Erasmus + KA103

Studia 2017/2018

Wyjazdy na stu­dia są przez­nac­zone dla stu­den­tów i dok­toran­tów UM w Łodzi. W trak­cie kwal­i­fikacji wyma­gany jest sta­tus stu­den­ta, oraz ukońc­zony przy­na­jm­niej jeden rok studiów.

 

Inne ważne infor­ma­c­je:

  • Wyjazdy są z reguły real­i­zowane w okre­sie 01.10.2016 — 30.06.2017
  • Stype­ndyś­ci Pro­gra­mu Eras­mus + mogą wyjechać tylko do kra­ju uczest­niczącego w pro­gramie. W Eras­musie bierze udzi­ał 28 kra­jów członkows­kich UE, 5 kra­jów nieczłonkows­kich: Mace­do­nia, Islandia, Licht­en­stein, Nor­we­gia, Tur­c­ja.
  • UWAGA! Wyma­gana jest zna­jo­mość języ­ka kra­ju, w którym odbędą się stu­dia (Aus­tria- niemiec­ki, Franc­ja- fran­cus­ki, Irlan­dia-ang­iel­s­ki, Hisz­pa­nia-hisz­pańs­ki, Niem­cy-niemiec­ki, Wiel­ka Bry­ta­nia-ang­iel­s­ki, Włochy-włos­ki) lub zna­jo­mość języ­ka wyma­ganego do odby­cia studiów przez insty­tucję przyj­mu­jącą. Posi­adacze cer­ty­fikatów z języków obcych poziomu C1 są zwol­nieni z egza­minu językowego. Pozostali stu­den­ci muszą przys­tąpić do egza­minu orga­ni­zowanego przez Cen­trum Naucza­nia Języków Obcych UM (luty 2017)

 

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP