Aktualności

OLIMP 2023 Łódź- konferencja naukowa


Samorząd FizjoOS­TO, sekcji fizjoter­apeu­ty­cznej dzi­ała­jącej przy Ogólnopol­skim Stu­denckim Towarzys­t­wie Ortope­dy­cznym (OSTO) ma zaszczyt serdecznie zaprosić na wyjątkowe wydarze­nie, które odbędzie się 18–19 listopa­da w Cen­trum Klin­iczno-Dydak­ty­cznym Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi.

OLIMP – Opti­mal Load­ing In Mod­ern Phys­io­ther­a­py to pier­wsza z cyk­lu kon­fer­enc­ja, której celem jest umożli­wie­nie wymi­any doświad­czeń i poglądów na tem­at dos­tosowa­nia form ter­apii do pac­jen­tów. Na tegorocznej edy­cji skupimy się na opty­mal­nym obciąże­niu w nowoczes­nej fizjoter­apii odcin­ka dol­nego krę­gosłu­pa wraz z kończyną dol­ną. Celem, który sobie postaw­iliśmy, jest pod­niesie­nie jakoś­ci świad­c­zonej przez nas opie­ki nad pac­jen­ta­mi i rozwi­janie współpra­cy na linii fizjoter­apeu­ta-ortope­da.

Kon­fer­enc­ja kierowana jest przede wszys­tkim do stu­den­tów fizjoter­apii, kierunku lekarskiego, fizjoter­apeutów, lekarzy, tren­erów medy­cznych i wszys­t­kich zain­tere­sowanych daną tem­atyką.

Rejes­trac­ja uczest­ników zna­j­du­je się pod tym linkiem: https://forms.gle/YbSubZo6N3A11Rxf6 , a cały har­mono­gram kon­fer­encji na naszej stron­ie inter­ne­towej: OLIMP 2023

 

Serdecznie zaprasza­my!

Jesteśmy przeko­nani, że OLIMP może zain­tere­sować wielu stu­den­tów naszej uczel­ni, którzy chcieli­by pogłębić swo­ją wiedzę z zakre­su fizjoter­apii i nowoczes­nych tech­nik ter­apeu­ty­cznych.

Wstęp jest wol­ny.

Link do wydarzenia FB: FB/OLIMP 2023

 

  • Opublikowano: 3 października 2023
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP