Aktualności

Zapraszamy na kosultacje społeczne procesu wdrażania innowacji w placówkach ochrony zdrowia – 14.12.2023 MOLecoLAB


Chcesz mieć real­ny wpływ na to jak może wyglą­dać pro­ces leczenia?

Przyjdź i weź udzi­ał w kon­sul­tac­jach doty­czą­cych wdraża­nia innowa­cyjnych rozwiązań w zdrow­iu, poz­nasz metodę współt­worzenia oraz będziesz mieć real­ny wpływ na wprowadzanie innowacji w szpi­talu. Zaprasza­my: pac­jen­tów, opiekunów pac­jen­tów, pro­fesjon­al­istów opie­ki zdrowot­nej oraz admin­is­trację placówek ochrony zdrowia. Kon­sul­tac­je związane są z real­iza­cją między­nar­o­dowego pro­jek­tu Inter­reg Health Labs4Value, pod­czas którego pow­stanie region­alne lab­o­ra­to­ri­um innowacji medy­cznych – Liv­ing LAB.

Kiedy? 14 grud­nia 2023.

Gdzie? Green ROOM – MOL­e­co­LAB, Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi, ul. Pomors­ka 251, Łódź.

Jak dłu­go? Od 11.00 do 14.00 z prz­er­wą na poczęs­tunek.

Jak się zapisać? Poprzez for­mu­la­rz bądź mailowo [email protected]

 

  • Opublikowano: 17 listopada 2023
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP