Erasmus + KA103

Strona główna » Nauka » Dział współpracy zagranicznej » Erasmus + KA103 » WYJAZDY PRACOWNIKÓW 2020/2021

WYJAZDY PRACOWNIKÓW 2020/2021

 

UWAGA! – Brex­it a real­iza­c­ja dzi­ałań w pro­gramie Eras­mus+ 

Nar­o­dowa Agenc­ja Pro­gra­mu ERASMUS+ poin­for­mowała, że mimo wyjś­cia Wielkiej Bry­tanii z UE, które nastąpiło 31 sty­cz­nia 2020 r. a okres prze­jś­ciowy zakończy się 31.12.2020 r. , dzię­ki zawar­ciu porozu­mienia o kon­tynu­acji udzi­ału instytucji/organizacji bry­tyjs­kich w pro­jek­tach zatwierd­zonych do real­iza­cji w obec­nej fazie pro­gra­mu (2014–2020), moż­na real­i­zować wymi­anę stu­den­tów i pra­cown­ików zgod­nie z ustal­e­ni­a­mi z part­nera­mi bry­tyjski­mi. Jed­nakże uprawnione będ​ą jedynie te mobil­noś­ci, które rozpoczną się i zakończą się w 2020 r. To samo doty­czy udzi­ału bry­tyjs­kich insty­tucji /organizacji w pro­jek­tach KA2 (Part­nerst­wa strate­giczne i inne). Infor­ma­c­ja doty­czy pro­jek­tów, które trwa­ją i które zostaną zaak­cep­towane do real­iza­cji w konkur­sach wniosków 2020. 

Od 1 sty­cz­nia 2021 r. Wiel­ka Bry­ta­nia będzie trak­towana jako państ­wo trze­cie jeśli chodzi o dostęp  do pro­gramów UE, w tym Eras­mus+.  Ewen­tu­al­ny udzi­ał Wielkiej Bry­tanii w przyszłych pro­gra­mach po 2020 r. będzie zależeć od wyniku ogól­nych negoc­jacji w spraw­ie przyszłych sto­sunków między stron­a­mi. 

 

 

Wyjazdy nauczy­cieli aka­demic­kich
STA Zgłosze­nie wyjaz­du nauczy­ciela
Staff – mobil­i­ty – agree­ment – teach­ing
Teach­ing – Potwierdze­nie poby­tu
Przykład­owe STA zgłosze­nie wyjaz­du nauczy­ciela

Wyjazdy szkole­niowe pra­cown­ików
STT Zgłosze­nie wyjaz­du pra­cown­i­ka
Staff – mobil­i­ty – agree­ment – train­ing
Staff – Potwierdze­nie poby­tu
Przykład­owy STT Zgłosze­nie wyjaz­du pra­cown­i­ka

Wiz­y­ty mon­i­toru­jące
MV Zgłosze­nie wyjaz­du pra­cown­i­ka wiz­y­ta mon­i­toru­ją­ca
MV – Potwierdze­nie wyjaz­du

 

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP