Aktualności

X Konferencja „(Nie)pełnosprawni na rynku pracy”


8 listopa­da 2023 r. Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi oraz Fun­dac­ja Łódź Aka­demic­ka orga­nizu­ją X edy­cję kon­fer­encji pn. „(Nie)pełnosprawni na rynku pra­cy”, która odbędzie się w for­mule zarówno stacjonarnej, jak i on-line. Tegorocz­na jubileuszowa kon­fer­enc­ja będzie miała bard­zo uroczysty charak­ter celem pod­sumowa­nia edy­cji poprzed­nich, wskaza­nia nowych celów i wyzwań na kole­jne lata.

Rejes­trac­ja i szczegółowy pro­gram dostęp­ne są na stron­ie wydarzenia.
Udzi­ał w kon­fer­encji jest bezpłat­ny!

Serdecznie zaprasza­my!

  • Opublikowano: 17 października 2023
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP