Dział współpracy zagranicznej

Przydatne linki

Min­is­terst­wo Spraw Zagranicznych, http://www.msz.gov.pl/
Min­is­terst­wo Nau­ki i Szkol­nict­wa Wyższego, http://www.nauka.gov.pl/
Nar­o­dowe Cen­trum Nau­ki, http://www.ncn.gov.pl/
Niemiec­ka Cen­trala Wymi­any Aka­demick­iej, http://www.daad.pl/pl/index.html
Pol­sko-Amerykańs­ka Komis­ja Ful­brigh­ta, http://www.fulbright.edu.pl/
Pro­gram COST, http://www.cost.eu/
Fun­dac­ja na Rzecz Nau­ki Pol­skiej, http://www.fnp.org.pl/index.html
Biuro Uznawal­noś­ci Wyk­sz­tałce­nia i Wymi­any Między­nar­o­dowej, http://www.buwiwm.edu.pl/

 

 

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP