Dział współpracy zagranicznej

Praktyki Azja

Wolne miejs­ca na prak­ty­ki waka­cyjne w Taj­landii i Gruzji!

Pełnomoc­nik Rek­to­ra ds. Wymi­any Między­nar­o­dowej oraz Dzi­ał Współpra­cy Zagranicznej ogłasza­ją możli­wość wyjaz­du na waka­cyjny staż do wybranych jed­nos­tek klin­icznych w Mahi­dol Uni­ver­si­ty (Taj­lan­dia), Khon Kaen Uni­ver­si­ty (Taj­lan­dia), Tbil­isi State Uni­ver­si­ty, Tbil­isi Med­ical Acad­e­my (Gruz­ja). Ofer­ta jest kierowana do stu­den­tów UM, którzy w momen­cie aplikacji będą na IV i V roku studiów.

Poniżej przed­staw­imy infor­ma­c­je i kry­te­ria naboru:

Ter­min wyjaz­du: lip­iec – wrze­sień 2020
Dłu­gość wyjaz­du: ok. 8 tygod­ni

Kry­te­ria naboru: for­mu­la­rz kandy­da­ta, CV, oce­na z egza­minu z jęz. ang­iel­skiego przeprowad­zonego przez Cen­trum Naucza­nia Języków Obcych lub odpowied­ni cer­ty­fikat (min. C1)*

Prosimy o zapoz­nanie się z reg­u­laminem.

Doku­men­ty należy złożyć do 18 lutego 2020

w Dziale Współpra­cy Zagranicznej,
ul. Muszyńskiego 2, pok. 3.07 (II p.)
oso­ba do kon­tak­tu: Jan­i­na Siej­ka i Justy­na Stru­miłło

Serdecznie zaprasza­my do uczest­nict­wa!

* UWAGA! Zapisy na egza­min językowy prowadzi Dzi­ał Współpra­cy Zagranicznej, moż­na to zro­bić w momen­cie składa­nia doku­men­tów aplika­cyjnych. Cer­ty­fikaty językowe potwierdza CNJO (pl. Hallera 1), przed złoże­niem for­mu­la­rza w Dz. Współpra­cy Zagranicznej.

 


 

Prak­ty­ki waka­cyjne w Japonii, Taj­landii i Gruzji

Pełnomoc­nik Rek­to­ra ds. Wymi­any Między­nar­o­dowej oraz Dzi­ał Współpra­cy Zagranicznej ogłasza­ją możli­wość wyjaz­du na waka­cyjny staż do wybranych jed­nos­tek klin­icznych w Aichi Med­ical Uni­ver­si­ty (Japonia), Mahi­dol Uni­ver­si­ty (Taj­lan­dia), Khon Kaen Uni­ver­si­ty (Taj­lan­dia), Tbil­isi State Uni­ver­si­ty, Tbil­isi Med­ical Acad­e­my (Gruz­ja). Ofer­ta jest kierowana do stu­den­tów UM, którzy w momen­cie aplikacji będę mieć ukońc­zony III rok studiów. Poniżej przed­staw­imy infor­ma­c­je i kry­te­ria naboru:

Ter­min wyjaz­du: lip­iec – wrze­sień 2020
Dłu­gość wyjaz­du: ok. 8 tygod­ni

Kry­te­ria naboru: for­mu­la­rz kandy­da­ta, CV, oce­na z egza­minu z jęz. ang­iel­skiego przeprowad­zonego przez Cen­trum Naucza­nia Języków Obcych lub odpowied­ni cer­ty­fikat (min. C1)*, zaan­gażowanie w życie uczel­ni.

O wyjazd mogą się ubie­gać stu­den­ci IV i V roku.

Prosimy o zapoz­nanie się z reg­u­laminem.

Doku­men­ty należy złożyć do 15 sty­cz­nia 2020

w Dziale Współpra­cy Zagranicznej,
ul. Muszyńskiego 2, pok. 3.07 (II p.)
oso­ba do kon­tak­tu: Jan­i­na Siej­ka

Serdecznie zaprasza­my do uczest­nict­wa! ilość miejsc jest organ­icz­na!

* UWAGA! Zapisy na egza­min językowy prowadzi Dzi­ał Współpra­cy Zagranicznej, moż­na to zro­bić w momen­cie składa­nia doku­men­tów aplika­cyjnych. Cer­ty­fikaty językowe potwierdza CNJO (pl. Hallera 1), przed złoże­niem for­mu­la­rza w Dz. Współpra­cy Zagranicznej.


 

Ofer­ta staży waka­cyjnych Aichi Med­ical Uni­ver­si­ty (Japonia), Mahi­dol Uni­ver­si­ty (Taj­lan­dia), Khon Kaen Uni­ver­si­ty (Taj­lan­dia) 2019

Pełnomoc­nik Rek­to­ra ds. Wymi­any Między­nar­o­dowej oraz Dzi­ał Współpra­cy Zagranicznej ogłasza­ją możli­wość wyjaz­du na waka­cyjny staż do wybranych jed­nos­tek klin­icznych w Aichi Med­ical Uni­ver­si­ty, Mahi­dol Uni­ver­si­ty i Khon Kaen Uni­ver­si­ty. Ofer­ta jest kierowana do stu­den­tów UM, którzy w momen­cie aplikacji będę mieć ukońc­zony III rok studiów. Poniżej przed­staw­imy infor­ma­c­je i kry­te­ria naboru:

Ter­min wyjaz­du: lip­iec – wrze­sień 2019
Dłu­gość wyjaz­du: ok. 8 tygod­ni

Kry­te­ria naboru: for­mu­la­rz kandy­da­ta, CV, oce­na z egza­minu z jęz. ang­iel­skiego przeprowad­zonego przez Cen­trum Naucza­nia Języków Obcych lub odpowied­ni cer­ty­fikat (min. C1)*, zaan­gażowanie w życie uczel­ni.

Prosimy o zapoz­nanie się z reg­u­laminem.

Doku­men­ty należy złożyć do 10 sty­cz­nia 2019

w Dziale Współpra­cy Zagranicznej,
ul. Muszyńskiego 2, pok. 3.07 (II p.)
oso­ba do kon­tak­tu: Justy­na Stru­miłło

Serdecznie zaprasza­my do uczest­nict­wa! ilość miejsc jest organ­icz­na!

* UWAGA! Zapisy na egza­min językowy prowadzi Dzi­ał Współpra­cy Zagranicznej, moż­na to zro­bić w momen­cie składa­nia doku­men­tów aplika­cyjnych. Cer­ty­fikaty językowe potwierdza CNJO (pl. Hallera 1), przed złoże­niem for­mu­la­rza w Dz. Współpra­cy Zagranicznej.

 


Egza­min z języ­ka ang­iel­skiego  kwal­i­fiku­je­cy do udzi­ału w prak­tykach do Azji odbędzie się w dniu 11 sty­cz­nia 2018 r. (czwartek) o godzinie 18.30 w Sali nr 320, Pl Hallera 1, bud. 1, III piętro.

Prosimy o przyniesie­nie zaświad­czenia o wpła­cie w wysokoś­ci 25 zł doko­nanej na kon­to: 46105014611000000503784118 z dopiskiem imię i nazwisko, egza­min prak­ty­ki.

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP