Nauka

Strona główna » Nauka » Biuro Nauki, Strategii i Rozwoju

Biuro Nauki, Strategii i Rozwoju

Biuro Nauki, Strategii i Rozwoju zajmuje się w szczególności:

 • wykonywaniem zadań związanych z opracowaniem i realizacją strategii rozwoju Uniwersytetu:
 • opracowywaniem i aktualizowaniem projektów strategii oraz nadzorowaniem gromadzenia danych dotyczących jej realizacji,
 • analizą wskaźników i działań związanych z realizacją strategii,
 • sporządzaniem sprawozdań z realizacji strategii;
 • nawiązywaniem i koordynowaniem współpracy z zagranicznymi instytucjami i organizacjami naukowymi, uczelniami, przedsiębiorstwami oraz instytucjami i stałymi przedstawicielstwami Unii Europejskiej;
 • doradztwem związanym z pozyskiwaniem funduszy ze źródeł zewnętrznych na realizację projektów badawczych, rozwojowych i edukacyjnych;
 • monitorowaniem i sprawowaniem nadzoru formalnego nad prawidłową realizacją projektów badawczych, rozwojowych i edukacyjnych, finansowanych ze źródeł zewnętrznych, w tym przygotowywaniem umów cywilnoprawnych związanych z realizacją projektów;
 • współpracą z Krajowym i Regionalnym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych Unii Europejskiej;
 • opracowywaniem sprawozdań dotyczących międzynarodowej współpracy naukowej Uniwersytetu – na potrzeby władz Uniwersytetu, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej oraz rankingów;

Siedziba Biura Nauki, Strategii i Rozwoju
90-151 Łódź, ul. Muszyńskiego 2
Kontakt: tel.42 272 54 45 ;  e- mail: [email protected]
http://projekty.mul.edu.pl/

Jednostki w strukturze Biura Nauki, Strategii i Rozwoju
Dział Projektów,
Dział Projektów Międzynarodowych;
Dział Współpracy Zagranicznej.
Centrum Wsparcia Nauki;

Zespół Biura Nauki, Strategii i Rozwoju:

mgr Jarosław Horodecki  – Dyrektor Biura
mgr Aneta Andrzejczyk    –  Z-ca Dyrektora Biura
Piotr Jagiełło        – Główny architekt biznesowy
Tomasz Jasiński   – Koordynator ds. zrównoważonego rozwoju

Dział Projektów zajmuje się w szczególności:

  • weryfikacją zgłaszanych projektów badawczych, rozwojowych i edukacyjnych, finansowanych ze źródeł zewnętrznych, pod względem ich zgodności ze strategią rozwoju Uniwersytetu;
  • koordynowaniem przygotowania projektów inwestycyjnych, w tym zakupu aparatury naukowo-dydaktycznej, oraz obsługą administracyjną i realizacją projektów inwestycyjnych;
  • pozyskiwaniem funduszy ze źródeł zewnętrznych na realizację programów badawczych, rozwojowych i edukacyjnych;
  • współpracą z uczelniami, przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, instytucjami otoczenia biznesu oraz jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie przygotowywania projektów badawczych, finansowanych ze źródeł zewnętrznych, oraz tworzenia konsorcjów projektowych;
  • przygotowywaniem oraz realizacją projektów badawczych, rozwojowych i edukacyjnych, finansowanych ze źródeł zewnętrznych;
  • obsługą administracyjną projektów badawczych, rozwojowych i edukacyjnych, finansowanych ze źródeł zewnętrznych;
  • wykonywaniem czynności monitorujących i nadzorczych, związanych z realizacją projektów badawczych, rozwojowych i edukacyjnych, finansowanych ze źródeł zewnętrznych;
  • współpracą z Kwestorem w zakresie sporządzania dokumentacji finansowej dotyczącej realizowanych projektów, w tym przygotowania dokumentacji do kontroli finansowej;
  • organizowaniem szkoleń, warsztatów na temat możliwości finansowania projektów zgłaszanych i realizowanych przez Uniwersytet;
  • ewidencjonowaniem projektów badawczych, rozwojowych i edukacyjnych, zgłaszanych i realizowanych przez Uniwersytet, finansowanych ze źródeł zewnętrznych, oraz rejestrowaniem umów zawieranych przez Uniwersytet w związku z realizacją tych projektów.

Zespół Działu Projektów:

Dyrektor BNSiR                     –   mgr Jarosław Horodecki  tel. 785 911 524
mgr Agnieszka Barczyńska  – Specjalista ds. projektów  tel.785 911 615
mgr Przemysław Bazan        – Specjalista ds. projektów  tel.887 860 560
mgr Katarzyna Danisz           – Specjalista ds. projektów międzynarodowych  tel. 885 246 348
mgr Aleksandra Gilewicz      – Starszy specjalista ds. projektów tel.502 447 655
mgr Wioletta Komorowska  – Specjalista ds. projektów
mgr Ewa Kustosz                    – Specjalista ds. projektów  tel. 887 860 552
mgr Marcin Morawski           – Specjalista ds. projektów tel. 885 246 342
mgr Alina Ochrytkow            – Starszy specjalista ds. projektów  tel. 887 860 261
mgr Karolina Słoczyńska       – Starszy  specjalista ds. projektów
mgr Katarzyna Sufleta           – Specjalista ds. projektów  tel. 887 860 667
mgr Mateusz Szymczyk         – Starszy  specjalista ds. projektów  tel. 602 673  693
mgr Marika Wardecka           – Starszy  specjalista ds. projektów  tel. 785 911 623
mgr Emilia Wojciechowska   – Starszy  specjalista ds. projektów  tel. 885 664 410

Dział Projektów Międzynarodowych zajmuje się w szczególności:

 • opracowywaniem i zarządzaniem realizacją strategii współpracy międzynarodowej Uniwersytetu, w szczególności w zakresie projektów edukacyjnych, naukowych, naukowo- -badawczych, wdrożeniowych i innowacyjnych;
 • zarządzaniem relacjami Uniwersytetu z partnerami zagranicznymi, w tym z konsorcjum EIT Health; 3) wspieraniem jednostek organizacyjnych Uniwersytetu w kontaktach z partnerami zagranicznymi, w tym w tworzeniu interdyscyplinarnych zespołów projektowych;
 • wspieraniem jednostek organizacyjnych Uniwersytetu w identyfikowaniu i pozyskiwaniu projektów międzynarodowych, a tym samym w zwiększaniu udziału Uniwersytetu w międzynarodowych konsorcjach i zespołach badawczych;
 • koordynacją i kontrolą operacyjną działań podejmowanych przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu w ramach projektów międzynarodowych, w tym projektów realizowanych w ramach partnerstwa z EIT Health oraz EIT Regional Innovation Scheme (EIT RIS);
 • współpracą z Kwestorem w zakresie sporządzania dokumentacji finansowej dotyczącej realizowania projektów międzynarodowych, w tym przygotowywania dokumentacji do kontroli finansowej;
 • współpracą z jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu w zakresie działań komunikacyjnych związanych z udziałem Uniwersytetu w projektach międzynarodowych;
 • współpracą ze szpitalami klinicznymi Uniwersytetu, mającą na celu identyfikowanie i realizację wspólnych projektów międzynarodowych;
 • organizowaniem szkoleń oraz warsztatów na temat możliwości finansowania projektów międzynarodowych zgłoszonych i realizowanych przez Uniwersytet.

Zespół Działu Projektów Międzynarodowych:

Z-ca Dyrektora BNSiR    – mgr Aneta Andrzejczyk tel. 785 911 548
mgr Sylwia Horodecka   – Starszy specjalista ds. projektów
mgr Ewelina Łojewska   – Starszy specjalista ds. projektów międzynarodowych  tel.
dr inż. n. tech. Andrzej Siemaszko – Koordynator ds. projektów badawczo-rozwojowych
mgr Iwona Stefanek      – Starszy specjalista ds. projektów
mgr Agata Wiśniewska – Starszy specjalista ds. projektów  tel. 785 911 619
mgr Kinga  Zel              – Starszy specjalista ds. projektów międzynarodowych tel. 797 604 088

Dział Współpracy Zagranicznej zajmuje się w szczególności:

 • obsługą administracyjną realizowanego przez Uniwersytet międzynarodowego programu edukacyjnego Unii Europejskiej Erasmus+;
 • organizacją i obsługą administracyjną międzynarodowej wymiany naukowej studentów, doktorantów oraz pracowników w ramach innych programów edukacyjnych wspierających kształcenie;
 • obsługą administracyjną zagranicznych wyjazdów pracowników, doktorantów oraz studentów na kongresy naukowe, konferencje itp.;
 • opracowywaniem oraz rozpowszechnianiem informacji o wymianie międzynarodowej studentów i pracowników w ramach programów edukacyjnych wspierających kształcenie;
 • opracowywaniem danych statystycznych i sprawozdań dotyczących wymiany międzynarodowej studentów, doktorantów oraz pracowników – na potrzeby władz Uniwersytetu, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej oraz rankingów.

Zespół Współpracy Zagranicznej:

Kierownik      – mgr Justyna Strumiłło  tel. 887 860 563
mgr Agnieszka Szczerbicka      – Specjalista ds. wymiany międzynarodowej w celach naukowych
mgr Gracja Mecwaldowska-Domańska –  Specjalista ds. wymiany międzynarodowej studentów i pracowników
mgr Aleksandra Karaś –Specjalista ds. wymiany międzynarodowej
Wojciech Dyniak – Specjalista ds. wymiany międzynarodowej studentów i pracowników
mgr Kinga Kosiorek – samodzielny referent ds. wymiany międzynarodowej pracowników i studentów

Link do strony Działu Współpracy Zagranicznej: http://dwz.mul.edu.pl/

Centrum Wsparcia Nauki zajmuje się w szczególności:

 • wdrażaniem zaleceń wynikających z ustawy, dotyczących ewaluacji jakości działalności naukowej jednostek, w tym tworzeniem systemu gromadzenia i weryfikacji danych niezbędnych do uzyskania najwyższych ocen w prowadzonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego procesie ewaluacji jakości działalności naukowej jednostek;
 • udzielaniem wsparcia pracownikom badawczym oraz badawczo-dydaktycznym w ubieganiu się o udział w krajowych lub w międzynarodowych projektach badawczych oraz w tworzeniu interdyscyplinarnych i międzynarodowych zespołów badawczych;
 • kompleksową obsługą projektów badawczych;
 • współpracą z jednostkami badawczymi oraz badawczo-dydaktycznymi w zakresie realizacji projektów badawczych i wdrożeniowych;
 • koordynowaniem działań i współpracy jednostek zaangażowanych w realizację projektów badawczych w celu budowania zespołów interdyscyplinarnych.

Zespół Centrum Wsparcia Nauki:

Kierownik –  dr n. med. Paulina Hejduk tel. 723 991 190
mgr Edyta Czerwińska    – Koordynator ds. krajowych projektów naukowych  tel. 785 911 599
mgr Magdalena Orłowska  – Specjalista ds. projektów      tel. 887 761 855
mgr Edyta Bajer                   – Specjalista ds. projektów       tel. 887 761 854
mgr Joanna Włodarczyk     – Koordynator obszaru nauki   tel. 506 209 336
mgr Katarzyna Milbrandt   – Starszy specjalista ds. nauki  tel. 887-860-562

Link do strony Centrum: http://cwn.mul.edu.pl/

 

godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP