Stypendia i akademiki

FAQ

Otrzymuję stypendium w semestrze zimowym, czy muszę jeszcze raz składać wniosek na semestr letni ?
Nie, ponieważ stypendium przyznawane jest na rok akademicki – do czerwca kolejnego roku.

Czy wniosek o stypendium albo akademik mogę przesłać za pomocą tradycyjnej poczty lub kuriera?
Tak, oryginalny wniosek proszę przesłać na adres Działu ds. Bytowych Studentów i Doktorantów podając adres email oraz telefon do kontaktu.

Czy wniosek o stypendium albo akademik mogę dostarczyć przez inne osoby?
Tak, podpisane dokumenty może dostarczyć osoba trzecia, proszę jedynie podać adres email i telefon do kontaktu.

Mój brat w poprzednim roku był niepełnoletni, ale na dzień składania wniosku o stypendium socjalne ukończył 18 lat, czy muszę przedstawiać zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o jego dochodzie?
Nie, ponieważ tylko pełnoletni członkowie rodziny w roku poprzednim muszą przedstawić dokumenty o uzyskanych dochodach.

Dochód na osobę przekracza 1000 zł, czy mam szanse na stypendium?
Niestety nie.

Nie ukończyłem 26 lat, a moi rodzice nie pracują i są zarejestrowani w Urzędzie Pracy. Czy uczelnia może zgłosić mnie do ubezpieczenie zdrowotnego?
Nie, uczelnia może zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego tylko studenta, który ukończył 26 lat. Rodzice muszą zgłosić swoje dzieci do ubezpieczenia w Urzędzie Pracy

Jakie dokumenty muszę dostarczyć gdy wynajmuję mieszkanie?
Oświadczenie o zamieszkaniu na kwaterze, które znajdziesz na stronie internetowej. Tak samo należy zrobić gdy zrezygnowałeś z miejsca w akademiku, a zamieszkałeś w wynajętym mieszkaniu.

Moi rodzice mieszkają w Zgierzu, a ja wynajmuję mieszkanie w Łodzi. Czy mogę dostać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości?
Nie. Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości można uzyskać jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Na Wirtualnej Uczelni zobaczyłem, że dostałem stypendium Rektora. Co mam dalej zrobić?
Jeśli złożyłeś wniosek w wersji elektronicznej, wystarczy, że odbierzesz decyzję na swoim koncie na Wirtualnej Uczelni.
W sytuacji gdy składałeś wniosek w wersji papierowej, zgłoś się do Działu ds. Bytowych Studentów i Doktorantów aby odebrać decyzję w wyznaczonym termie.”

Na Wirtualnej Uczelni zobaczyłem, że dostałem stypendium socjalne. Co mam dalej zrobić?
Jeśli złożyłeś wniosek w wersji elektronicznej, wystarczy, że odbierzesz decyzję na swoim koncie na Wirtualnej Uczelni.
W sytuacji gdy składałeś wniosek w wersji papierowej, zgłoś się do Dzialu ds. Bytowych Studentów i Doktorantów aby odebrać decyzję w wyznaczonym termie.”

Dostałem stypendium, ale nie mam pieniędzy na koncie. Co mam zrobić?
Pierwsze wypłaty mają miejsce w listopadzie (z wyrównaniem za październik ). Sprawdź w Dziale ds. Bytowych Studentów i Doktorantów czy podałeś prawidłowy numer konta.
Numer konta powinien być jednakowy dla wszystkich wypłacanych świadczeń.

Kiedy będzie wyplata pieniędzy za stypendia?
Wypłaty świadczeń przewidziane są na cztery dni przed końcem miesiąca.

Kiedy będzie można wysłać elektroniczny wniosek o stypendium Rektora?
Wniosek na rok akademicki 2019/2020 będzie można wysyłać od 5 września do 3 października br.

Czy aby ubiegać się o stypendium Rektora muszę zaliczyć egzaminy w pierwszym terminie?
Nie, ale musisz zaliczyć poprzedni rok akademicki w terminie i uzyskać  wpis na rok kolejny.

Moi rodzice posiadają gospodarstwo rolne ale go nie uprawiają, czy muszę je wpisywać do wniosku o stypendium socjalne?
Tak, ponieważ rodzice są wykazani w Urzędzie Gminy jako właściciele gruntów.

Czy liczymy dochód z gospodarstwa rolnego wydzierżawionego przez studenta lub rodziców?
Tak. Nie liczymy tylko wtedy, gdy umowa dzierżawy jest zawarta zgodnie z przepisami o ubezpieczeniu społecznym rolników, to znaczy wydzierżawiający to emeryt albo rencista.

Kończy mi się orzeczenie o niepełnosprawności, co dalej?
Jeśli czekasz na komisję w sprawie wydania nowego orzeczenia, złóż wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych wraz z oświadczeniem o oczekiwaniu na nową decyzję.

Moi rodzice stracili pracę czy mogę złożyć wniosek o zapomogę?
Nie, zapomoga jest przyznawana studentowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Złóż wniosek o stypendium socjalne.

Rodzice są za granicą, czy jestem samodzielny finansowo?
Nie, nie ma znaczenia miejsce pobytu rodziców.

Rodzice nie pomagają mi finansowo, nie mieszkam z nimi. Czy mogę złożyć wniosek o stypendium bez wykazywania rodziców?
Niestety nie. Zgodnie z Polskim prawem rodzice mają obowiązek utrzymywania swoich dzieci do 26 roku życia w przypadku kontynuowania nauki. Jeżeli rodzice żyją i nie mają zasądzonych wobec Ciebie alimentów musisz wykazywać rodziców we wniosku.

Czy przyrodnie rodzeństwo uwzględniam na wniosku?
Tak

Mama wyszła ponownie za mąż, czy wykazuję ojczyma na wniosku?
Nie, chyba, że sądownie nastąpiło przysposobienie.

W jakich godzinach mogę składać wnioski?
Wnioski można składać na Placu Hallera 1 w budynku B1 w Strefie Obsługi Studenta, parter, stanowisko nr. 5 oraz na II piętrze w pokojach 204- 206 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.30

Gdzie dostarczyć brakujące dokumenty?
Brakujące dokumenty należy dostarczyć bezpośrednio do Działu ds. Bytowych Studentów i Doktorantów na Plac Hallera 1, II piętro pok 204-206 oraz na stanowisku nr 5 w Strefie Obsługi Studenta.

Nie mam potwierdzenia do wniosku złożonego drogą elektroniczną, co mam zrobić?
Zgłoś się do działu IT.

Czy mogę pobierać kilka stypendiów jednocześnie?
Tak, jednakże nie może być to ten sam rodzaj stypendium.  Świadczenia możesz pobierać tylko na jednym, wskazanym przez Ciebie kierunku.

Czy stypendium jest dochodem opodatkowanym, z którego należy rozliczyć się w Urzędzie Skarbowym?
Nie, stypendia Rektora, socjalne, dla niepełnosprawnych i zapomoga to dochody nieopodatkowane i nie wykazuje się ich w Urzędzie Skarbowym jak i nie wlicza do dochodu.

Czy będąc na urlopie dziekańskim mogę otrzymywać stypendium?
Tak, ale decyzję podejmuje Komisja Stypendialna, należy więc złożyć wniosek o wypłatę stypendium podczas urlopu.

Skończyłem studia I stopnia. Czy mam prawo do otrzymywania stypendium jeśli podjąłem inne studia I stopnia?
Nie, kontynuacja nauki uprawniająca do korzystania ze świadczeń musi prowadzić do uzyskania tytułu magistra.

Co muszę zrobić, jeśli w ciągu roku akademickiego zmieniła się sytuacja materialna mojej rodziny, a do tej pory nie otrzymywałem stypendium?
Należy złożyć wniosek o przyznanie stypendium socjalnego.

Co muszę zrobić, jeśli w ciągu roku akademickiego zmieniła się sytuacja materialna mojej rodziny, a w tym roku mam przyznane stypendium socjalne?
Zmiany sytuacji materialnej rodziny (np. podjęcie/utrata pracy) należy zgłosić pracownikom Działu ds. Bytowych Studentów i Doktorantów. Na wniosek studenta miesięczny dochód na osobę w rodzinie zostanie przeliczony.

Czy partner, z którym wychowuję nasze wspólne dziecko powinien zostać uwzględniony w składzie rodziny we wniosku o stypendium?
Nie, jeśli nie jesteście w związku małżeńskim.

Kiedy mogę zostać uznany za osobę samodzielną finansową i nie uwzględniać rodziców we wniosku o stypendium?
Wtedy, gdy spełniasz jeden z wymienionych warunków:
– ukończyłeś 26 lat,
– lub pozostajesz w związku małżeńskim,
– lub masz na utrzymaniu dziecko,
oraz nie prowadzisz wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców.

Czy mogę otrzymywać świadczenia na dwóch kierunkach równocześnie? 
Nie, możesz otrzymywać stypendia tylko na jednym, wskazanym przez Ciebie kierunku studiów.

Czy z Urzędu Skarbowego muszę pobrać zaświadczenie czy wystarczy jeśli dostarczę swój PIT?
Niezbędne jest oryginalne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego. Zaświadczenia o dochodach dotyczą wszystkich pełnoletnich członków rodziny.

Czy jako student VI roku Farmacji będący na stażu, mogę korzystać ze wszystkich form pomocy materialnej?
Tak, ale nie dłużej niż przez 5 miesięcy.

Rodzice są po rozwodzie, nie mam zasądzonych alimentów, czy mogę nie wykazywać dochodów rodzica, z którym nie mieszkam?
Nie.

W jaki sposób dowiem się czy przyznano mi stypendium / akademik?
Wszystkie informacje zamieszczamy w Wirtualnej Uczelni, ponadto decyzje stypendialne jeśli nie zostaną osobiście odebrane przez studenta wysyłane są listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Jakie są obowiązujące stawki stypendiów?
Aktualne stawki stypendiów znajdziesz na stronie internetowej (https://mul.edu.pl/student/stypendia-i-akademiki/studenci/stawki-stypediow/)

Gdzie mogę uzyskać informacje dotyczące stypendiów?
Informacje można uzyskać w Dziale ds. Bytowych Studentów i Doktorantów na Plauc Hallera 1, II piętro pok. 204-206 oraz na stanowisku nr 5 w Strefie Obsługi Studenta. Dokładne informacje znajdziesz również tutaj (https://mul.edu.pl/student/stypendia-i-akademiki/kontakt/)

Kiedy mogę złożyć wniosek o stypendium socjalne?
Wniosek o stypendium socjalne możesz złożyć w momencie gdy twoja sytuacja materialna wskazuje na potrzebę korzystania z pomocy materialnej.

Kto powinien złożyć oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych?
Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych powinien złożyć każdy pełnoletni członek rodziny studenta składającego wniosek o stypendium socjalne.

Jakie dokumenty powinienem dostarczyć podczas składania wniosku o stypendium socjalne?
Wykaz niezbędnych dokumentów znajdziesz na tej stronie (link: https://mul.edu.pl/student/stypendia-i-akademiki/studenci/pliki-do-pobrania/)

W jakiej sytuacji muszę dostarczyć zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej mojej rodziny?
Zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej powinien dostarczyć student, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 528 zł

Jakie są kryteria przyznawania miejsc w akademikach?
Miejsce w akademiku w pierwszej kolejności dostanie student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej i taki, któremu odległość od miejsca zamieszkania do uczelni utrudnia lub uniemożliwia studiowanie.

Czy kolejność złożenia wniosku o akademik wpływa na decyzję o przyznaniu miejsca?
Kolejność złożenia wniosku nie ma żadnego znaczenia. Miejsce w akademiku w pierwszej kolejności dostanie student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej i taki, któremu odległość od miejsca zamieszkania do uczelni utrudnia lub uniemożliwia studiowanie.

Jestem studentem I roku. Jakie dokumenty powinienem dostarczyć aby móc ubiegać się o miejsce w akademiku?
Do wniosku o przyznanie miejsca w akademiku powinieneś złożyć takie same dokumenty jak w przypadku wnioskowania o stypendium socjalne. Informacje na ten temat znajdziesz tutaj (https://mul.edu.pl/student/stypendia-i-akademiki/studenci/pliki-do-pobrania/)

Jakie są terminy składania wniosków o przyznanie miejsca w akademiku?
Studenci II – V roku składają wnioski o miejsce w akademiku do dnia 31. maja, osoby przyjęte na I rok studiów II stopnia do dnia 1. września. Osoby przyjęte na 1 rok studiów jednolitych magisterskich lub I stopnia – do dnia 30 lipca, chyba, że decyzja o ich przyjęciu zostanie podjęta w późniejszym terminie.

Czy mogę się starać o miejsce w akademiku w ciągu roku akademickiego?
W trakcie trwania roku akademickiego można korzystać z wolnych miejsc. Zakwaterowanie następuję w takiej sytuacji po uzyskaniu zgody kierownika domu studenckiego.

Jak sprawdzić czy mam przyznane miejsce w akademiku?
Informację na ten temat znajdziesz na Wirtualnej Uczelni  w zakładce „akademiki”.

Ile kosztuje akademik?
Szczegółowe ceny znajdziesz na tej stronie (https://mul.edu.pl/student/stypendia-i-akademiki/akademiki/cennik-oplat-zakwaterowanie/).

Czy mogę mieszkać w akademiku w czasie wakacji?
W terminie od 1 lipca do 30 września student ma możliwość korzystania z miejsca w akademiku, po uzyskaniu zgody kierownika domu studenckiego lub Działu ds. Bytowych Studentów i Doktorantów.

Jakie zniżki mogę mieć mieszkając w akademiku?
Laureat lub finalista olimpiady stopnia centralnego oraz laureat konkursów międzynarodowych lub ogólnopolskich, w tym realizowanych przez UMED, wnosi opłaty za akademik obniżone o 50% przez cały okres kształcenia.
Studentowi, który z góry wniesie opłatę za rok akademicki przysługuje rabat 7% w opłacie miesięcznej.
Studentowi, który z góry wniesie opłatę za semestr przysługuje rabat 5% w opłacie miesięcznej.

Czy obowiązuje mnie kaucja za akademik?
Kaucja za akademik to kwota 500,00 zł rocznie. Jest zabezpieczeniem kosztów ew. szkód wyrządzonych w akademiku lub nieuregulowania opłaty za akademik. Kaucję trzeba wpłacić najpóźniej w dniu zakwaterowania na konto swojego akademika. Jest ona rozliczana po ostatecznym wykwaterowaniu z domu studenckiego.

Jakie jest wyposażenie akademików?
Podstawowe informacje dotyczące wyposażenia akademików znajdziesz na tej stronie (https://mul.edu.pl/student/stypendia-i-akademiki/akademiki/nasze-akademiki/). W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z pracownikami Działu ds. Bytowych Studentów i Doktorantów lub Kierownikiem akademika.

Co się stanie jeśli nie zapłacę w terminie za akademik?
Za niewniesienie w terminie opłaty za akademik naliczana jest kara finansowa w kwocie 10% opłaty.

Przyznano mi miejsce w akademiku. Kiedy mam dokonać pierwszej opłaty?
Osoby, którym przyznano miejsce w akademiku w miesiącu:
– czerwcu – wnoszą opłatę za miesiąc październik do 15. lipca
– sierpniu – wnoszą opłatę za miesiąc październik do 15. września
– pozostałe osoby wnoszą opłatę za miesiąc październik najpóźniej w dniu zakwaterowania.
UWAGA! Brak wpłaty w wyżej wymienionych terminach oznacza rezygnację z przyznanego miejsca.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!