Uczelniany System ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

Cele i zadania UZZJK

Cele Uczel­ni­anego Zespołu:

 1. Doskonale­nie ksz­tałce­nia ofer­owanego stu­den­tom Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi;
 2. Wspo­ma­ganie poli­ty­ki kadrowej;
 3. Ksz­tał­towanie postaw pro­jakoś­ciowych w środowisku uczel­ni­anym oraz budowanie kul­tu­ry jakoś­ci;
 4. Moty­wowanie pra­cown­ików i stu­den­tów do doskonale­nia jakoś­ci ksz­tałce­nia i samok­sz­tałce­nia;
 5. Infor­mowanie Rek­to­ra o dzi­ałal­noś­ci dydak­ty­cznej Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi i osią­ganych efek­tach ksz­tałce­nia;
 6. Pod­nosze­nie konkuren­cyjnoś­ci i atrak­cyjnoś­ci Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi;
 7. Tworze­nie pod­staw do osią­ga­nia  wysok­iej pozy­cji Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi w skali kra­jowej i między­nar­o­dowej.

Zada­nia Uczel­ni­anego Zespołu:

 1. Pode­j­mowanie dzi­ałań na rzecz zapewnienia i doskonale­nia jakoś­ci ksz­tałce­nia  w UM w Łodzi. W tym celu Zespół ds. Zapewnienia Jakoś­ci Ksz­tałce­nia opra­cowu­je i przed­staw­ia Rek­torowi UM w Łodzi wnios­ki i propozy­c­je doty­czące:
  • poli­ty­ki oraz pro­ce­dur zapewnienia jakoś­ci w Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi,
  • zasad zatwierdza­nia, mon­i­torowa­nia oraz okre­sowego przeglą­du pro­gramów naucza­nia oraz ich efek­tów,
  • sposobów  oce­ni­a­nia stu­den­tów i dok­toran­tów,
  • zasad zapewnienia jakoś­ci i roz­wo­ju kadry dydak­ty­cznej,
  • zasad mon­i­torowa­nia oraz okre­sowego przeglą­du zasobów do ksz­tałce­nia oraz środ­ków wspar­cia dla stu­den­tów i dok­toran­tów,
  • zasad dzi­ała­nia sys­temów infor­maty­cznych oraz gro­madzenia i wyko­rzys­ta­nia infor­ma­cji doty­czą­cych ksz­tałce­nia w UM w Łodzi,
  • zasad pub­likowa­nia infor­ma­cji na tem­at ksz­tałce­nia w UM w Łodzi.
 2. Usta­la har­mono­gram pode­j­mowa­nia dzi­ałań w obszarach wymienionych powyżej.
 3. Opra­cowu­je for­mu­la­rz spra­woz­dań z oce­ny włas­nej dla Wydzi­ałów UM w Łodzi.
 4. Dokonu­je anal­izy spra­woz­dań z oce­ny włas­nej Wydzi­ałów i przed­staw­ia Rek­torowi spra­woz­danie na tem­at jakoś­ci ksz­tałce­nia w UM w Łodzi.
 5. Anal­izu­je przepisy prawne doty­czące jakoś­ci ksz­tałce­nia obow­iązu­jące i pro­jek­towane w kra­jach Unii Europe­jskiej.
 6. Przed­staw­ia Rek­torowi UM w Łodzi wnios­ki i propozy­c­je doty­czące jakoś­ci ksz­tałce­nia w UM w Łodzi.

 

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP