Aktualności

Szkolenie NCN w dniu 21.05.2024 r. — Proces oceny wniosku


Szanowni Państ­wo,

infor­mu­je­my, że w dniu 21 maja 2024 r. odbędzie się szkole­nie NCN z zakre­su: Pro­ces oce­ny wniosku.

Link do rejes­tracji: https://ncn.clickmeeting.com/proces-oceny-wniosku-01/register

Szczegółowy pro­gram szkole­nia:

 • Oce­na for­mal­na
 • Oce­na mery­to­rycz­na –  kto oce­nia wnios­ki? Na co eksper­ci zwraca­ją uwagę?
  • For­mu­la­rz oce­ny – oce­na mery­to­rycz­na
  • Oce­na dorobku naukowego
  • Oce­na kosz­to­ry­su
  • Oce­na pozostałych kwestii (ety­cznych, planu zarządza­nia dany­mi)
  • Opinie indy­wid­u­alne a uza­sad­nie­nie koń­cowe

Czas trwa­nia szkole­nia: 30 min.

Serdecznie zaprasza­my wszys­t­kich zain­tere­sowanych.

Cen­trum Wspar­cia Nau­ki

 

 

 • Opublikowano: 8 maja 2024
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP