Aktualności

Wdrożenie Ustawy 2.0 – informacja Rektora


Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy,

kolejny etap wdrażania ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym  i nauce nabiera tempa.  Podczas posiedzenia Senatu Uczelni, które odbyło się 29 marca, Senat dokonał pierwszego czytania nowego Statutu. Ostateczny kształt dokumentu, poznamy najprawdopodobniej za miesiąc, po przedyskutowaniu wszystkich uwag. Przyjęte zapisy są udostępnione na stronie Uczelni, a swoje uwagi proszę kierować na adres [email protected], do 12 kwietnia.

Chciałbym przybliżyć Państwu najistotniejsze zapisy Statutu, przekazać informacje nad czym obecnie pracujemy.

W myśl zapisów Ustawy i nowego Statutu organem jednoosobowym Uczelni jest Rektor. To on prowadzi politykę kadrową, powołuje i odwołuje osoby do pełnienia wszystkich funkcji kierowniczych, określa strukturę organizacyjną Uczelni itd.  Podmiotami uprawnionymi do wskazywania kandydatów na Rektora są: Rada Uczelni (której kandydaci będą podlegali zaopiniowaniu przez Senat) lub grupa, co najmniej 30 pracowników Uniwersytetu, w tym co najmniej 15 nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora uczelni. Dotychczasowa formuła wyboru Rektora, przez szerokie grono elektorów, zapewniająca społeczności akademickiej dokonanie autonomicznych wyborów, pozostanie utrzymana.

Organy kolegialne w myśl zapisów nowego Statutu to:  Senat, Rada Uczelni , Rada Naukowa Uniwersytetu oraz trzy rady naukowe dyscyplin: Rada Nauk Farmaceutycznych, Rada Nauk Medycznych, Rada Nauk o Zdrowiu. Członkami rad naukowych dyscyplin zostaną wszyscy doktorzy habilitowani i profesorowie, którzy zadeklarowali daną dyscyplinę i zgłoszą w tej sprawie akces.  Rektor, członkowie Senatu, Rady Uczelni, kolegium elektorów i rad naukowych dyscyplin muszą spełniać warunki określone odpowiednio w art. 20 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, m.in. w kwestii złożenia oświadczenia lustracyjnego lub informacji lustracyjnej. Nie mogą też ukończyć 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji.

Skład nowego Senatu będzie pochodził wyłącznie z wyborów. Liczebność Senatu określona została na 25 osób – Rektor i 24 osoby z wyborów. To będzie bardzo ważne ciało kolegialne, ustalające reguły na przyszłość. Wybory będą oparte na zasadzie bezwzględnej większości głosów, co wiąże się z kilkoma turami głosowania. Być może zastosujemy system elektronicznego zliczania głosów, co przyspieszyłoby procedurę.

W nowym Statucie przedstawiliśmy wykaz osób pełniących funkcje kierownicze w Uniwersytecie tj.: prorektorów, dziekanów, prodziekanów, pełnomocników retora, dyrektora szkoły doktorskiej, kanclerza i jego zastępców oraz kwestora i jego zastępców. Przedstawiliśmy również katalog stanowisk nauczycieli akademickich w poszczególnych grupach: badawczych, badawczo – dydaktycznych, dydaktycznych. Statut określił także zasady przeprowadzania konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich zatrudnianych po raz pierwszy w Uniwersytecie, zgodnie z ustawą. Na inne stanowiska i funkcje nie ma konieczności przeprowadzania konkursów i taka opcja pozostaje do decyzji Rektora.

Szczegółowo opisaliśmy także kwestie dotyczące organizacji i zarządzania procesem kształcenia, w tym funkcjonowania wydziałowych rad ds. kształcenia oraz rad dydaktycznych kierunków. Kształcenie doktorantów będzie odbywać się w szkole doktorskiej, która zastąpi obecnie funkcjonujące Studium Doktoranckie.  Trzeba zwrócić uwagę, że reguły obowiązujące  w szkole doktorskiej znacznie odbiegają od stosowanych w studium doktoranckim, co powoduje, że mniej jednostek uzyska miejsca do prowadzenia tych studiów, a liczba doktorantów w szkole będzie niewielka – około 30. osób na roku. Przypominam,  że Ustawa pozostawia możliwość przeprowadzania doktoratów poza szkołą doktorską, a nasi pracownicy nadal będą mogli doktoryzować się nieodpłatnie, co stanowi dobrą alternatywę dla wielu osób.

Podczas marcowego posiedzenia Senatu dokonaliśmy powołania pierwszej Rady Uczelni.
W jej skład weszły cztery osoby spoza wspólnoty Uczelni, dwie z Uczelni, siódmym członkiem Rady jest przewodniczący samorządu studenckiego. Kadencja Rady rozpoczyna się z dniem powołania gremium, a kończy 31 grudnia 2020 r. Do zadań Rady należeć będzie przede wszystkim: opiniowanie projektów statutu, strategii rozwoju Uczelni, a także zatwierdzanie sprawozdań finansowych Uniwersytetu. Ponadto, jak już wspomniałem Rada Uczelni będzie wskazywała kandydatów na Rektora.

Z dniem 30 września 2019 r. rady podstawowych jednostek organizacyjnych oraz kierownicy podstawowych jednostek organizacyjnych przestaną pełnić funkcje organów Uczelni. Rektor, jako uprawniony,  ogłosi regulamin organizacyjny. Dyskutujemy nadal nad optymalną strukturą i dominuje pogląd o oparciu się na trzech wydziałach, jednoimiennych  z trzema dyscyplinami naukowymi: Farmaceutycznym, Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych / Lekarskim. Pozwoli to przede wszystkim sprawnie zarządzać nauczaniem i zatrudnieniem. Nauka zostanie w radach naukowych, co będzie nieco przypominało rady wydziałów, jednak nie będzie tożsame – w różnych wydziałach będą naukowcy z różnych dyscyplin. W skład Wydziału Lekarskiego włączony zostanie prawie cały obecny Wydział Wojskowo-Lekarski oraz Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego. Obecny Oddział Stomatologii pozostanie  w strukturze Wydziału Lekarskiego.  Także studenci, kształceni w ramach limitu  Ministerstwa Obrony Narodowej, będą studiować  na kierunku prowadzonym przez Wydział Lekarski. Zapewniam Państwa, że współpracę z MON wciąż zacieśniamy. Przypominam, że naszym obowiązkiem jest kształcenie lekarzy, zgodne ze standardami z rozporządzenia Ministra Zdrowia. Kształcenie wojskowe studentów w mundurach zostawmy wojskowym z WCKM i Akademii Wojsk Lądowych.

Postaram się, aby Państwo poznali projekt regulaminu organizacyjnego jak najszybciej, prawdopodobnie jeszcze w maju. W tym obszarze staram się wprowadzać tylko konieczne zmiany, zachowując w miarę możliwości obecne struktury.

Zmienia się model finansowania uczelni. Znikają liczne „znaczone” dotacje na rzecz subwencji. Nie będzie już badań statutowych, dotacji dla młodych naukowców itp., a na ich miejsce utworzymy dotację na działalność naukową, która będzie składała się z dwóch części. Pierwsza, podstawowa, będzie naliczana podobnie do dotychczasowych reguł podziału dotacji statutowej, jednak będzie niższa. Druga część dotacji będzie miała charakter projakościowy, czyli będzie premiowała publikacje o wysokiej punktacji oraz ich wpływ na ocenę parametryczną dyscypliny. Pracujemy nad algorytmem podziału. Zwracam uwagę, że Uczelnia będzie mogła zgłosić do oceny jedną publikację tylko raz, niezależnie od liczby autorów zatrudnionych w Uczelni, a liczba zgłaszanych publikacji jest ograniczona. To duża zmiana względem dotychczasowej oceny parametrycznej wydziałów, gdzie liczyło się „zbieranie punktów”. Teraz będzie premiowana współpraca z innymi dyscyplinami, niekoniecznie stricte medycznymi.
W praktyce oznacza to, że nie każda działalność naukowa jest efektywna dla Uczelni i lepiej część osób o niskiej aktywności naukowej przenosić na etaty dydaktyczne, redukując liczbę naukowców, zgłaszanych do parametryzacji. Dlatego stworzyliśmy szerszy wachlarz stanowisk dydaktycznych.

Chcę podkreślić, że środki na badania naukowe kierowane będą głównie ku uczelniom badawczym. Ustawa zakłada, że na skutek zwiększenia efektywności i doskonałości naukowej jednostek na przestrzeni najbliższych lat, wyłoni się kilka silnych szkół wyższych, wyraźnie awansujących w międzynarodowych rankingach – uczelni badawczych. Do takiego statusu aspirujemy. Przygotowujemy aplikację na konkurs, opartą głównie na stworzeniu strategii, zmierzającej do stworzenia uczelni badawczej.  Nie oznacza to marginalizacji procesu dydaktycznego, a raczej będzie wymagało większej elastyczności i zróżnicowania zadań poszczególnych nauczycieli i pracowników badawczych, na co mogą pozwolić dodatkowo uzyskane środki.

Nie planujemy rewolucji. Staramy się wykorzystać reformę szkolnictwa, jednak znając odpowiedzialność naszej społeczności, pozostawiamy możliwość ewolucyjnych, etapowych rozwiązań w miarę nabywania wiedzy i doświadczenia. To długa droga zmian, a ich rzeczywiste efekty poznamy za wiele lat. Tym bardziej, że obecnie ogłoszone reguły mogą być modyfikowane.

Niezależnie od reformy szkolnictwa, działamy w innych obszarach, a mamy co robić. Kończymy projektowanie CKD2 i szykujemy się do prac budowlanych w tym obszarze. Trwa budowa poradni w CKD. Ruszamy też z dwiema inwestycjami na terenie CKD: BRaIn  i MOLecoLAB. Oba projekty, finansowane głównie ze środków unijnych, pozwolą na kumulację zarówno działań innowacyjno – naukowych,  jak i dydaktycznych, przenosząc tam nauczanie m.in. chemii i biochemii. Na pewno pomogą nam uzyskane obligacje na kwotę prawie 40 mln złotych. Trwa również budowa w szpitalu USK – WAM i skupiamy tam naprawdę wiele uwagi, aby  w trudnej sytuacji finansowej szpitala, niedoszacowaniu inwestycji, przy szeregu działań naprawczych,  rozwiązać te problemy.  Kończymy też remont w budynku przy Żeligowskiego, gdzie oddaliśmy m.in. nowe pomieszczenia dla anatomii z histologią. Musieliśmy też przenieść tam jednostki z budynku nr 2 na placu Hallera, który przejęło wojsko.

Szykujemy się do obiecanych podwyżek. Niezwłocznie po uzyskaniu decyzji finansowej przystąpimy do prac nad podziałem pieniędzy i poinformujemy Państwa. Zwracam uwagę, że mamy do czynienia z dwoma procesami. Pierwszy to wdrażane od 1. stycznia, minima płacowe dla poszczególnych pracowników, przewidziane przepisami prawa, wdrażane ze środków  Uczelni. W ich wyniku część pracowników dostała podwyżki, niekiedy o bardzo zróżnicowanej kwocie. Natomiast teraz oczekujemy na dodatkową pulę środków, która ma być przeznaczona na podwyżki i będzie podzielona prawdopodobnie w postaci kwot dla poszczególnych grup pracowniczych.

Serdecznie pozdrawiam,
Radzisław Kordek

  • Opublikowano: 9 kwietnia 2019
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP