Nauka

Seminarium wprowadzające do aplikacji cytometrii przepływowej

22 maja 2024

Seminarium wprowadzające do aplikacji cytometrii przepływowej

Zespół Lab­o­ra­toriów BRaIn serdecznie zaprasza na sem­i­nar­i­um wprowadza­jące do aplikacji cytometrii przepły­wowej […]

OLIMPIADA 2024 — WYNIKI

13 maja 2024

OLIMPIADA 2024 — WYNIKI

Z przy­jem­noś­cią infor­mu­je­my o wynikach finału Olimpiady Języ­ka Ang­iel­skiego w Naukach Bio­m­e­dy­cznych. I miejsce […]

Szkolenie NCN w dniu 21.05.2024 r. —…

8 maja 2024

Szkolenie NCN w dniu 21.05.2024 r. — Proces oceny wniosku

Szanowni Państ­wo, infor­mu­je­my, że w dniu 21 maja 2024 r. odbędzie […]

DOKTORAT WDROŻENIOWY – VIII EDYCJA

7 maja 2024

DOKTORAT WDROŻENIOWY – VIII EDYCJA

Szanowni Państ­wo, Rozpoczął się nabór wniosków do VIII edy­cji pro­gra­mu Dok­toratów […]

Projekt Twinning FrailCare — współpraca grecko-polska

26 kwietnia 2024

Projekt Twinning FrailCare — współpraca grecko-polska

Klini­ka Geri­atrii UMED rozpoczęła real­iza­cję pro­jek­tu wraz insty­tutem badaw­czym Forth […]

Eksperci EUA opracowali wizję rozwoju badań i…

22 kwietnia 2024

Eksperci EUA opracowali wizję rozwoju badań i innowacji UE

Europe­jskie Sto­warzysze­nie Uni­w­er­sytetów (EUA) opub­likowało doku­ment: „Paving the way for impact­ful […]

Szkolenia NCN w dniach 6 i 9…

12 kwietnia 2024

Szkolenia NCN w dniach 6 i 9 maja 2024 r. — Konstrukcja wniosku, Rozliczanie projektów – raporty końcowe

Szanowni Państ­wo, infor­mu­je­my, że w dniu 22.04.2024 r. nastąpi otwar­cie rejes­tracji na szkole­nie […]

INFORMACJA W SPRAWIE NAGRÓD MINISTRA ZDROWIA DLA…

5 kwietnia 2024

INFORMACJA W SPRAWIE NAGRÓD MINISTRA ZDROWIA DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Szanowni Państ­wo, przy­pom­i­namy o możli­woś­ci składa­nia wniosków o nagrody Min­is­tra dla nauczy­cieli aka­demic­kich, […]

Konkurs o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za…

5 kwietnia 2024

Konkurs o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim 2024

Ogłosze­nie o naborze konkurs 2024 Reg­u­lamin konkur­su 2024 Załącznik nr 1 […]

Nabór ekspertów oceniających jakość kształcenia w szkołach…

26 marca 2024

Nabór ekspertów oceniających jakość kształcenia w szkołach doktorskich

W imie­niu Komisji Ewalu­acji Nau­ki oraz Min­is­terst­wa Nau­ki i Szkol­nict­wa Wyższego infor­mu­je­my o uru­chomie­niu […]

UNIWERSYTECKIE DOFINANSOWANIE DO UDZIAŁU W MIĘDZYNARODOWYCH KONFERENCJACH…

22 marca 2024

UNIWERSYTECKIE DOFINANSOWANIE DO UDZIAŁU W MIĘDZYNARODOWYCH KONFERENCJACH DLA DOKTORANTÓW I MŁODYCH BADACZY

W dniu 20 lutego 2024 r. Rek­tor Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi wydał […]

Nagrody Naukowe V Wydziału Nauk Medycznych PAN

19 marca 2024

Nagrody Naukowe V Wydziału Nauk Medycznych PAN

Wydzi­ał V Nauk Medy­cznych Pol­skiej Akademii Nauk infor­mu­je, iż w 2024 […]

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP