Aktualności

Z wielką radością ogłaszamy ZWYCIĘZCÓW 3‑ej edycji Hackathon’u HACK NA ZDROWIE!!!


Hackathon H<a>CK NA ZDROWIE 3 to sprint pro­jek­towo-szkole­niowy, pod­czas którego uczest­ni­cy, pracu­jąc w inter­dyscy­pli­narnych zespołach pod okiem men­torów z branży medy­cznej, tech­no­log­icznej i start-up’owej, tworzyli innowa­cyjne rozwiąza­nia w odpowiedzi na wyzwa­nia firm spon­soru­ją­cych. Wspier­ały nas finan­sowo firmy z sek­to­ra ochrony zdrowia, branży tech­no­log­icznej i biz­ne­sowej oraz współor­ga­ni­za­torzy. Wydarze­nie zostało także sfi­nan­sowane z budże­tu Mias­ta Łodzi w ramach Zada­nia pub­licznego ŁÓDŹ AKADEMICKA – naukowa, kreaty­w­na i wielokul­tur­owa 2024/2025.

Hackathon H<a>CK NA ZDROWIE 3 zin­te­grował ze sobą stu­den­tów z Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi, Politech­ni­ki Łódzkiej oraz Uni­w­er­syte­tu Łódzkiego.

Otrzy­mal­iśmy zgłoszenia od 168 uczest­ników, nie tylko z wojew­ództ­wa łódzkiego, ale także z całej Pol­s­ki. Final­nie w wydarze­niu wzięło udzi­ał 10 zespołów i 50 uczest­ników, które zmierzyły się z wyzwa­ni­a­mi firm.

W trak­cie pier­wszego dnia on-line stu­den­ci uczest­niczyli w warsz­tat­ach:

  • Career Prospekt in Łódź 2024 — ofer­ta firm spon­sors­kich i part­nerów wydarzenia,
  • Think­ing Tools — narzędzia tworzenia innowacji,
  • Bussines Inno­va­tion Tools — mod­e­lowanie biz­ne­sowe
  • Pitch Per­fect — prezen­towanie innowacji

oraz mieli okazję zapoz­nać się z ofer­tą kul­tur­owo-eduka­cyjną Łodzi.

Kole­jne dwa dni wydarzenia miały miejsce w Cen­trum Naucza­nia Języków Obcych przy Pl. Hallera 1. Tam stu­den­ci przy wspar­ciu men­torów z branży medy­cznej i tech­no­log­icznej tworzyli rozwiąza­nia w odpowiedzi na wyzwa­nia spon­sorów.

Wiel­ki finał 3‑ej edy­cji Hackathon’u H<a>CK NA ZDROWIE 3 odbył się w dniu 09 czer­w­ca 2024 roku. Uczest­ni­cy zaprezen­towali swo­je innowac­je rozwiąza­nia przed jury, men­tora­mi, gość­mi oraz uczest­nika­mi wydarzenia.

Wyni­ki Hackathon’u upla­sowały się następu­ją­co:

1 miejsce — Zespół App­Wave – 10 000 zł w składzie  Mateusz Cieślińs­ki, Mateusz Gal­ińs­ki, Jakub Dulas, Antoni Łubisz, Fil­ip Fajfer, którzy odpowiedzieli na wyzwanie PZU Zdrowie i stworzyli pro­to­typ rozwiąza­nia, które zmniejszy liczbę nieod­wołanych wiz­yt w placówkach medy­cznych.

2 miejsce — Zespół SUPLI – 7 000 zł w składzie Bar­tosz Now­ic­ki, Stanisław Marcini­ak, Krzysztof Muszyńs­ki, Woj­ciech Mok­wińs­ki, którzy odpowiedzieli na wyzwanie OLINI i stworzyli pro­to­typ aplikacji mobil­nej umożli­wia­jącej użytkown­ikom sper­son­al­i­zowanie swoich potrzeb żywieniowych i suple­men­ta­cyjnych.

3 miejsce — Zespół Medi­Vox – 4 000 zł w składzie Alek­san­dra Bielińs­ka, Tymur Husel­nykov, Vla­dyslav Fedirko, Ernest Ilchenko, Andrii Bialkovskyi, którzy odpowiedzieli na wyzwanie Med­ical Mag­nus i zapro­jek­towali zau­tomaty­zowane rozwiązanie w postaci narzędzia do pozyski­wa­nia opinii pac­jen­tów.

Gratulujemy zwycięzcom i wszystkim uczestnikom wydarzenia!

Dzięku­je­my również wszys­tkim parterom biz­ne­sowym, członkom jury oraz men­torom za zaan­gażowanie i wspar­cie w wydarze­niu.

  • Opublikowano: 10 czerwca 2024
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP