Uczelniany System ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

SKŁAD UZZJK 2016–2020

Prze­wod­niczą­ca UZZJK
prof. dr hab. n. farm. Elż­bi­eta Brzez­ińs­ka

Prorek­tor ds. Nau­ki i Współpra­cy z Zagranicą
Prof. dr hab. n. med. Lucy­na Woź­ni­ak

Prorek­tor ds. Ksz­tałce­nia
prof. dr hab. n. med. Tomasz Kost­ka

Wydzi­ał Lekars­ki
dr n. med. Eweli­na Ziółkows­ka
prof. dr hab. Aga­ta Majos
Karoli­na Zalews­ka – stu­dent
Michał Niedźwiedź – stu­dent

Odd­zi­ał  Stom­a­to­log­iczny
dr hab. n.med.prof. nadzw. Sebas­t­ian Kłosek
Adam Wawrzynkiewicz – stu­dent

Odd­zi­ał Nauk Bio­m­e­dy­cznych
dr hab. n.med.prof. nadzw. Marek Lip­ińs­ki
Jan Kla­jn­ert – stu­dent

Wydzi­ał Nauk o Zdrow­iu
dr hab. prof. nadzw. Ewa Bojanows­ka
Mag­dale­na Jakubows­ka – stu­dent

Wydzi­ał Far­ma­ceu­ty­czny
prof. dr hab. n. farm. Elż­bi­eta Brzez­ińs­ka
Alek­san­dra Pilarz – stu­dent

Przed­staw­iciel dok­toran­tów
lek. Paweł Biesi­a­da – dok­torant
lek. Katarzy­na Bliźniews­ka – dok­torant

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP