Aktualności

Konkursy krajowe Narodowego Centrum Nauki – PRELUDIUM 20 i OPUS 21


Szanowni Państwo,

Centrum Wsparcia Nauki w ślad za Narodowym Centrum Nauki informuje, że dnia 15 marca 2021 r koordynatorzy dyscyplin NCN ogłosili konkursy OPUS 21 i PRELUDIUM 20 – https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2021-03-15-ogloszenie-konkursow-opus-21-preludium-20

OPUS 21 – dokumentacja konkursowa

Konkurs na projekty badawcze przeznaczony dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. Czas trwania projektu może wynosić 12, 24, 36 albo 48 miesięcy. W konkursie OPUS 21 istnieje możliwość ubiegania się o finansowanie projektów badawczych:

 • z wykorzystaniem przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych;
 • we współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych,
  UWAGA: W konkursie OPUS 21 nie ma możliwości ubiegania się o finansowanie w procedurze LAP, czyli we współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych, którzy ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach programów organizowanych we współpracy z NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej;
 • bez udziału partnerów zagranicznych;

Informujemy, że nastąpiła aktualizacja Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych w następujących obszarach:

 1. możliwość zatrudnienia osoby na stanowisku badacza (senior researcher). Jest to pełnoetatowe stanowisko pracy, współfinansowane przez podmiot realizujący, w którym przewidziane jest zatrudnienie na tym stanowisku, zaplanowane przez kierownika projektu dla osoby, która uzyskała stopień doktora co najmniej 7 lat przed datą wystąpienia z wnioskiem i odbyła zagraniczny/e staż/e podoktorski/e, posiadającej specjalistyczną wiedzę, unikalne kompetencje i doświadczenie niezbędne do realizacji zadań badawczych zaplanowanych w projekcie. W ramach projektu można zaplanować wynagrodzenie w wysokości 60 tys. zł rocznie a podmiot zobowiązuje się do dofinansowania ze środków własnych wynagrodzenia w wysokości co najmniej 60 tys. Rocznie.
 2. zmiana wymagań, jakie musi spełniać osoba planowana do zatrudnienia na stanowisku post-doc (pkt. 2.1.1. Regulaminu). Obecnie osoba planowana do zatrudnienia na tym stanowisku musi również spełniać poniższe wymagania:
  • kierownik projektu nie był promotorem ani promotorem pomocniczym rozprawy doktorskiej osoby planowanej do zatrudnienia na stanowisku post-doc;
  • uzyskała stopień doktora w podmiocie innym niż podmiot, w którym planowane jest zatrudnienie na tym stanowisku, lub odbyła co najmniej 10-miesięczny, ciągły i udokumentowany staż podoktorski w podmiocie innym niż podmiot realizujący projekt oraz w kraju innym niż kraj uzyskania stopnia doktora;
 3. zmiany zapisu określającego wysokość kosztów pośrednich : „Koszty pośrednie to koszty pośrednio związane z projektem badawczym, niezbędne do jego realizacji. Na koszty pośrednie składają się:
  • koszty pośrednie Open Access w wysokości do 2% kosztów bezpośrednich, które mogą być przeznaczone wyłącznie na koszty związane z udostępnieniem publikacji lub danych badawczych w otwartym dostępie;
  • pozostałe koszty pośrednie w wysokości do 20% kosztów bezpośrednich, które mogą być przeznaczone na koszty pośrednio związane z projektem, w tym koszty udostępnienia publikacji lub danych badawczych w otwartym dostępie.
  • Koszty Open Access nie mogą być ponoszone z kosztów bezpośrednich. Zaplanowanie kosztów Open Access z kosztów bezpośrednich będzie skutkować odrzuceniem wniosku na etapie oceny formalnej.
 4. Nowe formularze kryteriów ocen wniosków:
  • uzupełnienie kryterium udziału kierownika projektu w projektach badawczych niewspółfinansowanych z polskiego budżetu, wyłonionych w drodze konkursowej w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji (ERC, 7 Program Ramowy, Horyzont 2020 i Horyzont Europa) o informację, że badany okres to 10 lat;
  • ocenie merytorycznej podlega wykonanie przez kierownika projektu badawczego innych projektów uprzednio finansowanych ze środków finansowych NCN i z innych źródeł;
 5. wyłączenia z obowiązku zatrudnienia przez podmiot na co najmniej 1/2 etatu kierownika projektu pobierającego świadczenie emerytalne: § 11. Regulaminu. Kierownikiem projektu może być wyłącznie osoba zatrudniona przez cały okres realizacji projektu w podmiocie planowanym jako miejsce realizacji projektu badawczego na podstawie umowy o pracę na co najmniej połowę pełnego wymiaru czasu pracy. Nie dotyczy konkursów PRELUDIUM BIS, PRELUDIUM oraz osób pobierających świadczenia emerytalne z systemu ubezpieczeń społecznych.
 6. doprecyzowanie zasady przebywania przez kierownika projektu na terenie Polski przez co najmniej 50% czasu trwania projektu: § 12. Regulaminu. Kierownik projektu zobowiązany jest do przebywania przez co najmniej 50% czasu trwania projektu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i w dyspozycji podmiotu realizującego projekt.  Do wymienionego czasu wlicza się udokumentowane delegacjami służbowymi wyjazdy mające bezpośredni związek z realizowanym projektem oraz urlopy regulowane przepisami prawa pracy.

 

PRELUDIUM 20 – dokumentacja konkursowa

Konkurs na projekt przeznaczony dla naukowców nieposiadających stopnia doktora. W konkursie można uzyskać grant w wysokości maksymalnie 70 000 zł, 140 000 zł lub 210 000 zł na finansowanie projektu trwającego odpowiednio 12, 24 lub 36 miesięcy. Zespół badawczy w projekcie PRELUDIUM może się składać co najwyżej z trzech osób, w tym kierownika projektu i opiekuna naukowego.

Informujemy, że nastąpiła aktualizacja Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych w następujących obszarach:

 1. doprecyzowanie zasady przebywania przez kierownika projektu na terenie Polski przez co najmniej 50% czasu trwania projektu – §12 Regulaminu: Kierownik projektu zobowiązany jest do przebywania przez co najmniej 50% czasu trwania projektu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i w dyspozycji podmiotu realizującego projekt.  Do wymienionego czasu wlicza się udokumentowane delegacjami służbowymi wyjazdy mające bezpośredni związek z realizowanym projektem oraz urlopy regulowane przepisami prawa pracy;
 2. Koszty Open Access nie mogą być ponoszone z kosztów bezpośrednich. Zaplanowanie kosztów Open Access z kosztów bezpośrednich będzie skutkować odrzuceniem wniosku na etapie oceny formalnej;
 3. zmiany zapisu określającego wysokość kosztów pośrednich. Koszty pośrednie to koszty pośrednio związane z projektem badawczym, niezbędne do jego realizacji. Na koszty pośrednie składają się:
  • koszty pośrednie Open Access w wysokości do 2% kosztów bezpośrednich, które mogą być przeznaczone wyłącznie na koszty związane z udostępnieniem publikacji lub danych badawczych w otwartym dostępie;
  • pozostałe koszty pośrednie w wysokości do 20% kosztów bezpośrednich, które mogą być przeznaczone na koszty pośrednio związane z projektem, w tym koszty udostępnienia publikacji lub danych badawczych w otwartym dostępie.

 

Pomocne informacje:

 1. Wysokość kosztów pośrednich konkursach wynosi 20% kosztów bezpośrednich z uwzględnieniem aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania. Dodatkowa wysokość kosztów pośrednich w wysokości co najwyżej 2% kosztów bezpośrednich, może być przeznaczona na koszty związane z udostępnieniem publikacji lub danych badawczych w otwartym dostępie.
 2. W zakresie wypełnienia PLANU ZARZĄDZANIA DANYMI wsparcia udzieli Państwu mgr Agnieszka Goszczyńska z Oddziału Bibliografii i Bibliometrii, ([email protected]). Pomocne w tym względzie mogą okazać się wytyczne NCN oraz informacje o RDM na stronie Otwarty Umed http://otwarty.mul.edu.pl/r-d-m/.
 3. Zgodnie z polityką rachunkowości Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w kategorii: Koszty aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania należy uwzględnić aparaturę naukowo-badawczą, inne urządzenia niespełniające definicji aparatury naukowo – badawczej oraz oprogramowanie, których koszt jednostkowy wynosi ≥ 2 000 zł brutto.
 4. Nabór wniosków we wszystkich konkursach jest prowadzony za pośrednictwem systemu elektronicznego OSF (https://osf.opi.org.pl), natomiast wewnętrzne terminy i procedury dla projektów krajowych przedstawione zostały poniżej.
 5. Adres skrytki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi: /UMEDLodz/SkrytkaESP
 6. W przypadku projektów prowadzonych z udziałem pacjentów lub materiału biologicznego pobranego od osoby do celów naukowych, konieczne jest uwzględnienie w budżecie w kategorii „Inne koszty bezpośrednie – usługi obce”, kosztów na ubezpieczenie OC dla eksperymentu medycznego. Powyższy obowiązek nakłada ustawa z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1291), która wprowadza zmiany także w zakresie realizacji eksperymentów medycznych, w tym badań klinicznych i weszła w życie z dniem 01.01.2021 r.

W załączeniu Memorandum Informacyjne w zakresie zmiany ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty w zakresie mającym wpływ na realizację eksperymentów leczniczych i medycznych, w tym badań klinicznych – pismo.

Szacunkiem kosztu OC zajmuje się Broker po wysłaniu każdorazowo zapytania za pośrednictwem naszego Biura. W związku z powyższym osoby zainteresowane, prosimy o przesłanie zapytania na adres [email protected] . Średni czas oczekiwania na uzyskanie odpowiedzi w ramach rozeznania rynku wynosi 7 dni.

 

UWAGA!

Przygotowane i wygenerowane z systemu OSF wnioski należy składać do weryfikacji i podpisu za pośrednictwem Aplikacji Procesowej AP10 – Projekty badawczo-naukowe, do której instrukcja dostępna jest pod adresem: https://intranet.mul.edu.pl/kc/bwp/Shared%20Documents/Instrukcja%20U%C5%BCytkownika%20AP10.01_NCN_POiR.pdf.

W celu złożenia wniosku w aplikacji AP10 należy:

 1. Wygenerować wniosek w systemie OSF, początkowo w wersji roboczej dla celów weryfikacyjnych.
 2. Uruchomić w Process Portalu Aplikację AP10, wybrać właściwy rodzaj projektu,

  następnie za pomocą przycisku DALEJ przejść do formularza Zgłoszenia Projektu, wypełnić dane dot. projektu i załączyć wniosek w wersji roboczej (wydruk roboczy) w celu weryfikacji na poziomie Centrum Wsparcia Nauki (CWN).
  Na tym etapie proszę zapisać sobie przypisany do zadania numer Instancji, dzięki któremu będą Państwo mogli później zlokalizować swój wniosek w PP.
 3. Po pozytywnej weryfikacji wniosku w wersji roboczej przez pracowników CWN, otrzymają Państwo zadanie w PP polegające na załączeniu wniosku w wersji ostatecznej. W celu jego realizacji, należy zablokować do edycji wniosek w systemie OSF, wygenerować jego finalną wersję wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami do podpisu i załączyć je do Aplikacji AP10. Dokumentacja zostanie raz jeszcze zweryfikowana w CWN, przekazana do akceptacji Przełożonego Kierownika Projektu, następnie zweryfikowana pod względem finansowym i podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Uczelni. Kierownik projektu/osoba zgłaszająca wniosek otrzyma podpisane dokumenty na służbowy adres mailowy.

Tym samym nie ma już możliwości przesłania wniosku do podpisu drogą mailową. Po zakończeniu całego procesu weryfikacji a następnie akceptacji władz, podpisane dokumenty otrzymają Państwo z adresu „UMED-ProcessPortal” [email protected], skąd należy je pobrać i wymagane załączyć do wniosku w OSF, a następnie wysłać wniosek do NCN zgodnie z Procedurą składania wniosku do NCN dostępną w dokumentacji konkursowej .

 

Procedowanie POROZUMIEŃ O WSPÓŁPRACY

Porozumienia o współpracy należy procedować Aplikacji Procesowej AP12.05 obieg umowy.

Po uruchomieniu wniosku należy wypełnić wszystkie pola oznaczone gwiazdką:

 1. w formularzu wybrać „umowa inna/wg wzoru przekazanego przez stronę”
 2. W sekcji Dane do umowy w polu jednostki merytorycznej należy wybrać Centrum Wsparcia Nauki
 3. W dalszej części formularza należy uzupełnić daty zawarcia porozumienia (można wskazać umowa na czas nieokreślony)
 4. W polu „czy umowa rodzi koszty” należy wybrać TAK oraz w polu wartość umowy wpisać „1”, wówczas umowa zostanie przekazana do podpisu do Kwestora
 5. W sekcji Strony w umowie należy wybrać reprezentanta Rektor, a następnie osobę podpisującą w imieniu Rektora – Prorektor prof. Lucynę Woźniak
 6. W dalszej części formularza należy uzupełnić strony w umowie, wybrać rodzaje podpisu (wybór podpisów elektronicznych znacznie przyspiesza czas podpisania umowy) oraz wpisać adres mailowy, na który należy wysłać Stronie umowę do podpisu. Jeżeli chcielibyście Państwo sami pośredniczyć w przesłaniu podpisanego przez reprezentantów UMED porozumienia, można wpisać własny adres służbowy.

 

Harmonogram wewnętrzny:

30.05.2021  deadline na rozpoczęcie procedowania porozumienia o współpracy dla projektów realizowanych w grupie podmiotów w aplikacji AP12.05. Porozumienie jest procedowane przez Kierownika Projektu lub osobę przez niego upoważnioną. Czas niezbędny na przeprocesowanie dokumentu wynosi 7 dni.

06.06.2021  deadline na zakończenie procedowania porozumień.

30.05.2021  deadline na zgłoszenie projektu w aplikacji AP10. Jest to równoznaczne ze złożeniem wniosku w wersji roboczej. W przypadku gdy Kierownik Projektu nie jest pracownikiem Uniwersytetu Medycznego w Łodzi aplikacja AP10 powinna być zainicjowana przez Kierownika jednostki organizacyjnej, w której będzie realizowany projekt lub osobę upoważnioną przez Kierownika tej jednostki.

07.06.2021  deadline na załączenie do wcześniejszego zgłoszenia, wniosku w wersji ostatecznej w aplikacji AP10.

08.06 – 14.06.2021  etapy administracyjne związane z procedowaniem wniosku w aplikacji AP10 (weryfikacja Przełożonego, księgowa, podpisy władz).

15.06.2021, o godzinie 16:00    deadline na złożenie wniosku w systemie OSF

 

Zwracamy się z prośbą o dotrzymanie wskazanych terminów. Przekroczenie ww. harmonogramu jest obarczone ryzykiem niezłożenia wniosku w terminie wskazanym przez NCN.  Zwracamy też uwagę, że dni 3 oraz 4 czerwca są wolne od pracy.

Dla osób, które chciałyby się wspomóc przy składaniu wniosku szkoleniami z obslugi Aplikacji AP10 – Projekty badawczo-naukowe, przewidujemy szkolenia z zakresu procesu Przygotowanie projektu, którego pierwszym elementem jest właśnie Zgłoszenie Projektu. O terminach zostaną Państwo poinformowani w odrębnym komunikacie.

 

Materiały do pobrania:

 1. Dane podmiotu na potrzeby wypełnienia wniosku – plik
 2. Nowy Wzór Porozumienia dla projektów krajowych realizowanych w grupie podmiotów plik

 

UWAGA! Ważna zmiana dla Porozumień
Zapisy zawarte we wzorze porozumienia udostępnionym przez NCN nie mogą być modyfikowane ani uzupełnianie o dodatkowe uregulowania pomiędzy podmiotami. Grupa podmiotów ma prawo do podpisywania dodatkowych dokumentów regulujących współpracę w ramach grupy, jednakże nie należy dołączać ich do wniosku o finansowanie.

Nr ID wniosku, który należy wskazać w Porozumieniu pojawi się po jego założeniu w systemie OSF. W dokumencie należy podać dane podmiotów wchodzących w skład grupy podmiotów (tylko nazwy tych podmiotów). Porozumienie musi zostać podpisane przez osobę/y upoważnione do reprezentowania poszczególnych podmiotów wchodzących w skład grupy.

Centrum Wsparcia Nauki

 • Opublikowano: 22 kwietnia 2021
Podziel się na:
Tagi:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP