Dział współpracy zagranicznej

Program BUDDY

REKRUTACJA  DO PROGRAMU BUDDY 2020/2021

Dzi­ał Współpra­cy Zagranicznej Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego ogłasza nabór dla chęt­nych stu­den­tów UM do opie­ki nad stu­den­ta­mi przy­jeżdża­ją­cy­mi na wymi­any stu­denck­ie w ramach pro­gra­mu Eras­mus+ (przy­jazdy w okre­sie od lip­ca 2020 do czer­w­ca 2021 ).

Zgłoszenia przyj­mu­je­my od 18 lutego 2020 r. do 30 czer­w­ca 2020 r .

We wskazanym ter­minie należy dostar­czyć wypełniony ‚For­mu­la­rz Kandy­da­ta’  do  Dzi­ału Współpra­cy Zagranicznej (90–151 Łódź, ul. Muszyńskiego 2 – pokój  3.07 II p, w godz­i­nach 9.00–16.30 (od pon. do pt.).

O przy­dzie­le­niu do stu­den­tów zagranicznych decy­du­je kole­jność zgłoszeń.

Doku­men­ty:
For­mu­la­rz kandy­da­ta do pro­gra­mu

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP