Erasmus + KA103

Kursy i egzaminy językowe

Nowe ter­miny egza­m­inów Eras­mus + / New dates of exams for Eras­mus +

Język — Lan­guage data / date  dzień / day - Godz­i­na / time Sala / room Prowadzący/ Lec­tor
fran­cus­ki / French 26.03.2021 piątek / Fri­day 17.00 /
5 p.m
306 dr Łukasz Szkopińs­ki
hisz­pańs­ki / Span­ish 25.03.2021 czwartek/ Thurs­day 17.00 /
5 p.m
319 mgr Piotr Roman
niemiec­ki / Ger­man 25.03.2021 czwartek / Thurs­day 17.00 /
5 p.m
305 mgr Anna Nazars­ka — Brzes­ka
włos­ki / Ital­ian A1 25.03.2021 czwartek / Thurs­day 17.30  / 5.30 p.m 306 mgr Anna Walęc­ka
włos­ki / Ital­ian B2 25.03.2021 czwartek / Thurs­day 18.30 / 6.30 p.m 306 mgr Anna Walęc­ka
angielski/ Eng­lish 26.03.2021 piątek / Fri­day 17.00 /
5 p.m
304 mgr Sła­womir Wysoc­ki

Egza­miny będą prowad­zone w salach Cen­trum Naucza­nia Języków Obcych, Pl. Hallera 1b, III piętro.
The exams will be held at Cen­trum Naucza­nia Języków Obcych (For­eign Lan­guage Cen­ter), Pl. Hallera 1b, 3rd floor.

Zapisy do wtorku ( 23.03.2021r.) do godz. 15.00 mailowo na adres: [email protected]
You can reg­is­ter for the exams by Tues­day ( 23.03.2021r.), 3 p.m !!! at: [email protected]

 

 


 

Egza­miny w ramach pro­gra­mu Eras­mus – luty i marzec 2021

Język Nazwisko lek­to­ra I ter­min / godz. II ter­min / godz. Sala CNJO
Pl. Hallera 1b, IIIp.
Język ang­iel­s­ki mgr Sła­womir Wysoc­ki 19.02.2021r.
(piątek) g. 18.00
05.03.2021r.
(piątek) g. 18.00
306
Język niemiec­ki mgr Anna Nazars­ka — Brzes­ka 09.02.2021r.
(wtorek), g. 17.00
23.02.2021r.
(wtorek), g. 17.00
306
Język fran­cus­ki dr Łukasz Szkopińs­ki 10.02.2021r
(śro­da), g. 17.00
26.02.2021r.
(piątek), g. 17.00
306
Język włos­ki
Gru­pa B1
mgr Anna Walęc­ka 08.02.2021r.
(poniedzi­ałek) g.18.00
22.02.2021r.
(poniedzi­ałek) g. 18.00
306
Język włos­ki
Gru­pa A1
mgr Anna Walęc­ka 10.02.2021r. (s.304)
(śro­da), g. 18.00
24.02.2021r. (s.306)
(śro­da) g.18.00
304 / 306

 

 

Zapisy prosimy przysyłać na adres mailowy Cen­trum Naucza­nia Języków Obcych : [email protected] lub tele­fon­icznie pon — czw 8.00–13.30 pod nr tel. 502 447 658

W przy­pad­ku dużej iloś­ci chęt­nych, sale będą zmieni­ane na więk­sze, aby zachować reżim san­i­tarny.

 

 


 

HARMONOGRAM KURSÓW JĘZYKOWYCH PRZYGOTOWUJĄCYCH DO WYJAZDÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + STUDIA/PRAKTYKA 2020/2021

Szanowni Państ­wo,

rozpoczy­namy nabór na kursy językowe przy­go­towu­jące do wyjazdów na prak­ty­ki i stu­dia w ramach pro­gra­mu Eras­mus + 2020/2021.

Oso­by zain­tere­sowane uczest­nictwem w kur­sie językowym prosimy o przesłanie maila zaw­ier­a­jącego imię, nazwisko, adres e‑mail, numer indek­su, rok i kierunek studiów. Prosimy o infor­ma­cję czy kurs będzie real­i­zowany z myślą o wyjeździe na prak­ty­ki, czy na stu­dia.  Zgłoszenia przyj­mu­je­my do 15.11.2020 r. do godziny 18.00 wyłącznie na adres: [email protected]

Dni zajęć w ramach kursów online:

j. ang­iel­s­ki, poziom B2 — piątek w godz. 17.00- 19.15
j. niemiec­ki, poziom B2- wtorek w godz. 17.00- 19.15
j. fran­cus­ki, poziom B2- śro­da godz. 17.00- 19.15

j. włos­ki poziom B2- poniedzi­ałek w godz. 18.00- 20.15
j. włos­ki- śro­da poziom A1 w godz. 18.00 — 20.15

j. hisz­pańs­ki, poziom B2 — zostanie podany w późniejszym ter­minie

Zaję­cia rozpoczną się od 16.11.2020 r.

 


 

HARMONOGRAM EGZAMINÓW JĘZYKOWYCH W RAMACH REKRUTACJI NA SEMESTR LETNI 2020/2021 – WYJAZDY NA STUDIA

j. włoski/ poziom B2- wtorek, 1.09, godz­i­na 17.30

j. włoski/ poziom A1- czwartek, 3.09, godz­i­na 17.30

j. fran­cus­ki- poniedzi­ałek, 31.08, godz­i­na 15.00

j. ang­iel­s­ki, śro­da, 2.09, godz­i­na 11.00

j. hisz­pańs­ki, piątek, 4.09, godz­i­na 16.00

j. niemiec­ki, czwartek, 3.09, godz­i­na 11.00

Wszys­tkie egza­miny odby­wa­ją się w CNJO.

 


 

EGZAMINY JĘZYKOWE W RAMACH REKRUTACJI NA SEMESTR LETNI 2020/2021 – WYJAZDY NA STUDIA

 1. włoski/ poziom B2- wtorek, 1.09, godz­i­na 17.30
 2. włoski/ poziom A1- czwartek, 3.09, godz­i­na 17.30
 3. fran­cus­ki- poniedzi­ałek, 31.08, godz­i­na 15.00
 4. ang­iel­s­ki, śro­da, 2.09, godz­i­na 11.00
 5. hisz­pańs­ki, piątek, 4.09, godz­i­na 16.00
 6. niemiec­ki, czwartek, 3.09, godz­i­na 11.00

Wszys­tkie egza­miny odby­wa­ją się w CNJO.

Zgod­nie z wcześniejszą infor­ma­cją ich for­ma pozosta­je bez zmi­an. Jeśli pojawi się nowe zarządze­nie Rek­to­ra odnośnie formy egza­m­inów i zal­iczeń orga­ni­zowanych we wrześniu, będziemy infor­mować o zmi­an­ie.

 


 

EGZAMINY JĘZYKOWE W RAMACH REKRUTACJI NA SEMESTR LETNI 2020/2021 – WYJAZDY NA STUDIA

 • egza­miny odbędą się w tygod­niu: 31.08- 04.09.
 • zapisy przyj­mu­je sekre­tari­at CNJO ([email protected])
 • zapisy kończą się 24.08.2020
 • oso­by nieza­pisane nie mogą przys­tąpić do egza­minu
 • każdy egza­min zostanie przeprowad­zony tylko w jed­nym, wyz­nac­zonym ter­minie
 • dokładne  daty i godziny egza­m­inów zostaną podane w  pier­wszym tygod­niu sierp­nia

W tej chwili CNJO przewidu­je stan­dar­d­owy egza­min pisem­ny. Jeśli ż powodów nieza­leżnych od CNJO (zmi­ana sytu­acji epi­demi­o­log­icznej) nie będzie możli­woś­ci przeprowadzenia egza­m­inów w formie trady­cyjnej rozważona zostanie  inna możli­wość (egza­min online lub egza­min ust­ny online).

 


 

Dostęp­ne są wyni­ki następu­ją­cych egza­m­inów językowych:

 1. ang­iel­s­ki z 12.02.2020
 2. niemiec­ki z 7.02.2020
 3. fran­cus­ki z 6.02.2020 i 27.02.2020
 4. hisz­pańs­ki z 25.02.2020 i 4.02.2020
 5. włos­ki B2 z 5.02.2020
 6. włos­ki A1 z 3.02.2020

Aby uzyskać infor­ma­c­je należy wysłać oso­biś­cie maila z maila uczel­ni­anego do pra­cown­ików Dzi­ału Współpra­cy Zagranicznej.

 


 

Ter­miny egza­m­inów językowych:    ERASMUS  2019/2020

Język: I ter­min II ter­min
Ang­iel­s­ki 12.02.2020
CDUM , Pomors­ka 251 , Aula 1000, godz. 17.00–18.00
28.02.2020
CDUM Pomors­ka 251, s.1.18,
godz. 19.00–20.00
Niemiec­ki 7.02.2020
CNJO , Pl. Hallera 1B, s.318,
godz. 17.00–18.00
2.03.2020
CNJO , Pl. Hallera 1B, s.318,
godz. 17.00–18.00
Fran­cus­ki 6.02.2020
CNJO , Pl. Hallera 1B, s.305,
godz. 17.00–18.00
27.02.2020
CNJO , Pl. Hallera 1B, s.305,
godz. 17.00–18.00
Hisz­pańs­ki 4.02.2020
CNJO , Pl. Hallera 1B, s.319,
godz. 17.00–18.00
25.02.2020
CNJO , Pl. Hallera 1B, s.319,
godz. 17.00–18.00
Włos­ki A1 3.02.2020
CNJO , Pl. Hallera 1B, s.306,
godz. 17.30–18.30
24.02.2020
CNJO , Pl. Hallera 1B, s.306,
godz. 17.30–18.30
Włos­ki B2 5.02.2020
CNJO , Pl. Hallera 1B, s.306,
godz. 17.30–18.30
26.02.2020
CNJO , Pl. Hallera 1B, s.306,
godz. 17.30–18.30

 

Na egza­min moż­na zapisać się najpóźniej 1 dzień przed ter­minem egza­minu:

mailowo: [email protected] , tele­fon­icznie – 042 2725161 lub oso­biś­cie w sekre­taria­cie CNJO, pok. 31

Zda­ją­cy tylko raz ma pra­wo przys­tąpić do egza­minu.

 

 


 

BEZPŁATNE KURSY JĘZYKOWE DLA OSÓB WYJEŻDŻAJĄCYCH NA PRAKTYKI WAKACYJNE I STUDIA

Uczel­ni­any Koor­dy­na­tor Pro­gra­mu Eras­mus+, Dzi­ał Współpra­cy Zagranicznej oraz Cen­trum Naucza­nia Języków Obcych UM zaprasza­ją stu­den­tów do udzi­ału w bezpłat­nych kur­sach językowych.

Celem kursów jest pogłę­bi­e­nie zna­jo­moś­ci języ­ka i przy­go­towanie do wyjaz­du w ramach Pro­gra­mu Eras­mus+ na prak­tykę 2019/2020 oraz stu­dia 2020/2021

Zapisy przyj­mu­je Justy­na Stru­miłło (Dzi­ał Współpra­cy Zagranicznej):
ul. Muszyńskiego 2, pok.  3.07 (II piętro)

Zapisy* rozpoczy­na­ją się od 4.11.2019 i będą trwać do wycz­er­pa­nia miejsc

Godziny trwa­nia zapisów: 8.30–16.00

*Przed zapisaniem się na kurs bard­zo prosimy o zapoz­nanie się z „Reg­u­laminem kursów i egza­m­inów językowych oraz uznawal­noś­ci cer­ty­fikatów językowych na Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi”

 

Plan kursów ERASMUS 2019/2020

Zaję­cia będą odby­wać się w CNJO, III piętro, Pl. Hallera 1

JĘZYK DZIEŃ ZAJĘĆ oraz data pier­wszych zajęć GODZINY LEKTOR
ANGIELSKI piątek (8.11) 16.30- 18.45 mgr Ryszard Kula
ANGIELSKI zaawan­sowany piątek (8.11)

 

16.30- 18.45 mgr Sła­womir Wysoc­ki
ANGIELSKI zaawan­sowany wtorek (12.11) 17.00- 19.15 mgr Sła­womir Wysoc­ki
NIEMIECKI zaawan­sowany wtorek (12.11) 17.00- 19.15 mgr Anna Nazars­ka Brzes­ka
NIEMIECKI wtorek (12.11) 17.00- 19.15 mgr Anna Piotrows­ka
HISZPAŃSKI Infor­ma­c­ja będzie podana w późniejszym ter­minie    
FRANCUSKI czwartek

14.11, 28.11, 5.12, 19.12, 9.01, 16.01, 23.01, 30.01

17.00- 19.15 dr Łukasz Szkopińs­ki
WŁOSKI śro­da (13.11) 17.30- 19.45 mgr Anna Walęc­ka
WŁOSKI (zaawan­sowany) poniedzi­ałek (18.11) 17.30- 19.45 mgr Anna Walęc­ka

 

Kurs skierowany jest do osób, które zna­ją język przy­na­jm­niej na poziomie pod­sta­wowym.

 

Ter­miny egza­m­inów językowych :

Język Ter­min I Ter­min II
ang­iel­s­ki 12.02.2020 28.02.2020
niemiec­ki 7.02.2020 2.03.2020
włos­ki 3.02.2020 (A1)

5.02.2020 (B2)

24.02.2020 (A1)

26.02.2020 (A2)

fran­cus­ki 6.02.2020 27.02.2020
hisz­pańs­ki 4.02.2020 25.02.2020

 

Reg­u­lamin kursów i egza­m­inów językowych ERASMUS+ 2019

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP