Aktualności

Konkurs Narodowego Centrum Nauki – MINIATURA 6


Szanowni Państwo,

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki ogłasza konkurs MINIATURA 6, do którego mogą być zgłaszane wnioski na realizację pojedynczego działania naukowego w jednej z wymienionych form: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego. Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych. W konkursie można uzyskać środki finansowe w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na realizację działania naukowego trwającego do 12 miesięcy. O środki może ubiegać się podmiot, w którym zatrudniony jest badacz:

  1. posiadający w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe;
  2. który uzyskał stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2010 r. Okres ten może zostać przedłużony zgodnie z zasadami określonymi w § 5 pkt 5 lit. regulaminu. W przypadku osób, które uzyskały więcej niż jeden stopień doktora, datą odniesienia jest data uzyskania pierwszego z nich.

Rada Narodowego Centrum Nauki ustala wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację działań naukowych w ramach konkursu MINIATURA 6 w kwocie 20 mln złWniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF, dostępnego pod adresem osf.opi.org.pl, zgodnie z procedurą składania wniosków. Zasady składania wniosków wyjaśnione są w wytycznych dotyczących wypełniania wniosków w konkursie MINIATURA 6 w systemie ZSUN/OSF.

Nabór wniosków prowadzony jest w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. do godz. 16:00. Nabór wniosków może zostać wstrzymany, jeżeli łączna kwota wnioskowanych nakładów przekroczy dwukrotną wysokość środków finansowych przeznaczonych przez Radę NCN na realizację działań naukowych w konkursie.  UWAGA: przypominamy, że środki finansowe przeznaczone na realizację działań naukowych w konkursie MINIATURA 6 są dzielone proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których prowadzony jest nabór wniosków. Jednym z warunków finansowania wniosku w konkursie jest to, że wniosek musi mieścić się w puli dostępnych środków na dany miesiąc. W związku z dużą liczbą złożonych wniosków w ostatnim miesiącu naboru w poprzednich edycjach konkursu MINIATURA, zwracamy uwagę na możliwość aplikowania w pozostałych miesiącach trwania naboru.  Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją konkursową zawartą w niniejszym ogłoszeniu. Prosimy o zwrócenie uwagi na treść zakładki Najważniejsze zmiany, gdzie znajdują się informacje o zmianach wprowadzonych w dokumentacji konkursowej w porównaniu do poprzedniej edycji konkursu i obejmują:

  1. poszerzenie katalogu wnioskodawców w konkursie o jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – pod warunkiem, że należą one do sektora finansów publicznych (§ 1 regulaminu).
  2. doprecyzowanie wymogu dotyczącego osoby realizującej działanie naukowe – osoba ta nie może być jednocześnie wskazana jako osoba reprezentująca wnioskodawcę (§ 5 regulaminu).
  3. wykreślenie z kryteriów rekomendowania wniosku do finansowania warunku, że musi się on mieścić w puli nie więcej niż 50% wniosków złożonych w danym miesiącu w ramach poszczególnych działów: Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce, Nauk Ścisłych i Technicznych, Nauk o Życiu (§ 28 regulaminu).
  4. uzupełnienie katalogu kosztów niekwalifikowalnych o koszty organizacji wystaw i konkursów (§ 2 ust. 10 katalogu kosztów) oraz o koszty opłat wydawniczych (np. redakcyjnych, translatorskich, edytorskich, odbitek, kolorowych rysunków w wersji drukowanej, submission fees) w przypadku publikacji objętych Polityką otwartego dostępu, z wyjątkiem kosztów Article Processing Charges w czasopismach zgodnych ze ścieżkami 1 i 3 opisanymi w tej polityce (§ 2 ust. 6 katalogu kosztów).
  5. uzupełnienie katalogu wydatków niekwalifikowalnych z kosztów bezpośrednich o koszty ubezpieczenia OC na rzecz uczestnika eksperymentu medycznego, o koszty pozyskania zgód Komisji Bioetycznych lub Komisji Etycznych ds. doświadczeń na zwierzętach oraz o koszty uczestnictwa w wystawach i konkursach (§ 2 ust. 7, 8 i 13 katalogu kosztów).
  6. ustalenie, że termin rozstrzygnięcia konkursu następuje w terminie 5 miesięcy od dnia złożenia wniosku (§ 30 regulaminu).

Przygotowane i wygenerowane z systemu OSF wnioski należy składać do weryfikacji i podpisu za pośrednictwem Aplikacji Procesowej AP10 – Projekty badawczo-naukowe, do której instrukcja dostępna jest pod adresem:

  • Opublikowano: 2 lutego 2022
Podziel się na:
Tagi:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP