Aktualności

Wdrożenie Ustawy 2.0 – INFORMACJA REKTORA


Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy,

tuż przed wakacjami chciałbym przedstawić Państwu kilka istotnych informacji związanych z kolejnymi etapami wdrażania w naszej Uczelni ustawy 2.0.

Obecnie pracujemy nad projektem regulaminu organizacyjnego Uczelni.

W obszarze dotyczącym struktury jednostek naukowo-badawczych staramy się wprowadzać tylko konieczne zmiany i modyfikacje, zachowując w miarę możliwości obecne konstrukcje.

Tak jak już wspominałem, struktura jednostek naukowo-badawczych będzie podporządkowana trzem wydziałom: Farmaceutycznemu, Nauk o Zdrowiu i Lekarskiemu. W skład Wydziału Lekarskiego zostanie włączona duża część obecnego Wydziału Wojskowo-Lekarskiego oraz Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego. Oddział Stomatologiczny pozostanie w strukturze Wydziału Lekarskiego. Także studenci kształcący się w ramach limitu miejsc Ministerstwa Obrony Narodowej, będą studiować na kierunku lekarskim, prowadzonym przez Wydział Lekarski, w ramach Oddziału Lekarskiego w Kolegium Wojskowo-Lekarskim. Struktura Wydziału Nauk o Zdrowiu powiększy się o kilka jednostek obecnego Wydziału Wojskowo-Lekarskiego. Wydział Farmaceutyczny właściwie się nie zmieni.

W załączeniu znajdziecie Państwo szczegółowy proponowany podział wspomnianej struktury. Jeśli będziecie Państwo chcieli zgłosić swoje sugestie czy zaproponować zmiany, proszę o kontakt z Panią Moniką Osińską ([email protected]).

Trzeba podkreślić, że wydziały zostaną jako jednostki Uczelni, jednak z istotnymi zmianami w funkcjonowaniu. Dziekan docelowo ma być odpowiedzialny za dyscyplinę naukową i – łącznie z prorektorem – politykę zatrudnienia. Funkcje związane z kształceniem i sprawami studenckimi będą finalnie pełnić prodziekani, a dziekan będzie odpowiedzialny za nadzór i organizację pracy.

Następny rok akademicki będzie jeszcze miał nieco mieszane struktury. Powołam dotychczasowych dziekanów, aby dokończyli pełną kadencję.

Jednak z powodu wymogów ustawy, nie wszyscy dziekani mogą pełnić funkcje przewodniczących rad naukowych dyscyplin. W związku z tym chciałbym Państwa poinformować, że w połowie maja powołałem pełnomocników do spraw dyscyplin, z zamiarem przekazania im od 1 października br. funkcji przewodniczących rad naukowych dyscyplin. Powołani zajmą się całościowym procesem zarządzania daną dyscypliną (opracują strategię rozwoju, zajmą się planowaniem polityki personalnej w dyscyplinie oraz analizami bibliometrycznymi), zaproponują także członków prezydiów rad naukowych dyscyplin.

Powołani pełnomocnicy:
– w dyscyplinie nauk farmaceutycznych − prof. Anna Kilanowicz-Sapota,
– w dyscyplinie nauk o zdrowiu − prof. Magdalena Kwaśniewska,
– w dyscyplinie nauk medycznych − prof. Marzenna Zielińska.

Jak już Państwo wiedzą, przekazaliśmy na konta jednostek pieniądze na podstawową działalność naukową w wysokości 40% zeszłorocznej „statutówki”. Pozostałe środki na naukę zostaną podzielone zgodnie z nowym algorytmem o projakościowym charakterze, odpowiadającym nowym zasadom ewaluacji. Nim przedstawię Państwu szczegółowe informacje, chcę zwrócić Państwu uwagę na obowiązek spoczywający na każdym z nas – dbania o zapewnienie i przekazanie właściwych informacji bibliometrycznych. Jak się okazało, część z Państwa nie uzupełniła swoich wykazów publikacji, co jest niekorzystne nie tylko dla kierowanych przez Państwa jednostek przy podziale środków, ale także dla Uczelni, przy kolejnej ewaluacji naukowej.

Przypominam, że zgodnie z zarządzeniem Rektora nr 22/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie Regulaminu punktacji dorobku naukowego jednostek organizacyjnych, nauczycieli akademickich oraz doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, jednostki są zobowiązane do przekazywania (za pośrednictwem systemu informatycznego) do Centrum Informacyjno-Bibliotecznego informacji o dorobku naukowym swoich pracowników, w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się publikacji lub monografii.

W związku z powyższym, zobowiązuję Państwa do PILNEJ weryfikacji danych dotyczących dorobku naukowego oraz uzupełnienia informacji w tym zakresie. Uwagi proszę przesyłać na adres: [email protected], najpóźniej do 3 lipca br. Późniejsze zgłoszenia nie będą uwzględniane przy podziale środków na działalność naukowo-badawczą w 2019 r.

Wszelkie oceny dorobku naukowego − zarówno indywidualne, jak i wykonywane dla jednostek − są oparte na informacjach zgłoszonych do bazy „Bibliografia Publikacji

Pracowników Uniwersytetu Medycznego w Łodzi”, a terminowe wprowadzanie danych o publikacjach jest ważne również ze względu na obowiązek przekazywania informacji o dorobku Uczelni do Polskiej Bibliografii Naukowej.

Proszę aby wszyscy pracownicy naukowi sprawdzili spisy swoich publikacji za lata 2017 i 2018.

Baza dorobku pracowników Uczelni dostępna jest pod adresem: http://bg.umed.lodz.pl/pl/um/. Formularz zgłoszeniowy dla publikacji dostępny pod adresem http://umlodz.expertus.com.pl/pubmarc.php.

Wszelkie informacje oraz link do instrukcji wprowadzania danych dostępny jest na stronie Centrum Informacyjno-Bibliotecznego w dziale Bibliografia: http://cib.umed.lodz.pl/bibliografia/.

W razie pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami Oddziału Bibliografii i Bibliometrii, pod numerami telefonów: 42 272 54 21 oraz 42 272 54 08, lub drogą e-mailową, pod adresem: [email protected].

Część projakościowa środków na naukę będzie przyznana uwzględniając tylko publikacje o wartości co najmniej 30 pkt MNiSW za lata 2017-2018. Weźmiemy pod uwagę dane bibliometryczne, przygotowane przez Centrum Informacyjno-Biblioteczne za lata 2017-2018, według dorobku naukowego przesłanego do 3 lipca 2019 r. Po tym terminie zmiany w dorobku nie będą uwzględniane w podziale środków. W oparciu o te dane wyliczymy średnią efektywność dla jednostki w przeliczeniu na dwa ostatnie lata aktywności, po jednym „slocie publikacyjnym” rocznie na każdego pracownika naukowego.

W systemie ewaluacji został wprowadzony limit dotyczący liczby publikacji naukowych danego naukowca, w tym autorstwa lub współautorstwa, zwany „slotem publikacyjnym”. „Slot publikacyjny” może być wypełniony jedną publikacją (np. publikacja jednoautorska lub współautorstwo bez współautorów z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, w tej samej dyscyplinie) lub częściami ułamkowymi kilku publikacji (np. w przypadku wielu autorów z jednej uczelni i jednej dyscypliny). Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz. U. poz. 392) każdy pracownik naukowy będzie mógł zgłosić do ewaluacji Uczelni maksymalnie cztery pozycje (tzw. „sloty publikacyjne”) na cztery lata.

W zależności od średniej liczby punktów MNiSW dla jednego „slotu publikacyjnego” zostały przewidziane następujące wagi:

Przedziały średniej liczby punktów MNiSW/2N Waga
co najmniej 45 12
od 30 włącznie do 45 9
od 20 włącznie do 30 6
od 10 włącznie do 20 3
od 5 włącznie do 10 1,5
powyżej 0 do 5 pkt 1

 

W oparciu o przypisane wagi i liczbę pracowników N w jednostce, będzie wyliczona suma środków projakościowych dla każdej jednostki na działalność badawczą. Według wyliczenia za lata 2017-2018 najlepsze jednostki otrzymają budżet projakościowy powyżej 150 tys. zł.

Środki mogą być wydatkowane wyłącznie na działalność naukowo-badawczą. Obowiązują zasady wykorzystywania jak dla dotacji statutowej. Przy zakupach aparatury naukowo-badawczej powyżej 10 000 zł wymagana jest zgoda Dziekana (podwyższono kwotę z 3 500 zł do 10 000 zł). Niewykorzystane środki przechodzą automatycznie na rok następny.

Środki są dostępne pod symbolami kont jak dotychczas:
503/MPK/503-01-001-19-00 Wydział Nauk Biomedycznych
503/MPK/503-11-001-19-00 Wydział Lekarski
503/MPK/503-21-001-19-00 Oddział Stomatologii
503/MPK/503-31-001-19-00 Wydział Farmacji
503/MPK/503-51-001-19-00 Wydział Wojskowo-Lekarski

Szczegółowe zasady ewaluacji znajdą Państwo w przewodniku Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zamieszczonym na stronie Uczelni pod adresem: https://bip.mul.edu.pl/sites/bip_admin/SiteAssets/Lists/Site_content/AllItems/Ewaluacja%20Jakosci%20Dzialalnosci-Naukowej%20Przewodnik%202019.pdf

Na koniec, chcę poinformować, że 24 czerwca złożyliśmy w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego aplikację w konkursie „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”, opartą głównie na strategii zmierzającej do stworzenia uczelni o tym – najbardziej prestiżowym – statusie. Ten tytuł wiąże się z lepszym finansowaniem. Konkurencja jest potężna, ale próbujemy.

Z przedwakacyjnymi pozdrowieniami,
Radzisław Kordek

Załączniki:

  • Opublikowano: 27 czerwca 2019
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP