Studenci

Rozpoczęła się XIV edycja programu stypendialnego Prezydenta…

21 czerwca 2024

Rozpoczęła się XIV edycja programu stypendialnego Prezydenta Miasta Łodzi

O stype­n­dia mogą wnioskować lau­reaci bądź final­iś­ci ogólnopol­s­kich olimpiad przed­miotowych i tem­aty­cznych, którzy […]

spotkanie z Safety Assessorem — dr n.…

22 maja 2024

spotkanie z Safety Assessorem — dr n. chem. Joanną Fabrowską-Balą

Już 28 maja o godz. 12 w Auli 4B Wydzi­ału Far­ma­ceu­ty­cznego zaprasza­my […]

OLIMPIADA języka angielskiego w naukach biomedycznych

1 marca 2024

OLIMPIADA języka angielskiego w naukach biomedycznych

Cen­trum Naucza­nia Języków Obcych Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi zaprasza stu­den­tów wszys­t­kich […]

Smashmedine: Patient&Citizen Involment Events

4 grudnia 2023

Smashmedine: Patient&Citizen Involment Events

Jesteś stu­den­tem lub pra­cown­ikiem Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi i pasjonu­jesz się zmieni­an­iem świa­ta […]

Mieszkania dla studentów i absolwentów

21 listopada 2023

Mieszkania dla studentów i absolwentów

OFERTA WYNAJMU LOKALU MIESZKALNEGO KIEROWANA DO ABSOLWENTÓW I STUDENTÓW OSTATNIEGO ROKU ŁÓDZKICH […]

Spotkanie dla studentów w Centrum Symulacji Endoskopowej

31 października 2023

Spotkanie dla studentów w Centrum Symulacji Endoskopowej

W związku z real­iza­cją pro­jek­tu Rozwój ksz­tałce­nia spec­jal­iza­cyjnego lekarzy, w dziedz­i­nach istot­nych z punk­tu […]

X Konferencja „(Nie)pełnosprawni na rynku pracy”

17 października 2023

X Konferencja „(Nie)pełnosprawni na rynku pracy”

8 listopa­da 2023 r. Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi oraz Fun­dac­ja Łódź Aka­demic­ka […]

OLIMP 2023 Łódź- konferencja naukowa

3 października 2023

OLIMP 2023 Łódź- konferencja naukowa

Samorząd FizjoOS­TO, sekcji fizjoter­apeu­ty­cznej dzi­ała­jącej przy Ogólnopol­skim Stu­denckim Towarzys­t­wie Ortope­dy­cznym (OSTO) ma […]

Ruszyła kolejna edycja Programu Stypendialnego “Młodzi w…

3 października 2023

Ruszyła kolejna edycja Programu Stypendialnego “Młodzi w Łodzi”!

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi po raz kole­jny bierze udzi­ał w pro­gramie stype­n­di­al­nym „Młodzi […]

DZIEŃ ORGANIZACYJNY 02.10.2023!

20 września 2023

DZIEŃ ORGANIZACYJNY 02.10.2023!

Właśnie zostałeś stu­den­tem Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi? Koniecznie bądź z nami pod­czas Dnia Orga­ni­za­cyjnego!! […]

61. Ogólnopolska i 19. Międzynarodowa Konferencja naukowo-szkoleniowa…

17 maja 2023

61. Ogólnopolska i 19. Międzynarodowa Konferencja naukowo-szkoleniowa dla studentów i młodych lekarzy Juvenes Pro Medicina

W dni­ach 11–14 maja w Cen­trum Klin­iczno-Dydak­­ty­cznym Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi odbyła się […]

UMED organizatorem seminarium naukowego „Oxidative stress —…

10 maja 2023

UMED organizatorem seminarium naukowego „Oxidative stress — from chemistry to medicine”

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP