Erasmus + KA103

Koordynatorzy

Koor­dy­na­tor Uczel­ni­any

dr hab. n. med. prof. nadzw. Jacek Rożniec­ki
Pełnomoc­nik Rek­to­ra ds. Wymi­any Między­nar­o­dowej
Prodziekan ds. Dydak­ty­ki Wydzi­ału Lekarskiego
Klini­ka Neu­rologii, Udarów Mózgu i Neu­rore­ha­bil­i­tacji
I Kat­e­dra Chorób Wewnętrznych
T: +48 42 677 66 94
Email: [email protected]
Kop­cińskiego 22
90–153 Łódź

 

Koor­dy­na­torzy Wydzi­ałowi

Wydzi­ał Far­ma­ceu­ty­czny

dr hab. n. biol. prof. nadzw. Woj­ciech Mielic­ki
Zakład Bio­chemii Far­ma­ceu­ty­cznej i Diag­nos­ty­ki Moleku­larnej
Między­wydzi­ałowa Kat­e­dra Diag­nos­ty­ki Lab­o­ra­to­ryjnej i Moleku­larnej
T: +48 42 677 91 29
Email: [email protected]
ul. Muszyńskiego 1
90–151 Łódź

 

Wydzi­ał Lekars­ki

dr hab. n. med. prof. nadzw. Piotr Białasiewicz
T: +48 42 678 18 00 (wew. 212)
Email: [email protected]

dr n. med.  Woj­ciech Kuczyńs­ki
Email: [email protected]
(uczel­nie włoskie, Novy Sad, Ser­bia; stu­dia i prak­ty­ka)
Zakład Medy­cyny Snu i Zaburzeń Meta­bol­icznych
Między­wydzi­ałowa Kat­e­dra Fizjologii Doświad­czal­nej i Klin­icznej
Mazowiec­ka 6/8
92–215 Łódź

dr n. med. Krzysztof Kacz­marek
Klini­ka Elek­trokar­di­ologii
Kat­e­dra Kar­di­ologii i Kar­diochirurgii
T: +48 42 66 44 304
Email: [email protected]
ul. Pomors­ka 251
92–213 Łódź

 

Kolegium Wojskowo-Lekarskie

prof. dr hab. n. med. Dar­iusz Moczul­s­ki
Prodziekan ds. Dydak­ty­ki Wydzi­ału Wojskowo-Lekarskiego
Klini­ka Chorób Wewnętrznych i Nefro­di­a­betologii
Kat­e­dra Chorób Wewnętrznych i Kar­di­ologii
T: +48 42 639 35 71, 639 35 70
Email: [email protected]
Żerom­skiego 113
90–549 Łódź

 

Kierunek Fizjoter­apia

dr hab. n. med. prof. nadzw. Elż­bi­eta Miller
Zakład Medy­cyny Fizykalnej
Kat­e­dra Reha­bil­i­tacji
T: +48 42 639 31 12
Email: elzbieta.dorota.miller[at]umed.lodz.pl
pl. gen. J. Hallera 1
90–647 Łódź

 

Odd­zi­ał Stom­a­to­log­iczny

dr hab. n. med. prof. nadzw. Sebas­t­ian Kłosek
Zakład Pato­mor­fologii Stom­a­to­log­icznej
Między­wydzi­ałowa Kat­e­dra Pato­mor­fologii
T: +48 42 675 75 16
Email: [email protected]
Pomors­ka 251
92–213 Łódź

 

Wydzi­ał Nauk o Zdrow­iu

dr n. med. Paweł Ras­mus
Zakład Psy­chologii Lekarskiej
Tel: +48 42 632 25 94
Email: [email protected]

 

Wydzi­ał Nauk Bio­m­e­dy­cznych i Ksz­tałce­nia Pody­plo­mowego

dr hab. n.med.prof. nadzw. Hen­ryk Witas
Zakład Biolo­gi Moleku­larnej
Prodziekan ds. Ksz­tałce­nia i Spraw Stu­denc­kich Kierunku Biotech­nolo­gia Wydzi­ału NBiKP
Dziekan Wydzi­ału Nauk Bio­m­e­dy­cznych i Ksz­tałce­nia Pody­plo­mowego
T: +48 602 189 725
Email: [email protected]

 

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP