Uczelnia

Strona główna » Uczelnia » Historia

Historia

20-lecie międzywojenne – pierwsze starania o założenie wyższej szkoły lekarskiej

Idea pow­sta­nia wyższego szkol­nict­wa medy­cznego w Łodzi się­ga dwudziestole­cia między­wo­jen­nego. Wtedy to łódzkie środowisko lekarskie zaczęło czynić zde­cy­dowane stara­nia o założe­nie wyższej szkoły lekarskiej.

więcej…

1945 – Wydziały Medyczne w Uniwersytecie Łódzkim

Uni­w­er­sytet Łódz­ki powołano dekretem Rady Min­istrów dnia 24 maja 1945 roku. Pier­wszym rek­torem uczel­ni został prof. Tadeusz Kotar­bińs­ki

więcej…

1950 – Akademia Medyczna w Łodzi – samodzielny start

24 październi­ka 1949 roku był momentem przeło­mowym dla łódzkiego ośrod­ka medy­cznego. Wtedy to na mocy roz­porządzenia Rady Min­istrów Rzecz­pospo­litej Pol­skiej utwor­zono samodziel­ną uczel­nię — Akademię Medy­czną w Łodzi.

więcej…

1957 — Powstaje Wojskowa Akademia Medyczna

W 1957 roku na mocy uch­wały Rady Min­istrów Pol­skiej Rzecz­pospo­litej Ludowej w Łodzi utwor­zono Wojskową Akademię Medy­czną, która prze­jęła główny obow­iązek ksz­tałce­nia medy­cznych kadr wojskowych.

więcej…

2002 — Powstaje Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Na progu XXI wieku miało miejsce jed­no z naj­do­niośle­jszych wydarzeń w dzie­jach łódzkiego wyższego szkol­nict­wa medy­cznego. Na mocy ustawy Sej­mu Rzecz­pospo­litej Pol­skiej z 27 lip­ca 2002 roku powołano do ist­nienia Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi, łącząc cywilną Akademię Medy­czną w Łodzi i Wojskową Akademię Medy­czną.

więcej…

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP