Aktualności

Mieszkania dla studentów i absolwentów


OFERTA WYNAJMU LOKALU MIESZKALNEGO KIEROWANA DO ABSOLWENTÓW I STUDENTÓW OSTATNIEGO ROKU ŁÓDZKICH UCZELNI, REKOMENDOWANYCH PRZEZ REKTORA UCZELNI LUB PRZEZ OSOBĘ PRZEZ NIEGO UPOWAŻNIONĄ

W dni­ach:

od 27.10.2023 roku do 30.11.2023 roku

Zarząd Lokali Miejs­kich przyj­mować będzie wnios­ki o odd­anie w najem lub zami­anę lokali mieszkalnych z przez­nacze­niem do wyna­j­mowa­nia na czas trwa­nia sto­sunku pra­cy, usy­tuowanych w budynkach wyre­mon­towanych w ramach pro­gra­mu „Mias­to Kamienic”.

Uprawniony­mi do złoże­nia wniosku są:

  • stu­den­ci ostat­niego roku uczel­ni w Łodzi oraz absol­wen­ci uczel­ni
    w Łodzi rekomen­dowani przez rek­to­ra uczel­ni, lub osobę przez niego upoważnioną, którzy w dacie złoże­nia wniosku nie ukończyli 30 roku życia,
  • stu­den­ci i absol­wen­ci łódz­kich uczel­ni, którzy chcą zamienić doty­chczas zaj­mowany lokal mieszkalny, wyna­j­mowany na czas trwa­nia sto­sunku pra­cy na inny lokal, którego najem jest związany ze sto­sunkiem pra­cy,

którzy zamieszku­ją i pracu­ją na tere­nie Mias­ta Łodzi.

Wniosek o odd­anie w najem lokalu mieszkalnego lub zami­anę lokalu mieszkalnego usy­tuowanego w budynkach stanow­ią­cych w 100% włas­ność Mias­ta Łodzi z przez­nacze­niem do wyna­j­mowa­nia na czas trwa­nia sto­sunku pra­cy na tere­nie Mias­ta Łodzi wyma­ga:

  • pisem­nej opinii rek­to­ra uczel­ni lub oso­by przez niego upoważnionej,
  • przedłoże­nia aktu­al­nego zaświad­czenia o pozostawa­niu w sto­sunku pra­cy,
  • opinii o pra­cy zawodowej wys­taw­ionej przez pra­co­daw­cę.

Druk wniosku oraz pozostałe doku­men­ty do pobra­nia poniżej.

Wypełniony wniosek wraz z wyma­gany­mi doku­men­ta­mi należy złożyć w kance­larii Zarzą­du Lokali Miejs­kich przy al. Koś­ciusz­ki 47 w Łodzi lub przesłać drogą pocz­tową na adres
al. Koś­ciusz­ki 47, 90–514 Łódź (liczy się data stem­pla pocz­towego).

 

Wniosek oraz dodatkowe doku­men­ty dostęp­ne są pod linkiem: https://zlm.lodz.pl/dla-najemcy/lokale-mieszkalne/lokale-mieszkalne-dla-absolwentow-i-studentow-ostatniego-roku-lodzkich-uczelni/

  • Opublikowano: 21 listopada 2023
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP