Erasmus + KA103

Praktyki 2017/2018

Prak­ty­ki są przez­nac­zone dla stu­den­tów i dok­toran­tów UM w Łodzi. Sta­tus stu­den­ta jest wyma­gany w trak­cie kwal­i­fikacji, w przy­pad­ku stu­den­tów ostat­niego roku studiów wyjazd moż­na zre­al­i­zować do roku od ich ukończenia.

 

Inne ważne infor­ma­c­je:

  • Wyjazdy są z reguły real­i­zowane w okre­sie 01.07. – 30.09.2018
  • Stype­ndyś­ci Pro­gra­mu Eras­mus + mogą wyjechać tylko do kra­ju uczest­niczącego w pro­gramie. W Eras­musie bierze udzi­ał 28 kra­jów członkows­kich UE, 5 kra­jów nieczłonkows­kich: Mace­do­nia, Islandia, Licht­en­stein, Nor­we­gia, Tur­c­ja.
  • UWAGA! Wyma­gana jest zna­jo­mość języ­ka kra­ju, w którym odbędzie się prak­ty­ka (Aus­tria- niemiec­ki, Franc­ja- fran­cus­ki, Irlan­dia-ang­iel­s­ki, Hisz­pa­nia-hisz­pańs­ki, Niem­cy-niemiec­ki, Wiel­ka Bry­ta­nia-ang­iel­s­ki, Włochy-włos­ki) lub zna­jo­mość języ­ka wyma­ganego do odby­cia prak­ty­ki przez insty­tucję przyj­mu­jącą – fakt ten musi być odno­towany w „Let­ter of Intent” np. szpi­tal w Niem­czech potwierdza, że prak­ty­ka będzie odby­wać się w języku ang­iel­skim. Posi­adacze cer­ty­fikatów z języków obcych poziomu C1 są zwol­nieni z egza­minu językowego. Pozostali stu­den­ci muszą przys­tąpić do egza­minu orga­ni­zowanego przez Cen­trum Naucza­nia Języków Obcych UM (luty 2018)

 

Wykaz Cer­ty­fikatów zwal­ni­a­ją­cych z egza­m­inów

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP