Aktualności

Poznaliśmy pierwszych laureatów konkursu MINIATURA 8


Poz­nal­iśmy pier­wszych lau­re­atów konkur­su MINIATURA 8 

Poz­nal­iśmy pier­wszych lau­re­atów konkur­su MINIATURA 8 na poje­dyncze dzi­ała­nia naukowe ogłos­zonego przez NCN 1 lutego 2024 r. 

Grant na real­iza­cję dzi­ałań naukowych uzyskało dwo­je badaczy z naszej uczel­ni: dr n.med. Alek­san­dra Tara­siuk (Zakład Bio­chemii) oraz dr hab. n. med. Michał Panek (Klini­ka Chorób Wewnętrznych, Ast­my i Alergii). 

Serdecznie grat­u­lu­je­my i życzymy wielu sukcesów naukowych! 

Pod­sta­wowym celem konkur­su MINIATURA 8 jest finan­sowe wspar­cie dzi­ała­nia naukowego służącego przy­go­towa­niu przyszłego pro­jek­tu badaw­czego planowanego do złoże­nia w konkur­sach NCN, innych konkur­sach ogól­nokra­jowych lub między­nar­o­dowych. W konkur­sie moż­na uzyskać środ­ki finan­sowe w wysokoś­ci od 5 000 do 50 000 zł na real­iza­cję dzi­ała­nia naukowego trwa­jącego do 12 miesię­cy.  

 

Tytuł: Oce­na poziomu aktywacji szlaku kinaz MAP poprzez osza­cow­anie fos­fory­lacji białek JNK1/2, p44, oraz SMAD 1/5 przez immunoblot­ting na linii komórkowej HEK293T po zablokowa­niu recep­torów TGFBRI/TGFBRII inhibitorem pep­ty­dowym zapro­jek­towanym in sil­i­co  

Rodzaj dzi­ała­nia naukowego: bada­nia wstępne/pilotażowe Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi  

Oso­ba real­izu­ją­ca dzi­ałanie naukowe: dr hab. Michał Gabriel Panek 

dofi­nan­sowanie: 48 963,00 

Absol­went Wydzi­ału Lekarskiego Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi. Dok­tor habil­i­towany nauk medy­cznych. Wykład­ow­ca aka­demic­ki. Pro­fe­sor w Klin­ice Chorób Wewnętrznych, Ast­my i Alergii II Kat­edry Chorób Wewnętrznych Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi. Spec­jal­ista chorób wewnętrznych. Spec­jal­ista chorób płuc. Starszy asys­tent w Uni­w­er­syteckim Szpi­talu Klin­icznym Nr 1 im. N. Bar­lick­iego w Łodzi.  

Benefic­jent licznych Nagród Rek­to­ra UM w Łodzi za osiąg­nię­cia naukowe i dydak­ty­czne. Lau­re­at grantów szkole­niowych i naukowych. Członek między­nar­o­dowych i kra­jowych towarzys­tw naukowych: Euro­pean Acad­e­my of Aller­gy and Clin­i­cal Immunol­o­gy, Amer­i­can Acad­e­my of Aller­gy Asth­ma and Immunol­o­gy, Amer­i­can Tho­racic Soci­ety, Pol­skiego Towarzyst­wa Chorób Płuc (PTChP) i Pol­skiego Towarzyst­wa Aler­go­log­icznego (PTA). Uczest­nik i prele­gent na wielu kra­jowych i między­nar­o­dowych kon­fer­enc­jach naukowych. Autor pon­ad 130 pub­likacji naukowych i kilku rozdzi­ałów w książkach.  

Tem­atem Jego inter­dyscy­pli­narnych zain­tere­sowań badaw­czych są nau­ki pod­sta­wowe i klin­iczne niez­a­biegowe z zakre­su biologii moleku­larnej, bio­chemii, gene­ty­ki, pul­monologii, aler­gologii, immunologii klin­icznej oraz psy­chi­a­trii z ele­men­ta­mi psy­chologii klin­icznej. Prowad­zone bada­nia naukowe obe­j­mu­ją gene­ty­czne i psy­chopa­to­log­iczne uwarunk­owa­nia przewlekłych zespołów obtu­ra­cyjnych płuc ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem moleku­larnych mark­erów deter­min­u­ją­cych feno­typy wybranych jed­nos­tek chorobowych. 

 


Tytuł: ITD‑1, selek­ty­wny inhibitor TGF‑β, w lecze­niu gruc­zo­lako­ra­ka prze­wodowego trzust­ki – bada­nia in vit­ro. 

Rodzaj dzi­ała­nia naukowego: bada­nia wstępne/pilotażowe 

Oso­ba real­izu­ją­ca dzi­ałanie naukowe: dr Alek­san­dra Elż­bi­eta Tara­siuk 

Dofi­nan­sowanie: 49 995,00 

Stopień dok­to­ra nauk medy­cznych uzyskała w Zakładzie Bio­chemii Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi w 2022 roku. Obec­nie pracu­je jako adi­unkt na tej samej uczel­ni.  

Celem jej badań jest iden­ty­fikac­ja, charak­terysty­ka i wal­i­dac­ja leków prze­ci­wza­pal­nych i prze­ci­wnowot­worowych w kon­tekś­cie chorób trzust­ki. Intere­su­je się również nowy­mi mech­a­niz­ma­mi moleku­larny­mi, które mogą być ukierunk­owane na lecze­nie chorób prze­wodu pokar­mowego, w szczegól­noś­ci nieswoistych chorób zapal­nych jelit. W swoich bada­ni­ach kon­cen­tru­je się na zaburzeni­ach czyn­noś­ciowych i zapal­nych prze­wodu pokar­mowego; wyko­rzys­tu­je mod­ele chorób prze­wodu pokar­mowego in vit­ro, ex vivo i in vivo.  

Stype­ndys­t­ka Fun­dacji Koś­ciuszkowskiej w 2019 roku. Indeks H=7, IF~96. 

  • Opublikowano: 29 maja 2024
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP