Uczelnia

Strona główna » Uczelnia » Strategia

Strategia

MISJA:

Zapew­ni­amy wysoką jakość ksz­tałce­nia i badań naukowych w dziedzinie nauk medy­cznych i nauk o zdrow­iu. Wnosimy znaczą­cy wkład w rozwój sys­te­mu opie­ki zdrowot­nej. Jesteśmy sprawnie zarządzaną uczel­nią, której fun­da­mentem są ludzie – zdol­ni stu­den­ci, znakomi­ci dydak­ty­cy, naukow­cy z pasją, pro­fesjon­al­ni menedżerowie.

WIZJA:

Do 2025 r. staniemy się:

 • rozpoz­nawal­ną za granicą uczel­nią badaw­c­zo-dydak­ty­czną, pode­j­mu­jącą współpracę z part­nera­mi o między­nar­o­dowej renomie,
 • lid­erem badań klin­icznych i między­nar­o­dowych pro­jek­tów naukowych,
 • liczą­cym się konkurentem na rynku usług eduka­cyjnych,
 • atrak­cyjnym pra­co­daw­cą, który inspiru­je, angażu­je i wspiera.

WARTOŚCI:

 • WSPÓLNOTA
  Tworzymy społeczność, w której relac­je oparte są na zau­fa­niu, sza­cunku i życ­zli­woś­ci.
 • WOLNOŚĆ
  Nasza uczel­nia jest miejscem, gdzie ścier­a­ją się różne postawy i poglądy, gdzie obow­iązu­je wol­ność słowa i myśli.
 • RÓWNOŚĆ
  Dążymy do tego, aby wszyscy członkowie naszej społecznoś­ci czuli się spraw­iedli­wie i równo trak­towani.
 • OTWARTOŚĆ
  Jesteśmy otwar­ci na współpracę – świado­mi swo­jej roli w roz­wo­ju mias­ta, regionu i kra­ju.
 • JAKOŚĆ
  Wdrażamy najwyższe stan­dardy jakoś­ci we wszys­t­kich obszarach dzi­ałal­noś­ci.
 • EFEKTYWNOŚĆ
  Dbamy o rozwój włas­nych zasobów i efek­ty­wnie je wyko­rzys­tu­je­my.
 • ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
  Jesteśmy odpowiedzial­ni społecznie – wspier­amy zielone inic­jaty­wy, wdrażamy rozwiąza­nia przy­jazne zdrow­iu i środowisku.
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP