w przedziałach wiekowych 35-44 lata oraz 65 lat i więcej”; 15.09.2015
 • dr hab. n. med. Adam Wysokiński; cykl 6  publikacji poświęcony mechanizmom zaburzeń metabolicznych w trakcie leczenia klozapiną u osób chorych na schizofrenię; 20.10.2015
Rok 2014
 • dr hab. n. o zdrowiu Janusz Śmigielski; „Wpływ wysiłku fizycznego oraz innych czynników socjomedycznych na umieralność mężczyzn w łodzi. Zastosowanie modeli hazardu
  i metod WAP w badaniach retrospektywnych”; 15.04.2014
 • dr hab. n. o zdrowiu Justyna Zajdel; „Optymalizacja modeli nauczania elementów prawa na uczelniach medycznych”; 20.05.2014
 • dr hab. n. o zdrowiu Dorota Kaleta; „Identyfikacja socjoekonomicznych uwarunkowań epidemii tytoniowej w Polsce na potrzeby wdrażania rozwiązań prawnych oraz innych działań ograniczających palenie tytoniu i narażenie na środowiskowy dym tytoniowy”; 20.05.2014
 • dr hab. n. o zdrowiu Ewa Borowiak; „Charakterystyka porównawcza oczekiwań osób starszych ze środowiska miejskiego, wiejskiego i instytucjonalnego na świadczenia opiekuńczo-pielęgnacyjne”; 17.06.2014
 • dr hab. n. med. Magdalena Kwaśniewska; „Rola aktywności fizycznej w modyfikowaniu ryzyka zaburzeń metabolicznych u osób dorosłych”; 17.06.2014
 • dr hab. n. med. Jacek Drobnik; „Wpływ szyszynki na zawartość kolagenu i glikozoaminoglikanów w sercu po zawale”; 21.10.2014
 • dr hab. n. med. Małgorzata Sidorkiewicz; „Nowe czynniki związane z przetrwaniem wirusa zapalenia wątroby typu C w jednojądrzastych komórkach krwi obwodowej”; 18.11.2014
 • dr hab. n. med. Magdalena Boncler; „Oddziaływanie białka C-reaktywnego z płytkami krwi i białkami osocza”; 16.12.2014
Rok 2013
 • dr hab. n. o zdrowiu Jan Krakowiak;  „Wpływ zmiany formy organizacyjnej szpitala na jego funkcjonowanie – case study Tomaszowskiego Centrum Zdrowia”12.02.2013
 • dr hab. n. med. Aleksandra Król; „Wykrycie spinofiliny w płytkach krwi oraz wyjaśnienie jej roli w regulacji wczesnych etapów ich aktywacji”; 17.09.2013
 • dr hab. n. prawn. Rafał Kubiak; „Odpowiedzialność karna za wykonywanie zabiegów kosmetycznych. Zagadnienia teorii i praktyki”; 20.09.2013
 • dr hab. n. o zdrowiu Radosław Zajdel; „Model multisensorycznych obiektów edukacyjnych w wirtualizowanym środowisku nauczania na przykładzie zdalnej reprezentacji patomorfologicznych obrazów gigapikselowych”; 15.10.2013

 

Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego

 

Inne

Rok 2020
 • Barylski Marcin – 04.03.2020 –  Warszawski Uniwersytet Medyczny [WUM]
 • Ciałkowska-Rysz Aleksandra – 29.01.2020 –  Rada Naukowa Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki
Rok 2019
 • Bociong Kinga 17.12.2019 – Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Przygodzki Tomasz 17.12.2019 – Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Stasiak Anna 17.12.2019 – Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Śmielak Beata 17.12.2019 – Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Grzesiak Mariusz 18.12.2019 – Rada Naukowa Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki
Rok 2018
 • dr hab. n. prawn. Serwach Małgorzata; 21.12.2018
 • dr hab. n. med. Kurowski Marcin; 21.12.2018 – Instytut Medycyny Pracy im. Jerzego Nofera w Łodzi
 • dr hab. n. med. Zwierzchowski Tomasz; 12.12.2018 – Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi

WYDZIAŁ LEKARSKI

2020 r.

 • Paweł Kopka [28.01.2020]
 • Radosław Wójcik [28.01.2020]
 • Justyna Simiera [28.01.2020]
 • Małgorzata Szymańska [28.01.2020]
 • Magdalena Kołodziej [28.01.2020]
 • Jerzy Królikowski [28.01.2020]
 • Izabela Sardecka-Milewska [28.01.2020]
 • Agnieszka Mielczarek [02.04.2020]
 • Karol Krajewski [02.04.2020]
 • Irmina Olejniczak-Staruch [02.04.2020]
 • Paweł Kolano [02.04.2020]
 • Aleksandra Mielczarek-Lewandowska [02.04.2020]
 • Kamil Ludwisiak [02.04.2020]
 • Paweł Klocek [02.04.2020]
 • Edyta Staroń [02.04.2020]
 • Jacek Rytkowski [02.04.2020]
 • Maciej Orłowski [02.04.2020]
 • Zbigniew Małek [02.04.2020]
 • Ewa Szczepocka [02.04.2020]
 • Katarzyna Szaflik [02.04.2020]
 • Zofia Pniakowska [02.04.2020]
 • Maciej Szemraj [02.04.2020]
 • Agnieszka Pudlarz [02.04.2020]
 • Wojciech Kuncman [29.09.2020]
 • Marek Wujkowski [29.09.2020]
 • Aleksandra Szram [29.09.2020]
 • Paweł Piątek [29.09.2020]
 • Ewelina Perdas [29.09.2020]
 • Anna Żęcin-Dereń [29.09.2020]
 • Katarzyna Tomaszewska [29.09.2020]
 • Szymon Tyszkiewicz [[29.09.2020]
 • Mateusz Brożyna [29.09.2020]
 • Sylwester Kubik [29.09.2020]
 • Adam Tomalczyk [29.09.2020]
 • Danuta Domżał-Magrowska [29.09.2020]
 • Marlena Zajączkowska [29.09.2020]
 • Magdalena Derlatka-Kochel [29.09.2020]
 • Agnieszka Wojciechowska-Kulik [29.09.2020]
 • Agata Bloch [29.09.2020]
 • Hanna Banasiak-Cieślar [29.09.2020]
 • Izabela Szymczyk-Pajor [29.09.2020]
 • Artur Rydzyk [29.09.2020]
 • Joanna Lipińska [29.09.2020]
 • Paulina Gąsiorek [29.09.2020]
 • Piotr Pedraszewski [29.09.2020]
 • Olivia Heringa – Krasiński [29.09.2020]
 • Michał Starosta [29.09.2020]
 • Eliasz Mosiński [29.09.2020]
 • Marcin Sochal [29.09.2020]
 • Marcin Majos [10.11.2020]
 • Konrad Szymczyk [10.11.2020]
 • Marek Aleksander Synder [10.11.2020]
 • Michał Skrzypek [10.11.2020]
 • Maria Filip [10.11.2020]
 • Katarzyna Bliźniewska-Kowalska [10.11.2020]
 • Ewa Studzińska [10.11.2020]
 • Karolina Malinowska-Łukaszewska [08.12.2020]
 • Dawid Miśkowiec [08.12.2020]
 • Joanna Wilimborek [08.12.2020]
 • Rafał Zieliński [08.12.2020]
 • Piotr Knytel [08.12.2020]
 • Eliza Stasiak [08.12.2020]
 • Piotr Stabryła [08.12.2020]
 • Marcin Adamiecki [08.12.2020]
 • Monika Walis [08.12.2020]
 • Katrzyna Olczak [08.12.2020]
 • Malwina Zasada [08.12.2020]
 • Kamila Wysocka-Konieczna [08.12.2020]
 • Haval Dariusz Qawoq [08.12.2020]
 • Zdzisława Rugała [08.12.2020]
 • Krystyna Kabacińska [08.12.2020]
 • Kasper Maryjańczyk [08.12.2020]
 • Krzysztof Borkowski [08.12.2020]
 • Marek Gojło [08.12.2020]
 • Paulina Paciej – Gołębiowska [08.12.2020]
 • Magdalena Zdziechowska [08.12.2020]
 • Grzegorz Jabłoński [08.12.2020]
 • Agnieszka Żalińska [08.12.2020]
 • Wojciech Kolasiński [08.12.2020]
 • Justyna Roszkiewicz [08.12.2020]
 • Nina Wolska [08.12.2020]
 • Ewa Ziajka [08.12.2020]
 • Marcin Zbigniew Derwich [08.12.2020]
Rok 2019
 • Dominika Książek-Winiarek [10.12.2019r]
 • Laura Polaczkiewicz [10.12.2019]
 • Agnieszka Obrębska-Stefaniak [10.12.2019]
 • Milena Padysz [10.12.2019]
 • Paula Mosińska [10.12.2019]
 • Ewelina Chrapek [10.12.2019]
 • Klara Saczuk [10.12.2019]
 • Bartłomiej Tomasik [10.12.2019]
 • Beata Małachowska [10.12.2019]
 • Piotr Stengert [19.11.2019]
 • Jakub Dorożyński [19.11.2019]
 • Magdalena Kucharczyk-Pośpiech [19.11.2019]
 • Barbara Popek [19.11.2019]
 • Oskar Rosiak [19.11.2019]
 • Jarosław Walak [19.11.2019]
 • Adam Szyszkowski [19.11.2019]
 • Łukasz Ulański [19.11.2019]
 • Renata Golińska-Mróz [19.11.2019]
 • Ernest Bobeff [19.11.2019]
 • Arkadiusz Retwiński [19.11.2019]
 • Iwona Dachowska [19.11.2019]
 • Edyta Gheribi [19.11.2019]
 • Marta Pajak [19.11.2019]
 • Mateusz Kamiński [24.09.2019]
 • Michał Włodarczyk [24.09.2019]
 • Angelika Długosz-Pokorska [24.09.2019]
 • Karolina Latalska [25.06.2019]
 • Maciej Kotecki [25.06.2019]
 • Anna Michalak [25.09.2019]
 • Magdalena Krawczyk [25.06.2019]
 • Wojciech Kuczyński [25.06.2019]
 • Mia Sulwińska [25.06.2019]
 • Krzysztof Krajewski [25.06.2019]
 • Weronika Lucas Grzelczyk [25.06.2019]
 • Joanna Madzio [04.06.2019]
 • Jan Bielicki [04.06.2019]
 • Ewa Kołomecka-Kochańska [04.06.2019]
 • Magdalena Jędrzejczyk [04.06.2019]
 • Adriana Kaczmarska-Filipek [14.05.2019]
 • Sebastian Żabierek [14.05.2019]
 • Ewa Burchard [14.05.2019]
 • Marcin Ojrzanowski [09.04.2019]
 • Elżbieta Iskierka-Jażdżewska [09.04.2019]
 • Małgorzata Wajdlich [09.04.2019]
 • Agnieszka Kozubska [09.04.2019]
 • Piotr Łabętowicz [09.04.2019]
 • Agata Gabryelska [09.04.2019]
 • Dariusz Krzyczmanik [26.03.2019]
 • Grzegorz Rajewski [12.03.2019]
 • Joanna Chrobak-Bień [12.03.2019]
 • Joanna Krawczyk [12.03.2019]
 • Aleksandra Kopeć [12.03.2019]
 • Mateusz Nowicki [05.02.2019]
 • Joanna Miłkowska-Dymanowska [05.02.2019]
 • Katarzyna Woicka-Kolejwa [05.02.2019]
 • Rafał Stelmach [15.01.2019]
 • Krzysztof Jeziorny [15.01.2019]
Rok 2018
 • Anna Świerczyńska-Ciepłucha [16.01.2018]
 • Agata Kubicka-Sierszeń [16.01.2018]
 • Katarzyna Modrzyńska [16.01.2018]
 • Rafał Bibik [16.01.2018]
 • Katarzyna Szwabe [16.01.2018]
 • Katarzyna Fabjańska [20.02.2018]
 • Agnieszka Gołębiewska-Walczak [20.02.2018]
 • Jakub Moroz [20.02.2018]
 • Krzysztof Filipczak [20.02.2018]
 • Jacek Krzanowski [20.03.2018]
 • Dominika Sobieszkoda [20.03.2018]
 • Karol Wiśniewski [20.03.2018]
 • Agnieszka Kubot [20.03.2018]
 • Andrzej Wasilewski [20.03.2018]
 • Anna Baran [20.03.2018]
 • Piotr Pietruski [17.04.2018]
 • Anna Głobińska [17.04.2018]
 • Katarzyna Winter [17.04.2018]
 • Anna Zwierzchowska [17.04.2018]
 • Arkadiusz Soski [17.04.2018]
 • Michał Starus [17.04.2018]
 • Marcin Włodarczyk [05.06.2018]
 • Mateusz Radwański [05.06.2018]
 • Marcin Szczepanik [05.06.2018]
 • Wojciech Skóra [05.06.2018]
 • Joanna Lewek [26.06.2018]
 • Katarzyna Juczyńska  [25.09.2018]
 • Dominika Konarska-Matysiak [25.09.2018]
 • Aleksandra Pyziak-Skupień [25.09.2018]
 • Juliusz Rodak  [25.09.2018]
 • Mirosław Wąsiewicz  [25.09.2018]
 • Agata Arazińska [25.09.2018]
 • Magdalena Kaczmarska [25.09.2018]
 • Katarzyna Sopińska   [25.09.2018]
 • Magdalena Krakowska [13.11.2018r]
 • Beata Mańkowska-Załuska [13.11.2018]
 • Dominika Filipiak-Strzecka [13.11.2018]
 • Łukasz Kuncman [13.11.2018]
 • Justyna Walenciak [13.11.2018]
 • Olga Włodarczyk-Górniak [13.11.2018]
 • Izabela Zaleśna [13.11.2018]
 • Kinga Podlaszewska [13.11.2018]
 • Paulina Łagodzińska [11.12.2018]
 • Katarzyna Jerka [11.12.2018]
 • Małgorzata Domowicz [11.12.2018]
 • Kamila Ociepa [11.12.2018]
 • Beata Barwińska [11.12.2018]
 • Katarzyna Kalita [11.12.2018]
 • Krzysztof Wróbel [11.12.2018]
Rok 2017
 • Marek Radziszewski (10.10.2017)
 • Agnieszka Jakubowska (10.10.2017)
 • Osiewacz Sandra (05.12.2017)
 • Strzecki Adrian (05.12.2017)
 • Owczarek Katarzyna (05.12.2017)
 • Haładaj Robert (10.10.2017)
 • Kiszałkiewicz Justyna (10.10.2017)
 • Prymont-Przymińska Anna (10.10.2017)
 • Emilia Majsiak „Analiza przesiewowawystępowania swoistych przeciwciał E w surowicach dzieci i dorosłych w Polsce.” Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Buczyłko  (10.01.2017 r.)
 • Anna Guzowska „Wpływ środków płuczących stosowanych w leczeniu endodontycznym na siłę połączenia materiału kompozytowego z zębiną.” Promotor: dr hab. prof. nadzw. Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska   (10.01.2017 r.)
 • Maciej Poborczyk „Wpływ zabiegu hemodializy na czynność układu krążenia i ciśnienie tętnicze u chorych z cechami hipotensji śróddializacyjnej.” Promotor: prof. dr hab. Michał Nowicki  (10.01.2017 r.)
 • Michał Poznański „Nikotynizm a ekspresja i immunoekspresja pentraksyny 3 u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc.” Promotor: prof. dr hab. Adam Antczak  (10.01.2017 r.)
 • Katarzyna Detka „Weryfikacja nieprawidłowych wyników cytologicznych ASC-US .”  Promotor: prof. dr hab. Andrzej Malarewicz  (10.01.2017 r.)
 • Piotr Stelmach „Prognostyczne znaczenie aktywności kinazy tymidynowej u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową w odniesieniu do innych czynników prognostycznych i zastosowanego leczenia.” Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Robak  (21.02.2017 r.)
 • Magdalena Ciążyńska „Rola wybranych białek zaangażowanych w proces fotodestrukcji skóry w patogenezie raka podstwnokomórkowego.” Promotor:  dr hab. Aleksandra Lesiak  (21.02.2017r.)
 • Martyna Wojtaszek-Nowicka „Ocena przydatności elastografii w diagnostyce zmian pęcherzykowych gruczołu tarczowego – porównanie z klasycznym badaniem ultrasonograficznym.” Promotor: prof. dr hab. Dorota Słowińska-Klencka  (21.02.2017 r.)
 • Anna Sztafińska „Wpływ leczenia przeciwastmatycznego na powysiłkowy skurcz oskrzeli u dzieci chorych na astmę .” Promotor: prof. dr hab. Iwona Stelmach  (21.02.2017 r.)
 • Marta Grancow-Grabka „Wpływ suplementacji preparatem kwasów tłuszczowych omega-3 na wybrane funkcje poznawcze u chorych z pierwszym epizodem schizofrenii.” Promotor: prof. dr hab. Agnieszka Gmitrowicz  (21.02.2017 r.) Promotor pomocniczy: dr n. med. Tomasz Pawełczyk
 • Michał Libiszewski „Wpływ podaży doustnych roztworów glukozy na występowanie insylinooporności pooperacyjnej w wybranych zabiegach.”  Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Kołomecki  (21.02.2017 r.)
 • Jarosław Woźniak „Ocena funkcji stawu skokowego po leczeniu operacyjnym złamań kostek goleni z uszkodzeniem więzozrostu piszczelowo-strzałkowego w zależności od czasu usunięcia sruby stabilizującej więzozrost piszczelowo-strzałkowy”. Promotor: prof. dr hab. Marek Synder  (14.03.2017 r.)
 • Beata Brosowska „Wpływ metody intensywnej insulinoterapii na jakość życia pacjentów z cukrzycą typu 1”. Promotor: dr hab. Agnieszka Szadkowska  (14.03.2017 r.)
 • Tomasz Wierzchowski „Zespół śródoperacyjnej wiotkiej tęczówki (IFTS) – ocena epidemiologiczno-kliniczna.” Promotor: prof. dr hab. Wojciech Omulecki  (11.04.2017 r.)
 • Sebastian Sobczak „Ocena wybranych wskaźników zapalnych u chorych ze zwyrodnieniową stenozą aortalną.” Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Lelonek  (11.04.2017 r.)
 • Krzysztof Sokołowski „Wpływ sposobu przygotowania powierzchni kompozytowych wypełnień i uzupełnień protetycznych na wytrzymałość ich połączenia z materiałami kompozytowymi.” Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Szynkowska   (11.04.2017 r.)
 • Urszula Cieślik-Guerra „Wpływ wczesnej kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej na funkcję śródbłonka, podatność tętnic i aktywność autonomicznego układu nerwowego u pacjentów po ostrym zespole wieńcowym ze współistniejącym nadciśnieniem tętniczym. Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Kurpesa  (11.04.2017 r.)
 • Agnieszka Toll-Jasek „Jakość życia pacjentów z kserostomią.”
  Promotor: prof. dr hab. Janusz Piekarski  (11.04.2017 r.)
 • Hubert Jezierski „Badania ultrasonograficzne struktur okolicy wcięcia łopatki (incisura scapulae).” Promotor: dr hab. prof. nadzw. Michał Polguj  (11.04.2017 r.)
 • Łukasz Stefańczyk „Ocena ekspresji microRNA w wyściółczakach ośrodkowego układu  nerwowego u dzieci.” Promotor: dr hab. Magdalena  Zakrzewska  (11.04.2017 r.)
 • Rafał Wojtkiewicz „Analiza polimorfizmu 12 regionów autosomalnego DNA systemu HD Plex w badaniach genetyczno-sądowych.” Promotor:  dr hab. Renata Jacewicz  (11.04.2017 r.)
 • Małgorzata Mikołajczyk „Ocena rokowania w grupie chorych z niestabilną chorobą wieńcową lub ostrym zespołem bez uniesienia odcinka ST z wielonaczyniową chorobą wieńcową w zależności od metody rewaskularyzacji PCI vs CABG – rokowanie wczesne iodległe w obserwacji rocznej.” Promotor: dr hab. Michał Kidawa  (06.06.2017 r.)
 • Małgorzata Janowska-Bugaj „Ocena skuteczności światła chemiluminescencyjnego w diagnostyce chorób błony śluzowej o wysokim potencjale transformacji nowotworowej.” Promotor: dr hab. prof. nadzw. Sebastian Kłosek  (06.06.2017 r.)
 • Ewa Oszczygieł „Hormony płciowe a zaburzenia rytmu serca u mężczyzn kwalifikowanych do implantacji kardiowertera-defibrylatora w prewencji pierwotnej.” Promotor: dr hab. prof. nadzw. Iwona Cygankiewicz   (06.06.2017 r.)
 • Ewelina Mazur-Janik „Warunki życia, choroby i opieka medyczna w getcie łódzkim 1940-1944 .” Promotor: prof. dr hab. Jerzy Supady   (06.06.2017r.)
 • Bogdan Fijałkowski „Ocena gospodarki wapniowo-fosforanowej i metabolizmu kostnego  u dzieci łódzkich w wieku od 9 do 13 lat z niedoborem witaminy D.” Promotor: prof. dr hab. Danuta Chlebna-Sokół  (06.06.2017 r.)
 • Aleksandra Jaworowska „Analiza przebiegu klinicznego neuropatii wrodzonych z uwzględnieniem ich podłoża genetycznego.” Promotor: prof. dr hab. Wojciech Młynarski  (06.06.2017 r.)
 • Łukasz Olewnik „Analiza morfologiczna i unerwienie mięśnia podeszwowego .” Promotor: prof. dr hab. Mirosław Topol  (27.06.2017 r.)
 • Igor Selmaj „Rola mechanizmów eksportu zewnątrzkomórkowego małych niekodujących RNA w przebiegu autoimmunologicznej demielinizacji w stwardnieniu rozsianym .” Promotor: dr hab. Marcin Mycko  (27.06.2017 r.)
 • Marta Bielska „Analiza zmienności genu IKZF1 (IKAROS) w chłoniakach rozlanych z dużych komórek B .” Promotor: prof. dr hab. Wojciech Młynarski  (27.06.2017 r.)
 • Michał Orski „Analiza wpływu wybranych czynników na ubytek komórek śródbłonka rogówki po fakoemulsyfikacji zaćmy.” Promotor: dr hab. Michał Wilczyński  (27.06.2017 r.)
 • Oskar Armata „Wykorzystanie przekrojów tomografii wiązki stożkowej w diagnozowaniu złamań korzeni zębów. Badania in vitro.”  Promotor: dr hab. prof. nadzw. Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska  (27.06.2017 r.)
 • Marta Baczyńska-Strzecha „Ocena związku pomiędzy stężeniem witaminy D w surowicy krwi kobiet rodzących, a czasem trwania ciąży z uwzględnieniem wpływu wybranych czynników genetycznych.” Promotor: dr hab. prof. nadzw. Jarosław Kalinka (27.06.2017 r.)
 • Piotr Troska „Prewelencja i wybrane cechy grzybów wyizolowanych od pacjentów z rakiem jelita grubego.”, Promotor: prof. dr hab. Maria Dynowska  (27.06.2017 r.)
 • Agata Salska „Wartość prognostyczna stężenia apeliny-36 u chorych z zawałem serca z uniesieniem odcinka ST leczonych pierwotną angioplastyką wieńcową.”  Promotor: dr hab. prof. nadzw. Krzysztof Chiżyński (27.06.2017 r.)
 • Ewa Jakubowicz „Analiza czynników prognostycznych u chorych z przerzutami do mózgu nie drobnokomórkowego raka płuca leczonych napromieniowaniem.” Promotor: prof. dr hab. Marian Reinfuss, Promotor pomocniczy: dr n. med. Michał Spych    (27.06.2017 r.)
 • Małgorzata Dzięcioł „Znaczenie prognostyczne wybranych miRNA u chorych z pierwszym w życiu ostrym zawałem serca leczonych pierwotną angioplastyka wieńcową.” Promotor: prof. dr hab. Marzenna Zielińska    (27.06.2017 r.)
 • Rafał Czyżykowski „Wpływ stresu oksydacyjnego na skuteczność chemioterapii u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca.” Promotor: prof. dr hab. Piotr Potemski    (27.06.2017 r.)
 • Borys Tomikowski „ Wpływ geometrii filarów i zastosowanego cementu na retencję koron osadzonych na łącznikach implantologicznych.” Promotor: prof. dr hab. Beata Dejak  (27.06.2017 r.)

Rok 2016
 • Marta Zielińska „Endogenny układ opioidowy i nocyceptynowy jako potencjalne cele farmakologiczne dla terapeutyków działających w układzie pokarmowym”
  Promotor: dr hab. prof. nadzw. Jakub Fichna  (12.01.2016 r.)
 • Marcin Dłużyński  „Blokada nerwu zasłonowego w kanale przywodzicieli u pacjentów z guzem pęcherza moczowego, kwalifikowanych do elektroresekcji przezcewkowej”
  Promotor: prof. dr hab. Józef Matych (12.01.2016 r.)
 • Magdalena Wawrzyk „Rola badania ultrasonograficznego w ocenie odczynów okostnowych w procesie leczniczym złamań kości długich u dzieci.”
  Promotor: dr hab. Przemysław Przewratil  (12.01.2016 r.)
 • Adam Białas „Ocena zastosowania płytki zmiennokątowej w leczeniu złamań końca dalszego kości promieniowej.”
  Promotor: prof. dr hab. Marek Synder  (12.01.2016 r.)
 • Monika Parchańska-Kowalik „Wpływ powierzchniowej obróbki chemicznej tytanu na jego połączenie z ceramiką  dentystyczną.”
  Promotor: prof. dr hab. Leszek Klimek (12.01.2016 r.)
 • Tomasz Kowalik  „Stężenie immunoglobuliny IgA i pojemność buforowa śliny u dzieci w wieku przedszkolnym jako determinanty zapadalności na próchnicę.”
  Promotor: prof. dr hab. Joanna Szczepańska (12.01.2016 r.)
 • Grzegorz Sokołowski „Wpływ samotrawiących systemów wiążących na połączenie cementów samoadhezyjnych  z zębiną.”
  Promotor: prof. dr hab. Beata Dejak (09.02.2016 r.)
 • Marzenna Kacprzak-Ogłuszka „Ocena wybranych właściwości wkładów koronowo-korzeniowych wzmacnianych włóknami szklanymi.”
  Promotor: prof. dr hab. Beata Dejak (09.02.2016 r.)
 • Piotr Hadrowicz „Próba oceny realizacji wyników analizy obrazu u pacjentów z wszczepami zębowymi opartej o macierz długości serii i macierz zdarzeń.”
  Promotor: prof. dr hab. Marcin Kozakiewicz
  II promotor:  dr hab. prof. nadzw. Adam Gesing  (09.02.2016 r.)
 • Anna Łupińska  „Badania nad uwarunkowaniem masy kostnej dzieci łódzkich w wieku 7-10 lat  z rozpoznaną otyłością”
  Promotor: prof. dr hab. Danuta Chlebna-Sokół (09.02.2016 r.)
 • Łukasz Migdalski  „Ocena jakości życia pacjentów po operacji żylaków kończyn dolnych przy użyciu skali VEINS ora zależności z wybranymi zmiennymi psychologicznymi.”
  Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Kuzdak (09.02.2016 r.)
 • Piotr Gnyś „Zmienność obrazu klinicznego zaburzeń metabolizmu glukozy a rodzaj mutacji genu glukokinazy i polimorfizm genów modulatorów.”
  Promotor: dr hab. prof. nadzw. Maciej Borowiec (09.02.2016 r.)
 • Karolina Antosik   „Analiza genów-kandydatów zaangażowanych w patogenezę cukrzyc monogenowych.”
  Promotor: dr hab. prof. nadzw. Maciej Borowiec  (09.02.2016 r.)
 • Michał Podgórski „Jakościowa i ilościowa ocena struktur anatomicznych okolicy wcięcia łopatki, jako parametryczna analiza czynników mogących predysponować do neuropatii nerwu nadłopatkowego.”
  Promotor: dr hab. prof. nadzw. Michał Polguj (09.02.2016 r.)
 • Paweł Molga „Ocena polimorfizmu genów metaloproteinaz MMP1, MMP2, i MMP9 oraz ich tkankowych inhibitorów TIMP1 i TIMP2 u chorych z przewlekłym zapaleniem zatok przynosowych z polipami nosa.”
  Promotor: dr hab. prof. nadzw. Wioletta Pietruszewska (09.02.2016 r.)
 • Marta Podwysocka „Rola wariantów transkrypcyjnych genów  cyklooksygenazy-1 i cyklooksygenazy-2 w rozwoju przewlekłego zapalenia zatok z polipami nosa.”
  Promotor: dr hab. prof. nadzw. Wioletta Pietruszewska (09.02.2016 r.)
 • Katarzyna Dąbrowska „Polimorfizm genów cyklooksygenazy-1 (PTGS1) i cyklooksygenazy-2 (PTGS2) u chorych z przewlekłym zapaleniem zatok przynosowych z polipami nosa.”
  Promotor: dr hab. prof. nadzw. Wioletta Pietruszewska (09.02.2016 r.)
 • Katarzyna Mycko „Rola galektyny-1 jako markera rearanżacji genu MLL w ostrych białaczkach u dzieci.”
  Promotor: prof. dr hab. Wojciech Młynarski  (08.03.2016 r.)
 • Katarzyna Boryczka „Ocena występowania izoform czynnika transkrypcyjnego FOXP3 w limfocytach regulatorowych T CD4+ u chorych na astmę oskrzelową.”
  Promotor: dr hab. prof. nadzw. Mirosława Pietruczuk  (08.03.2016 r.)
 • Inga Huziuk „Ocena wad refrakcji i przyczyn niedowidzenia u osób z niepełnosprawnością intelektualną z wykorzystaniem zdalnego autorefraktometru Plusoptix.”
  Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Lelonek (08.03.2016 r.)
 • Marta Uzdrowska „Ocena wad refrakcji i przyczyn niedowidzenia u osób z niepełnosprawnością intelektualną z wykorzystaniem zdalnego autorefraktometru Plusoptix.”
  Promotor: dr hab. prof. nadzw. Anna Broniarczyk-Loba  (12.04.2016 r.)
 • Ewelina Matusiak-Wieczorek „Wpływ hopoterapii na zdolność utrzymania równowagi ciała u osób z mózgowym porażeniem dziecięcym.”
  Promotor: prof. dr hab. Marek Synder (12.04.2016 r.)
 • Aneta Wnęk „Ocena wpływu działania propranololu na ekspresję białek regulujących proces apoptozy w  naczyniakach wczesnodziecięcych.”
  Promotor: dr hab. Przemysław Przewratil  (17.05.2016 r.)
 • Dorota Sagan „Ocena uszkodzeń oksydacyjnych lipidów błon komórkowych w surowicy krwi  i w złuszczonym naskórku pochodzącym z zabiegów  mikrodermabrazji u kobiet w okresie pomenopauzalnym stosujących hormonalną terapię zastępczą; potencjalny ochronny efekt melatoniny.”
  Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Karbownik-Lewińska  (17.05.2016 r.)
 • Michał Bełdowski „Ocena stężenia osoczowej Fibronektyny – 1 i β-Kateniny jako markerów złośliwości guzów tarczycy.”
  Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Kuzdak (17.05.2016 r.)
 • Kamila Czarnota-Haus  „Wpływ choroby refluksowej przełyku na stan uzębienia i jamy ustnej u dzieci i młodzieży.”
  Promotor: prof. dr hab. Magdalena Wochna-Sobańska (07.06.2016 r.)
 • Arkadiusz Przybył „Zespoły bólowe u chorych na raka piersi poddanych biopsji węzła wartowniczego i/lub limfadenektomii pachowej.”
  Promotor: prof. dr hab. Janusz Piekarski (07.06.2016 r.)
 • Ewa Łubowska-Pająk  „Ocena profilaktyki farmakologicznej ostrego zapalenia trzustki po ECPW u chorych z kamicą dróg żółciowych.”
  Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Kołomecki
  Promotor pomocniczy: dr n. med. Maria Wieloch (07.06.2016 r.)
 • Zbigniew Szafraniec „Wpływ optymalizacji opóźnienia międzykomorowego u pacjentów z niewydolnością serca oraz wszczepionym układem resynchronizujacym na stan kliniczny, wybrane parametry echokardiograficzne i biochemiczne.” Promotor: dr hab. prof. nadzw. Jerzy K. Wranicz (07.06.2016 r.)
 • Magdalena Podlewska „Ocena właściwości mechanicznych materiałów kompozytowych modyfikowanych fluorkiem wapnia.” Promotor: dr hab. Monika Łukomska-Szymańska (28.06.2016 r.)
 • Konrad Półtorak „Ocena działania przeciwbakteryjnego materiałów kompozytowych fluorkiem wapnia – badania in vitro.”
  Promotor: dr hab. Monika Łukomska-Szymańska  (28.06.2016 r.)
 • Magdalena Mitka „Wykorzystanie metody MLPA w diagnostyce kobiet 46,XX wykazujących niektóre cechy fenotypowe zespołu Turnera.”
  Promotor: prof. dr hab. Bogdan Kałużewski (28.06.2016 r.)
 • Sylwia Moskwa „Odpowiedź immunologiczna komórek nabłonka oskrzeli od chorych na astmę oskrzelową na zakażenie wirusem paragrypy typu 3 (PIV-3) i rinowirusem 1B (RV-1B).”
  Promotor: prof. dr hab. Marek Kowalski (28.06.2016 r.)
 • Munaf A. Hatem Al. Tamimi   „The evaluation of total knee replacement implanted with and without navigation system.”
  Promotor: prof. dr hab. Marek Synder (28.06.2016 r.)
 • Dariusz Zawadzki  „Sądowo-lekarska ocena diagnostyki i podjętych działań medycznych oraz analiza postępowań prokuratorsko-sądowych w sprawach pacjentów z tętniakiem rozwarstwiającym aorty piersiowej.”
  Promotor: dr hab. prof. nadzw. Stanisław Ostrowski
  Promotor pomocniczy: dr n. med. Anna Smędra   (28.06.2016 r.)
 • Adam Jędrzejczyk  „Badania nad mechanizmami inaktywacji genu CDKN2A/ARF w raku pęcherza moczowego.”
  Promotor: prof. dr hab. Bogdan Kałużewski  (28.06.2016 r.)
 • Krzysztof Dowgierd  „Zastosowanie osteogenezy dystrakcyjnej w leczeniu wad poprzecznych szczęki przy pomocy urządzeń mocowanych do kości szczęk.”
  Promotor: prof. dr hab. Marcin Kozakiewicz 28.06.2016 r.
 • Agata Litwinowicz „Eliminacja potencjalnie chorobotwórczej mikrobioty pijawek stosowanych w hirudoterapii.”
  Promotor: dr hab. prof. nadzw. Joanna Błaszkowska   (28.06.2016 r.)
 • Anna Marcinkiewicz  „Markery martwicy miokardium u pacjentów z cukrzycą typu 2 poddanych chirurgicznej rewaskularyzacji z uwzględnieniem wpływu śródoperacyjnej glikemii.”
  Promotor: dr hab. prof. nadzw. Stanisław Ostrowski  (28.06.2016 r.)
 • Emil Zielonka  „Immunoekspresja markerów komórek macierzystych w rozrostach naczyniowych nowotworów glejowych.”
  Promotor: dr hab. Beata Sikorska  (28.06.2016 r.)
 • Aneta Wójcik „Badania sebumetryczne i rewiskometryczne skóry twarzy u kobiet w okresie menopauzy po zastosowaniu wybranych peelingów chemicznych.”
  Promotor: prof. dr hab. Helena Rotsztejn  (28.06.2016 r.)
 • Ilona Zawada „Wpływ wyłączenia genu dla receptora hormonu wzrostu i ograniczenia kalorii w diecie na poziom czynników związanych z procesem apoptozy i stresem oksydacyjnym – badania doświadczalne u myszy GHRKO (Growth Hormone Receptor Knockout).”
  Promotor: dr hab. prof. nadzw. Adam Gesing  (28.06.2016 r.)
 • Paulina Kwarta  „Predyspozycje osobowościowe, temperament, postawy rodzicielskie, sposoby radzenia sobie ze stresem, lęk i depresja a stan zdrowia psychicznego u rodziców dzieci chorych na autyzm.”
  Promotor: dr hab. prof. nadzw. Tadeusz Pietras  (28.06.2016 r.)
 • Jacek Kotuła  „Rozwój lecznictwa stomatologicznego w Zielonej Górze w latach 1945-1989.”
  Promotor: prof. dr hab. Jerzy Supady   (28.06.2016 r.)
 • Natalia Zawada  „Analogi somatostatyny w leczeniu guzów przysadki.”
  Promotor: prof. dr hab. Jolanta Kunert-Radek (28.06.2016 r.)
 • Paweł Polityło   „Ocena wartości prognostycznej ekspresji VEGF, receptorów VEGFR1 i VEGFR2 oraz białka GLUT1 w guzach neuroblastycznych u dzieci.”
  Promotor: dr hab. prof. nadzw. Ewa Andrzejewska  (28.06.2016 r.)
 • Katarzyna Stańczak  „Ocena skuteczności postępowania rehabilitacyjnego po zabiegu rekonstrukcji więzadła  krzyżowego przedniego.”
  Promotor: dr hab. prof. nadzw. Marcin Sibiński  (19.09.2016 r.)
 • Oskar Szram „Ocena wyników leczenia złamań podkłykciowych żuchwy metodą stabilnej osteosyntezy  minipłytkowej.”
  Promotor: prof. dr hab. Piotr Arkuszewski  (19.09.2016 r.)
 • Kamila Szymacha „Ocena lokalizacji oraz budowy strukturalnej i mikroskopowej zębiaków.”
  Promotor: dr hab. prof. nadzw. Anna Janas-Naze  (19.09.2016 r.)
 • Paweł Milner  „Ocena przydatności klinicznej urządzenia VELscope VX w diagnostyce zmian o nieokreślonym potencjale rozrostowym zlokalizowanych na powierzchni błony śluzowej jamy ustnej.”
  Promotor: dr hab. prof. nadzw. Anna Janas-Naze  (19.09.2016 r.)
 • Małgorzata Maciejewska-Franczak  „Satysfakcja z leczenia atopowego zapalenia skóry u dzieci.”
  Promotor: prof. dr hab. Adam Antczak (19.09.2016 r.)
 • Katarzyna Bajszczak „Psychologiczne aspekty jakości życia pacjentów z zaburzeniami rozwoju płci z chromosomem Y w kariotypie.”
  Promotor: prof. dr hab. Jolanta Słowikowska-Hilczer  (19.09.2016 r.)
 • Magdalena Zaczeniuk „Określenie mechanizmu zapalnego powysiłkowego skurczu oskrzeli u dzieci w wieku szkolnym.”
  Promotor: prof. dr hab. Iwona Stelmach  (19.09.2016 r.)
 • Łukasz Cichalewski „Określenie częstości występowania oraz środowiskowych czynników ryzyka powysiłkowego skurczu oskrzeli u dzieci w wieku szkolnym.”
  Promotor: prof. dr hab. Iwona Stelmach  (19.09.2016 r.)
 • Tomasz Ciurus „Znaczenie wariantów polimorficznych w genach CYP2C9 i VKORC1 dla przewlekłej terapii warfaryną w populacji polskiej”
  Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Lelonek (18.10.2016 r.)
 • Katarzyna Poklękowska „Poziom zabezpieczenia świadczeń rehabilitacyjnych w odniesieniu do zapotrzebowania na zabiegi fizjoterapeutyczne realizowane w latach 2007-2009 w ramach zakresu fizjoterapia ambulatoryjna na terenie województwa mazowieckiego.”
  Promotor: dr hab. prof. nadzw. Maciej Kupczyk (18.10.2016 r.)
 • Sebastian Pryliński „Wpływ sposobu wypełnienia ubytków i aktywacji polimeryzacji na efekty termiczne podczas sieciowania materiałów kompozytowych.”
  Promotor: prof. dr hab. Jerzy Sokołowski (18.10.2016 r.)
 • Sylwia Majewska-Beśka „Ocena utrzymania wypełnień w zębach mlecznych po zastosowaniu różnych metod przygotowania ubytku próchnicowego – badania kliniczne i doświadczalne .”
  Promotor: prof. dr hab. Joanna Szczepańska (15.11.2016 r.)
 • Lidia Pijankowska-Beksa „Ocena skuteczności lakowania, lakierowania i ozonoterapii pierwszych stałych zębów trzonowych na podstawie badań klinicznych i laboratoryjnych.”
  Promotor: prof. dr hab. Joanna Szczepańska (15.11.2016 r.)
 • Małgorzata Tomaszewska-Kowalska „Częstość i charakter zakażeń miejsca operowanego wywołanych przez pałeczki Gram(-) z rodziny enterobacteriaceae i ziarniaki Gram(+) z rodzaju staphylococcus u chorych operowanych w wybranych oddziałach zabiegowych.”
  Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Kołomecki (15.11.2016 r.)
  Promotor pomocniczy: dr n. med. Jan Sopiński
 • Katarzyna Łokieć „Ocena skuteczności diety redukującej masę ciała u kobiet w okresie pomenopauzalnym z zespołem hiperalimentacji i otyłością.”
  Promotor: prof. dr hab. Krystyna Stec-Michalska (15.11.2016 r.)
 • Beata Talar „Molekularne mechanizmy działania pentoksyfiliny w komórkach czerniaka.”
  Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Czyż (15.11.2016 r.)
 • Anna Nowek-Ratajska „Elektrokardiograficzne czynniki prognostyczne pozytywnej odpowiedzi na terapię resynchronizującą serca.”
  Promotor: dr hab. prof. nadzw. Jerzy K. Wranicz (15.11.2016 r.)
 • Justyna Chałubińska-Fendler „Analiza tekstur obrazu tomografii komputerowej oraz profil immunologiczny w monitorowaniu powikłań radioterapii u chorych napromienianych z powodu raka płuca.”
  Promotor: prof. dr hab. Jacek Fijuth (15.11.2016 r.)
 • Renata Zielińska „Radiologiczna ocena progresji zmian próchnicowych po zastosowaniu infiltracji żywicą o niskiej lepkości (Icon). Badania in vivo.”
  Promotor: prof. dr hab. Danuta Piątowska (06.12.2016 r.)
 • Maciej Sałaga „nowe potencjalne środki terapeutyczne pochodzenia naturalnego i syntetycznego o działaniu przeciwbiegunkowym, przeciwzapalnym i przeciwbólowym w układzie pokarmowym.”
  Promotor: dr hab. prof. nadzw. Jakub Fichna (06.12.2016 r.)
 • Łukasz Mokros „Chronotyp i struktura temperamentu jako predyktory zaburzeń nastroju i niskiej jakości snu wśród studentów medycyny.”
  Promotor: dr hab. prof. nadzw. Tadeusz Pietras (06.12.2016 r.)
  Promotor pomocniczy: dr Andrzej Witusik
 • Joanna Pietrzak „Poziom lęku i depresji a jakość życiaq u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów przed i po wszczepieniu endoprotezy stawu biodrowego lub kolanowego.”
  Promotor: dr hab. prof. nadzw. Tadeusz Pietras (06.12.2016 r.)

WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY

Rok 2019
 • dr n. farm Pietrzak Jacek (18.12.2019r.)
 • dr n. farm. Milena Korczak; „Wpływ niefarmakologicznych metod terapii schorzeń układu ruchu na stosowanie leków przeciwbólowych i jakość życia w sanatoriach Busko-Zdrój”. Promotor: dr hab. Jacek Owczarek (16.04.2019)
 • dr n. farm. Łysakowska Magdalena; „Nowe analogi nukleotydów zawierające naturalne i modyfikowane nukleozasady”. Promotor: prof. dr hab. Dorota Piotrowska (29.05.2019)
 • dr n. farm. Agata Maria Krupa-Burtnik; „Wpływ zonisamidu na wybrane ośrodkowe efekty działania etanolu stosowanego długotrwale w zwierzęcych modelach eksperymentalnych”. Promotor: dr hab. prof. nadzw. UM Bogusława Pietrzak (29.05.2019)
 • dr n. farm. Katarzyna Karkutt-Miłek; „Postać Leopolda Skulskiego – farmaceuty i męża stanu na tle przemian polityczno-gospodarczych na ziemiach polskich i w Europie w okresie obu wojen światowych”. Promotor: prof. dr hab. Daria Orszulak-Michalak (09.07.2019)
Rok 2018
 • Dr nauk farmaceutycznych Joanna Orłowska: „Biofarmaceutyczna ocena jakości opatrunków zbudowanych z karboksymetylocelulozy, alginianu wapnia i dibutyrylochityny oraz ich wpływ na proces gojenia ran”. Promotor: prof. dr hab. Daria Orszulak-Michalak (26.04.2018)
 • Dr nauk farmaceutycznych Kamila Czarnecka: „Nowe hybrydy pochodnych tetrahydroakrydyny oraz cyklopentachinoliny jako inhibitory acetylocholinoesterazy o wielokierunkowym działaniu”. Promotor: prof. dr hab. Paweł Szymański (26.04.2018)
 • Dr nauk farmaceutycznych Michał Klimczak: „Wpływ heksachloronaftalenu (HxCN) na wybrane wskaźniki toksyczności podprzewlekłej u samic szczura”. Promotor: dr hab. prof. nadzw.UM Anna Kilanowicz-Sapota (22.05.2018)
 • Dr nauk farmaceutycznych Wioletta Kmieciak: „Szczepy grupy Staphylococcus intermedius (SIG) izolowane z materiałów klinicznych od ludzi i od zwierząt towarzyszących – identyfikacja i potencjał chorobotwórczy”. Promotor: prof. dr hab. Eligia M. Szewczyk (22.05.2018)
 • Dr nauk farmaceutycznych Magdalena Bulska: „Ocena transportu przezłożyskowego erytromycyny stosowanej w terapii okołoporodowej GBS” . Promotor: prof. dr hab. Daria Orszulak-Michalak (26.06.2018).
 • Dr nauk farmaceutycznych Nina Chufarova: „Novel multifunctional acridine hybrids as acetylcholinesterase inhibitors for Alzheimer’s disease treatment” . Promotor: prof. dr hab. Paweł Szymański (20.11.2018)
 • Dr nauk farmaceutycznych Kinga Kasperkiewicz: „Nowe pochodne kumaryn o potencjalnej aktywności antykoagulacyjnej”. Promotor: prof. dr hab. Elżbieta Budzisz (18.12.2018)
 • Dr nauk farmaceutycznych Anna Hartwich: „Poszukiwanie biologicznie aktywnych azopurynowych analogów nukleotydów” . Promotor: dr hab. Iwona E. Głowacka (18.12.2018)
Rok 2017
 • dr n. farm. Lachowicz Malwina: Wpływ nowego solubilizatora Rofam 70 na rozpuszczalność octanu megestrolu”. Promotor: dr hab. prof. nadzw.UM Paweł Szymański (06.06.2017)
 • dr n. farm. Gotkowska Joanna: „Nowe izoksazolidynowe analogi homonukleozydów”. Promotor: dr hab. prof. nadzw.UM Dorota Piotrowska (06.06.2017)
 • dr n. farm. Ciszewski Marcin: „Czynniki chorobotwórczości Streptococcus dysgalactiae – paciorkowców ropotwórczych izolowanych od ludzi i zwierząt”.  Promotor: prof. dr hab. Eligia M. Szewczyk (06.06.2017)
 • dr n.farm. Karolina Boryna: „Analiza jakościowa i ilościowa składników wybranych wyrobów perfumeryjnych z linii orientalnej z zastosowaniem techniki GC/MS”. Promotor: dr hab. prof. nadzw. WSIU Joanna Borowiecka (07.03.2017)
 • dr n.farm. Anna Kołodziejczak: „Ocena wpływu laseroterapii frakcyjnej nieablacyjnej, radiofrekwencji bipolarnej na skórę okolicy oczu” . Promotor: prof. dr hab. Helena Rotsztejn (14.11.2017)
 • dr n.farm. Adam Pastuszko: „Synteza, badania fizyko-chemiczne oraz ocena aktywności cytotoksycznej arenowych pochodnych rutenu(II) z wybranymi ligandami” . Promotor: prof. dr hab. Elżbieta Budzisz (14.11.2017)
 • dr n. farm. Anna Skoczyńska: „π- elektronowe związki kompleksowe Ru(II) z wybranymi ligandami o potencjalnej aktywności przeciwnowotworowej”. Promotor: prof. dr hab. Elżbieta Budzisz (19.12.2017)
Rok 2016
 • dr n. farm. Agnieszka Jeleń: „Ocena genu ABCB1 u chorych na depresję”. Promotor: dr hab. prof. nadzw.UM Ewa Balcerczak (15.11.2016)
 • dr n. farm. Paulina Olszewska „Ocena molekularnego mechanizmu działania nowych pochodnych tetrahydroakrydyny i cyklopentachinoliny jako potencjalnych związków przeciwnowotworowych”. Promotor: dr hab. prof. nadzw.UM Paweł Szymański (18.10.2016)
 • dr n. farm. Ewa Zwierzynska: „Ocena ośrodkowej interakcji retigabiny z etanolem w wybranych modelach doświadczalnych”. Promotor: dr hab. Bogusława Pietrzak (18.10.2016)
 • dr n. farm. Elżbieta Małgorzata Nowak: „Wybrane właściwości fizykochemiczne suchych mianowanych ekstraktów roślinnych Ex. Hederae helicis e fol.aq.  i spir. siccum”. Promotor: prof. dr hab. Marian M. Zgoda. (26.01.2016)
 • dr n. farm. Magdalena Grabkowska-Drużyc: „Nowe izoksazolidynowe analogi c-nukleotydów”. Promotor: dr hab. prof. nadzw.UM Dorota G. Piotrowska. (26.04.2016)
Rock 2015
 • dr n. farm. Sebastian Czajka: „Badanie uwalniania substancji aktywnej ze stałej postaci leku wybranych leków z grupy ośrodkowego układu nerwowego znajdujących się w okresie ważności oraz przeterminowanych”. Promotor: prof. dr hab. Andrzej Stańczak (30.06.2015)
 • dr n. farm. Jakub Ł. Wojcieszak: „Wpływ peptydów z rodziny sekretyna/glukagon/PACAP/VIP na komórki siatkówczaka linii Y79”. Promotor: prof. dr hab. Jolanta B. Zawilska ( 30.06.2015)
 • dr n. farm. Małgorzata Fabijańska: „Ocena aktywności cytotoksycznej i zdolności do indukcji apoptozy in vitro nowego kompleksu platyny(II) z 3-aminoflawonem”. Promotor: prof. dr hab. Justyn Ochocki (29.09.2015)
 • dr n.farm. Karolina Maria Nowak: „Dwuwarstwowe systemy polimerowe do zastosowania w powikłaniu poekstrakcyjnym zęba”. Promotor: dr hab. prof. nadzw.UM Kazimiera H.Bodek (27.10.2015)
 • dr n. farm. Piotr Michel: „Analiza metabolomiczna i aktywności biologicznej liści Gaultheria procumbens L. (Ericaceae)”. Promotor: dr hab. prof. nadzw.UM Monika Olszewska (15.12.2015)
Rok 2014
 • dr n. farm. Adam Karpiński: „Chemometryczna analiza z walidacją HPLC nowych pochodnych tetrahydroakrydyny”. Promotor: prof. dr hab. Elżbieta Mikiciuk-Olasik (23.10.2014)
 • dr n. farm. Justyna Żerańska: „Zastosowanie rekombinowanego czynnika wzrostu fibroblastów w produktach do pielęgnacji skóry”. Promotor: prof. dr hab. Elżbieta Budzisz (23.10.2014)
 • dr n. farm. Kamil Kokosza: „Izoksazolidynowe analogi nukleotydów z łącznikiem karbomoilowym”. Promotor: dr hab. Dorota G.Piotrowska (23.10.2014)
 • dr n. farm. Magdalena Szemraj: „Charakterystyka i podobieństwo plazmidów bakterii bytujących w tej samej niszy ekologicznej – na skórze człowieka”. Promotor: prof. dr hab. Eligia M. Szewczyk (11.12.2014)
 • dr n. farm. Andrzej Łazarenkow: „ Synteza, analiza spektroskopowa i aktywność biologiczna nowych pochodnych 3-formylochromonu i związków kompleksowych z jonami Cu(II)”. Promotor: dr hab. Joalnta Nawrot-Modranka (11.12.2014)
 • dr n. farm. Emilia Bankowska „Synteza i badania właściwości biologicznych fosfonianów, pochodnych 1,2,3 triazoli”. Promotor: prof. dr hab. Andrzej E. Wróblewski. (25.02.2014)
 • dr n. farm. Ewelina Hoffman: „Wpływ kwasu retinowego (ATRA) oraz trójtlenku arsenu (ATO) na proliferację in vitro komórek nowotworów litych oraz ekspresję prokoagulanta nowotworowego (CP)”. Promotor: prof. dr hab. Wojciech Mielicki. (15.04.2014)
 • dr n. farm. Karol Kluczek: „ Badanie uwalniania substancji aktywnej ze stałej postaci leku wybranych leków kardiologicznych znajdujących się w okresie ważności oraz przeterminowanych”. Promotor: prof. dr hab. Andrzej Stańczak. (15.04.2014)
 • dr n. farm. Małgorzata Barańska: „Polimorfizm genetyczny CYP2D6 u chorych na toczeń rumieniowaty układowy i twardzinę układową”. Promotor: prof. dr hab. Jadwiga Skrętkowicz. (15.04.2014).
 • dr n. farm. Marcin Jażdżyk: „Ocena jakościowa oraz ilościowa ekspresji genu ABCB1 w bioptatach błony śluzowej żołądka pacjentów zakażonych Helicobacter pylori”. Promotor: prof. dr hab. Ewa Balcerczak. (24.06.2014)
Rok 2013
 • dr n. farm. Malwina Bartczak-Tomczyk : „ Ocena transkryptów  genu P65/FJ 19494.1 powstałych w procesie alternatywnego składania oraz poszukiwanie zależności pomiędzy ich poziomami a parametrami kliniczno-patologicznymi w rakach jelita grubego”.
  Promotor: prof. dr hab. Marek Mirowski .( 09.04.2013)
 • dr n. farm. Jowita Piotrowska: Związki powierzchniowo czynne z grupy polioksyetylenowanych estrów kwasów tłuszczowych z gliceryną”.
  Promotor: prof. dr hab. Marian M. Zgoda. (11.06.2013)
 • dr n. farm. Iwona Masłowska-Lipowicz: „Synteza pochodnych 4-hydroksypiperydyny jako potencjalnych nieimidazolowych antagonist receptora H3 ”.
  Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Walczyński. (11.06.2013)
 • dr n. farm. Marta Żebrowska: „Ocena polimorfizmów w pozycjach 1236, 2677, 3435 genu ABCB1 w bioptatach błony śluzowej żołądka pacjentów zakażonych Helicobacter pylori”.
  Promotor: prof. dr hab. Ewa Balcerczak. (22.10.2013)
 • dr n. farm. Aleksandra Owczarek: „Badania składu chemicznego i aktywności biologicznej wybranych gatunków z rodzaju Geum. L.” Promotor: prof. dr hab. Jan Gudej. (22.10.2013)
 • dr n. farm. Kaja Biegańska: „ Działania biologiczne oreksyn: badania porównawcze na astrocytach kory mózgowej szczura i komórkach linii C6 glejaka szczura”.
  Promotor: prof. dr hab. Jolanta B.Zawilska. (22.10.2013)
 • dr n. farm. Michał Dudarewicz: „Genetycznie uwarunkowany polimorfizm metabolizmu ksenobiotyków u chorych na nieswoiste zapalenie jelit”.
  Promotor: prof. dr hab.Jadwiga Skrętkowicz. (26.11.2013)
 • dr n. farm. Magdalena Markowicz-Piasecka: „Use of dendrimers in the preparation technology of iminodiacetic acid  derivatives as diagnostic agents for nuclear magnetic resonance tomography” . 
  Promotor: prof. dr hab. Elżbieta Mikiciuk-Olasik. (26.11.2013) – nowy tryb
 • dr n. farm. Łukasz Dobrzyński: „ Technologia wytwarzania kapsułek miękkich  z lipofilowym środkiem leczniczym (ibuprofenem) w formie rdzenia o jednofazowej strukturze”. Promotor: prof. dr hab. Marian M. Zgoda. (26.11.2013).

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU Z ODDZIAŁEM PIELĘGNIARSTWA I POŁOŻNICTWA

Rok 2019
 • dr n. med. Ciabiada-Bryła Beata; 17.12.2019
 • dr n. med. Szkiela Marta; 17.12.2019
 • dr n. med. Długosz-Pokorska Angelika; 24.09.2019
 • dr n. med. Wawro Marta; 17.09.2019
 • dr n. o zdrowiu Mędra Aleksandra; 17.09.2019
 • dr n. med. Ponamarszczuk Halszka; 19.02.2019
 • dr n. o zdrowiu Rychter Anna; 19.03.2019
 • dr n. o zdrowiu Mitał Marcin; 21.05.2019
 • dr n. med Żelechowska Paulina, 17.09.2019
 • dr n. med. Kozłowska Elżbieta, 17.09.2019
Rok 2018
 • dr n.med. Popielarski Marcin; 18.09.2018
 • dr n. med. Malwina Lisek; 19.06.2018
 • dr n. med. Burska Karolina; 17.04.2018
 • dr n.o zdrowiu Guligowska Agnieszka; 11.12.2018
Rok 2017
 • dr n. med. Marcin Talar; „Zmiany ekspresji i aktywności COX-2 w warunkach hiperglikemii oraz mechanizmy regulacji wazomotoryki naczyń wieńcowych w zwierzęcych modelach cukrzycy”; Promotor: prof. dr hab. Cezary Watała; 21.03.2017
 • dr n. med. Małgorzata Loba; „Ocena mikrokrążenia siatkówkowego u pacjentów z cukrzycą i różnym stopniem zaawansowania powikłań makronaczyniowych”; Promotor: dr hab. Leszek Czupryniak; 25.04.2017
 • dr n. o zdrowiu Anna Ignaczak; „Czynniki ryzyka wystąpienia hipoglikemii u chorych na cukrzycę leczonych ciągłym dożylnym wlewem insuliny”; Promotor: dr hab. Leszek Czupryniak; 20.06.2017
 • dr n. o zdrowiu Anna Borkowska: „Wpływ dobowej zmienności glikemii na wartości hemoglobiny glikowanej (HbA1c) u chorych na cukrzycę typu 1 i typu 2”.;  Promotor: dr hab. Leszek Czupryniak; 20.06.2017

 

Rok 2016
 • dr n. o zdrowiu Agnieszka Kolmaga; „Czynniki ryzyka chorób dieto-zależnych w populacji młodzieży łódzkiej”; Promotor: dr hab. Franciszek Szatko prof. UM; 19.01.2016
 • dr n.med. Ewelina Matusiak-Wieczorek; „Wpływ hipoterapii na zdolność utrzymania równowagi ciała u osób z mózgowym porażeniem dziecięcym”; Promotor: prof. dr hab. Marek Synder; 12.04.2016
 • dr n.med. Katarzyna Smyj; „Badania nad wpływem programu rehabilitacji na jakość życia i wydolność czynnościową stawu kolanowego u pacjentów po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego współistniejącego z innymi obrażeniami”; Promotor: prof. dr hab. Andrzej Buczyński; 08.06.2016
 • dr n. o zdrowiu Agniszka Gołuchowska; „Stężenie wybranych lipoprotein i biodostępność tlenku azotu u mężczyzn z chorobą niedokrwienną serca uczestniczących w kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej”; Promotor: prof. dr hab. Anna Jegier; 21.06.2016
 • dr n. o zdrowiu Ewa Lewandowska; „Ocena morfometryczna tkanki tłuszczowej żółtej oraz wątroby u osób otyłych”; Promotor: dr hab. prof. nadzw. Andrzej Zieliński; 21.06.2016
 • dr n. biol. Piotr Czarny; „Uszkodzenia i naprawa DNA oraz zmienność genów szlaku naprawy DNA przez wycinanie zasad w depresji”; Promotor: dr hab. Tomasz Śliwiński prof. UŁ; 27.09.2016
 • dr n. med. Michał Stankiewicz-Rudnicki; „Analiza wpływu PEEPu i odmy otrzewnowej na wentylację pacjentów bariatrycznych podczas znieczulenia ogólnego w oparciu o tomografię impedancji elektrycznej”; Promotor: prof. dr hab. Wojciech Gaszyński; 15.11.2016
Rok 2015
 • dr n. med. Magdalena Roszczyk; „Udział melatoniny i jej błonowych receptorów w regulacji uwalniania wazopresyny i oksytocyny z układu podwzgórze-część nerwowa przysadki szczura in vitro”; Promotor: prof. dr hab. Marlena Juszczak; 21.04.2015
 • dr n. społ. Katarzyna Pawlak-Sobczak; „Miejsce i rola Kościoła katolickiego w polskim dyskursie publicznym”; Promotor: dr hab. Marek Czyżewski; 01.06.2015
 • dr n. med. Anna Klimczak; „Ocena progresji choroby nowotworowej przełyku pacjentów populacji kaukaskiej na podstawie analizy ekspresji wybranych genów”; Promotor: prof. dr hab. Janusz Szemraj; 16.06.2015
 • dr n. med. Magdalena Witkowska; „Ocena ekspresji białek z rodziny SMAD u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową w odniesieniu do innych czynników prognostycznych”; Promotor: prof. dr hab. Piotr Smolewski; 15.09.2015
 • dr n. o zdrowiu Krzysztof Pękala; „Trafność wybranych narzędzi samoopisu (kwestionariuszy) w rozpoznawaniu depresji”; Promotor: dr hab. Tomasz Sobów prof. UM; 15.09.2015
Rok 2014
 • dr n. med. Katarzyna Lubecka-Pietruszewska; „Rola roślinnych polifenoli i klofarabiny w epigenetycznej regulacji transkrypcji wybranych genów supresorowych w komórkach linii raka piersi”; Promotor: prof. dr hab. Krystyna Fabianowska-Majewska; 18.02.2014
 • dr n. med. Łukasz Wieteska; „Ocena aktywności prokariotycznych modułów addykcyjnych w kontekście poszukiwania nowych immunotoksyn”; Promotor: prof. dr hab. Janusz Szemraj; 18.02.2014
 • dr n. o zdrowiu Iwona Strzelecka; „Czy ewoluujące wady serca u płodu stanowią odrębny problem kliniczny?”; Promotor: prof. dr hab. Maria Respondek – Liberska; 18.03.2014
 • dr n. społ. Błażej Kmieciak; „Prawa pacjenta i ich ochrona. Studium socjologiczne”; Promotor: dr hab. Krzysztof Motyka; 15.05.2014
 • dr n. o zdrowiu Dorota Małańczuk; „Ocena opieki położniczej w aspekcie kształtowania postaw sprzyjających karmieniu piersią”; Promotor: dr hab. Piotr Woźniak; 21.10.2014
 • dr n. med. Beata Kunikowska; „Analiza wpływu opieki pielęgniarskiej i edukacji chorego na jakość życia chorych po udarze niedokrwiennym mózgu”; Promotor: dr hab. prof. nadzw. Jolanta Kujawa; 21.10.2014
 • dr n. o zdrowiu Anna Rybarczyk-Szwajkowska; „Zarządzanie jakością szpitalnych świadczeń zdrowotnych w województwie łódzkim”; Promotor: dr hab. Romuald Holly prof. UM; 18.11.2014
 • dr n. o zdrowiu Krystyna Rochala; „Ocena profilu biofizycznego płodu a stan noworodka po porodzie”; Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Krasomski; 16.12.2014
Rok 2013
 • dr n. med. Anna Rutkowska; „Ocena jakości świadczeń medycznych udzielanych w okresie przedszpitalnym dziecku po urazie”; Promotor: dr hab. prof. nadzw. Grażyna Skotnicka – Klonowicz; 15.01.2013
 • dr n. o zdrowiu Adam Rzeźnicki; „Zachowania dotyczące palenia tytoniu przez studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w latach 2007-2011”; Promotor: dr hab. Włodzimierz Stelmach; 15.01.2013
 • dr n. o zdrowiu Małgorzata Pikala; „Analiza umieralności i utraconych standardowych oczekiwanych lat życia w województwie łódzkim w latach 1999-2008”; Promotor: dr hab. Irena Maniecka-Bryła prof. UM; 16.04.2013
 • dr n. o zdrowiu Dorota Kilańska; „Środowisko pracy a poczucie satysfakcji pielęgniarek-ekspozycja oczekiwań i wyobrażeń”; Promotor: dr hab. Wojciech Bielecki; 21.05.2013
 • dr n. med. Edyta Skibińska; „Zarządzanie produktem ubezpieczenia zdrowotnego”; Promotor: prof. dr hab. Łukasz Sułkowski; 18.06.2013
 • dr n. med. Katarzyna Hamara; „Analiza ekspresji genów biorących udział w regulacji poziomu jonów żelaza w nowotworach jelita grubego”; Promotor: prof. dr hab. Janusz Szemraj; 15.10.2013
 • dr n. med. Jacek Szymański; „Unaczynienie żylne nerki u świni”; Promotor: dr hab. Piotr Oszukowski prof. UM; 15.10.2013
 • dr n. o zdrowiu Monika Burzyńska; „Samoocena stanu zdrowia i jakości życia osób starszych korzystających z pomocy społecznej”; Promotor: dr hab. Irena Maniecka-Bryła prof. UM; 19.11.2013
 • dr n. farm. Michał Dudarewicz; „Genetycznie uwarunkowany polimorfizm metabolizmu ksenobiotyków u chorych na nieswoiste zapalenie jelit”; Promotor: prof. dr hab. Jadwiga Skrętkowicz; 26.11.2013

WYDZIAŁ NAUK BIOMEDYCZNYCH I KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO

Rok 2019
 1. Dagmara Wójkowska [data obrony: 10.01.2019 r.]
 2. Maciej Walczak [data obrony: 11.04.2019 r.]
 3. Zuzanna Burzyńska [data obrony: 7.03.2019 r.]
 4. Dominik Wojtczak
 5. Paweł Woźniak
 6. Kamila Rosiak
 7. Tomasz Matyjas [data obrony: 28.06.2019 r.]
Rok 2018
 1. Katarzyna Zarzycka [data obrony: 11.10.2018 r.]
 2. Karol Sieniawski [data obrony: 15.11.2018 r.]
 3. Agnieszka Dworzyńska [data obrony: 15.11.2018 r.]
 4. Karolina Kowalska [data obrony: 6.12.2018 r.]
Rok 2017
 1. Mariusz Szewczyk [data obrony: 8.06.2017 r.]
 2. Agata Kowalczyk [data obrony: 28.09.2017 r.]
 3. Magda Lewandowska [data obrony: 29.06.2017 r.]
 4. Waldemar Jałocha [obrona w dniu 7 grudnia 2017 r.]
Rok 2016
 1. Edyta Owsiak [data obrony: 05.04.2016 r.]
 2. Melania Mikołajczyk [data obrony: 30.06.2016r.]
 3. Maria Mazur [data obrony: 22.09.2016r.]
 4. Maciej Ziarek [data obrony: 08.09.2016 r.]
 5. Marta Winiecka-Klimek[data obrony: 22.09.2016r.]
 6. Karolina Skołucka-Szary [data obrony: 6.10.2016r.]
 7. Łukasz Michalski [data obrony: 10.11.2016 r.]
 8. Jolanta Zięba [data obrony: 10.11.2016 r.]
 9. Raaid T. Yousif Al. Tarrawi [doktorat odrzucony i zamknięty w dniu 22.09.2016r.]
 10. Adam Madej [data obrony: 6.10.2016 r.]
Rok 2015
 1. Paulina Hejduk [data obrony: 24.06.2015]
 2. inż. Dorota Kacprzak [data obrony: 24.06.2015]
 3. Ewa Pniewska [data obrony: 24.06.2015]
 4. Mateusz Banaszczyk [data obrony: 14.10.2015]
 5. inż. Gabriela Turek [data obrony: 9.12.2015r.]
Rok 2014
 1. Agata Sarniak [data obrony: 08.01.2014]
 2. Agnieszka Głowacka [data obrony: 02.04.2014]
 3. Miłosz Dobrogowski [data obrony: 04.06.2014]
 4. Andrzej Zieleniak [data obrony: 25.06.2014]
 5. Izabela Burzyńska-Pędziwiatr [data obrony: 08.10.2014]
 6. Emilia Zgórzyńska [data obrony: 08.10.2014]
 7. Arkadiusz Tomasz Olędzki [ data obrony: 05.11.2014]
Rok 2013-2011
 1. Aleksandra Stańczak [data obrony: 09.01.2013]
 2. Michał Markowski [data obrony: 09.01.2013]
 3. Katarzyna Paduszyńska [data obrony: 06.02.2013]
 4. Paulina Kleniewska [data obrony: 09.10.2013]

2012

 1. Tomasz Płoszaj [data obrony: 11.01.2012]
 2. Katarzyna Połatyńska [data obrony: 07-03-2012]
 3. Magdalena Staniszewska [data obrony: 07-03-2012]
 4. Monika Żelazowska (Matyjaszczyk) [data obrony: 04-04-2012]
 5. Magdalena Nowakowska (Byczewska) [data obrony: 17-10-2012]
 6. Emilia Łuczak [data obrony: 07-11-2012]
 7. Anna Gajos-Michniewicz [data obrony: 05-12-2012]
 8. Katarzyna Kośla [data obrony: 05-12-2012]

2011

 1. Bartłomiej Jakóbczyk [data obrony: 11.05.2011r.]
 2. Wioletta Wujcicka [data obrony: 15.06.2011r.]
 3. Karolina Pospiech (Seta) [data obrony: 19.10.2011r.]
 4. Joanna Wieczfińska (Stefańska) [data obrony: 19.10.2011r.]
 5. Marcin Kosmalski [data obrony: 19.10.2011r.]
 6. Mariusz Wróblewski [data obrony: 14.12.2011]

INNE

Rok 2019
 • dr inż. n. chem. Tałaj Julita (30.09.2019) – Politechnika Łódzka; Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
 • dr n. biol. Ewelina Woźniak (29.01.2019) – Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii Ochrony Środowiska
 • dr n. med. Joanna Woźny (13.03.2019) – Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki) w Łodzi
 • dr n.biol. Gerszon Joanna (24.09.2019) – Uniwersytet Łódzki; Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Rok 2018
 • dr n. fiz. Przemysław Brzykcy (12.06.2018) – Politechnika Łódzka, Wydział Fizyki Technologicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej
 • dr inż. n. tech. Zofia Kula (14.12.2018) – Politechnika Łodzka, Wydział Mechaniczny
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP