Uczelnia

Strona główna » Uczelnia » Struktura

Struktura

 • Jednostki

  jed­nos­t­ki naukowe, jed­nos­t­ki admin­is­tra­cyjne, podległoś­ci

 • Wydziały

  wykaz wydzi­ałów oraz odd­zi­ałów Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi

 • Szpitale kliniczne

  wykaz Uni­w­er­sytec­kich Szpi­tali Klin­icznych

 • Jednostki ogólnouczelniane

  wykaz jed­nos­tek ogól­nouczel­ni­anych

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP