Aktualności

UMED gospodarzem 12th IUHPE European Conference on Health Promotion oraz 7th International Conference on Salutogenesis – Zgłoś swój abstrakt!


Przy­go­tuj się na dynam­iczne dyskus­je na tem­at zdrowia i dobrostanu psy­chicznego pod­czas 12. Europe­jskiej Kon­fer­encji Pro­mocji Zdrowia IUHPE, która odbędzie się w Łodzi w dni­ach 17–18 czer­w­ca 2024 r. oraz bezpośred­nio po niej, dołącz do 7. Między­nar­o­dowej Kon­fer­encji Salu­to­genezy w dni­ach 19–20 czer­w­ca 2024 r.

Orga­ni­za­torzy kon­fer­encji zaprasza­ją pro­fesjon­al­istów (np. badaczy, prak­tyków pro­mocji zdrowia, urzęd­ników pracu­ją­cych nad poli­tyką zdrowot­ną i pro­gra­ma­mi pro­mu­ją­cym zdrowie) z całego świa­ta do oso­bis­tego uczest­nict­wa, aby wspier­ać bezpośred­nie zaan­gażowanie, naw­iązy­wanie kon­tak­tów i współpracę.

 

12 Europe­js­ka Kon­fer­enc­ja Pro­mocji Zdrowia IUHPE, której tem­atem prze­wod­nim będzie “Pro­moc­ja zdrowia: Ksz­tał­towanie zmi­an na przestrzeni całego życia”, jest częś­cią prestiżowej serii wydarzeń naukowych IUHPE. Spotka­nia te oce­ni­a­ją aktu­al­ny stan wiedzy i prak­ty­ki pro­mocji zdrowia, pod­kreśla­jąc przyszłe wyzwa­nia i ksz­tał­tu­jąc ścież­ki postępu w tej dziedzinie. Kon­fer­enc­ja ode­gra znaczącą rolę w rozpowszech­ni­a­n­iu badań nad pro­mocją zdrowia z naciskiem na ułatwian­ie przemi­an zdrowot­nych na każdym etapie życia.

 

Bezpośred­nio po tym wydarze­niu, w dni­ach 19–20 czer­w­ca 2024 r. w Łodzi, odbędzie się również 7. Między­nar­o­dowa Kon­fer­enc­ja Salu­to­genezy. Kon­cen­tru­jąc się na tema­cie “Życie codzi­enne i kryzysy jako szanse do salu­to­gene­ty­cznej przemi­any”, wydarze­nie to ma na celu rozwój teorii i badań opier­a­ją­cych się na kon­cepcji A. Antonovsky’ego.

Dołącz do nas, ponieważ wspól­nie dążymy do roz­wo­ju pro­mocji zdrowia w Europie i poza nią.

 

ZAPLANUJ SWÓJ UDZIAŁ JUŻ TERAZ!

 

Zgłaszanie abstrak­tów: do 30 listopa­da 2023 

Wczes­na rejes­trac­ja (Ear­ly Bird): 14 lip­ca 2023 — 18 mar­ca 2024 

 

Dowiedz się więcej o pro­gramie, ważnych dat­ach i najnowszych wiado­moś­ci­ach, odwiedza­jąc naszą stronę inter­ne­tową: iuhpeconferences24.mul.edu.pl

W razie pytań prosimy o kon­takt: [email protected]

 

  • Opublikowano: 25 sierpnia 2023
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP