Aktualności

Granty NCN dla młodych naukowców UMED-u


Poznaliśmy laureatów konkursu MINIATURA 5. Wśród 130 naukowców, których projekty uzyskały finansowanie, znalazło się dziesięciu badaczy i badaczek z naszej Uczelni.

Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów naukowych!

Celem konkursu MINIATURA jest wspieranie działań naukowych prowadzących do przygotowania przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia konkursach NCN lub innych konkursach ogólnokrajowych i międzynarodowych. W jego piątej edycji można było uzyskać finansowanie w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na trwające do 12 miesięcy działanie.

 

Lp Tytuł wniosku Rodzaj działania naukowego Wydział Osoba realizująca Przyznane środki (PLN)
1. Zaburzenia w interakcji pomiędzy komórkami śródbłonka naczyniowego i komórkami nowotworowymi spowodowane przez dysfunkcję śródbłonka naczyniowego wywołaną działaniem sterydów anabolicznych badania wstępne/pilotażowe Wydział Nauk o Zdrowiu dr Marcin Popielarski 45100
2. Ocena aktywności szlaku WNT/β-katenina w liniach komórkowych czerniaka opornych na wemurafenib lub trametynib badania wstępne/pilotażowe Wydział Lekarski dr Anna Gajos-Michniewicz 49995
3. Poszukiwanie genów odpowiedzialnych za polaryzację limfocytów dziewiczych w kierunku autoreaktywnej subpopulacji CD49d+CD154+ w stwardnieniu rozsianym badania wstępne/pilotażowe Wydział Lekarski dr Magdalena Anna Namiecińska 49830
4. Potranslacyjne modyfikacje histonów odpowiedzialne za przeprogramowanie dojrzewających prekursorów oligodendrocytów w komórki prezentujące antygen badania wstępne/pilotażowe Wydział Lekarski dr Paweł Piątek 49500
5. PROJEKTOWANIE, SYNTEZA I BADANIE

AKTYWNOŚCI BIOLOGICZNEJ PEPTYDÓW O

WŁAŚCIWOŚCIACH NEUROPROTEKCYJNYCH

badania wstępne/pilotażowe Wydział Lekarski dr hab. Renata Perlikowska 49819
6. Metody radiomiczne w badaniu chorób nowotworowych – staż naukowy staż naukowy Wydział Lekarski dr inż. Urszula Maria Smyczyńska 34100
7. Ocena wpływu wybranych metabolitów mikrobioty jelitowej człowieka na uwalnianie gliotransmiterów w modelu hodowli komórkowej ludzkich astrocytów badania wstępne/pilotażowe Wydział Lekarski dr Michał Seweryn Karbownik 40700
8. Czy antygeny grzybicze wpływają na ekspresję wybranych receptorów z grupy PRR na ludzkich jednojądrzastych komórkach krwi obwodowej (PBMC)? badania wstępne/pilotażowe Wydział Nauk o Zdrowiu dr Elżbieta Magdalena Kozłowska 49335
9. Wpływ kwasów tłuszczowych omega-3 na ekspresję i aktywność TREM2 w mikrogleju. badania wstępne/pilotażowe Wydział Lekarski dr Emilia Zgórzyńska 49940
10. Modelowanie jednołańcuchowego fragmentu zmiennego (scFv) przeciw EGFRvIII jako metoda optymalizacji nowych podejść terapeutycznych, w tym terapii CAR-T, w glejaku wielopostaciowym badania wstępne/pilotażowe Wydział Lekarski dr inż. Tadeusz Witold Strózik 49999

 


 

Dr Marcin Popielarski (Zakład Cytobiologii i Proteomiki)

Tytuł projektu: Zaburzenia w interakcji pomiędzy komórkami śródbłonka naczyniowego i komórkami nowotworowymi spowodowane przez dysfunkcję śródbłonka naczyniowego wywołaną działaniem sterydów anabolicznych

Sterydy anaboliczno (AAS) to grupa hormonów steroidowych obejmująca testosteron oraz jego syntetyczne modyfikacje. Są stosowane w ramach niedozwolonego dopingu w sporcie ze względu na ich anaboliczne właściwości powodujące wzrost muskulatury, wytrzymałości oraz siły fizycznej. Pomimo ograniczeń dostępności AAS ich użycie w ciągu ostatnich lat wzrosło wśród osób ćwiczących rekreacyjnie, zwłaszcza wśród kobiet. Długotrwałe stosowanie AAS prowadzi do niewydolności wątroby oraz układu sercowo-naczyniowego, zahamowania produkcji własnej testosteronu, nowotworów prostaty, wirylizacji u kobiet, a nawet prób samobójczych.

Hipotez badawcza zakłada, że AAS wywołują dysfunkcję śródbłonka naczyniowego, co prowadzi do zaburzenia interakcji pomiędzy śródbłonkiem, a innymi komórkami oraz przyczynia się do nasilenia zjawiska metastazy. W ramach badań przeprowadzona zostanie ocena poziomu adhezji komórek nowotworowych (zależnych od androgenów, zależnych od estrogenów i niezależnych od hormonów płciowych) do śródbłonka naczyniowego, a także ocena migracji inwazyjnych komórek nowotworowych przez monowarstwę śródbłonka w obecności AAS.

 


 

Dr Anna Gajos-Michniewicz (Zakład Biologii Molekularnej Nowotworów)

Tytuł projektu: Ocena aktywności szlaku WNT/β-katenina w liniach komórkowych czerniaka opornych na wemurafenib lub trametynib

Czerniak jest nowotworem stanowiącym istotny problem współczesnej onkologii z uwagi na obserwowany ogólnoświatowy dynamiczny wzrost zachorowalności oraz stosunkowo młody wiek chorych. Terapie z zastosowaniem niskocząsteczkowych inhibitorów zmutowanej kinazy BRAF oraz inhibitorów kinazy MEK1/2, zrewolucjonizowały terapię pacjentów z czerniakiem, jednak wciąż wyzwaniem jest stosunkowo szybko pojawiająca się oporność na leczenie. Poszukuje się więc białek, stanowiących dodatkowy cel terapeutyczny.

Zwiększoną aktywację kanonicznego szlaku WNT obserwuje się w różnego typu nowotworach, w tym w czerniaku. Wyniki badań przeprowadzonych w Zakładzie Biologii Molekularnej Nowotworów wskazują na wyższy poziom aktywnej β-kateniny w komórkach opornych na wemurafenib lub trametynib w porównaniu z komórkami wrażliwymi na leki. Pozwala to na sformułowanie hipotezy, że linie oporne charakteryzuje wyższa aktywność kanonicznego szlaku WNT. Zasadne staje się więc zbadanie poziomu i/lub aktywności białek ważnych w regulacji kanonicznego szlaku WNT oraz ocena aktywności czynników transkrypcyjnych TCF/LEF w komórkach opornych.

 


 

Dr Magdalena Anna Namiecińska (Zakład Immunogenetyki)

Tytuł projektu: Poszukiwanie genów odpowiedzialnych za polaryzację limfocytów dziewiczych w kierunku autoreaktywnej subpopulacji CD49d+CD154+ w stwardnieniu rozsianym

W ramach projektu zostaną wyłonione geny zaangażowane w polaryzację subpopulacji limfocytów, odpowiedzialnej za upośledzenie procesu demielinizacji w przebiegu stwardnienia rozsianego (SM). Ta autoimmunologiczna choroba ośrodkowego układu nerwowego objawia się przewlekłym stanem zapalnym i demielinizacją związaną m.in. z dysfunkcją limfocytów T i B. Za jej postęp odpowiedzialne są dwa procesy: utrata aksonów i postępująca demielinizacja. We wcześniejszych badaniach naszego zespołu dowiedliśmy, że za upośledzony proces demielinizacji i pogłębiające się zmiany z każdym rzutem choroby odpowiedzialna jest autoreaktywna, mielino-specyficzna subpopulacja limfocytów CD49d+CD154+. Edycja wybranych genów może hamować polaryzację „patologicznej” subpopulacji limfocytów, zanim przekroczy ona barierę krew-mózg i może być punktem zwrotnym w celowanej, wysoce swoistej terapii w leczeniu SM.

 


 

Dr Paweł Piątek (Zakład Immunogenetyki)

Tytuł projektu: Potranslacyjne modyfikacje histonów odpowiedzialne za przeprogramowanie dojrzewających prekursorów oligodendrocytów w komórki prezentujące antygen

Projekt jest ściśle związany z wcześniejszymi badaniami prowadzonymi przez nasz zespół, dotyczącymi mielino-specyficznej populacji limfocytów CD49d+CD154+, odpowiedzialnej za rozwój i nawroty stwardnienia rozsianego oraz dojrzewających prekursorów oligodendrocytów (produkujących mielinę), jako komórek prezentujących antygen. Modyfikacje potranslacyjne histonów odgrywają kluczową rolę w kontrolowaniu transkrypcji genów.

Celem badań będzie wykazanie, które z modyfikacji potranslacyjnych histonów są odpowiedzialne za przeprogramowanie dojrzewających prekursorów oligodendrocytów w komórki prezentujące antygen. Do badań wybrane zostały najczęściej występujące modyfikacje, w tym te, odpowiedzialne za transkrypcję genów w komórkach prezentujących antygen, m. in. monocytach, czy limfocytach B. Do identyfikacji modyfikacji histonów wykorzystana zostanie technika dot-blot, a wyniki badań posłużą do rozwinięcia tematu, którego celem będzie analiza ChIP-Seq dojrzewających prekursorów oligodendrocytów po interakcji ze specyficznymi limfocytami CD49d+CD154+.

 


 

Dr hab. Renata Perlikowska (Zakład Chemii Biomolekularnej)

Tytuł projektu: Projektowanie, synteza i badanie aktywności biologicznej peptydów o właściwościach neuroprotekcyjnych

Głównym celem działania naukowego jest projektowanie, synteza i badanie aktywności neuroprotekcyjnej krótkich peptydów, których budowa oparta będzie na sekwencji dobrze poznanych peptydów opioidowych: endomorfin i rubiskolin. Ocena aktywności neuroprotekcyjnej z użyciem komórek ludzkiej linii neuroblastoma (SH-SY5Y), określona zostanie w eksperymentalnym modelu uszkodzeń indukowanych stresem oksydacyjnym lub glukokortykoidami, imitujących patologiczne objawy choroby Parkinsona (PD) lub depresji.

Dotychczasowe wyniki badań potwierdzają, że peptydy opioidowe promują przeżycie neuronów podczas rozwoju układu nerwowego, wpływają na ich proliferację i migrację. Dodatkowo, są uważane za czynniki neurotroficzne. Wydaje się zatem celowe poszukiwanie substancji farmakologicznych i strategii terapeutycznych hamujących lub modulujących proces neurodegeneracji.

 


 

Dr Emilia Zgórzyńska (Zakład Interakcji Międzykomórkowych, Uczelniane Laboratorium Funkcji Narządów Zmysłów)

Tytuł projektu: Wpływ kwasów tłuszczowych omega-3 na ekspresję i aktywność TREM2 w mikrogleju.

Dane epidemiologiczne wskazują, że najczęstszą przyczyną otępienia jest choroba Alzheimera, w której dochodzi do degeneracji neuronów w wyniku powstawania zewnątrzkomórkowych złogów amyloidowych oraz agregacji w neuronach hiperfosforylowanego białka tau. Jedną z przyczyn amyloidogenezy i postępujących zmian neurodegeneracyjnych  jest chroniczna aktywacja mikrogleju i astrocytów, które przekształcają się w fenotyp prozapalny. Korzystny wpływ suplementacji wielonienasyconych kwasów tłuszczowych ω-3 (ω-3PUFA) w chorobach neurologicznych związanych z wiekiem oraz wyniki moich badań dotyczących działania ω-3 PUFA w komórkach glejowych wskazują na hamowanie odpowiedzi prozapalnej przez ω-3 PUFA i stanowią przesłanki do podjęcia kolejnych. Celem obecnych jest zbadanie wpływu EPA i DHA na ekspresję i aktywność błonowego białka mikrogleju TREM2, biorącego udział w odpowiedzi zapalnej. Uzyskane wyniki przybliżą molekularne mechanizmy aktywacji mikrogleju i pozwolą na opracowanie terapii naturalnymi składnikami, które mogą zmniejszyć powstawanie patologicznych agregatów będących przyczyną neurodegeneracji.

 


 

Dr inż. Tadeusz Witold Strózik (Zakład Biologii Molekularnej)

Tytuł projektu: Modelowanie jednołańcuchowego fragmentu zmiennego (scFv) przeciw EGFRvIII jako metoda optymalizacji nowych podejść terapeutycznych, w tym terapii CAR-T, w glejaku wielopostaciowym

Celem projektu jest opracowanie oraz ocena skuteczności jednołańcuchowego fragmentu zmiennego (scFv) przeciw EGFRvIII. Mutacje w domenie zewnątrzkomórkowej receptora dla naskórkowego czynnika wzrostu (EGFRwt) zaangażowane są w rozwój glejaka wielopostaciowego (GB), najbardziej agresywnej postaci pierwotnego nowotworu ośrodkowego układu nerwowego. Szczególnie istotny dla procesu tumorogenezy GB, a zarazem najczęstszy z mutacji EGFR w GB, jest mutant delecyjny, znany jako wariant III (EGFRvIII), występujący w ok. 30% przypadków.

Jak dotąd opracowano kilka przeciwciał przeciwko EGFRvIII, niemniej jednak większość z nich ma niskie powinowactwo lub wykazuje wyraźną reaktywność krzyżową z prawidłowym EGFRwt. W projekcie podjęta zostanie próba opracowania specyficznego i charakteryzującego się wysokim powinowactwem scFv przeciw EGFRvIII. Sekwencja tego fragmentu może posłużyć w dalszej kolejności do opracowania limfocytów T z chimerowym receptorem antygenowym (CAR-T). Uzyskane wyniki będą miały także znacznie dla zrozumienia struktury zewnątrzkomórkowej EGFRvIII i jej związku z konstytutywną aktywacją tego receptora, jak również mechanizmu działania tego zmutowanego białka.

 

 


 

Dr n. med. Michał Karbownik (Zakład Farmakologii i Toksykologii)

Tytuł projektu: Ocena wpływu wybranych metabolitów mikrobioty jelitowej człowieka na uwalnianie gliotransmiterów w modelu hodowli komórkowej ludzkich astrocytów (badanie wstępne / pilotażowe)

Niedawne badania naukowe nad mikrobiotą jelitową zrewolucjonizowały rozumienie procesu kształtowania się ludzkiego mózgu oraz jego funkcjonowania w zdrowiu i chorobie. Jednak mimo postępu prac molekularnych, przedklinicznych i klinicznych, wciąż nie do końca wiadomo, w jaki sposób drobnoustroje wpływają na nasze mózgi.

Jednym z domniemanych mechanizmów jest wydzielanie metabolitów, które po dotarciu do mózgu oddziałują z receptorami komórek glejowych. Glej pełni w mózgu nie tylko funkcje makrostrukturalne, ale jego komórki współuczestniczą z neuronami w tworzeniu połączeń synaptycznych. Wydzielanie specyficznych gliotransmiterów utrzymuje homeostazę synaps i przyczynia się do plastyczności neuronalnej. Wydaje się, że badania wpływu metabolitów mikrobioty jelitowej na gliotransmisję nie były do tej pory prowadzone. Niniejszy projekt naukowy ma wypełnić tę lukę wiedzy i może przyczynić się do rozwoju nowych terapii w neuropsychiatrii.

 


 

Dr inż. n. tech. Urszula Smyczyńska (Zakład Biostatystyki i Medycyny Translacyjnej)

Tytuł projektu: Metody radiomiczne w badaniu chorób nowotworowych (staż naukowy)

Projekt obejmuje 10-tygodniowy staż naukowy w Dana-Farber Cancer Institute (Harvard Medical School). Jego celem będzie poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie radiomiki  – dziedziny badań obejmującej zaawansowane techniki analizy obrazów medycznych np. z tomografii komputerowej pacjentów z chorobami nowotworowymi. Kompetencje zdobyte podczas stażu w wiodącej jednostce naukowej z szerokim doświadczeniem w zakresie badań radiomicznych zostaną wykorzystane w realizacji własnego projektu dotyczącego raka płuca.

Planowane badanie będzie miało na celu poszukiwanie powiązań między charakterystyką radiomiczną (cechami “wyglądu” guza na obrazie medycznym), a cechami molekularnymi raków płuca. Informacje z obrazowania uzyskane w ten sposób mogą w przyszłości pomóc w dokładniejszej i mniej inwazyjnej diagnostyce pacjentów z rakiem płuca.

 


 

dr n. med. Elżbieta Kozłowska (Zakład Mikrobiologii i Immunologii Doświadczalnej)

Tytuł projektu: Czy antygeny grzybicze wpływają na ekspresję wybranych receptorów z grupy PRR na ludzkich jednojądrzastych komórkach krwi obwodowej (PBMC)? (badanie wstępne i pilotażowe)

Obecnie wiadomo, że grzyby stanowią istotną składową mikrobioty człowieka (mykobiom) i poprzez wpływ na różne komórki organizmu mogą regulować przebieg wielu stanów fizjologiczno-patologicznych, w tym szczególnie modulować aktywność komórek biorących udział w procesach immunologiczno-zapalnych. Dane wskazują, że zmiany w składzie mykobiomu mogą prowadzić do powstania lub zaostrzenia wielu chorób, w tym chorób zapalnych jelit, alergicznych chorób układu oddechowego, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POCHP), sarkoidozy oraz niektórych chorób o podłożu autoimmunizacyjnym.

W ramach uzyskanych środków na realizację działania naukowego Miniatura – 5, planowane jest ustalenie czy składniki ściany komórkowej grzybów mogą regulować poziom ekspresji wybranych cząsteczek z grupy PRR na ludzkich jednojądrzastych komórkach krwi obwodowej (PBMC). Planowana jest ocena wpływu mannanu oraz β-(1,3)-glukanów na wskazane komórki. Zbadana zostanie także funkcjonalność danych receptorów przy jednoczesnym zastosowaniu (lub nie) inhibitorów cząsteczek sygnalizacji wewnątrzkomórkowej. Obserwacje te, razem z wynikami wcześniejszych badań własnych
w tym zakresie, dadzą asumpt do sformułowania dużego projektu badawczego dotyczącego oceny wpływu antygenów grzybiczych na fenotyp i aktywność różnych subpopulacji komórek immunokompetentnych wchodzących w skład PBMC.

  • Opublikowano: 5 stycznia 2022
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP