Aktualności

Ustawa 2.0 – Przewodnik — Ewaluacja jakości działalności naukowej


Zachę­camy do lek­tu­ry opra­cow­a­nia doty­czącego ewalu­acji dzi­ałal­noś­ci naukowej przy­go­towanego przez Min­is­terst­wo Nau­ki i Szkol­nict­wa Wyższego.

Ewalu­ac­ja Jakoś­ci Dzialal­noś­ci Naukowej — Prze­wod­nik 2019

  • Opublikowano: 14 marca 2019
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP