Aktualności

Podsumowanie 2022 roku w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi


Min­iony rok upłynął przede wszys­tkim pod znakiem nadziei, że po praw­ie dwóch lat­ach pan­demii i związanych z nią ograniczeń będzie moż­na w pełni powró­cić do przed­pan­demicznej rzeczy­wis­toś­ci. W 2022 roku Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi uru­chomił kil­ka strate­gicznych inwest­y­cji, rozpoczął kole­jne prace budowlane w kam­pusie Cen­trum Klin­iczno-Dydak­ty­cznego oraz świę­tował swo­je 20-te urodziny. Był to czas obfi­tu­ją­cy w sukcesy i wyjątkowe wydarzenia. Przed społecznoś­cią aka­demicką pojaw­iły się nowe wyzwa­nia — jed­nym z najtrud­niejszych okaza­ła się zbro­j­na agres­ja Fed­er­acji Rosyjskiej na Ukrainę i jej dłu­goter­mi­nowe kon­sek­wenc­je.

Poza oczy­wisty­mi akc­ja­mi pomo­cowy­mi, w które zaan­gażowani byli pra­cown­i­cy i stu­den­ci uczel­ni (zbiór­ka darów rzec­zowych, udostęp­ni­an­ie mieszkań / hostelu, orga­ni­za­c­ja kursów języ­ka pol­skiego), pomoc uczel­ni skupiła się na wspar­ciu chorych onko­log­icznie dzieci z Ukrainy. Dzię­ki zespołowi Klini­ki Pedi­atrii, Onkologii i Hema­tologii, kierowanej przez prof. Woj­ciecha Mły­narskiego oraz part­nerom z Pol­s­ki (PTOHD, Fun­dac­ja Herosi) i zagrani­cy (St. Jude Children’s Research Hos­pi­tal), ewakuowano pon­ad 800 dzieci z chorobą nowot­worową z terenów wojen­nych, z czego 200 małych pac­jen­tów trafiło do pol­s­kich klinik. Stu­den­ci i pra­cown­i­cy uczel­ni, jako wolon­tar­iusze, obsługi­wali m.in. infolin­ię dla lekarzy i rodz­iców z Ukrainy, udziela­jąc infor­ma­cji na tem­at możli­woś­ci trans­portu i leczenia w Polsce.

Nowo otwarte inwest­y­c­je

W mar­cu odbyło się uroczyste otwar­cie Cen­trum Wspar­cia Badań Klin­icznych wraz z Ośrod­kiem Badań Klin­icznych Wczes­nych Faz, którego zadaniem jest kom­plek­sowe wspar­cie uczel­ni i szpi­tali klin­icznych w real­iza­cji badań klin­icznych. Na real­iza­cję tego przed­sięwz­ię­cia uczel­nia pozyskała środ­ki finan­sowe z Agencji Badań Medy­cznych w wysokoś­ci 11 mln zł.

Z końcem kwiet­nia w uczel­ni uru­chomiono także nowoczes­ny zespół lab­o­ra­toriów BRaIn w ramach pro­jek­tu – Bada­nia, Rozwój, Innowac­je w łódzkim kam­pusie bio­m­e­dy­cyny i far­ma­cji (63,3 mln zł). Do dys­pozy­cji użytkown­ików odd­ano zarówno spec­jal­isty­czne lab­o­ra­to­ria: Anal­iz Związków Pochodzenia Nat­u­ral­nego, Badań Metabolomicznych, Diag­nos­ty­ki Moleku­larnej, Hodowli Komórkowych, jak również lab­o­ra­to­ria do okre­sowego wyko­rzys­ta­nia przez zespoły badaw­cze, zaw­iązu­jące się na potrze­by pro­jek­towe.

Łódzkie Cen­trum Badań Moleku­larnych Chorób Cywiliza­cyjnych MOL­e­co­LAB to kole­j­na inwest­y­c­ja w kam­pusie CKD, którą uru­chomiono w 2022 r. (wartość pro­jek­tu 75 mln zł). MOL­e­co­LAB stanowi zespół najwyższej klasy lab­o­ra­toriów naukowo-badaw­czych, których głównym celem jest efek­ty­wne wspieranie pro­cesów komer­c­jal­iza­cji nau­ki i dzi­ałal­noś­ci B+R uczel­ni. Nowa infra­struk­tu­ra badaw­cza ma za zadanie wspier­ać naukow­ców w real­iza­cji inter­dyscy­pli­narnych pro­jek­tów o charak­terze aplika­cyjnym. Jej dodatkowym, olbrzymim atutem są zas­tosowane tech­nolo­gie – przy­jazne środowisku, ale także znacznie obniża­jące kosz­ty eksploat­acji budynku.

Rok 2022 r. to także nowe pro­jek­ty inwest­y­cyjne. We wrześniu uczel­nia pod­pisała umowę z gen­er­al­nym wykon­aw­cą na budowę Radioter­apii w ramach drugiego eta­pu budowy Cen­trum Klin­iczno-Dydak­ty­cznego Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi wraz z Aka­demickim Ośrod­kiem Onko­log­icznym. W nieza­leżnym budynku połąc­zonym ze szpi­talem naziem­ną kład­ką i podziem­nym kory­tarzem, ulokowane zostanie nowoczesne cen­trum diag­nos­ty­ki obra­zowej oraz ośrodek radioter­apii, w którym leczeni będą pac­jen­ci onko­log­iczni.

Rankin­gi – awanse i udane debi­u­ty

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi od wielu lat należy do grona najlepiej oce­ni­anych uczel­ni pub­licznych w  kra­ju, a z roku na rok pnie się coraz wyżej w ogólnopol­s­kich rankingach. Jed­nak rok 2022 okazał się dla UMED‑u przeło­mowy. Uczel­nia po raz pier­wszy znalazła się w pier­wszej dziesiątce Rankingu Uczel­ni Aka­demic­kich w ramach Rankingu Szkół Wyższych Per­spek­ty­wy 2022, zaj­mu­jąc 9. miejsce oraz po raz kole­jny została lid­erem rankingu pod wzglę­dem efek­ty­wnoś­ci naukowej, wyprzedza­jąc uczel­nie medy­czne ze Szczeci­na i Gdańs­ka.

UMED to także uczel­nia o ugrun­towanej pozy­cji między­nar­o­dowej, co znalazło odzwier­ciedle­nie w między­nar­o­dowych rankingach. W klasy­fikacji Shang­hai Glob­al Rank­ing of Aca­d­e­m­ic Sub­jects (GRAS) 2022 Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi zajął 2. miejsce wśród pol­s­kich uczel­ni medy­cznych i awan­sował z czwartej (301–400) do trze­ciej set­ki (201–300) w dziedzinie medy­cy­na klin­icz­na. Uczel­nia zajęła także 1. miejsce w dziedzinie immunologii oraz 2. miejsce w dziedzinie medy­cyny wśród pol­s­kich uczel­ni sklasy­fikowanych w rankingu TOP Uni­ver­si­ties Research.com, a w rankingu Times High­er Edu­ca­tion World Uni­ver­si­ty Rank­ing 2023 – THE WUR 2023 zade­bi­u­towała, zaj­mu­jąc 3. pozy­cję wśród 32 sklasy­fikowanych uczel­ni z Pol­s­ki.

20 lat minęło… — urodziny UMED‑u

W 2022 roku Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi świę­tował swo­je 20-lecie. Obchody jubileuszu zainicjowano w rocznicę uch­wale­nia przez sejm ustawy o utworze­niu Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi (połączenia Akademii Medy­cznej i Wojskowej Akademii Medy­cznej), tj. 27 lip­ca. W październiku odbył się urodzi­nowy kon­cert chary­taty­wny, z którego dochód przez­nac­zono na wspar­cie psy­chi­a­trii dziecięcej. Zagrał zespół Raz, Dwa, Trzy. Punk­tem kul­mi­na­cyjnym obchodów jubileuszu było grud­niowe, uroczyste posiedze­nie Sen­atu, pod­czas którego uhonorowano byłych rek­torów i prorek­torów oraz zasłużonych pra­cown­ików uczel­ni.

Nowe inic­jaty­wy

W roku 2022 uczel­nia nie tylko real­i­zowała kole­jne edy­c­je dobrze już znanych inic­jatyw, ale także angażowała się w zupełnie nowe przed­sięwz­ię­cia. Jed­nym z nich było listopad­owe pod­pisanie porozu­mienia o zacieśnie­niu współpra­cy między łódzki­mi uczel­ni­a­mi pub­liczny­mi w ramach Łódzkiego Part­nerst­wa Aka­demick­iego.

Dowo­dem na ścisłą współpracę z uczel­ni­a­mi pub­liczny­mi z Łodzi był m.in. zor­ga­ni­zowany po raz pier­wszy przez Aka­demick­ie Biuro Kari­er, we współpra­cy z Uni­w­er­sytetem Łódzkim oraz Politech­niką Łódzką, hackathon „HAcK na Zdrowie”  — sprint pro­jek­towo-szkole­niowy, pod­czas którego uczest­ni­cy, pracu­jąc w inter­dyscy­pli­narnych zespołach, tworzą innowa­cyjne rozwiąza­nia, odpowiada­jące potrze­bom społecznym zdefin­iowanym przez zaprzy­jaźnione firmy i lokalnych przed­siębior­ców. Także po raz pier­wszy rek­torzy Politech­ni­ki Łódzkiej i Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi przyz­nali nagrody za najlep­sze wspólne pub­likac­je naukowe.

Sukcesy indy­widu­lane i zespołowe

W ubiegłym roku trady­cyjnie stu­den­ci i pra­cown­i­cy „pobiegli z pomocą” – tym razem dla trans­plan­tologii, w ramach VI edy­cji biegu chary­taty­wnego orga­ni­zowanego we współpra­cy z Fun­dacją dla Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi. Pod­czas uroczys­tej, grud­niowej gali Samorząd Stu­den­tów i władze uczel­ni nagrodz­iły najlep­szych nauczy­cieli aka­demic­kich.

Pod­sumowu­jąc ubiegły rok, nie sposób nie wspom­nieć także o niek­tórych indy­wid­u­al­nych sukce­sach pra­cown­ików uczel­ni. Prof. dr hab. Jakub Fich­na, kierown­ik Zakładu Bio­chemii, został lau­re­atem Ful­bright Senior Award 2022–23, dr Marcin Braun współt­worzył pub­likację opub­likowaną w „Nature”, dr hab. Łukasz Olewnik otrzy­mał stype­ndi­um Min­is­tra Edukacji i Nau­ki dla wybit­nych młodych naukow­ców, a prof. Jolan­ta Zaw­ils­ka, prof. Woj­ciech Fendler i dr Kon­rad Stawis­ki nagrody Min­is­tra Zdrowia.

Nie zabrakło też sukcesów zespołowych. Uczel­ni­any klub AZS UMED po raz kole­jny okazał się najlep­szym AZS-em wśród uczel­ni medy­cznych i zajął 9. miejsce w klasy­fikacji gen­er­al­nej,  wyprzedza­jąc niek­tóre akademie wychowa­nia fizy­cznego. Powodów do dumy przys­porzył nam również uni­w­er­sytec­ki chór, który zdobył Grand Prix w Między­nar­o­dowym Konkur­sie Chóral­nym „Cho­rus Inside Croa­t­ia” oraz 44. Między­nar­o­dowym Fes­ti­walu Chóral­ny „Cho­rus Inside Advent”.

Nie sposób wymienić wszys­t­kich sukcesów, które odnieśliśmy, wydarzeń i kon­fer­encji, które zor­ga­ni­zowal­iśmy czy pro­jek­tów, które w min­ionym roku pozyskaliśmy. Przy­go­towane pod­sumowanie to jedynie mały wycinek tego, co dzi­ało się w uczel­ni, który ma nam przy­pom­nieć, że obok trud­nych chwil rok 2022 był pełen rados­nych i wzniosłych wydarzeń.

Życzymy sobie i Państ­wu, aby nowy — 2023 rok — był spoko­jniejszy, ale nie mniej udany i owoc­ny.

  • Opublikowano: 12 stycznia 2023
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP