Aktualności

Spotkanie dla studentów w Centrum Symulacji Endoskopowej


W związku z real­iza­cją pro­jek­tu Rozwój ksz­tałce­nia spec­jal­iza­cyjnego lekarzy, w dziedz­i­nach istot­nych z punk­tu widzenia potrzeb epi­demi­o­log­iczno-demograficznych kra­ju, z wyko­rzys­taniem tech­nik symu­lacji endoskopowych współ­fi­nan­sowanego ze środ­ków Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego (Dzi­ałanie 4.3 PO WER), Cen­trum Symu­lacji Endoskopowej zaprasza stu­den­tów na spotkanie, które pomoże odkryć pasję i kierunek spec­jal­iza­cji w medy­cynie. Jeśli nie wiesz jeszcze, jaką ścieżkę spec­jal­iza­cji wybrać, a marzysz o tym, aby stać się oper­a­torem zabiegów endoskopowych, to jest to ide­alne miejsce dla Ciebie.

Nasze zaję­cia prak­ty­czne poz­wolą Ci nie tylko poz­nać tajni­ki endoskopii, ale także nauczą Cię, jak być pewnym i kom­pe­tent­nym oper­a­torem. Spotkanie umożli­wi prze­nieść swo­ją wiedzę teo­re­ty­czną na prak­ty­czne doświad­czenia, co jest niezwyk­le ważne w tej dziedzinie. Pod­czas zajęć będziesz miał/a okazję pra­cow­ać z najnowocześniejszym sprzętem endoskopowym i nauczyć się obsługi­wać go w sposób pro­fesjon­al­ny. Nasi doświad­czeni instruk­torzy będą Cię wspier­ać i udzielać wskazówek, abyś mógł/mogła rozwi­jać swo­je umiejęt­noś­ci.

Nie musisz mieć wcześniejszego doświad­czenia w endoskopii, ponieważ nasze zaję­cia są skon­struowane tak, aby dos­tosować się do Two­jego poziomu wiedzy i umiejęt­noś­ci. Będziesz mógł/mogła nauczyć się wszys­tkiego od pod­staw i stop­niowo rozwi­jać swo­je umiejęt­noś­ci pod czu­jnym okiem naszych ekspertów.

Przyłącza­jąc się do naszej prelekcji, będziesz miał/a szan­sę poz­nać innych stu­den­tów o podob­nych zain­tere­sowa­ni­ach i naw­iązać cenne kon­tak­ty z przyszły­mi pro­fesjon­al­is­ta­mi w tej dziedzinie. To nie tylko okaz­ja do nau­ki, ale także do budowa­nia sieci kon­tak­tów, które mogą być cenne w Two­jej przyszłej kari­erze. Nie czekaj dłużej! Weź udzi­ał w naszych zaję­ci­ach i daj sobie szan­sę na rozwinię­cie umiejęt­noś­ci w endoskopii. Poczuj się jak prawdzi­wy oper­a­tor zabiegów endoskopowych i zdobądź prak­ty­czne doświad­cze­nie, które będzie nieoce­nione w Two­jej przyszłej spec­jal­iza­cji.

Oso­by zain­tere­sowane udzi­ałem w spotka­niu, pros­zone są o przesłanie do dnia 07.11.2023 r. do godziny 16:00 wypełnionego for­mu­la­rza zgłoszeniowego na adres: [email protected]. Z powodu ogranic­zonej licz­by miejsc decy­du­je kole­jność zgłoszeń. Zaję­cia będą odby­wały się w Cen­trum Symu­lacji Endoskopowej w Łodzi ul. Żerom­skiego 113.

W przy­pad­ku pytań związanych z pro­ce­sem rekru­tacji prosimy o kon­takt:
Michał Kik (e‑mail: [email protected]), tel.: 508 615 959.

For­mu­la­rz zgłoszeniowy

  • Opublikowano: 31 października 2023
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP