Aktualności

Ustawa 2.0 — Głosowanie w wyborach do Rady Doskonałości naukowej — weryfikacja danych


W związku z wyb­o­ra­mi do Rady Doskon­ałoś­ci Naukowej, Sen­at Uczel­ni pod­jął uch­wały zgłasza­jące kandy­datu­ry przed­staw­icieli Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi do prac we wspom­ni­anym gremi­um.

Sen­at udzielił popar­cia:

prof. Elż­biecie Miki­ciuk — Olasik, reprezen­tu­jącej dyscy­plinę nauk far­ma­ceu­ty­cznych

prof. Adamowi Dzikiemu, reprezen­tu­jące­mu dyscy­plinę nauk medy­cznych

prof. Cezare­mu Watale, reprezen­tu­jące­mu dyscy­plinę nauk o zdrow­iu.

 

Do 9 kwiet­nia br. zostaną sporząd­zone listy osób uprawnionych do głosowa­nia (posi­ada­jące stopień dok­to­ra habil­i­towanego lub tytuł pro­fe­so­ra).

Zaw­iadomie­nie uprawnionych do głosowa­nia o wyb­o­rach wraz z infor­ma­cją o sposo­bie głosowa­nia nastąpi do 11 kwiet­nia br.

Głosowanie rozpocznie się 12 kwiet­nia br. i zakończy 30 kwiet­nia br.

 

Głosowanie w wyb­o­rach na członków Rady Doskon­ałoś­ci Naukowej przeprowadza się odręb­nie dla każdej dyscy­pliny. Oso­ba uprawniona do głosowa­nia w ramach danej dyscy­pliny będzie mogła odd­ać głos na nie więcej niż trzech kandy­datów.

 

Głosowanie odby­wać się będzie wyłącznie poprzez elek­tron­iczny sys­tem wybor­czy RDN: https://radon.opi.org.pl/pl/wybory_rdn19/home

 

Indy­wid­u­al­ny dostęp do kart wybor­czych zostanie przekazany drogą mailową osobom zna­j­du­ją­cym się na ostate­cznej liś­cie osób uprawnionych do głosowa­nia, sporząd­zonej przez komisję wybor­czą po uwzględ­nie­niu wyników wery­fikacji danych osób uprawnionych do głosowa­nia.

 

W związku z powyższym, od 1 mar­ca do 1 kwiet­nia każ­da oso­ba uprawniona do głosowa­nia będzie mogła:

  • sprawdz­ić, czy zna­j­du­je się na wstęp­nej liś­cie osób uprawnionych do głosowa­nia:  https://radon.opi.org.pl/pl/wybory_rdn19/home
  • zwery­fikować swo­je dane zna­j­du­jące się w sys­temie wybor­czym (po auto­ryza­cji tożsamoś­ci);
  • wnioskować o doko­nanie korek­ty danych (np. nieak­tu­al­ny adres e‑mail);
  • złożyć wniosek o dopisanie do listy wybor­ców (doty­czy osób, które nie zna­j­du­ją się na wstęp­nej liś­cie uprawnionych do głosowa­nia).

Prosimy Państ­wa o wery­fikację danych, a w szczegól­noś­ci adresów  mailowych zapisanych w sys­temie. Jed­nocześnie przy­pom­i­namy, że kon­to pocz­towe, które może zostać potwierd­zone przez uczel­nię, powin­no zna­j­dować się w dome­nie umed.lodz.pl.

  • Opublikowano: 14 marca 2019
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP