Aktualności

V webinar PTBioch


BIOCHEMIA I DIAGNOSTYKA UKŁADU KRĄŻENIA I HEMOSTAZY – NIEUSTAJĄCE WYZWANIE DLA BADACZY

16 maja 2024, on-line

Pro­gram:

12.00 – 12.05 — Prof. dr hab. n. med. Urszu­la Lewandows­ka, Otwar­cie

12.05 – 12.50 — Dr hab. Michał Błażej Pon­czek, Kat­e­dra Bio­chemii Ogól­nej, Uni­w­er­sytet Łódz­ki

Inter­dyscy­pli­narne bada­nia naukowe doty­czące krąże­nia i krzep­nię­cia krwi w pow­iąza­niu z bio­chemią

Praw­idłowe krąże­nie i płyn­ność krwi (hemo­staza) moż­na porów­nać do sieci dróg i autostrad w dobrze pros­pe­ru­jącej gospo­darce, a jakiekol­wiek zakłóce­nia odbi­ja­ją się na funkcjonowa­niu całoś­ci. Obec­nie trud­no sobie wyobraz­ić jakiekol­wiek poważne choro­by zakaźne i cywiliza­cyjne zagraża­jące życiu, w które nie były­by w mniejszym lub więk­szym stop­niu pow­iązane z krąże­niem i hemo­stazą, dlat­ego, bada­nia naukowe, diag­no­zowanie, lecze­nie, zapo­b­ie­ganie i świado­mość w tym zakre­sie nadal są bard­zo ważne.

Pod­czas wykładu omówione będą zagad­nienia związane z rolą kaskady krzep­nię­cia i układu kinino­genezy w fizjologii i patologii oraz znacze­nie badań struk­tu­ral­nych nad czyn­nika­mi krzep­nię­cia na przykładzie kinino­genu, z wyko­rzys­taniem tech­nik mikroskopii kri­oelek­tronowej.

12.55 – 13.40 — Dr hab. n. med. Bogusława Luzak, pro­fe­sor uczel­ni

Zakład Zaburzeń Krzep­nię­cia Krwi,

Kat­e­dra Nauk Bio­m­e­dy­cznych Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi

Odd­zi­ały­wanie wirusa SARS-CoV­‑2 z płytka­mi krwi: oce­na aktywacji płytek krwi u pac­jen­tów z COVID-19 oraz testy in vit­ro w bada­ni­ach mod­e­lowych

Choro­ba COVID-19 nie doty­czy jedynie układu odd­e­chowego, ale powodu­je także liczne powikła­nia wieloukład­owe, w tym incy­den­ty zakrzepowo-zatorowe. Wyni­ki badań wskazu­ją na wyższą częs­tość wys­tępowa­nia zakrzepicy żył głębo­kich, udaru mózgu, zatorów tęt­nic kończyn oraz zatorowoś­ci płuc­nej u cho­ru­ją­cych na COVID-19. U częś­ci pac­jen­tów, którzy zmar­li z powodu zakaże­nia SARS-CoV­‑2 bada­nia autop­syjne wykaza­ły obec­ność przyś­ci­en­nych skrzeplin w dużych naczy­ni­ach płuc­nych oraz zakrzepy bogate w płyt­ki krwi w mikrokrąże­niu płuc i innych narządów. Anal­iza reak­ty­wnoś­ci płytek krwi w prze­biegu COVID-19 dostar­czyła zróżni­cow­anych wyników w zależnoś­ci od stop­nia zaawan­sowa­nia choro­by czy pro­tokołu badaw­czego. Podob­nie, wyni­ki z badań mod­e­lowych in vit­ro, w których płyt­ki krwi inkubowano z białkiem spike SARS-CoV­‑2 są niejed­norodne.

Pod­czas wykładu omówione będą wyni­ki badań funkcji płytek krwi u pac­jen­tów z COVID-19 oraz znacze­nie płytek w pow­stawa­niu powikłań zakrzepowo-zatorowych w tej choro­bie. Przed­staw­iony będzie także przegląd badań in vit­ro, które opisu­ją potenc­jalne mech­a­nizmy odd­zi­ały­wa­nia wirusa SARS-CoV­‑2 z płytka­mi krwi, w tym bada­nia własne. Będzie także zwróce­nie uwa­gi na rolę płytek krwi w zaburzeni­ach zakrzepowych w zes­pole post­COVID.

13.45 – 14.30 — Dr hab. n. med. Tomasz Przy­godz­ki

Zakład Zaburzeń Krzep­nię­cia Krwi,

Kat­e­dra Nauk Bio­m­e­dy­cznych Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi

Metody mikro­przepły­wowe w bada­ni­ach pod­sta­wowych układu krzep­nię­cia krwi ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem anal­izy iloś­ciowej danych mikroskopowych

W bada­ni­ach pod­sta­wowych układu krzep­nię­cia krwi od wielu lat wyko­rzys­tu­je się metody in vit­ro, które symu­lu­ją przepływ krwi w naczy­ni­ach krwionośnych. Dane uzyski­wane w tych meto­dach to częs­to obrazy mikroskopowe – poje­dyncze, lub ich sek­wenc­je cza­sowe. Anal­iza iloś­ciowa tych obrazów nas­tręcza pewnych trud­noś­ci i nie dopra­cow­ano się doty­chczas jed­no­litego pode­jś­cia. Anal­iza iloś­ciowa obra­zowa­nia w całym obszarze nauk bio­m­e­dy­cznych prze­chodzi w ostat­nich lat­ach znaczącą ewolucję. Coraz więk­szą rolę odgry­wa­ją metody oparte o ucze­nie maszynowe.

W pier­wszej częś­ci wykładu omówione zostaną metody bada­nia układu krzep­nię­cia krwi z wyko­rzys­taniem metod mikro­przepły­wowych. W drugiej częś­ci przed­staw­ione zostanie wprowadze­nie do tem­aty­ki iloś­ciowej anal­izy obrazu. W ostat­niej częś­ci zaprezen­towane zostanie kon­cepc­ja wyko­rzys­ta­nia opisanych tech­nik anal­izy iloś­ciowej do skuteczniejszej niż obec­nie oce­ny wyników pomi­arów funkcji układu krzep­nię­cia w meto­dach mikro­przepły­wowych.

Link do rejes­tracji:

https://zoom.us/webinar/register/WN_tUtmcQc1S8WYJnxMPJRw2g

Serdecznie zaprasza­my

prof. dr hab. Urszu­la Lewandows­ka

Prze­wod­niczą­ca Łódzkiego Odd­zi­ału PTBioc

  • Opublikowano: 8 maja 2024
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP