Aktualności

Projekt Twinning FrailCare — współpraca grecko-polska


Klini­ka Geri­atrii UMED rozpoczęła real­iza­cję pro­jek­tu wraz insty­tutem badaw­czym Forth w Grecji!
#Gre­Pol­Care 🇬🇷 🇵🇱 to grecko-pol­s­ki pro­jekt Twin­ning Frail­Care, w ramach którego stwor­zona przez #CeHA w ICS-FORTH plat­for­ma cyfrowa #BONVITA zostanie przetestowana z prawdzi­wy­mi użytkown­ika­mi koń­cowy­mi w Klin­ice Geri­atrii Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi.
  • Opublikowano: 26 kwietnia 2024
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP