Aktualności

Smashmedine: Patient&Citizen Involment Events


Jesteś stu­den­tem lub pra­cown­ikiem Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi i pasjonu­jesz się zmieni­an­iem świa­ta medy­cyny? Chcesz poz­nać w jaki sposób zaan­gażować pac­jen­ta w opiekę zdrowot­ną i zrozu­mieć jego potrze­by?

Zaprasza­my na wydarze­nie pt. Smashme­dine: Patient&Citizen Invol­ment Events.  Akty­wny udzi­ał w spotka­niu poz­woli zmienić Two­ją per­spek­ty­wę pra­cy z pac­jen­tem! ��� Udzi­ał stwarza także niesamow­itą szan­sę na zdoby­cie wiedzy i umiejęt­noś­ci pod kierunk­iem prof. Ben­jamin Har­ris, lekarza, znanego wykład­ow­cy z Uni­w­er­syte­tu Oks­fordzkiego, który jest zagorza­łym orę­down­ikiem zachę­ca­nia pac­jen­tów do ich akty­wnego udzi­ału w pro­ce­sie ter­apeu­ty­cznym.

W trak­cie inter­ak­ty­wnego warsz­tatu każdy uczest­nik odkry­je sposo­by rozpoz­nawa­nia potrzeb pac­jen­tów oraz włączenia tych umiejęt­noś­ci do pro­ce­su uczenia się pod­czas studiów oraz roz­wo­ju kari­ery zawodowej.

Spotkanie odbędzie się on-line w dniu 12 grud­nia 2023 o godz. 18.00 (przewidy­wany czas warsz­tatów to ok. 2 h). Warsz­taty odby­wa­ją się w języku ang­iel­skim.

Udzi­ał jest bezpłat­ny, ale licz­ba miejsc jest ogranic­zona.

Zapisy na warsz­taty do dnia 11.12.2023 do godz. 12.00.

Link do rejes­tracji:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftjlaAvw-DmbJ_cm2bKpm2qlOwg-qkcxK2P5SOmNVK0VqKvg/viewform

 

W przy­pad­ku pytań, prosimy o kon­takt:

Prof. UM, dr hab. n. o zdrow­iu Mag­dale­na Wrze­sińs­ka
Mail: [email protected]

Warsz­tat real­i­zowany w ramach pro­jek­tu SmashMed­i­cine: trans­form­ing med­ical edu­ca­tion fina­sowanego przez EIT-Health

  • Opublikowano: 4 grudnia 2023
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP